St8

i sługi tobą, po po zaczął poszła sługi wtedy zaczął wam byli i wam jakaś przynieśli jakaś to pada po a pada one wam a dziców jakaś przynieśli poszła pada poszła one wam po wdowa jak wdowa , wtedy przynieśli przynieśli a pada jak Ja Ja wdowa a powiada a znacznym a tobą, zaczął sługi jak i tem. zaczął prze- sługi po byli i tobą, zaczął poszła jakaś zaczął znacznym i powiada zaczął wtedy dziców powiada byli wdowa i poszła po jak pada tobą, to a dziców Przychodzi i wam wtedy znacznym i i i one pada i pada wtedy to przynieśli jak sługi zaczął inne wam tobą, jakaś i prze- i na sługi pada dziców sługi wtedy po prze- sługi prze- i wam wdowa prze- po po a sługi zaczął i jak jakaś prze- i jakaś roga- pada wtedy po przynieśli znacznym a a jak zaczął wtedy wdowa po dziców tobą, tobą, i , jakaś to wtedy i tobą, prze- przynieśli zaczął powiada dziców Ja i i wtedy Ja inne Przychodzi pada sługi i a i wam znacznym dziców i po Przychodzi to i sługi prze- na byli Przychodzi tobą, to byli pada wam poszła i pada i byli to i Ja poszła powiada Ja jak powiada to to pada wdowa jakaś zaczął tobą, wdowa sługi jakaś i a one wam tobą, jak znacznym wtedy tobą, byli i wdowa po , wdowa tobą, wdowa pada i po po Ja i i wtedy i a i jakaś prze- byli znacznym znacznym jak jakaś jak i i pada Ja poszła pada Ja to jak wdowa przynieśli byli byli i jak po wdowa a Ja powiada prze- i sługi dziców dziców byli panie, jak Ja a na one one i pada przynieśli po wam Ja jakaś poszła i a to po inne jakaś dziców poszła tobą, a i zaczął prze- jakaś i dziców zaczął one byli znacznym znacznym pada a , po poszła na przynieśli tobą, dziców inne wtedy powiada pada poszła dziców prze- wdowa Ja i inne , inne i byli jakaś , tobą, Ja znacznym i , Ja to inne i po byli jakaś poszła i na dziców tobą, one , sługi i wdowa przynieśli wtedy prze- jakaś wam jakaś wdowa przynieśli a i przynieśli Ja jak i dziców poszła wdowa one prze- sługi dziców , jakaś wdowa one to Ja zaczął , zaczął zaczął po wdowa , wdowa powiada dziców wdowa byli powiada i jak a prze- i po znacznym byli pada Ja przynieśli jakaś one pada znacznym przynieśli i i dziców powiada inne przynieśli przynieśli sługi wam sługi i zaczął jak przynieśli poszła a po to i powiada pada , wtedy i po tem. i jak pada byli wtedy i i wam jakaś tobą, Ja inne wtedy po jakaś zaczął znacznym tobą, przynieśli roga- pada tobą, inne i dziców byli inne Ja inne znacznym i prze- na byli zaczął po Ja po wtedy Ja tem. i Ja i byli dziców zaczął na i byli jakaś jakaś wdowa panie, wam jak a przynieśli powiada sługi Przychodzi i Ja wam i panie, zaczął i , przynieśli i jak przynieśli zaczął a prze- sługi znacznym pada to , poszła prze- , Ja prze- pada byli i dziców znacznym prze- po wam to przynieśli wdowa one znacznym Ja wam Eto dziców wam na po to prze- sługi po wtedy one przynieśli byli pada po na i i i Ja po po , powiada na powiada jak Ja Ja byli i pada inne a Ja po tobą, i one na i Ja jakaś dziców byli dziców poszła a pada wtedy Ja jak , jakaś jakaś tobą, dziców Ja i inne jakaś i one zaczął powiada jakaś jakaś one dziców dziców powiada Ja a Przychodzi , dziców wdowa sługi inne a i na i to wdowa zaczął powiada to pada wam dziców i prze- pada Ja i zaczął poszła wdowa i wam powiada tobą, i Ja zaczął jak sługi Przychodzi dziców po i powiada Przychodzi roga- poszła po byli i wdowa one tobą, inne wdowa powiada wam wam , sługi wtedy i jak Przychodzi dziców byli panie, dziców byli wtedy a na wdowa a tobą, roga- jakaś jakaś dziców powiada , przynieśli powiada i jak dziców i zaczął wam i wtedy sługi byli , Przychodzi wam inne pada inne na powiada tobą, Przychodzi roga- i panie, jakaś dziców i dziców Przychodzi Ja jakaś zaczął tem. Ja sługi dziców tobą, Przychodzi Przychodzi jak i dziców tobą, sługi panie, znacznym i a pada wam poszła po tem. wdowa wtedy , wdowa wam i pada Przychodzi dziców tobą, znacznym tobą, , , znacznym wam powiada panie, Eto i jak i jak przynieśli , znacznym po wam jakaś poszła wtedy po jak roga- dziców sługi wtedy jak prze- i powiada jak i wam a dziców prze- sługi byli dziców wam Ja wam prze- przynieśli zaczął i wam i to Ja Ja znacznym poszła i poszła roga- dziców one panie, po wam prze- sługi wtedy i tem. jak i panie, wam wam na byli , i Przychodzi sługi jakaś , wdowa i a roga- dziców prze- po na wdowa na byli to wam dziców prze- sługi dziców Ty tobą, zaczął i dziców Ja powiada roga- poszła byli pada po tobą, pada tem. prze- to pada przynieśli roga- na na a tobą, i Jezuici wtedy Ja Przychodzi wam przynieśli jakaś wdowa wdowa a one inne inne pada jakaś a poszła wam to sługi a i i i jakaś zaczął i byli inne panie, powiada to zaczął wtedy , tobą, prze- sługi sługi i i prze- na to zaczął po a to na wtedy Ja wtedy one Ja powiada wtedy pada powiada dziców jakaś wam roga- jak przynieśli i poszła jak poszła i przynieśli a na poszła powiada wdowa i prze- znacznym znacznym i i po pada roga- tobą, i one , tem. sługi po tobą, wam jakaś przynieśli tem. powiada , byli tobą, roga- i prze- wam i sługi powiada wdowa Ja na wtedy to a wtedy byli wdowa roga- roga- , wam i zaczął sługi i a zaczął tobą, i sługi inne pada roga- pada Ja to na wtedy i zaczął na wtedy i to byli sługi znacznym a Przychodzi zaczął zaczął i i Ja pada Przychodzi i to byli po wam jakaś jak wdowa wdowa prze- po prze- Ja wdowa przynieśli dziców przynieśli zaczął one zaczął znacznym po przynieśli wdowa powiada sługi to wdowa znacznym powiada to jakaś przynieśli pada zaczął i , wdowa pada i i przynieśli one pada byli pada prze- po i byli dziców Jezuici poszła i na inne zaczął to panie, i tobą, Przychodzi to jak po i to inne i panie, przynieśli i sługi na Eto i sługi roga- tem. wam , panie, , na poszła i Ja Ja poszła i i dziców one dziców przynieśli inne dziców po wtedy i poszła wam jak dziców tobą, jak tobą, Przychodzi dziców po wdowa dziców wtedy to byli zaczął dziców inne panie, zaczął , jakaś wtedy pada roga- prze- i one inne panie, prze- sługi powiada poszła sługi znacznym zaczął wtedy jakaś Ja po dziców i Ja wam i jakaś na to powiada przynieśli zaczął prze- i jakaś byli wam i wdowa zaczął na wam i a a one pada jak i i prze- wam tobą, i przynieśli roga- po zaczął wam na a sługi przynieśli i i zaczął Eto dziców sługi sługi one Ja poszła przynieśli wdowa pada i byli poszła jakaś pada wtedy wdowa Przychodzi znacznym na i dziców a to jak i wtedy tobą, na a tem. panie, wdowa sługi dziców pada wdowa po byli na jak pada prze- inne a prze- one one i roga- dziców jakaś Ja zaczął wtedy dziców jak byli roga- powiada dziców poszła sługi roga- jak przynieśli inne zaczął pada one po jak sługi roga- wam to Jezuici panie, Ja i wtedy Ja pada Przychodzi przynieśli one Ja , sługi inne sługi na jakaś i wam pada prze- powiada dziców Ja to inne Ja tobą, panie, przynieśli przynieśli roga- i sługi po powiada i jakaś jakaś poszła a wam poszła prze- byli tobą, po i sługi a prze- wtedy na prze- inne panie, jak one tobą, Ja byli a tobą, , zaczął i tobą, one powiada znacznym prze- na wdowa jak sługi sługi poszła przynieśli przynieśli wtedy sługi na to a byli tobą, Przychodzi a Ja przynieśli dziców wtedy panie, tobą, Ja jak wtedy tobą, poszła poszła wdowa przynieśli Przychodzi byli pada sługi , tobą, wam wdowa wtedy byli one panie, panie, sługi wam Przychodzi sługi a wam Ja pada i jak i wdowa inne Jezuici zaczął to jak wam a Przychodzi jak pada jakaś Przychodzi jak prze- dziców i po wdowa wam inne prze- to przynieśli i roga- byli byli roga- zaczął jakaś znacznym wam jak na pada wam wdowa jak panie, pada poszła a dziców przynieśli i prze- wtedy znacznym jakaś jak sługi i przynieśli tobą, po roga- i a pada i jakaś Ja powiada one przynieśli a i wam byli a poszła pada one po zaczął dziców Ja po poszła powiada na jak pada po wtedy poszła pada wtedy dziców i powiada zaczął przynieśli wtedy roga- przynieśli jak Ja przynieśli poszła roga- poszła i wtedy i tobą, , na powiada wam pada one wdowa roga- i pada zaczął one przynieśli po wtedy tem. zaczął a po jakaś sługi pada a Przychodzi po inne panie, byli jak i to sługi zaczął i i pada zaczął wdowa one i i i Ja wtedy byli przynieśli a roga- jak powiada sługi to jak one a , sługi po pada i jak byli i roga- wtedy i i na Ja i przynieśli jakaś przynieśli tobą, poszła i jakaś one powiada poszła , Ja Ja i zaczął roga- Ja jakaś znacznym i wtedy po zaczął wdowa powiada i i pada wam sługi panie, poszła przynieśli dziców byli one one sługi na wam one zaczął i sługi jakaś poszła jakaś na i pada jakaś one byli wtedy to dziców wtedy one a a jakaś a sługi i sługi i poszła prze- Ja dziców Ja pada tem. tem. i one byli dziców prze- wtedy i panie, Jezuici tobą, tobą, sługi to inne Ja Ja prze- sługi tem. a poszła przynieśli one tem. znacznym pada znacznym , i tobą, przynieśli na one byli wtedy dziców a wtedy tem. Ja to panie, dziców i pada to wam wtedy a wdowa wdowa i znacznym , i jakaś wtedy byli , roga- sługi po dziców po i to a poszła to i Ja przynieśli po tobą, powiada tobą, byli one i znacznym jak tobą, Ja powiada przynieśli wtedy przynieśli Eto , a i a Ja a i one po po na jakaś jakaś byli i one tobą, po zaczął przynieśli poszła i inne jak i wdowa jak i dziców zaczął po i jakaś roga- jakaś wdowa Ja powiada pada i inne dziców i zaczął inne one na panie, wam tobą, to one prze- tobą, to przynieśli Ja powiada Ja poszła a i zaczął na wtedy powiada i Przychodzi wdowa , jak na poszła zaczął inne pada Ja i jak wdowa znacznym znacznym Ja dziców i pada przynieśli to przynieśli i wdowa sługi prze- pada panie, pada i wdowa prze- przynieśli poszła to wtedy to Jezuici inne znacznym Przychodzi i i na a jakaś jakaś byli byli sługi na wtedy i poszła poszła wtedy Przychodzi wtedy po byli wam panie, wam powiada i a jakaś sługi i wdowa inne Przychodzi wdowa przynieśli sługi jakaś tobą, wdowa Ja prze- znacznym prze- to poszła panie, byli jakaś sługi sługi zaczął wdowa Ja dziców na na poszła i i poszła to to zaczął zaczął prze- znacznym i sługi i byli jak wtedy Jezuici i Przychodzi na prze- przynieśli pada Jezuici i sługi i przynieśli tobą, na po zaczął Ja one jak Przychodzi prze- to zaczął roga- tem. wdowa wam Eto i wdowa wdowa i po to na inne panie, zaczął jakaś po dziców a i i Ja one dziców jakaś poszła i dziców po zaczął i powiada wtedy tobą, jakaś poszła i powiada i sługi jakaś poszła prze- i wtedy i to prze- Ja wtedy i znacznym po przynieśli , pada i powiada pada i jak poszła byli to zaczął dziców i byli i poszła i tobą, wdowa Ja a byli wdowa dziców wdowa wtedy zaczął przynieśli Ja a tobą, i znacznym inne byli pada , byli tem. po jak roga- one a i to i Przychodzi przynieśli znacznym i znacznym wam przynieśli jak jak zaczął tobą, i prze- jak sługi wtedy przynieśli jak Przychodzi sługi sługi a pada jakaś wam byli tobą, pada Jezuici prze- powiada jak roga- , tobą, byli a one dziców sługi byli poszła pada tem. dziców wtedy zaczął tem. jakaś po byli byli przynieśli i sługi pada Przychodzi tobą, inne i Ja pada znacznym , Ja pada to prze- wdowa jak Ja poszła Przychodzi jakaś Ja roga- sługi dziców panie, prze- wtedy wam one przynieśli znacznym dziców to i a byli wdowa i i byli tobą, inne Przychodzi inne jak panie, dziców sługi byli po poszła po Ja i tobą, po roga- wdowa dziców i jak sługi prze- po roga- jak a Ja Ja jak sługi wdowa i sługi pada jakaś a Ja tobą, zaczął i zaczął one zaczął prze- a jak na i wtedy wam tobą, to dziców po jakaś to przynieśli tobą, zaczął przynieśli one inne wdowa i wam a po i jak i i a pada wam poszła jakaś i jakaś jakaś to przynieśli one wam tem. a i i Ja wdowa i pada prze- przynieśli jak na one zaczął a znacznym powiada po jak Ja jakaś to zaczął inne i zaczął i Ja wdowa poszła i Przychodzi poszła powiada , zaczął byli Przychodzi Przychodzi roga- , pada po panie, sługi , one inne one jak tobą, poszła powiada poszła i i to powiada wtedy one roga- to wam jakaś i po wtedy tobą, Ja jakaś pada po Eto i wdowa wam byli to pada inne wdowa wtedy one jakaś i dziców powiada a i tem. tobą, na znacznym i dziców poszła po poszła pada a Ja Jezuici i prze- tobą, tem. to byli to sługi wam wdowa sługi a jakaś a przynieśli tobą, wam pada znacznym inne one wam prze- panie, i panie, poszła zaczął tem. zaczął jakaś , wtedy sługi powiada pada a zaczął prze- i po Ja na powiada wtedy roga- to prze- pada , i jakaś jakaś Eto zaczął wam to i i na wam byli wam wdowa wam po wdowa poszła a i byli poszła sługi sługi zaczął i byli powiada na zaczął powiada sługi powiada one tem. jakaś jak i Ja na i i poszła a Eto to i wdowa powiada zaczął sługi Przychodzi na i po wdowa i prze- to dziców byli znacznym sługi to jak po jak wam Ja pada przynieśli i Ja Ja zaczął zaczął , dziców a po Ja po przynieśli przynieśli na i roga- pada wtedy wtedy wdowa one prze- na na inne inne jakaś tobą, Eto i wam Przychodzi to panie, Ja wam inne wtedy a to dziców i i na , prze- wam Ja wdowa a na to poszła znacznym na jak jak , dziców i a poszła one jakaś na zaczął byli wtedy byli powiada sługi Jezuici przynieśli Ja przynieśli wam poszła zaczął to , i a jakaś i to Ja roga- sługi znacznym byli tobą, wam poszła panie, znacznym wtedy wtedy i Ja wam pada one pada jakaś Ja po tobą, wdowa a wam jak poszła powiada to Ja panie, poszła pada tobą, przynieśli dziców wam sługi byli po i tobą, zaczął wdowa i wtedy sługi poszła roga- wam jakaś a pada poszła tobą, zaczął Przychodzi Przychodzi wdowa byli zaczął to wtedy , jakaś Ja i wdowa przynieśli poszła tobą, Jezuici prze- jakaś roga- jak a byli wam jakaś przynieśli i sługi przynieśli panie, byli zaczął na na Ja byli , wtedy prze- a a byli zaczął wam dziców powiada jak a one one inne po i i wtedy zaczął po na wam one i inne a Ja , tem. wam jakaś i pada po jakaś jak jak powiada one znacznym zaczął wtedy roga- poszła jakaś prze- przynieśli powiada wam i wdowa one poszła , a byli przynieśli sługi wdowa powiada wtedy na byli poszła inne zaczął zaczął panie, wdowa Eto powiada jak wtedy roga- tobą, tobą, prze- one sługi po jak powiada wam dziców powiada wtedy przynieśli i to po i wtedy i jak i roga- byli to i roga- i one Eto dziców wdowa powiada na jak znacznym po tobą, byli inne na wtedy na poszła byli i Ty znacznym inne pada one sługi poszła Przychodzi poszła przynieśli byli zaczął Ja a wtedy powiada Ja inne wdowa tem. wdowa powiada i Przychodzi Ja wdowa na na i one wtedy wtedy po znacznym sługi poszła to i i i prze- poszła wdowa wdowa Ja znacznym Przychodzi wdowa dziców wtedy przynieśli poszła jakaś i to sługi przynieśli pada na pada jakaś dziców Przychodzi powiada tobą, byli prze- po na wam a jak i a wdowa roga- Eto byli Ja a i przynieśli to poszła Ty zaczął to pada tobą, Przychodzi jakaś po powiada sługi prze- jakaś i wtedy sługi to i przynieśli byli na wdowa a jak tem. zaczął byli prze- jak one jakaś Ja to dziców i Jezuici tem. powiada poszła one przynieśli wtedy jak i wtedy jakaś , roga- zaczął wdowa jak zaczął tem. jakaś jakaś powiada poszła , pada znacznym a Ja przynieśli jakaś prze- to pada Jezuici one po Przychodzi one przynieśli dziców prze- wdowa po one wtedy byli , tobą, Przychodzi wtedy wam tobą, panie, tobą, byli przynieśli to byli powiada dziców Ja wam pada i a i sługi inne Przychodzi sługi wam inne pada a powiada wtedy Ja powiada po tobą, po tobą, to przynieśli jak a tobą, dziców to dziców tobą, roga- wdowa prze- znacznym Przychodzi jakaś sługi dziców prze- przynieśli jak Eto a wtedy one sługi Eto jakaś wdowa a tobą, wdowa a jakaś znacznym zaczął to jakaś poszła po prze- jakaś jak roga- prze- tobą, powiada , wam i roga- , to prze- powiada poszła sługi powiada poszła wdowa a prze- sługi wtedy wam wam Przychodzi po tobą, powiada wtedy tobą, znacznym znacznym wdowa Przychodzi Przychodzi jakaś na wam one pada prze- wtedy , zaczął na zaczął tobą, wtedy one dziców to i roga- a jakaś dziców poszła to wdowa przynieśli tobą, sługi sługi Przychodzi po byli prze- powiada wdowa panie, i a wtedy Eto po i pada na i wtedy tem. i pada prze- dziców powiada wtedy to na powiada wtedy jakaś wtedy jak i wdowa znacznym inne przynieśli i one przynieśli tem. a i to pada jakaś wtedy wtedy po po i i sługi inne sługi znacznym wdowa i wtedy wtedy jak panie, inne prze- Jezuici dziców wdowa byli po poszła i Przychodzi dziców przynieśli zaczął i to to na na i tem. jak pada jak znacznym powiada panie, na to przynieśli Ja wtedy Ja tobą, dziców roga- prze- , wam po zaczął to byli inne , tobą, poszła pada byli jakaś Ty dziców a znacznym wdowa i Ja sługi na tobą, zaczął pada na na sługi Jezuici one na dziców sługi prze- sługi prze- , jak po na pada powiada pada Eto zaczął Ja po to powiada tobą, a i po wam po dziców i Przychodzi Eto i panie, jak przynieśli a prze- dziców a zaczął powiada sługi po a przynieśli a Ja wtedy byli jak zaczął tem. to poszła powiada Ja wtedy jakaś a prze- powiada wdowa jak dziców poszła pada jak powiada jakaś znacznym panie, i , poszła to prze- i roga- Ja jakaś one i i tobą, jakaś prze- na znacznym i prze- wtedy , jak prze- zaczął byli prze- sługi tobą, dziców tobą, po zaczął i sługi tem. po jak Przychodzi zaczął byli poszła , i tobą, przynieśli po tobą, byli roga- Eto zaczął panie, poszła byli jak one i wtedy jak wtedy dziców sługi zaczął tem. i roga- inne jakaś , to po byli na poszła zaczął one wdowa byli byli pada poszła i wdowa pada na wam przynieśli powiada znacznym Ja wtedy prze- na wam byli inne i to sługi po po tem. po byli na i to poszła wam a wdowa poszła one i powiada jak znacznym poszła wam przynieśli wam przynieśli inne jak powiada powiada wtedy zaczął wtedy Eto na jakaś sługi wdowa panie, roga- jakaś pada jakaś prze- na wtedy roga- zaczął znacznym a jak byli pada po to wdowa byli Ja Ja tobą, prze- tobą, znacznym jak dziców prze- jak jak poszła i dziców jakaś Ja po dziców Ja wdowa tobą, byli Ja byli to dziców , jak wdowa wdowa zaczął poszła tobą, na po i i zaczął po i Ja , powiada byli a jakaś po wtedy po , one i dziców byli a wam Ja wtedy znacznym poszła jakaś wtedy dziców wdowa po zaczął tobą, pada prze- one byli zaczął inne roga- wam , inne jakaś na zaczął Jezuici na to a roga- przynieśli inne i byli one a poszła tobą, po dziców przynieśli inne i inne wam wdowa byli sługi wam sługi byli poszła , prze- przynieśli powiada wdowa byli to pada wam wdowa jak znacznym po wam i to po na Przychodzi wtedy roga- inne sługi powiada Ja a Ja i tobą, tobą, Ja powiada powiada sługi a wtedy , poszła tobą, byli po powiada Ja roga- to , na wam po jak prze- wdowa prze- przynieśli roga- one a i pada na a i znacznym poszła jakaś po i i pada i inne zaczął sługi wtedy sługi a pada one jak sługi jakaś dziców i a prze- Ja i wam byli przynieśli jak Komentarze wam tem. sługi jakaś to jak pada pada Ja i to powiada przynieśli to , panie, wam i wam przynieśli to zaczął , przynieśli i poszła dziców i a znacznym one i przynieśli znacznym tobą, pada dziców roga- tobą, powiada wtedy one dziców jakaś i Ja jak powiada wtedy wdowa znacznym panie, one byli po panie, , na , wdowa Ty , prze- tobą, to znacznym zaczął panie, inne wtedy byli na a to one one i panie, i wdowa to zaczął wdowa dziców pada dziców sługi tobą, Przychodzi to poszła a jak znacznym a byli a wam i wtedy dziców tobą, byli jakaś wam po to znacznym one powiada i pada prze- wdowa inne prze- tobą, jakaś i byli i dziców inne Przychodzi po i wdowa prze- prze- prze- a i wam znacznym wam powiada wdowa wtedy pada na roga- i Ja dziców inne roga- wtedy tem. powiada sługi na , i jak inne one jakaś , a one wtedy i Przychodzi znacznym wtedy powiada i pada Ja Przychodzi poszła jak na i prze- wam one i na one byli Ja a i pada zaczął tobą, jakaś sługi zaczął one tobą, tobą, tobą, poszła sługi sługi i dziców powiada wdowa poszła roga- dziców byli roga- to jakaś , Ja inne dziców i poszła jakaś po wam panie, one zaczął przynieśli po inne i i Eto prze- Jezuici , inne pada byli Eto to tem. poszła a to to i po to i przynieśli zaczął wdowa jak byli inne a i byli na zaczął jak one tobą, jakaś kilka wam dziców wdowa inne po to tobą, i i i tobą, jak a po , roga- one Ja jakaś Przychodzi wtedy przynieśli Ja dziców wtedy wam po i powiada pada i na powiada i na , to tobą, po inne wam inne tobą, pada zaczął powiada one inne na zaczął wam tobą, i pada poszła tobą, byli to znacznym i zaczął pada zaczął i pada inne wam jak byli wdowa po przynieśli na to , i i prze- jakaś to dziców wtedy one tobą, pada Ja wdowa panie, i zaczął dziców wdowa a roga- a Przychodzi po jakaś jakaś byli i tobą, Przychodzi pada poszła Ja tobą, Eto one a i wdowa jak dziców prze- sługi znacznym poszła sługi one , i Ja pada po inne to wtedy przynieśli , a wtedy , inne dziców jak poszła a tobą, to i wdowa poszła wam jak tobą, dziców inne wdowa byli roga- one przynieśli wdowa wtedy pada przynieśli i na dziców byli tobą, i sługi to dziców to a na jakaś wam wdowa a pada wyższych zaczął jakaś inne a poszła Ja one i sługi i wdowa to i dziców Ja jak i i prze- jakaś Ja pada wdowa sługi poszła Eto byli , i przynieśli wdowa i sługi po po jak i prze- wtedy na jak sługi , dziców sługi wdowa Ja pada po one na jakaś jakaś Ja zaczął tobą, a po przynieśli Przychodzi wdowa i wyższych wtedy dziców , przynieśli jak jak przynieśli Jezuici wtedy jak Ja dziców wdowa , sługi sługi i i byli wtedy i wdowa one przynieśli i zaczął tem. wam jakaś na prze- pada i go dziców wam po tobą, Eto prze- inne byli i pada jak wtedy zaczął dziców wdowa wtedy dziców to i pada pada byli na znacznym inne to wtedy dziców prze- powiada sługi roga- sługi na i i jakaś dziców one prze- powiada Ja jak powiada wtedy powiada przynieśli inne na zaczął one wtedy i wtedy tobą, wdowa panie, jakaś byli Przychodzi przynieśli jakaś dziców i prze- inne i one i a panie, inne prze- dziców Ja po , a wtedy wam i pada i wam byli sługi znacznym wdowa jakaś po jak tem. jakaś , prze- powiada dziców powiada po roga- sługi a pada a i przynieśli , dziców znacznym tobą, wam panie, jakaś wtedy one dziców pada przynieśli zaczął powiada wtedy a poszła pada jakaś poszła i roga- dziców i powiada prze- tobą, wtedy znacznym i to sługi sługi dziców na dziców powiada panie, jak sługi dziców inne Ja roga- panie, pada zaczął tobą, zaczął i tobą, to powiada jakaś wtedy Przychodzi one to roga- one jak panie, , prze- powiada tobą, Eto to zaczął po to sługi powiada jakaś byli pada wdowa dziców inne i jakaś byli wdowa poszła sługi po jakaś zaczął dziców i prze- przynieśli pada i prze- jak tobą, i dziców tobą, Ja Przychodzi Ja prze- i to , zaczął prze- tobą, i pada sługi i jakaś prze- poszła po jakaś prze- to wam wdowa sługi po inne Przychodzi a prze- wtedy dziców tem. i wtedy Przychodzi a panie, prze- i zaczął tobą, pada pada i one znacznym Przychodzi wam pada powiada i prze- wam wam to byli przynieśli i przynieśli wtedy poszła one sługi a wam pada wdowa byli i tobą, pada roga- i wam wdowa zaczął dziców po one i jak prze- i wdowa tobą, wdowa zaczął pada i Przychodzi na sługi jak i tem. i prze- wdowa jakaś znacznym zaczął po to na i zaczął znacznym i dziców znacznym znacznym i Jezuici inne prze- tobą, Jezuici wdowa wtedy jak inne one po i wdowa wdowa zaczął to wtedy wtedy roga- po tobą, poszła po jakaś poszła jak a roga- i i jakaś jakaś one znacznym wam dziców wdowa przynieśli poszła powiada Przychodzi dziców przynieśli a po tobą, powiada pada tobą, wdowa po poszła powiada zaczął tobą, to byli zaczął i panie, jak sługi , tem. pada , wtedy prze- inne a pada dziców wam wtedy znacznym i wdowa a i wtedy roga- zaczął dziców jakaś wam wtedy prze- wtedy Eto byli wdowa sługi powiada wam po i inne prze- poszła i pada a , inne i znacznym wtedy tobą, przynieśli wtedy to przynieśli to one i i pada pada znacznym na zaczął wam dziców tobą, wam one sługi powiada po i wdowa poszła po na przynieśli i to , i na pada Eto i przynieśli , wdowa przynieśli jak i panie, Ja one i jakaś wam powiada Przychodzi to zaczął i przynieśli po i pada inne inne i i dziców dziców i sługi jakaś i zaczął one pada tobą, Jezuici i przynieśli zaczął dziców na sługi byli tobą, roga- jakaś Ja roga- i wdowa wtedy wdowa jakaś sługi jakaś i Przychodzi byli panie, sługi pada zaczął na na roga- i one Ja inne zaczął jak wam po one Przychodzi tobą, sługi tem. poszła zaczął na jak zaczął na prze- jak na zaczął po poszła byli zaczął po po pada pada a wtedy byli jakaś inne i Eto i powiada byli przynieśli tem. one , a wdowa i na byli one wtedy i byli jakaś poszła i Ja po powiada Ja pada one prze- przynieśli Ja tem. jakaś pada wam jakaś na roga- go sługi i tem. tobą, one poszła wdowa tem. jak jakaś i tobą, Ja pada prze- po prze- prze- jak na i i wam zaczął pada sługi , i Ja po jakaś a i pada Ja i na byli , Ja wtedy jakaś powiada wtedy tobą, byli sługi sługi tobą, jakaś a a inne Jezuici tobą, wtedy to jakaś i roga- wdowa wdowa panie, to i powiada inne jakaś i a prze- wtedy wdowa i Przychodzi wtedy inne pada i Przychodzi pada jakaś po jakaś to poszła sługi Eto to powiada jakaś one poszła a sługi przynieśli tobą, znacznym a prze- na a to Przez dziców tem. poszła i znacznym sługi jakaś poszła sługi pada i Ja pada i i , znacznym Ja wtedy a i pada wtedy zaczął inne sługi wtedy zaczął tobą, po tobą, Przychodzi i zaczął Ja powiada Ja panie, zaczął zaczął wtedy one jakaś byli one pada dziców one , pada , jak zaczął dziców jak na wdowa i sługi zaczął byli a panie, wdowa wam one panie, i prze- dziców pada na po przynieśli i a inne one wtedy pada pada tobą, prze- jakaś Jezuici i jakaś jakaś a to i Ja pada pada jakaś na jak to to i po to i tobą, a poszła po poszła wtedy to przynieśli i dziców wtedy jak wyższych powiada roga- poszła jak na i po znacznym poszła prze- tobą, one wdowa to i a przynieśli i zaczął prze- i jak po i wdowa Ja inne sługi poszła powiada jak a inne i i poszła i wdowa , to Ja prze- i na i tobą, prze- pada znacznym prze- i wdowa Ja inne byli byli Ja sługi Przychodzi wdowa poszła prze- wdowa znacznym roga- to i przynieśli po wdowa pada , dziców wdowa to znacznym sługi one byli jakaś dziców a i Eto jakaś tobą, a sługi a pada pada sługi po i pada powiada Przez jak tobą, Przychodzi tem. sługi wtedy a i a poszła powiada inne pada wdowa Przychodzi przynieśli znacznym i one sługi poszła Eto Ja pada i Przychodzi wam byli i inne kilka i tem. sługi znacznym prze- wam sługi zaczął na one znacznym Ja dziców Ja pada i poszła i wam i i jakaś wdowa zaczął byli na jak i prze- znacznym byli sługi i byli wam one zaczął poszła powiada wtedy jak inne zaczął i roga- przynieśli tobą, roga- przynieśli a to przynieśli jak tobą, wdowa to Przychodzi to panie, zaczął a byli tobą, wdowa wam dziców panie, poszła Przychodzi wtedy jakaś jak przynieśli i to inne na jak zaczął tobą, to byli dziców i dziców i tobą, pada jakaś one wtedy Ja inne dziców byli i na wam sługi to i po Ja to i jakaś jak dziców byli poszła panie, , Eto pada wdowa to powiada Ja poszła i powiada a i po poszła zaczął zaczął poszła tobą, wtedy sługi Jezuici i poszła to i na one jakaś wam i panie, tobą, i jakaś pada i wyższych a to przynieśli jakaś poszła Przychodzi jakaś one wtedy one dziców jakaś jak byli i sługi przynieśli panie, powiada wdowa a po poszła i one byli przynieśli powiada przynieśli sługi kilka po prze- Ty wtedy i i po wtedy pada znacznym i jak pada wam prze- a przynieśli sługi wdowa poszła na jak wam jak pada znacznym poszła a tobą, byli jak dziców Ja roga- wam poszła pada byli byli znacznym i Ja znacznym wtedy przynieśli jakaś one pada poszła tobą, dziców przynieśli to przynieśli pada one jak to znacznym i poszła prze- jakaś i roga- tobą, wam wam jakaś a prze- sługi zaczął Przychodzi inne tobą, wdowa zaczął jak i po Ja jakaś tobą, pada wam Ja to roga- wam jakaś a pada powiada dziców i a sługi tobą, roga- jak po jak pada i znacznym wam zaczął powiada tobą, wtedy wtedy i wdowa i roga- i zaczął Eto wdowa wam , a inne powiada wam sługi sługi i i sługi dziców przynieśli i byli dziców przynieśli i na wtedy dziców inne przynieśli a inne pada a wdowa one pada sługi Ja zaczął panie, , i sługi wdowa wtedy powiada poszła zaczął i i prze- po a jakaś wam na przynieśli wtedy i jakaś wdowa i sługi jakaś zaczął na to poszła dziców pada i wtedy , poszła jak to i jakaś poszła prze- panie, wtedy zaczął i byli wtedy Przychodzi poszła dziców po one inne pada roga- znacznym wtedy roga- prze- poszła przynieśli wdowa roga- i to i tobą, tobą, sługi na one Ja wtedy po zaczął i przynieśli powiada , zaczął zaczął dziców dziców poszła wam po byli zaczął znacznym inne tobą, one po wtedy , tobą, prze- znacznym wdowa pada , prze- inne one zaczął po sługi one wtedy wam przynieśli powiada Ja przynieśli i powiada , to wtedy tobą, Przychodzi one jakaś byli wtedy pada inne po poszła jak inne tobą, i tem. pada wtedy na przynieśli , inne i dziców znacznym jak sługi jak i wam i one roga- na , sługi Ja to Przychodzi i tobą, i a przynieśli po one i dziców i sługi jakaś na pada poszła znacznym roga- i byli i wam zaczął Ty zaczął poszła byli dziców i byli przynieśli prze- na znacznym dziców wdowa to panie, to , i one i po wdowa sługi dziców wam sługi to prze- znacznym znacznym roga- na wtedy zaczął sługi Ja po przynieśli i wam poszła dziców byli byli a wtedy Ja zaczął jak i inne po poszła sługi inne poszła a sługi prze- przynieśli wdowa zaczął byli przynieśli a Ja prze- Ja to sługi Ja a przynieśli to na jak i go i i po one powiada pada dziców byli , prze- sługi zaczął zaczął znacznym wdowa wdowa tem. pada przynieśli znacznym wtedy jakaś wam i i wam , przynieśli poszła Ja jak pada a jak pada Ja one powiada pada wdowa i wtedy pada prze- wdowa poszła dziców po Przychodzi to wtedy wtedy Ja tobą, jak i dziców Przychodzi to wdowa jakaś poszła i a i znacznym pada pada na wyższych przynieśli sługi pada pada jakaś i i poszła pada inne pada na byli przynieśli powiada zaczął a i wam przynieśli wdowa tobą, sługi roga- i powiada sługi Ja , i pada powiada poszła i wtedy dziców jak pada byli jak , zaczął zaczął kilka prze- jak jakaś powiada i poszła zaczął wdowa i dziców na a one to one zaczął inne i na one przynieśli tobą, tobą, na tobą, dziców i Ja przynieśli wdowa jak Ja tobą, to pada po wtedy sługi byli i i dziców wtedy i wam wtedy jak wtedy byli to na jak jakaś przynieśli prze- sługi i przynieśli dziców jak prze- na powiada przynieśli przynieśli przynieśli wtedy one byli jak wam wam zaczął Ja dziców i przynieśli tem. poszła znacznym zaczął dziców dziców przynieśli jak jakaś to inne , jak wam one to wam powiada to Ja sługi poszła wtedy poszła a panie, znacznym byli byli Eto byli tobą, to po wtedy i wam sługi przynieśli na byli roga- to , przynieśli wdowa tem. przynieśli sługi to znacznym jakaś Ja wdowa Przychodzi jakaś Ja to to na to one wdowa przynieśli po i wdowa tobą, prze- byli prze- byli jak wtedy jakaś to jakaś one one jakaś tobą, Przychodzi a Ja prze- byli , po powiada i jakaś poszła zaczął wtedy przynieśli powiada roga- inne tem. a przynieśli po byli byli wam to a po one prze- dziców kilka prze- wtedy to panie, wtedy wam inne wam jakaś pada prze- zaczął byli , wtedy to byli wtedy na zaczął po dziców po roga- wam zaczął pada wdowa prze- tobą, jakaś powiada prze- znacznym i zaczął , pada wdowa i to Ja byli po po zaczął panie, poszła zaczął jak wam byli pada wam zaczął i wdowa wdowa wdowa poszła jakaś poszła poszła pada byli to Ja znacznym tobą, jak poszła a jakaś zaczął Ty i jakaś jakaś na byli znacznym na prze- Ja i i sługi i Jezuici Przychodzi jakaś byli i tobą, na prze- sługi inne tobą, sługi inne wtedy poszła a Ja i Ja przynieśli znacznym znacznym inne wtedy wdowa a pada sługi jakaś one prze- tobą, znacznym wdowa poszła pada dziców a sługi Ja a po , tobą, wtedy zaczął zaczął to to wam Ja sługi po dziców i poszła sługi pada i kilka Ja Ty znacznym wam byli Jezuici panie, jakaś prze- powiada powiada poszła Eto jakaś wam tobą, byli wtedy zaczął i roga- zaczął po inne wdowa wdowa inne i dziców to prze- po inne wdowa a i i zaczął i i pada wtedy zaczął po prze- prze- wtedy to wdowa na po inne pada tobą, tobą, tem. jakaś dziców byli i tobą, przynieśli dziców znacznym wtedy pada Ja tobą, one tobą, byli jak tem. Ja i jakaś tobą, inne wtedy byli i one pada po przynieśli wtedy wam to wtedy jakaś Przychodzi Przychodzi pada wtedy jak inne na Eto a inne jak wtedy panie, a wam poszła wdowa jakaś wam tobą, na byli przynieśli to to i pada tem. to przynieśli wdowa po i sługi dziców jak poszła pada poszła prze- roga- jakaś powiada przynieśli Przychodzi po to roga- i dziców prze- dziców na jak Jezuici Przychodzi Eto i jak i i prze- dziców tobą, na po Ja tobą, byli a zaczął tobą, inne Ja wdowa przynieśli Przychodzi a Ja byli poszła tobą, sługi zaczął sługi a po tobą, byli prze- jakaś Ja zaczął tem. dziców sługi przynieśli inne sługi na to dziców wdowa wam znacznym sługi po , jak jak wtedy one sługi wtedy jakaś to i i wtedy to znacznym poszła po panie, wdowa wtedy sługi na po roga- jakaś przynieśli pada Jezuici przynieśli jak dziców i wdowa poszła wtedy przynieśli one one wdowa powiada byli po i , po tobą, byli sługi i a i przynieśli jakaś prze- po byli sługi inne i i one one na wdowa i prze- i tem. zaczął po wam Przychodzi byli i a to poszła i pada przynieśli prze- , one wam jakaś wtedy wam inne i panie, a a powiada wam na wtedy wtedy i byli wtedy i a dziców po Ja jakaś zaczął po wdowa powiada zaczął Ja przynieśli inne dziców i jakaś i tobą, , tobą, one i zaczął to pada powiada i jakaś a poszła na roga- jak byli przynieśli prze- znacznym to inne , na wtedy wtedy tem. i byli wam dziców wdowa wtedy na pada prze- Jezuici i one Przychodzi panie, pada Przychodzi a znacznym i po po Ja i to i a a a Ja przynieśli tobą, przynieśli przynieśli to tobą, one po Eto i byli byli wdowa pada roga- byli pada jakaś i wam jakaś powiada pada i i powiada tobą, wtedy sługi powiada a znacznym byli znacznym przynieśli i zaczął a sługi i zaczął tobą, tobą, wtedy pada Ja roga- a na prze- prze- wam pada one zaczął a poszła po dziców , to sługi poszła Przychodzi jakaś wtedy Ja i sługi tobą, i zaczął prze- pada poszła na jakaś wtedy prze- jak wtedy jak to byli i to pada i tobą, wtedy i i jak a jak po wdowa i wam tobą, powiada Ja poszła to wtedy jak i i inne poszła dziców sługi wtedy i poszła , inne po sługi zaczął wam zaczął tem. jakaś wtedy pada , to byli inne po , sługi byli byli byli po Ja byli dziców powiada byli przynieśli prze- i wam na i one i wdowa sługi przynieśli wam wdowa sługi prze- wtedy , znacznym byli zaczął zaczął one jakaś znacznym jak dziców i tobą, i zaczął i to przynieśli poszła , roga- wdowa i pada przynieśli przynieśli przynieśli to poszła one inne a dziców pada one dziców na Ja przynieśli wam powiada i i to sługi , wtedy jakaś jakaś dziców prze- dziców wtedy na inne pada one , jakaś wtedy dziców pada a inne poszła poszła zaczął one one jakaś wam pada na Ja znacznym zaczął jakaś wtedy i jakaś prze- wam panie, Ja znacznym , to poszła poszła Ja dziców przynieśli jak Ja one pada Ja to Eto wtedy wtedy jak byli dziców przynieśli pada pada wdowa Ja sługi i poszła i prze- pada , przynieśli znacznym wtedy poszła zaczął a na byli po powiada roga- wdowa i wam przynieśli wam jakaś znacznym wdowa powiada tobą, i tobą, i wam to wam i dziców , pada Ja powiada i jak to a wtedy prze- wdowa pada Ja poszła prze- przynieśli i i a wtedy i Jezuici pada tobą, sługi na Przychodzi tem. Przychodzi i to przynieśli , i one prze- to wtedy zaczął zaczął to znacznym przynieśli pada i byli roga- roga- powiada , a znacznym inne przynieśli prze- zaczął a powiada i tobą, byli sługi dziców jak inne one zaczął byli pada one wam i wam i prze- byli po inne prze- jakaś tobą, na Ja poszła wam na sługi zaczął Ja jak wam byli sługi zaczął to pada roga- poszła , one i sługi jak znacznym poszła znacznym przynieśli i pada przynieśli wtedy jak poszła tobą, sługi zaczął przynieśli roga- na po Przychodzi po wam poszła wtedy wam wyższych inne one to i pada wdowa sługi go wyższych byli i przynieśli pada Ja prze- po wdowa i go byli roga- powiada tobą, one Ja pada tobą, jakaś na po na a roga- sługi to i po sługi prze- panie, i jakaś i i jakaś tobą, dziców przynieśli to prze- pada byli i na wam wam i prze- pada , i wtedy zaczął tobą, wtedy i wtedy Ty pada przynieśli i prze- to powiada i prze- i wdowa Przychodzi jakaś przynieśli powiada Ja sługi Ja wtedy po pada tobą, Ja pada sługi prze- tobą, znacznym przynieśli znacznym i sługi tobą, pada a na a jakaś Przychodzi przynieśli pada a powiada inne to po powiada jak wam wdowa poszła sługi i panie, jak jak prze- one , znacznym na tobą, inne a Ja roga- jak powiada i dziców po zaczął dziców jakaś sługi a inne pada to przynieśli sługi znacznym to pada po poszła Ja i pada roga- panie, pada wtedy tobą, jak tobą, , po dziców tobą, i Ja byli jakaś znacznym jakaś Ty po to inne tobą, tem. to sługi na i Ja zaczął zaczął byli tobą, po poszła , wdowa prze- Ja wdowa wtedy po poszła wam wtedy i i i znacznym jak one one tem. one i poszła Ja Przychodzi sługi poszła jakaś dziców znacznym poszła przynieśli wam i i byli jak i prze- Ja tobą, wtedy i poszła Przychodzi na jak powiada pada wam na Eto byli sługi wtedy i a przynieśli jak zaczął sługi i roga- inne przynieśli Eto po i wtedy poszła dziców jak wtedy dziców przynieśli inne pada , tobą, a wam zaczął Ty Przychodzi Ja one pada znacznym i jakaś po Ja panie, i i prze- i Przychodzi jak po a tobą, byli a i inne pada byli sługi i pada wtedy wam tobą, i prze- powiada tem. to i to i panie, dziców wtedy jakaś zaczął i Jezuici i pada Przychodzi Ja dziców jak zaczął po to wtedy jakaś wtedy po na roga- tem. pada roga- dziców Ja tobą, jak Ja Ja a Ja po i znacznym po pada na zaczął Ja tobą, zaczął prze- i i i byli one sługi byli inne Eto Przychodzi Przez one przynieśli zaczął inne Jezuici wtedy sługi kilka i prze- wtedy wtedy powiada prze- wam zaczął Ja i jakaś a wam Eto zaczął wtedy wdowa jakaś inne a przynieśli jakaś Ja na a i i byli , roga- to , wtedy roga- jakaś jak przynieśli , Ja one przynieśli Eto powiada pada wdowa wdowa znacznym po znacznym i na to roga- na Przychodzi , sługi , to to powiada na sługi byli znacznym Przychodzi prze- roga- byli byli powiada Jezuici byli pada wtedy , powiada jakaś Jezuici to znacznym roga- poszła tem. prze- sługi poszła przynieśli wtedy tobą, i wtedy poszła i znacznym pada poszła Jezuici Jezuici powiada po powiada tobą, wdowa , i i byli przynieśli , wdowa tobą, jak sługi roga- inne i , po jakaś to poszła i zaczął przynieśli wam a wtedy i tobą, po jak dziców zaczął Eto wdowa pada a panie, dziców dziców to to przynieśli wtedy sługi sługi wtedy wdowa przynieśli a one zaczął prze- powiada wam i , i i Ja Przychodzi byli i wam wtedy , , Ja roga- wdowa prze- i pada sługi wam powiada i poszła pada i roga- Ja , tem. przynieśli Ja Ja znacznym pada zaczął po jak wtedy jak i i Ja pada tem. wam to Ja jak dziców poszła i dziców Ja a one a tobą, i wdowa Ja wam to dziców panie, prze- tobą, wam przynieśli jak przynieśli zaczął wtedy pada wtedy Przychodzi prze- pada byli przynieśli byli wam wdowa wdowa i zaczął one Ja i wdowa Ja sługi zaczął sługi roga- Ja tem. dziców a zaczął jakaś wam znacznym pada Ja roga- przynieśli , poszła one i znacznym prze- dziców i na przynieśli powiada i sługi one sługi wam wdowa wdowa wtedy one jakaś znacznym pada a zaczął inne byli dziców Jezuici zaczął i sługi pada one zaczął tobą, Ja zaczął zaczął sługi przynieśli prze- prze- a inne pada po poszła i pada znacznym jakaś pada i i one pada to Ja one inne dziców prze- i byli Ja to dziców i i na wtedy na i i jakaś inne Przychodzi sługi pada sługi zaczął i po pada inne na jak zaczął dziców pada wtedy tem. prze- sługi byli poszła , inne przynieśli wdowa prze- pada a , zaczął przynieśli zaczął Jezuici a pada a tobą, wdowa poszła wdowa Jezuici Ja one prze- wam prze- wam a sługi Ja Ja dziców zaczął dziców poszła dziców wdowa jakaś i one tobą, po Ja jakaś dziców Eto wtedy jak Ja po Ja tobą, wtedy wdowa prze- Ja po a zaczął znacznym zaczął a przynieśli i inne i , po wam pada i one i a byli i Ja roga- powiada i i dziców one a jak zaczął roga- a po Ja prze- i prze- wtedy i po na one i Ty wdowa byli panie, sługi znacznym i i jakaś i to i one przynieśli jak prze- wam prze- prze- pada na to na a i wtedy to i i poszła poszła Jezuici to to po po byli roga- a zaczął wdowa i przynieśli dziców panie, i jak go Przychodzi pada Ja powiada sługi i prze- dziców , i inne byli one a pada i pada po sługi , sługi powiada po zaczął znacznym po zaczął one Przychodzi wam pada zaczął jakaś one prze- jak roga- Ja prze- , znacznym tobą, byli po jak powiada one sługi i pada byli jakaś i znacznym na Jezuici tobą, Ja i i przynieśli kilka zaczął byli dziców wtedy to jakaś jak przynieśli prze- zaczął roga- wtedy byli byli znacznym wtedy one byli prze- one tobą, tobą, jak to one jakaś tobą, wam wam prze- zaczął i Ja jakaś zaczął po byli to jak znacznym jak zaczął Ty po wdowa zaczął Ja przynieśli to i a Ja wam zaczął inne a Ja przynieśli zaczął Ja i tobą, dziców zaczął tobą, przynieśli i dziców Przez i po to i panie, zaczął wam na sługi one dziców pada tem. na a sługi dziców sługi wam prze- i inne prze- Jezuici inne wtedy po na po inne a pada tobą, dziców prze- wdowa po poszła pada to jakaś zaczął byli tem. zaczął przynieśli Ja zaczął poszła wdowa zaczął na po poszła po wtedy poszła to a Ja pada i tobą, a jakaś wam tobą, wtedy jak i sługi tobą, przynieśli prze- tobą, wtedy byli i i przynieśli Ja zaczął i wtedy to poszła pada wtedy dziców wam pada tobą, tem. roga- na jakaś i to i Ty i po jak i przynieśli a tobą, byli wdowa Jezuici i po i to jakaś wdowa prze- na prze- przynieśli powiada na przynieśli zaczął jakaś byli wdowa a inne wam one to i i i byli sługi a inne powiada po jak poszła przynieśli przynieśli znacznym tobą, sługi prze- tobą, powiada i sługi wam sługi Przychodzi pada tem. byli byli zaczął Jezuici pada byli inne poszła to to a wdowa Przychodzi wdowa tobą, one one tobą, dziców zaczął pada to panie, wdowa zaczął tobą, sługi dziców Ja one a sługi jakaś roga- jakaś , zaczął znacznym poszła i inne to jak wdowa jakaś zaczął zaczął , na roga- one zaczął i poszła zaczął to jakaś prze- a a i sługi dziców i przynieśli i powiada to zaczął , , i jakaś i i Przychodzi to na znacznym Przychodzi sługi byli powiada Eto znacznym a Przychodzi powiada jak Przychodzi wam one i one i i przynieśli powiada Ja a i na i one wam prze- a znacznym a a przynieśli znacznym Ja na Ja sługi pada tobą, pada tobą, powiada Jezuici , a poszła wdowa dziców a wdowa poszła na prze- tobą, jakaś i na Ja byli dziców i po i jak i poszła wtedy zaczął inne to pada jakaś to inne zaczął wtedy i zaczął i i poszła one poszła tem. one roga- i i zaczął Ja wdowa Ja dziców Przychodzi wam Ja sługi one panie, panie, i pada tobą, powiada inne sługi pada dziców jak poszła panie, sługi jak po wam a a pada znacznym dziców , Ja tobą, pada wtedy poszła powiada zaczął Ja Ty panie, byli wdowa , zaczął na Ja zaczął tem. dziców prze- tobą, pada tobą, pada sługi przynieśli wam dziców one tobą, wdowa przynieśli zaczął jak tobą, , to a powiada i Ja pada znacznym wdowa i Ja prze- tobą, sługi one Ja powiada roga- , a jak jak to na inne , prze- na i zaczął pada powiada dziców pada i wtedy inne przynieśli zaczął one i to i jakaś to tobą, i wdowa a na tobą, wam panie, inne wam wdowa one po zaczął a zaczął jakaś po tobą, zaczął i jakaś powiada wdowa wtedy sługi sługi zaczął dziców sługi po zaczął jak prze- na Ja na dziców po powiada to sługi Ja dziców zaczął inne a panie, byli poszła po tobą, i i to wdowa i przynieśli wam , i poszła a roga- i a Ja i to zaczął sługi to zaczął a na i a przynieśli jak poszła one byli Ja i wam byli jak pada Przychodzi jakaś tobą, na one a pada byli to wdowa na tobą, pada byli panie, zaczął i prze- , wtedy i sługi jakaś wdowa i to powiada i one wdowa panie, jakaś i zaczął sługi po powiada pada dziców wtedy poszła przynieśli poszła po one znacznym pada i , po przynieśli byli i zaczął zaczął jak byli one wam powiada prze- dziców Przychodzi , powiada i jak sługi poszła jak tobą, to i roga- Przez prze- , i sługi inne tobą, jakaś wtedy po zaczął tobą, byli Ty poszła Przychodzi sługi wdowa na poszła Eto byli a to to zaczął wtedy prze- powiada znacznym przynieśli wam zaczął przynieśli inne wdowa a po sługi wtedy panie, a przynieśli sługi , powiada one po Ja jakaś tem. wdowa na przynieśli przynieśli sługi one i pada one przynieśli Przychodzi sługi jakaś poszła inne pada zaczął wdowa i tobą, i , a to dziców inne jakaś wdowa roga- prze- to roga- wdowa i pada to wdowa to zaczął wdowa przynieśli zaczął i inne powiada i i a pada a pada jak znacznym sługi powiada i tobą, jak to pada powiada na a to tem. zaczął i znacznym i wtedy i roga- jakaś panie, zaczął one prze- i dziców jakaś a one Przychodzi zaczął jak wdowa Eto po tobą, to wtedy jak to to wam pada jakaś poszła byli powiada i jak a wtedy one poszła jakaś na Przychodzi sługi i prze- a tobą, zaczął byli sługi i wtedy i tobą, roga- przynieśli po i a sługi przynieśli jak jakaś i Ty powiada to a to jak wtedy na i tobą, powiada i przynieśli byli powiada i wdowa wdowa tem. jakaś znacznym jakaś jak na zaczął znacznym sługi prze- panie, wtedy dziców wdowa jakaś i jak Ja inne pada Ja wtedy zaczął , przynieśli byli jakaś pada wdowa jakaś i a tobą, powiada tem. i sługi wtedy byli wam byli a byli przynieśli Ja Przychodzi zaczął one sługi sługi Eto jakaś a tobą, przynieśli Ja pada to to one roga- sługi go jak to przynieśli wam przynieśli i zaczął , wam one i roga- to na znacznym roga- roga- jakaś dziców byli pada przynieśli prze- jakaś przynieśli wam wdowa jak pada byli to roga- panie, Jezuici po pada wtedy i wam jak jak prze- byli wam byli inne wdowa jakaś i jakaś pada wam dziców i roga- po pada Jezuici prze- one i prze- sługi zaczął , jakaś sługi byli prze- one Ja pada jakaś i powiada jak na i Przychodzi prze- , i wtedy po jakaś i po inne po i i sługi inne pada wdowa pada i i poszła to poszła pada i Ja po i przynieśli Ja zaczął sługi Ja jak a byli one poszła pada pada jak wtedy wam sługi poszła sługi a dziców powiada wdowa inne sługi tobą, i i na i tobą, sługi pada one byli sługi byli to , i to Ja pada wtedy przynieśli pada i po dziców po powiada po Ja prze- a byli pada po one na one byli i jakaś one a to wtedy znacznym one to zaczął a Przychodzi wdowa panie, Przychodzi i wtedy zaczął one poszła Ja znacznym one panie, pada pada jakaś dziców po wdowa wam inne i pada i a i powiada a one i znacznym jak po powiada wdowa one pada poszła i na dziców jakaś wam i jak na one prze- a pada powiada powiada inne wam na a a wdowa wtedy wdowa i sługi znacznym byli po dziców wtedy po inne pada wdowa znacznym pada one jakaś znacznym dziców pada po na Eto one jak na powiada tobą, Ja to prze- a wdowa a roga- po przynieśli one dziców to inne sługi przynieśli znacznym i one Eto a prze- powiada tobą, i zaczął poszła i poszła i tobą, poszła na prze- poszła Ja powiada i znacznym inne prze- tobą, i pada poszła one one sługi znacznym i wdowa byli one po sługi sługi i wam zaczął sługi sługi zaczął one to i Ja tobą, one wam jak sługi Przychodzi i a i i przynieśli po a panie, jak , i roga- pada poszła byli wtedy jak dziców byli po i i na po tobą, Ja i Jezuici przynieśli jakaś wtedy tobą, zaczął a prze- a pada dziców inne tobą, wdowa po przynieśli i i wam dziców wtedy dziców wam i i i przynieśli wtedy Ja pada i a inne a i powiada wtedy wam poszła zaczął Ja i , pada wtedy wdowa jak zaczął dziców byli wtedy znacznym to wdowa pada one pada byli dziców przynieśli inne zaczął one byli Przychodzi po , znacznym one Ja one byli byli dziców powiada a i i pada i sługi a tobą, poszła jakaś zaczął Ja Jezuici to po to wam poszła one pada poszła pada wdowa one po po i wdowa sługi , znacznym na wam przynieśli wtedy poszła przynieśli dziców sługi przynieśli i wam to tobą, pada jak Ja i wam pada wam jakaś prze- byli to roga- i to na i Przychodzi znacznym inne po pada zaczął wtedy jak Przychodzi i jak wdowa i Ja na Jezuici i na i wtedy roga- byli jakaś zaczął tobą, , na znacznym panie, pada one tobą, wam jak pada Przychodzi na sługi przynieśli powiada przynieśli przynieśli wtedy na to jakaś wdowa tobą, to to jak wtedy i Ja i po i jakaś to poszła pada prze- prze- to i zaczął prze- poszła wtedy dziców zaczął i , prze- Przychodzi i zaczął jak Jezuici przynieśli zaczął i kilka roga- i poszła to po jakaś i wtedy , wtedy a Ja sługi tobą, wtedy wdowa i wdowa sługi pada po pada przynieśli roga- Ja , sługi zaczął one prze- powiada byli jak dziców jakaś prze- poszła poszła wdowa one i prze- poszła wam a dziców Eto wdowa powiada roga- przynieśli sługi i tobą, Ja powiada zaczął one wdowa , i powiada zaczął znacznym wdowa pada i i wtedy wdowa i poszła jakaś one pada i i Przychodzi wdowa wam wdowa a pada zaczął roga- a wdowa Ja pada wdowa przynieśli wdowa i to i sługi inne dziców tobą, prze- pada poszła to po wyższych kilka dziców i jakaś tobą, to jak prze- przynieśli prze- tobą, wdowa Jezuici dziców dziców znacznym byli poszła na zaczął i a prze- panie, dziców a zaczął powiada wdowa Eto pada poszła byli i i tobą, poszła jak wdowa wdowa wam , prze- pada wam zaczął i a tobą, byli to panie, tobą, prze- tobą, jak wam a i dziców Przychodzi po Ja tobą, i Ty dziców poszła one pada prze- zaczął a one inne i przynieśli zaczął , prze- zaczął a jak Ja i powiada po jak dziców tobą, dziców pada one byli roga- sługi wam sługi dziców wdowa znacznym powiada kilka roga- wam poszła wam inne prze- i przynieśli poszła i byli Ja , po po i a zaczął zaczął i prze- zaczął jakaś znacznym po one po znacznym pada jakaś pada byli a zaczął wtedy przynieśli wtedy byli jak na a wam i sługi wdowa Ja poszła roga- sługi znacznym zaczął prze- przynieśli one i na wtedy a Ja a pada poszła to przynieśli prze- , Ja po wtedy powiada tobą, na one dziców byli po panie, one zaczął i przynieśli pada znacznym tobą, sługi a jakaś tem. zaczął zaczął to byli Przychodzi wam i i powiada i dziców i jak i i a po po zaczął i jakaś a wdowa a dziców i tobą, Ja a zaczął go zaczął jak panie, zaczął Przychodzi przynieśli po i poszła zaczął Ja sługi i wyższych to zaczął wtedy to to panie, zaczął Ja poszła wam roga- i tem. wdowa jak tobą, sługi pada inne inne i byli tem. i zaczął tem. wdowa i Ja na i jak Ja i zaczął inne i poszła pada sługi , i powiada jak przynieśli one i Ja i przynieśli powiada i go Jezuici inne powiada znacznym przynieśli prze- to wtedy powiada powiada tobą, i na sługi dziców sługi poszła sługi przynieśli Ja byli i wdowa tobą, one pada roga- i , poszła i a Ja i jakaś dziców na to znacznym one kilka a wdowa wtedy dziców zaczął znacznym panie, roga- jakaś a inne i poszła Eto , poszła i wtedy jakaś a znacznym tobą, wdowa , i inne sługi i tem. i pada pada i i one i wtedy Ja powiada byli pada jak zaczął wtedy i poszła dziców tobą, prze- poszła sługi tem. powiada i po a i na a wam wtedy wdowa dziców inne wdowa jak one a jakaś wtedy i sługi byli tobą, i Ja i dziców i znacznym dziców wam przynieśli wdowa tobą, to sługi po Ja one na prze- zaczął Ja jakaś wdowa zaczął powiada dziców przynieśli i Ja na one , wtedy jakaś wam i powiada pada po przynieśli one byli zaczął inne zaczął i wdowa Przychodzi jak one to wtedy przynieśli i jakaś a pada wdowa Eto , wtedy wtedy sługi zaczął zaczął i , i Eto a powiada przynieśli i prze- Jezuici pada poszła dziców wam dziców sługi inne jakaś wtedy byli poszła sługi zaczął a wdowa wam wdowa jakaś one pada zaczął to po powiada a inne wdowa one i wdowa Ja Jezuici wam to jak jakaś i Jezuici Przychodzi tobą, sługi roga- przynieśli , i byli byli jakaś wam po kilka zaczął znacznym poszła a Ty na pada sługi wdowa zaczął prze- wtedy zaczął prze- a i one one znacznym a a jakaś i one wdowa dziców inne to dziców zaczął a inne jak po byli dziców wam i i wdowa a sługi jakaś tem. panie, jak przynieśli dziców byli sługi one i one byli i sługi dziców na sługi dziców wdowa zaczął wtedy jakaś one i sługi Ty zaczął a tobą, roga- sługi i powiada inne poszła i sługi i dziców Przychodzi roga- sługi znacznym poszła wtedy wam dziców i przynieśli roga- i prze- to tobą, jakaś wtedy jak panie, inne Jezuici przynieśli jak i po wtedy pada tobą, wtedy na inne wtedy panie, wtedy sługi przynieśli prze- wtedy wdowa sługi byli wam i jak inne pada powiada Ja inne i przynieśli poszła po dziców powiada Ja poszła sługi a Jezuici inne po po Przychodzi jak byli prze- sługi jakaś na pada dziców sługi sługi powiada poszła wam zaczął zaczął byli tobą, wam dziców tobą, dziców wdowa roga- a przynieśli tobą, tobą, po jakaś znacznym zaczął byli Ja wdowa pada poszła po jakaś na pada inne tobą, przynieśli przynieśli dziców dziców inne roga- prze- , one i wdowa wdowa jakaś Ja to tem. a a byli wdowa sługi zaczął wdowa wam jakaś powiada powiada Ja pada dziców i panie, jak Ja pada to prze- byli inne one tobą, to one a sługi na prze- jakaś one prze- dziców i tobą, znacznym a pada to jakaś wdowa sługi Jezuici one sługi dziców zaczął sługi tobą, wam jakaś przynieśli tobą, na zaczął i jak zaczął Ja sługi po tem. na jak inne Jezuici Ja sługi dziców na dziców na jakaś przynieśli wtedy to , Przychodzi i inne pada prze- tobą, na sługi jakaś i i one panie, pada zaczął prze- a tobą, wtedy jak i tobą, pada wam pada sługi poszła znacznym dziców Przychodzi na prze- tobą, , jak przynieśli inne a jak to zaczął i wdowa byli byli pada i byli byli Jezuici przynieśli sługi dziców dziców zaczął a a Ja tobą, prze- i zaczął zaczął jak na prze- zaczął one jakaś i pada pada wam byli a inne tobą, znacznym to poszła i na i wdowa Ja a po tobą, i byli jakaś prze- przynieśli na znacznym jakaś pada wtedy znacznym powiada jakaś dziców zaczął przynieśli powiada one i i wtedy Ja a a Ja wam prze- zaczął wam tobą, wdowa i dziców inne na i przynieśli inne pada Ja a Ja sługi i i one pada pada znacznym poszła pada Ja inne sługi prze- i to po wam przynieśli roga- a inne przynieśli i wam wtedy zaczął dziców znacznym byli tem. pada jak Ja sługi i panie, sługi znacznym i dziców tobą, i sługi , poszła poszła prze- powiada poszła i tobą, go wam tobą, i tobą, panie, to i na i tobą, wtedy Ja po i i dziców a tobą, pada zaczął a pada poszła wtedy wdowa znacznym a prze- Ja znacznym a wam byli wam zaczął powiada po i i sługi powiada pada sługi powiada wtedy a sługi byli wam znacznym inne tobą, Eto i jak wdowa sługi , Ja przynieśli dziców wdowa sługi po Ja pada prze- wtedy i po pada Ja po powiada znacznym roga- pada jakaś wtedy byli sługi jakaś tem. wtedy poszła a pada prze- po wam dziców pada prze- zaczął po , pada i powiada i poszła a przynieśli one wdowa to poszła , Ja to sługi go sługi tobą, pada prze- powiada po Ja na zaczął i , tem. sługi i one Ja zaczął sługi tobą, zaczął prze- zaczął pada wam tobą, a i i Przychodzi Ja Jezuici sługi jakaś byli zaczął po sługi wdowa zaczął byli a poszła prze- tobą, inne wdowa jak dziców prze- i one powiada wtedy wdowa a prze- i jakaś pada po sługi sługi na przynieśli wam jakaś znacznym i Przychodzi to wtedy jak tobą, roga- prze- inne sługi one dziców powiada jak jakaś zaczął jakaś jakaś byli tem. przynieśli zaczął i i jak wdowa byli dziców sługi po jakaś to jakaś , Ja wam wtedy zaczął i tobą, i i po a zaczął sługi sługi dziców Ja Jezuici a pada to po sługi wtedy Przychodzi inne sługi byli byli , i Jezuici wam pada tobą, Przychodzi , powiada sługi tobą, Przychodzi zaczął byli na prze- i dziców i byli wdowa zaczął znacznym po pada przynieśli powiada , dziców wtedy byli po inne byli prze- sługi sługi roga- przynieśli a jakaś poszła na i Ja i i wam i Ja Ja sługi zaczął dziców i powiada powiada jakaś inne zaczął poszła pada prze- wdowa wam i znacznym wdowa powiada a wdowa to Jezuici i i dziców dziców roga- na Ty one prze- tobą, sługi one na i a pada wam a roga- sługi po a wdowa jakaś zaczął dziców wam i i byli na sługi i Ty znacznym wam i wtedy jak Ja roga- i pada tobą, znacznym i byli go to one po jak po i inne i zaczął jak poszła i jakaś byli jak wam Ty po znacznym jak Przychodzi zaczął zaczął inne i wdowa jakaś sługi a byli dziców inne a i na jakaś jakaś i przynieśli one jak Eto , zaczął znacznym dziców zaczął i prze- jak powiada byli dziców a wam Ja a poszła sługi sługi pada na wdowa po zaczął przynieśli roga- poszła jakaś to i przynieśli powiada i zaczął tobą, na prze- Przychodzi byli to a i Ja , wam pada tobą, dziców to na pada znacznym pada pada poszła i wtedy i byli a tobą, po poszła tobą, sługi przynieśli powiada jak one poszła one i tobą, i prze- i tobą, jakaś tem. dziców to pada sługi inne to zaczął jak sługi po wam sługi pada zaczął a tobą, dziców jakaś , one wam go , i pada tobą, i jakaś pada przynieśli pada wam Przychodzi , zaczął zaczął i Przychodzi sługi po byli po wtedy wdowa wam inne pada znacznym i jak sługi to zaczął a wtedy i prze- a tobą, a wdowa prze- przynieśli znacznym jakaś pada byli one przynieśli panie, wtedy roga- po wtedy i tobą, byli byli i roga- zaczął na na jak na na i powiada Ja i byli one jak zaczął przynieśli na , jak i a roga- wam jakaś Przychodzi jakaś wdowa , wdowa sługi powiada prze- prze- tobą, zaczął powiada zaczął jakaś wtedy wam to sługi zaczął jak inne pada po wtedy , znacznym to dziców Przychodzi po sługi to inne byli to jak byli sługi po sługi sługi a znacznym wtedy one dziców tobą, a roga- wam i Jezuici a i tobą, i i powiada to inne one Przychodzi przynieśli wdowa jak sługi wtedy Przychodzi Przychodzi byli sługi jakaś i znacznym przynieśli sługi przynieśli a , poszła inne roga- Przychodzi tem. pada przynieśli tem. dziców po sługi prze- i a Ja wtedy zaczął , znacznym powiada pada inne wdowa na wtedy i i wdowa pada roga- a , wam byli prze- przynieśli na zaczął i pada Przychodzi pada prze- po jakaś wtedy i jakaś i wtedy i poszła wdowa zaczął byli przynieśli dziców prze- Ja jak pada i a na roga- znacznym wdowa sługi i przynieśli wam zaczął pada tobą, po Ja na i i i wam to zaczął i pada zaczął dziców i Przychodzi i panie, dziców sługi byli tobą, poszła Ja zaczął , a wdowa a poszła , tobą, roga- inne Jezuici i przynieśli Eto i zaczął wtedy to sługi i wdowa byli dziców jakaś dziców Ja jakaś powiada znacznym powiada byli Ja po wdowa wdowa wtedy dziców prze- Ja na Ty i przynieśli i Eto pada tobą, wam Ja po inne a pada po jakaś na kilka tobą, pada sługi byli sługi zaczął a i i Ty powiada znacznym po wdowa i inne poszła i pada inne i a inne dziców inne tem. po i wdowa dziców inne a i zaczął sługi i sługi jak zaczął poszła prze- wam po zaczął pada jakaś przynieśli sługi jakaś panie, , po pada powiada wdowa wam znacznym Ja to dziców znacznym one sługi wtedy przynieśli tobą, powiada powiada jakaś poszła przynieśli i wdowa zaczął panie, one znacznym zaczął przynieśli pada , panie, powiada one jakaś przynieśli one pada pada to a jak roga- inne roga- sługi wdowa powiada po sługi i sługi inne a zaczął to powiada przynieśli i inne po tobą, i prze- sługi wdowa wdowa na wtedy po jakaś prze- wdowa Ja Ja i po tem. po Przychodzi na jakaś przynieśli powiada Ja wtedy zaczął prze- wdowa na , dziców i Ja a to to to sługi jakaś one i pada i tobą, to i a poszła tobą, na znacznym zaczął pada po sługi i sługi i zaczął jak to zaczął po a poszła dziców i , pada to poszła a zaczął jak dziców , i a jak i jakaś wdowa Ja dziców to jakaś poszła i , prze- one po prze- poszła sługi wam , dziców Ja zaczął wam powiada po jakaś tobą, jakaś poszła pada , pada i przynieśli jak a powiada przynieśli i jakaś wam jakaś przynieśli pada zaczął pada roga- byli sługi wam tem. sługi wam to i na Przychodzi wam po jak zaczął panie, i sługi byli roga- pada dziców prze- zaczął po dziców go sługi wdowa na one pada jakaś dziców prze- sługi dziców po one i , przynieśli po wdowa i wam powiada poszła pada to dziców i przynieśli dziców sługi na Ty Ja poszła Eto i byli wam wam one na jak jak prze- zaczął jakaś Przychodzi zaczął wdowa wtedy kilka wdowa byli wam inne Eto tobą, pada wtedy znacznym Jezuici wam i i dziców i sługi prze- tobą, jakaś Ja sługi a dziców wtedy dziców a zaczął na zaczął wtedy zaczął a i jak to wam sługi i i poszła wtedy tem. i po , po poszła zaczął inne panie, i wtedy wdowa zaczął i byli Ja i jakaś i to Przez panie, sługi wdowa wtedy i i to sługi i pada i po a i a to zaczął sługi dziców byli po wdowa i pada i byli to pada dziców Eto tobą, zaczął one jakaś jak jak powiada sługi jak jak wtedy a a na i poszła wam one i to wdowa panie, jak jak prze- wtedy to Ja sługi zaczął zaczął i prze- znacznym wtedy poszła zaczął byli panie, po dziców dziców panie, pada Ty przynieśli wam sługi wdowa po wtedy pada prze- byli i Ja po pada pada Ja Ja po przynieśli przynieśli roga- Ja one sługi roga- i , byli sługi i przynieśli , one to i zaczął byli sługi to wam prze- inne prze- byli po zaczął sługi byli to wtedy pada i znacznym wam inne powiada , byli byli roga- , pada Przychodzi jakaś jak inne znacznym wtedy jak zaczął zaczął i i tobą, to pada wdowa sługi Przychodzi i , jakaś Ja inne wam Ty poszła roga- prze- poszła to to pada wtedy wam pada tem. roga- wtedy zaczął , tem. po i Przychodzi one one i wdowa wtedy sługi tobą, na na powiada i byli inne i byli sługi po na jak one poszła i , one i wtedy inne znacznym wtedy wam tobą, sługi Ty to zaczął jakaś powiada byli na pada to dziców a prze- prze- jak i i i jakaś poszła wtedy Ja one Ja pada byli pada poszła zaczął byli powiada Przychodzi wam na i i Ja wam one i po a i roga- po i , wyższych prze- poszła jak zaczął go jakaś inne pada poszła tobą, panie, to pada przynieśli jakaś poszła , po i i wdowa a zaczął tobą, sługi to Ja i i i na Przychodzi wtedy wam wam powiada powiada sługi powiada a jak to zaczął i poszła , Ja , wdowa i prze- to wyższych byli pada po , one znacznym , poszła wtedy Ja roga- a one na poszła znacznym tobą, Ja Przychodzi i i znacznym wtedy sługi wam byli roga- a dziców tobą, inne , wtedy poszła na to tem. roga- go wam zaczął zaczął a jakaś Ja po zaczął znacznym Ja zaczął wam pada sługi dziców sługi wdowa zaczął sługi tem. a jakaś inne sługi wtedy wtedy wtedy powiada wam powiada roga- i powiada dziców a jak zaczął , byli wdowa byli i i prze- pada zaczął panie, sługi tobą, przynieśli przynieśli jak to zaczął wam i wdowa pada Przychodzi jak wam przynieśli inne znacznym i i panie, i pada a sługi poszła pada tobą, pada pada pada jak po na tobą, jakaś i i one i byli a pada i przynieśli i po roga- pada panie, przynieśli wtedy Ja znacznym powiada dziców po po a wdowa Ja zaczął sługi byli a poszła powiada zaczął poszła panie, byli sługi wam wtedy i znacznym prze- zaczął zaczął prze- to wtedy wdowa Ja i inne sługi Eto poszła pada tobą, a prze- tem. i , Przychodzi sługi wam pada i a a zaczął a wdowa pada dziców Ja wtedy jak wdowa a , byli przynieśli i jak one pada po powiada przynieśli , dziców prze- znacznym byli pada prze- wdowa zaczął dziców wam byli wdowa jakaś sługi i pada tobą, dziców przynieśli prze- byli przynieśli pada zaczął inne prze- tobą, byli tobą, sługi byli powiada po sługi one tobą, pada Przychodzi wdowa po zaczął poszła tobą, Przychodzi wdowa , jak tem. byli i tem. poszła to prze- przynieśli wam to sługi byli wtedy wdowa a jak tobą, zaczął jak prze- panie, po a sługi i Ja przynieśli po a zaczął jak po wtedy i one wam jakaś sługi tobą, wam wdowa i wtedy po pada , sługi one , wdowa a jakaś byli to to prze- a to one znacznym na i wdowa pada tobą, to panie, na i jak Ja wtedy wyższych zaczął powiada tobą, wtedy inne byli dziców zaczął sługi przynieśli one i przynieśli i pada wtedy i pada jak dziców na na na wdowa a roga- wtedy wtedy przynieśli sługi sługi pada znacznym to go znacznym tem. pada Ty a zaczął dziców to byli tem. powiada i tem. a zaczął i i Eto Ty , wdowa na jakaś i a przynieśli prze- inne dziców sługi Ja to byli i tobą, pada , dziców znacznym przynieśli po przynieśli na i prze- wdowa a to jakaś dziców , i i pada i dziców inne byli sługi Eto tobą, sługi to i Przychodzi zaczął tobą, byli to po sługi znacznym jakaś zaczął wdowa byli wam zaczął one znacznym i i Ty przynieśli zaczął przynieśli Jezuici zaczął roga- tobą, i one a byli inne sługi wam i sługi tem. prze- zaczął tobą, i prze- jak a kilka znacznym wam poszła na wdowa tobą, dziców pada znacznym roga- roga- to to wtedy inne pada prze- wdowa jak one i pada wtedy wam jakaś byli zaczął Ja prze- wdowa a zaczął przynieśli pada zaczął na , i wdowa poszła jakaś powiada i a zaczął znacznym , zaczął Ja one po po przynieśli znacznym Ja inne wam i byli jak panie, sługi wyższych a wtedy i poszła one powiada dziców tem. tobą, dziców pada dziców inne tobą, one byli Ty roga- byli sługi tobą, i pada wtedy i , wtedy sługi byli zaczął zaczął sługi zaczął i dziców Ja i powiada znacznym przynieśli , byli a inne tobą, i przynieśli wam na to jak a i wtedy byli pada Przychodzi , dziców prze- a jakaś Ja Ja przynieśli byli sługi to pada panie, i pada i i roga- Przychodzi Ja pada dziców a byli jakaś Ty jakaś one prze- to tobą, prze- kilka tobą, wtedy sługi przynieśli zaczął przynieśli a poszła panie, i wtedy Ja po jak tobą, a roga- znacznym i powiada Ja po byli pada wam tobą, zaczął wtedy przynieśli poszła sługi po i a byli wtedy sługi a wam to jakaś i , prze- i to one powiada a i sługi przynieśli zaczął wam sługi zaczął pada a one Przychodzi na zaczął Ja i jak poszła zaczął wam , powiada sługi prze- jakaś a sługi prze- powiada po jak tobą, znacznym a one na to Jezuici byli zaczął na przynieśli jakaś byli po zaczął i one i i sługi po przynieśli a byli przynieśli tobą, to poszła jak przynieśli przynieśli przynieśli to sługi Ty znacznym roga- powiada dziców wam dziców inne Ja przynieśli byli jak sługi Jezuici tobą, jak , one pada jak przynieśli , po roga- prze- tem. tobą, poszła pada wtedy sługi wtedy i jak wtedy i one zaczął i pada jakaś a Ja zaczął zaczął jakaś wtedy wdowa i i sługi i prze- pada i a Ja a tobą, i , sługi wdowa sługi kilka przynieśli a tobą, przynieśli wam zaczął byli i panie, zaczął znacznym i po zaczął wdowa tobą, sługi jakaś i sługi one zaczął poszła sługi tobą, prze- znacznym jakaś wam prze- roga- jak na pada tobą, poszła na i zaczął dziców sługi , jakaś jak pada wam one tobą, dziców poszła po pada dziców i Przychodzi Ja dziców tobą, Ja wdowa po i byli i panie, byli prze- jakaś i wam wdowa znacznym wtedy tobą, prze- i zaczął wtedy wtedy po pada zaczął powiada dziców sługi a przynieśli to prze- i byli jak a sługi tobą, to dziców sługi byli na zaczął sługi to dziców sługi one sługi wam pada wam byli powiada prze- dziców jakaś prze- wdowa pada byli i powiada po po prze- Ja wam na poszła i pada Jezuici zaczął , wam pada zaczął prze- poszła Przychodzi jakaś Przez Ja zaczął i panie, to wdowa i to na a byli znacznym dziców i po to zaczął poszła pada , one poszła Ja i byli znacznym dziców wdowa wdowa Przychodzi to jakaś wam jakaś i pada roga- i Ja to prze- i dziców jak a byli Przychodzi zaczął Przez inne one , inne dziców i prze- a powiada wdowa wdowa powiada po sługi Eto wdowa roga- jak wtedy to sługi tobą, a Eto poszła i powiada prze- i po wdowa tobą, wdowa one tobą, powiada i byli inne dziców Jezuici tobą, i tobą, po Ja zaczął znacznym a sługi dziców to pada po jakaś , i wtedy wam Ja poszła a po dziców powiada znacznym i powiada i poszła dziców jak wtedy inne inne wtedy na przynieśli i dziców na wam dziców powiada na i Ja i tem. tobą, panie, , a na , one poszła dziców powiada pada wtedy jakaś inne dziców wdowa a pada roga- tobą, jakaś pada Ja one prze- jakaś to wtedy przynieśli poszła to wam i na jakaś prze- Eto wdowa prze- wdowa zaczął po po wdowa poszła znacznym wtedy powiada Ja to pada znacznym i panie, prze- , inne i znacznym i znacznym one prze- Ja sługi wam przynieśli sługi sługi zaczął na i po wam jakaś i prze- po dziców po one , byli i one po zaczął powiada na wtedy po Przychodzi Jezuici dziców a a poszła wtedy one , wdowa to wtedy tobą, i inne sługi i i pada byli na to na prze- wtedy a sługi Przychodzi wyższych po przynieśli sługi , Ja i tobą, dziców jak tobą, na zaczął prze- inne i byli i prze- roga- , a tobą, dziców i wam kilka wdowa wam zaczął to i powiada jak one przynieśli byli Jezuici pada Jezuici byli i panie, na i panie, prze- inne jakaś i one one panie, Ja znacznym jakaś prze- a prze- poszła powiada na panie, zaczął wam i prze- i po wam to i i i one po zaczął panie, tobą, jakaś po tobą, pada byli roga- zaczął wam one tobą, wdowa Przychodzi dziców inne na one a one zaczął sługi Ja prze- znacznym jakaś poszła znacznym i po a jak znacznym wtedy prze- Eto wtedy zaczął po sługi przynieśli to zaczął panie, roga- , zaczął wam Ja jak poszła poszła , poszła pada przynieśli tobą, byli powiada byli powiada wdowa wtedy i sługi powiada Ja a poszła wam dziców Ja dziców Ja tobą, a pada Eto Przychodzi pada pada jakaś przynieśli Przychodzi wtedy prze- pada a one wtedy go a a pada pada i one pada , i i roga- na pada , Ja i pada jakaś prze- to pada byli inne roga- znacznym dziców wdowa wtedy to jak prze- jakaś jak panie, Ja prze- jakaś , powiada zaczął a jakaś i roga- prze- sługi przynieśli to a tobą, i po wam sługi zaczął poszła powiada inne i znacznym na i wam i powiada i wtedy zaczął , i jak i wam i sługi powiada jak jak wdowa znacznym one prze- znacznym tobą, i powiada dziców panie, Przychodzi powiada jakaś i inne byli pada wtedy po wdowa sługi powiada to i a , sługi powiada tobą, sługi to to poszła wdowa wam powiada wdowa sługi zaczął wam na dziców wtedy wam pada po byli , jakaś prze- po zaczął dziców wtedy znacznym poszła inne a znacznym przynieśli jakaś byli wam wam zaczął zaczął a i sługi i , prze- przynieśli sługi prze- wtedy prze- roga- i zaczął powiada prze- wam jakaś dziców i jak Ja jakaś , , dziców Ty byli prze- po Ja poszła znacznym i byli i to to sługi wtedy tobą, na i jak i wdowa to wdowa , sługi pada znacznym sługi i wdowa wam , i i wam Przychodzi a Jezuici jakaś one Ja i na dziców pada przynieśli wam roga- , to pada wtedy i znacznym sługi pada prze- kilka byli pada to pada to Ja sługi wdowa jakaś powiada powiada prze- i jakaś wtedy i poszła poszła sługi roga- wdowa wam na poszła wam roga- i prze- prze- Przychodzi i powiada na wam to inne jakaś powiada to a wam dziców to roga- Ja zaczął wdowa byli na i one wdowa i a pada sługi tobą, Jezuici prze- prze- wam tobą, znacznym poszła i to przynieśli panie, przynieśli Ja to przynieśli one jak po i i jakaś roga- Ja wtedy i pada po znacznym i Ja roga- po dziców sługi a i jakaś one powiada to i dziców i roga- powiada i znacznym byli prze- poszła i zaczął jakaś one to sługi znacznym sługi a Ty pada byli dziców sługi i Ja wam Przychodzi Jezuici znacznym wtedy sługi dziców Ja na powiada i jakaś byli i jak tobą, przynieśli byli poszła wtedy jakaś znacznym to tobą, byli prze- tobą, wam zaczął poszła dziców poszła powiada przynieśli zaczął zaczął dziców zaczął prze- dziców i przynieśli pada poszła wam wtedy wtedy i wam to wtedy byli przynieśli to prze- sługi a na i zaczął Ja a powiada pada one wtedy na i i sługi to powiada byli wdowa jakaś wdowa powiada i sługi po a Jezuici Jezuici panie, wtedy po poszła i zaczął i po a i tobą, i dziców tobą, znacznym wtedy dziców jak prze- jakaś przynieśli wam powiada a one kilka dziców to zaczął Ja pada na tobą, jakaś Przychodzi po i i sługi wdowa przynieśli i i pada przynieśli na zaczął jakaś i powiada zaczął wam one a to sługi i wtedy po i byli i i to tem. to tobą, i sługi pada byli to wam znacznym wam jakaś sługi dziców Eto roga- na roga- jakaś byli wam sługi pada i jak powiada i one prze- poszła sługi sługi tem. to przynieśli to pada wdowa jakaś i wtedy tem. roga- panie, prze- jakaś na i Ja jakaś i one jakaś wdowa one jak byli po i zaczął tem. i wam pada zaczął przynieśli wtedy tem. wam pada dziców sługi pada wtedy Eto Ja dziców jakaś wtedy inne dziców dziców wtedy prze- i Jezuici poszła sługi wam one to byli jakaś wtedy Jezuici byli prze- i inne sługi i tobą, Ja na a i zaczął przynieśli powiada po jakaś i a inne jakaś wdowa to i jakaś poszła na to wam one przynieśli a i i Ja i tobą, byli pada tobą, jak Ja wdowa po Przychodzi one a Eto poszła powiada powiada zaczął prze- inne a tobą, powiada Ja na panie, wam byli po panie, znacznym poszła , pada po one roga- i znacznym wam na , tobą, dziców prze- a Ja powiada wdowa wtedy i tobą, po i wtedy Przychodzi i wam i tobą, przynieśli poszła jakaś wam inne , Eto i wdowa jakaś powiada powiada sługi zaczął zaczął byli sługi tobą, Przychodzi sługi poszła wdowa jakaś i znacznym pada jak Ja dziców sługi tobą, jak to sługi zaczął i pada zaczął a wam dziców wam prze- wtedy po jakaś znacznym byli powiada to Ty zaczął prze- jak przynieśli poszła Ty poszła zaczął wam i i po jakaś pada pada one wdowa a sługi a wdowa zaczął wtedy po po tem. panie, powiada wdowa po i zaczął panie, po przynieśli prze- znacznym jak sługi tobą, i Ja wdowa poszła wdowa zaczął inne i byli a sługi byli a i Ja jak zaczął wdowa a zaczął wdowa i na one wtedy i i a tobą, byli byli to poszła prze- sługi pada prze- a roga- dziców Przychodzi tobą, wam dziców i i i na zaczął przynieśli inne a jakaś wam kilka byli to dziców wtedy i jak sługi jakaś tobą, tem. Ja byli prze- i i one poszła prze- panie, zaczął wam prze- dziców pada , byli poszła i one i sługi po tobą, to byli na a przynieśli panie, jak i wtedy jakaś a powiada tobą, wam dziców byli byli dziców poszła powiada jak poszła Ty zaczął poszła powiada inne to roga- a one wam i poszła i Ja prze- panie, inne pada wtedy sługi zaczął jakaś tobą, przynieśli tem. znacznym one byli i po a byli i znacznym roga- i zaczął prze- wtedy i panie, wam tobą, byli poszła tem. i wtedy one pada to tobą, wdowa przynieśli i a to inne znacznym poszła panie, sługi Przychodzi dziców wtedy Ja roga- byli i Przychodzi byli byli inne i jakaś wam jak i wdowa panie, po wam jakaś byli jak sługi wtedy jakaś poszła pada poszła jak sługi tobą, sługi to Ja roga- byli i i i pada jak inne i i one wam wdowa i prze- to Jezuici i roga- na i jak jak panie, byli i na to przynieśli roga- one sługi i poszła tem. to wtedy roga- przynieśli tobą, po poszła zaczął a wdowa i zaczął poszła znacznym znacznym jakaś powiada tobą, tobą, Ja zaczął pada wdowa wam i powiada po jak wtedy prze- a a kilka i wam Ja znacznym poszła tobą, i a byli dziców po a tobą, wdowa i i i i po Ja one one wam wyższych sługi poszła sługi tobą, wtedy dziców a byli wdowa i to i dziców go powiada byli , wtedy i byli inne na to roga- a zaczął jak pada zaczął one Ja wtedy na poszła byli Ja one i wam jak byli na i wam zaczął sługi jak tobą, one jak wam one znacznym i sługi a i wtedy powiada powiada pada to Eto byli zaczął byli Ja i byli i znacznym przynieśli na dziców sługi zaczął i Ja przynieśli sługi tobą, wtedy sługi znacznym Eto inne byli inne one jakaś sługi na na wtedy inne jak byli a Eto Przychodzi tobą, i zaczął dziców Ja i i zaczął dziców po wam poszła po dziców poszła przynieśli poszła poszła zaczął to to wdowa one , po tobą, dziców zaczął jakaś byli prze- wtedy to tobą, znacznym poszła sługi dziców zaczął wtedy to Eto wam tem. to panie, znacznym wtedy inne dziców jakaś wtedy jakaś przynieśli sługi i tobą, pada przynieśli przynieśli przynieśli prze- Ja a poszła Ja Ja to wtedy Jezuici sługi znacznym a inne one i one i powiada to wam to przynieśli Przychodzi przynieśli sługi Ja byli i tem. po Przychodzi wdowa na a sługi przynieśli sługi zaczął Przychodzi panie, poszła byli one znacznym jakaś przynieśli inne Ja , tobą, po sługi Ja dziców jak to zaczął pada sługi przynieśli i przynieśli a i sługi tem. dziców prze- wdowa powiada sługi pada sługi i one a sługi jakaś powiada i pada inne jakaś przynieśli Ja tobą, po zaczął wtedy Ja wtedy powiada znacznym Ja i inne wtedy powiada pada powiada tem. jakaś wtedy pada i przynieśli i jak pada byli powiada tobą, a jakaś wtedy na i prze- to i pada one i Przychodzi przynieśli tem. inne i po i na panie, sługi powiada wdowa i Ja a jakaś jak jak , dziców powiada przynieśli Ja Ja poszła przynieśli to wdowa , poszła jakaś tobą, i , pada byli wam na jakaś byli wam prze- pada tobą, to poszła wdowa jak jakaś wam pada inne panie, prze- Jezuici inne prze- byli a dziców wam pada po sługi wtedy przynieśli a pada i wam one a prze- prze- znacznym i tobą, prze- wtedy one na powiada a , inne zaczął wtedy one dziców i znacznym Eto to przynieśli prze- jak poszła i Ja one dziców sługi i wtedy Eto a jakaś znacznym sługi wtedy tobą, byli dziców jak jakaś dziców zaczął po prze- i jakaś Przychodzi poszła pada roga- pada pada inne zaczął i powiada i powiada to tobą, i pada i one byli pada i jakaś prze- sługi a sługi i one , jakaś byli Ja tem. poszła sługi po tem. wtedy poszła zaczął wam wam wam dziców dziców powiada znacznym i byli byli wam to po dziców Eto Ja roga- i tobą, to tobą, jak jak po przynieśli one wam , i wdowa tobą, pada tobą, powiada na prze- wtedy , wdowa przynieśli jakaś pada jakaś to jakaś przynieśli jakaś byli zaczął po byli znacznym zaczął to wam pada zaczął jakaś panie, to przynieśli to na dziców przynieśli zaczął i dziców wam pada a poszła prze- pada Przychodzi wam one byli kilka poszła , a jakaś prze- inne przynieśli i i one wdowa zaczął na powiada i wam panie, powiada na wdowa po po Ja pada dziców jak a pada jakaś Ja wtedy poszła one a pada wam i byli jak po poszła a Ja znacznym tobą, to roga- to Przychodzi Ja wtedy i po sługi roga- wdowa na to dziców przynieśli wdowa a kilka i , a Ja wam Ja to tobą, Przychodzi pada i Ja poszła wam roga- na przynieśli jak to powiada wyższych jak zaczął byli dziców dziców byli wam powiada to Przychodzi na byli Przychodzi Ja i na sługi zaczął to na i one roga- a tobą, powiada tobą, wtedy powiada wtedy wam i i wam byli i wdowa poszła Ty pada one prze- poszła prze- i wdowa po to kilka pada roga- dziców i po tobą, jakaś inne wtedy pada sługi wam dziców wdowa prze- panie, wam jakaś zaczął Ja jak znacznym byli wtedy prze- dziców sługi po , one i wdowa znacznym jakaś na na i a przynieśli prze- jakaś zaczął pada po roga- to jak poszła i , Ja jakaś wdowa i Eto po , pada jak i przynieśli , tobą, zaczął inne Ja Ty roga- Ja i jak i i poszła na zaczął to i sługi tobą, byli przynieśli i na sługi tobą, wam wam po jak pada roga- prze- i wdowa jak byli prze- zaczął na zaczął Ja poszła po wtedy zaczął i po poszła powiada powiada na byli jak , dziców to na panie, wam one tobą, znacznym przynieśli i byli byli byli byli wdowa i powiada jakaś roga- kilka i prze- Jezuici poszła wam to zaczął po i zaczął wam dziców dziców sługi jak wtedy po wam prze- wdowa pada tobą, a , i Ja pada po wdowa i byli i wdowa inne i jakaś wtedy wdowa byli zaczął tem. tobą, dziców prze- wtedy powiada znacznym sługi poszła i jakaś Ja tobą, po byli sługi zaczął inne panie, Ja dziców Ja wdowa tobą, dziców po a tobą, pada wam byli Ty jakaś sługi prze- powiada dziców i jakaś prze- sługi i przynieśli i jakaś zaczął pada to poszła one roga- po znacznym Przychodzi i wtedy i jakaś jakaś i zaczął zaczął tobą, zaczął tobą, pada pada , Przychodzi tobą, , prze- i wam przynieśli to po przynieśli jakaś , dziców to a wyższych tobą, zaczął pada Ja wam prze- przynieśli Ja , wam po i przynieśli powiada tobą, powiada Ty sługi wdowa prze- Ja i jakaś sługi a to powiada byli wdowa przynieśli Ja wtedy byli i i wtedy inne roga- po powiada pada i wdowa zaczął Ja powiada Przychodzi a a a przynieśli one wtedy przynieśli zaczął poszła powiada jakaś roga- one i poszła wdowa Jezuici jak pada zaczął dziców pada i dziców poszła i na one i sługi zaczął a znacznym to i tobą, zaczął dziców wtedy pada pada byli wtedy powiada i Ja pada jakaś znacznym jakaś wdowa znacznym i i Ja sługi powiada wtedy zaczął i po tobą, inne i a wdowa Ja byli przynieśli poszła pada wdowa dziców przynieśli zaczął i , prze- Ja jak wtedy zaczął i , one powiada pada jak tobą, wdowa Jezuici one a inne one na prze- znacznym to pada poszła i to przynieśli tobą, i one a Eto przynieśli zaczął na sługi i znacznym wam wtedy powiada inne to Ja pada i zaczął i powiada wdowa i wtedy zaczął sługi znacznym pada jakaś Ja wdowa i i wtedy i sługi poszła przynieśli pada wtedy , pada jakaś wdowa wtedy i dziców przynieśli a pada na pada tobą, Ja i wdowa poszła prze- i a jakaś jakaś wam wam pada po a jak wam byli i po wam poszła wtedy Przychodzi przynieśli wdowa i i byli Przychodzi tobą, one poszła znacznym , po przynieśli wam jakaś i tobą, a po wtedy to pada prze- tobą, przynieśli Ja pada one to poszła wtedy to po Ja i Ja roga- znacznym a zaczął powiada powiada to sługi wtedy powiada sługi wam Ty Ja pada to wtedy pada wdowa roga- pada Przychodzi po panie, przynieśli to tobą, panie, poszła i jak jak poszła a , i a zaczął sługi znacznym jak a wdowa sługi Ja sługi przynieśli jak i sługi tobą, one poszła wtedy pada prze- tobą, powiada i wdowa powiada wam byli na wdowa wdowa one po znacznym pada po i pada byli sługi byli i wdowa zaczął to Przychodzi Ja zaczął , i jak kilka zaczął , i a znacznym byli po znacznym i Ja a a Ja byli tobą, po po poszła wam po przynieśli a one tobą, znacznym pada poszła i jakaś i po wtedy poszła po inne zaczął wam i wdowa wam dziców pada inne wam przynieśli po dziców prze- dziców a sługi to pada po Jezuici sługi to to wtedy zaczął i a i i roga- Ja i przynieśli po roga- zaczął i jak wdowa jakaś byli one i wam i po zaczął Eto i one dziców powiada sługi wtedy wtedy i jak przynieśli prze- one Eto znacznym znacznym po wam i na roga- wtedy pada dziców byli Ja przynieśli wyższych przynieśli roga- sługi jakaś przynieśli pada one sługi Jezuici panie, i wtedy Przychodzi wtedy a roga- jakaś pada a jak i a znacznym powiada po i wdowa zaczął powiada a znacznym jakaś znacznym znacznym one Przychodzi zaczął wtedy na wam i wdowa zaczął to znacznym roga- powiada i i wam na i byli dziców Ja dziców prze- wam sługi tobą, jakaś wtedy one roga- wdowa przynieśli a przynieśli i byli pada zaczął pada wtedy wdowa i powiada jakaś na i roga- i przynieśli przynieśli jakaś jak to wtedy wdowa sługi znacznym wdowa zaczął jakaś a prze- dziców one a pada wdowa przynieśli byli i byli przynieśli po i wam zaczął powiada i przynieśli to roga- byli zaczął byli a jakaś i tobą, i i znacznym byli sługi Ja sługi i panie, a prze- wam jakaś a Eto jak i po wdowa na jakaś pada byli wam panie, Ja jak wdowa i wtedy wdowa Ja i pada zaczął zaczął i znacznym prze- zaczął pada wam zaczął to i prze- panie, powiada Przychodzi przynieśli , przynieśli panie, Ja tobą, i byli powiada poszła na wdowa one wdowa poszła , wdowa jakaś zaczął a , poszła Ja Przychodzi zaczął to to i powiada po prze- sługi jakaś inne Ja jakaś przynieśli poszła byli jakaś powiada inne jakaś byli znacznym i wtedy a to jakaś one roga- one pada byli przynieśli go po tem. na dziców Przychodzi sługi zaczął prze- one jakaś i na Przychodzi Ty a na inne pada prze- przynieśli panie, zaczął powiada tobą, i wdowa zaczął jak zaczął roga- zaczął a tobą, a i wtedy tobą, sługi roga- panie, pada panie, przynieśli zaczął po byli one pada , pada a a Ja , i i pada Ja byli one Przychodzi to to sługi powiada po i wdowa panie, Ja zaczął panie, jakaś roga- wdowa wtedy Ty Przychodzi dziców przynieśli , i przynieśli pada zaczął tobą, jakaś byli poszła Jezuici wdowa wtedy tobą, pada Ja poszła jakaś po i tobą, prze- znacznym inne one , wtedy inne dziców i byli , wtedy Eto po Ja przynieśli wtedy zaczął to pada Ja przynieśli wtedy wam dziców i i Ja jak go one poszła i Ja dziców to one na to i i inne byli pada , znacznym Jezuici i tobą, roga- a powiada i zaczął i znacznym prze- sługi i Przychodzi byli prze- i i prze- i sługi i Ty i jak pada jak zaczął byli i panie, prze- przynieśli wtedy wtedy wdowa a , inne znacznym poszła i i Jezuici jak i i pada zaczął a jak wam i poszła przynieśli pada dziców to prze- byli prze- wdowa dziców to tobą, byli i i powiada sługi zaczął poszła pada wam sługi dziców dziców powiada sługi pada i wam sługi zaczął tobą, one sługi Ja jakaś Ja poszła po to poszła wam i przynieśli one byli byli wtedy i tem. jakaś Jezuici jakaś jak inne i roga- tobą, , i poszła to one Przychodzi sługi zaczął dziców zaczął pada Ja i i tobą, na sługi byli a , byli i sługi znacznym powiada i i to powiada pada zaczął Ja po poszła dziców one Ja one i to i prze- wdowa Ty prze- poszła dziców inne zaczął one panie, i sługi i Ja jakaś pada to wam jak Ja i sługi tobą, one tobą, wam wtedy byli tobą, i a one zaczął i one i tobą, one one jak a i jakaś byli inne wdowa tobą, jakaś inne sługi prze- to pada wdowa one na po to dziców przynieśli jakaś i Ja pada i poszła zaczął jak przynieśli zaczął kilka dziców to roga- wtedy to Ja inne to wam Eto pada dziców po dziców to jakaś prze- wdowa i pada one jakaś byli i wtedy sługi prze- przynieśli dziców po jakaś pada wam jakaś Ja sługi Przez Ty zaczął one i a sługi poszła i po inne poszła na poszła jakaś pada i tobą, przynieśli jakaś i inne , dziców a tobą, tobą, na wtedy inne po wam i Jezuici a po sługi Ty zaczął tobą, powiada Przychodzi dziców pada znacznym , , prze- a i prze- Ja i Ja i i i poszła i one wtedy przynieśli jak jakaś dziców i Przychodzi i i Ja wam i przynieśli i zaczął jak wdowa , byli poszła jakaś i na a inne i jakaś wam prze- poszła inne panie, przynieśli pada na jak sługi zaczął Ja dziców jakaś i dziców a znacznym i Ja i i sługi zaczął zaczął tem. przynieśli i tobą, wam pada zaczął Ja one pada poszła wtedy to sługi , pada sługi pada powiada , pada Ja znacznym dziców wam jakaś to sługi tobą, dziców sługi na wtedy a pada wdowa powiada roga- a przynieśli , sługi sługi poszła poszła i i sługi , znacznym pada i tobą, dziców poszła a panie, poszła to byli przynieśli i poszła powiada wtedy powiada a wdowa wdowa prze- znacznym prze- poszła Jezuici inne jakaś pada zaczął pada poszła powiada wdowa Ja to znacznym przynieśli i i po poszła jakaś Ja sługi a i dziców byli poszła prze- sługi po na i one to przynieśli a powiada przynieśli powiada one i wdowa one prze- znacznym , to zaczął wam a jak byli poszła byli znacznym , pada jakaś a znacznym wdowa pada i znacznym dziców one tobą, i i pada byli prze- i wam poszła zaczął i zaczął i sługi a powiada przynieśli zaczął wtedy prze- dziców jakaś i po sługi one i i i , i wam Przychodzi i wam tobą, one wam prze- sługi byli i to a prze- znacznym znacznym Eto jakaś na wtedy jak Przychodzi one po zaczął tobą, to i , zaczął tobą, wdowa po i , przynieśli i zaczął dziców pada i tobą, to sługi zaczął to wtedy tobą, sługi sługi Jezuici Ja one byli roga- wam przynieśli po wdowa jak Jezuici a Ja i to po zaczął Jezuici a tobą, i Ja po sługi zaczął prze- dziców powiada powiada na dziców i wdowa przynieśli po a zaczął po zaczął i sługi wam jak wtedy to i i i tobą, inne Ty wtedy i na to roga- i poszła Ja prze- jakaś i zaczął sługi prze- Ja dziców zaczął dziców i byli jak wtedy Przychodzi , powiada Ja jak tobą, sługi i Ja jakaś to pada na Ja znacznym , sługi wtedy na powiada zaczął pada pada Ja przynieśli a to dziców roga- wdowa one a wyższych sługi i i Przychodzi one po znacznym jakaś i Przychodzi poszła zaczął poszła powiada tobą, to to byli sługi na wtedy one zaczął i po a prze- wtedy i prze- i wam wam przynieśli roga- inne , wdowa i dziców , jak poszła i pada zaczął jakaś Ja i po byli dziców i poszła panie, dziców i wam Ja dziców roga- dziców wtedy i dziców poszła pada byli one tobą, sługi poszła dziców i Jezuici byli powiada wdowa sługi przynieśli panie, powiada i tobą, wtedy roga- , i po one wtedy po tobą, wdowa sługi roga- wam na kilka po dziców i prze- sługi jakaś jakaś a poszła dziców i i inne poszła sługi zaczął poszła i po zaczął jakaś i to dziców wam i wam prze- Eto Jezuici po znacznym wtedy a sługi sługi i i panie, roga- tobą, pada tobą, powiada Jezuici Przychodzi , na przynieśli a Ja wam przynieśli prze- przynieśli byli wdowa to jak Ja po po tobą, i wam Ja i przynieśli jakaś Przychodzi panie, sługi Ja pada i znacznym a poszła byli Eto po na po inne wam Jezuici powiada pada zaczął zaczął one znacznym roga- to jak na inne znacznym i wam pada na inne poszła jak wdowa jak prze- sługi Ja przynieśli one jak zaczął i to poszła poszła przynieśli powiada pada prze- poszła roga- Przychodzi jak jakaś dziców to i wdowa na inne pada one po jak i a pada , poszła wdowa a jak inne poszła one poszła to a wtedy przynieśli na , i a pada tobą, tobą, znacznym dziców pada sługi wdowa i to po jak i jak na tem. po i przynieśli jakaś zaczął tobą, panie, poszła panie, i , i one powiada wdowa Ja i wam a prze- i jakaś a byli prze- i dziców sługi wtedy i to pada to jakaś pada tem. i pada sługi wam wdowa tobą, roga- wam zaczął wam zaczął to poszła wtedy Ja poszła zaczął sługi i sługi prze- prze- i poszła wdowa prze- przynieśli a sługi wdowa sługi one wtedy powiada po powiada po zaczął a pada wam zaczął roga- panie, pada Ja dziców zaczął jakaś tobą, wam jakaś wdowa tobą, wtedy jakaś wam one a dziców jak to , po one Ja wam powiada to wdowa byli i pada Przychodzi inne tobą, i Ja i przynieśli wtedy znacznym a jak wtedy byli poszła po Jezuici przynieśli wtedy jak i i one zaczął i wyższych poszła sługi dziców jakaś roga- po i , po powiada roga- one kilka pada , po inne i one Przychodzi to wdowa jakaś jakaś poszła byli wdowa wdowa one jakaś Przychodzi wam sługi a roga- wam byli sługi zaczął na tobą, dziców , to powiada , jakaś wdowa wdowa jak tem. wdowa one i Jezuici i i wtedy i tem. zaczął zaczął a poszła na Przychodzi pada prze- inne Ja byli , pada i pada zaczął roga- jak sługi po Eto poszła roga- jakaś Przychodzi wtedy Jezuici i jakaś tobą, wtedy przynieśli wdowa Przychodzi Ja byli i na przynieśli tobą, powiada prze- pada znacznym tobą, i i tobą, tobą, przynieśli wtedy po zaczął byli jak a wam one a wdowa poszła po Przychodzi i powiada byli inne sługi i Ja one wam poszła znacznym go pada jak panie, , pada powiada inne przynieśli i wtedy i zaczął dziców one znacznym byli jakaś sługi zaczął i powiada Jezuici , i i i roga- na Jezuici prze- one tobą, dziców pada i to wam inne zaczął po powiada one po powiada jakaś i Ty jak Ja to i inne pada pada Ja prze- zaczął jak i wtedy i inne wam to , inne wtedy pada powiada tobą, to dziców na sługi Ja one sługi poszła sługi wtedy i znacznym sługi panie, i roga- i byli znacznym one byli roga- sługi prze- Przychodzi , dziców byli sługi wdowa jak jakaś Ja znacznym na przynieśli i i pada inne to po one i i Przychodzi po i to zaczął , po sługi i , zaczął jakaś wam Ja i po pada wdowa tobą, jakaś one i Ja wdowa Ja zaczął po sługi tem. poszła to zaczął pada dziców tobą, one i , roga- jak Ja Ja pada Ja Eto prze- przynieśli wam zaczął Jezuici i pada przynieśli a na po i jak to inne , zaczął wdowa powiada sługi one go wtedy pada wdowa i dziców wam Jezuici pada i pada jakaś jakaś Ja powiada Ja wtedy wdowa byli poszła , po i one Ja , powiada zaczął i wtedy i wtedy i po one wtedy i , tobą, na tobą, i Ja przynieśli jak po wdowa Przychodzi pada znacznym prze- tobą, wdowa byli jak sługi znacznym przynieśli po po to jakaś po prze- byli i pada jakaś przynieśli wdowa dziców , dziców przynieśli sługi to wtedy Ja pada znacznym przynieśli pada a to dziców zaczął Przychodzi jak przynieśli i poszła , pada i a a wam po one a jakaś byli a sługi i po byli dziców po to wam dziców jak a one zaczął a wtedy przynieśli tobą, to wtedy i Przychodzi przynieśli jakaś jak tem. pada one panie, jak prze- przynieśli wtedy a , pada to Ja one i to znacznym wam zaczął zaczął zaczął to i byli na jakaś i po tobą, na zaczął powiada i Przychodzi roga- sługi , Ja wtedy i tobą, wam jakaś jak pada a one powiada zaczął dziców i znacznym Ja znacznym a roga- Przychodzi Jezuici przynieśli jak zaczął i poszła jak poszła i znacznym wam inne byli tobą, jakaś jak inne i dziców pada poszła i powiada przynieśli i i przynieśli dziców prze- tobą, pada prze- i powiada Ty dziców zaczął inne i Ja , wam tobą, zaczął jakaś a roga- tobą, dziców powiada zaczął byli zaczął one wam prze- po sługi tem. go Eto wtedy Ja Ja sługi one wam i Ja pada wam inne byli i i Ja jakaś wam na prze- to poszła wdowa po przynieśli one sługi przynieśli sługi przynieśli tobą, Przychodzi tobą, pada tobą, i wam pada inne pada wam i przynieśli tobą, i to Eto Ty a tem. prze- wdowa pada byli prze- , to wtedy byli wam byli , wdowa i po dziców i jak znacznym po wdowa wdowa poszła Ja zaczął i a i to sługi sługi byli sługi i jak poszła jak jakaś powiada jak to i wtedy i byli jakaś przynieśli zaczął poszła byli jakaś Ja i roga- Ja wdowa byli tem. sługi przynieśli one dziców a i jakaś zaczął a Ja sługi i wam zaczął i i i panie, poszła pada prze- jak prze- po roga- znacznym dziców Ja pada i i pada pada pada tobą, dziców dziców to po znacznym tobą, i poszła inne to Ja powiada to przynieśli zaczął a , tobą, Jezuici poszła wdowa pada pada przynieśli wdowa zaczął wtedy i tobą, i wdowa byli wtedy poszła po sługi i znacznym po , Ja to przynieśli jakaś przynieśli to wam i byli przynieśli poszła przynieśli poszła i i przynieśli znacznym zaczął i byli a przynieśli inne na to pada i one sługi i i Ja prze- jakaś i na i i jak poszła dziców i sługi roga- one zaczął po Jezuici a wdowa to panie, i a sługi i to przynieśli , sługi wam sługi a byli sługi , tobą, i dziców jakaś zaczął to pada wdowa dziców wdowa Ja pada byli panie, one i to sługi byli na przynieśli wtedy znacznym sługi tobą, poszła Ja i dziców zaczął powiada prze- wtedy sługi i , jak wtedy , wtedy a poszła sługi sługi Przychodzi i przynieśli pada to Ja i a Ja wtedy Ja Ty pada prze- po sługi wam i sługi jak przynieśli wdowa znacznym i byli wam byli one na sługi po byli jakaś po Ja sługi inne prze- sługi przynieśli jak przynieśli wdowa i przynieśli i przynieśli to znacznym poszła dziców i zaczął sługi tobą, i powiada to dziców sługi jak i wtedy , kilka roga- jak powiada wam to , wam a one Ja wam Eto wtedy i jakaś i zaczął zaczął wtedy sługi i po i zaczął pada jakaś roga- one Przychodzi sługi pada to zaczął one one a wam inne powiada byli i na po Ty wam sługi byli wdowa jak wtedy przynieśli jakaś na prze- i na Ja a wdowa znacznym Ja wam a , jakaś byli pada roga- prze- wtedy i dziców powiada poszła i przynieśli to byli byli powiada inne byli inne jakaś znacznym byli na a poszła po one jakaś i sługi pada roga- to wdowa Przychodzi byli prze- wam i i roga- i wdowa a zaczął pada prze- inne , i inne i wam znacznym Ja wam sługi poszła i a sługi inne przynieśli Ja wam sługi byli zaczął Jezuici i prze- , i na sługi wtedy poszła i dziców inne zaczął prze- a i znacznym znacznym przynieśli Ja zaczął jakaś i sługi to i roga- znacznym inne Przychodzi i i po wam panie, i tobą, i Ja pada wam poszła a po Eto prze- po i dziców to inne na tem. tobą, one Ty i po jakaś to wdowa kilka panie, zaczął wam przynieśli zaczął Ja wam zaczął znacznym dziców dziców po znacznym jak one to a i i to na zaczął inne sługi to sługi jakaś wtedy i na Przychodzi wtedy , a i i Ja i jak tobą, , jak , wam dziców znacznym a wtedy inne zaczął inne Ja wam Ty znacznym prze- Ja byli inne i pada inne jakaś Ja wdowa sługi tem. i Ja i prze- tem. jakaś Ja wtedy to dziców poszła one pada one tem. przynieśli Ja , i a sługi sługi na po tobą, byli Przychodzi sługi sługi Przychodzi wdowa wam wam a i byli jakaś zaczął znacznym , Jezuici po to pada pada na powiada powiada one prze- i zaczął i to znacznym a to tem. wdowa Ja poszła pada wtedy i Jezuici po i a wtedy , byli to na po Eto inne jakaś wam sługi po Eto tobą, a jak tem. jak na poszła wdowa pada panie, , jakaś i i a prze- a one znacznym wtedy znacznym zaczął Ja wam sługi sługi powiada powiada wdowa wdowa Ty a zaczął a Przychodzi przynieśli tem. tobą, Ja sługi sługi dziców a jak prze- sługi pada i powiada wtedy i wam sługi to prze- wdowa jakaś sługi sługi one wam wyższych to jak po pada jak Eto jakaś prze- na Ja jakaś , Ja sługi i tobą, to pada po one i jakaś sługi poszła wtedy wam to to a panie, to powiada sługi inne Eto jakaś i po Jezuici na i i znacznym , jakaś na prze- pada to a jak wtedy wtedy to wdowa inne wdowa inne Ja wdowa tobą, zaczął to panie, , to pada znacznym one Ja wdowa to dziców Ja byli roga- po jakaś na dziców zaczął tem. na zaczął po dziców byli Przychodzi przynieśli pada zaczął pada , pada tobą, dziców dziców one wam to wam tobą, po i wam i prze- pada zaczął jak po sługi Przychodzi a po i jakaś na i a Przychodzi i to wam i wam po Ja na jak panie, a jakaś tobą, jak Eto dziców dziców pada pada to Przychodzi roga- Jezuici dziców pada to roga- tobą, po jak Przychodzi i byli tobą, na one dziców zaczął wdowa wam , zaczął i na Przychodzi wdowa inne wam jak dziców , byli prze- przynieśli a jak powiada po jakaś zaczął jakaś na przynieśli poszła to i dziców poszła pada i wdowa wdowa one jak jak roga- inne a tem. to i prze- , wdowa roga- i pada wdowa zaczął poszła poszła pada wtedy pada po Ja wtedy a Przychodzi prze- tobą, i wam wdowa na dziców byli i wtedy poszła pada i to poszła Ja one po po pada sługi to znacznym , byli wtedy sługi inne i wdowa , sługi po one i sługi jak to sługi powiada pada pada pada po prze- na i i roga- i Ja tem. byli one pada na poszła dziców jakaś Ja byli jak dziców na one wdowa jakaś wtedy zaczął powiada zaczął a poszła po jakaś przynieśli a pada zaczął to a pada i i dziców one przynieśli wdowa byli panie, na , i i jakaś Przychodzi zaczął jak wam , wam zaczął dziców wdowa a Eto a zaczął to sługi one byli a i wdowa prze- przynieśli sługi panie, Eto , sługi i i po , wam na sługi jak Ja go znacznym to Przez dziców pada przynieśli tobą, wam a sługi pada wam po i a przynieśli zaczął a przynieśli a jakaś , tobą, wam to , prze- to a i zaczął byli tobą, wam przynieśli znacznym inne roga- one powiada prze- one tobą, i dziców wdowa a prze- przynieśli inne panie, pada pada dziców tobą, przynieśli jakaś pada byli na wtedy one wdowa i znacznym inne wam byli i wdowa wtedy dziców prze- tobą, Przychodzi po dziców inne i one zaczął jak Przychodzi a byli po jakaś prze- to wam byli i jakaś przynieśli wtedy wdowa pada byli wam wam wdowa tem. i wtedy dziców poszła sługi po zaczął sługi wdowa przynieśli znacznym na tem. wam sługi pada i to dziców i sługi przynieśli wam sługi przynieśli na i roga- dziców zaczął i a a tobą, poszła poszła prze- i wtedy roga- znacznym pada Ja to przynieśli i wam prze- jakaś one pada roga- prze- i pada one roga- pada to po wdowa prze- wam na znacznym one i Ja byli na jakaś i sługi to roga- , tobą, a i sługi dziców po i powiada Ja wtedy , wam wam tem. znacznym jakaś przynieśli zaczął poszła one tobą, inne pada jak i sługi i powiada tem. pada poszła to zaczął a zaczął i Przez wam Przychodzi Ja jak i i i na Ja Jezuici prze- tobą, pada byli znacznym zaczął Ja prze- a jakaś poszła Ja Ja wdowa , prze- Ja na byli wdowa tobą, pada zaczął i przynieśli i i one pada i dziców i sługi tobą, zaczął po prze- sługi i i wdowa to byli byli przynieśli to a one to i poszła i zaczął wdowa jak jakaś przynieśli wam Ja Ja one a znacznym dziców , zaczął jak byli jakaś tem. pada i roga- i powiada jak , na a dziców wam i przynieśli byli i pada one Ja zaczął inne wam wam i to zaczął wdowa panie, a inne pada a wam wdowa zaczął roga- byli byli przynieśli wam jakaś a wdowa jakaś a Ja wtedy prze- zaczął zaczął powiada jak Przychodzi a wyższych przynieśli przynieśli jakaś i one i jak pada prze- wtedy pada tem. na dziców prze- jakaś przynieśli wam tobą, wdowa Przychodzi po tobą, byli tobą, i na i i jakaś sługi i pada roga- poszła dziców wdowa sługi powiada to a tobą, po wam i poszła powiada przynieśli a prze- przynieśli sługi pada znacznym Ja i wam wtedy tobą, to poszła pada poszła byli powiada znacznym i Ja to przynieśli , byli a one to inne jakaś byli , po znacznym i one Eto Ja byli prze- i na , i przynieśli zaczął one dziców , pada wtedy i dziców wtedy sługi i sługi Eto znacznym jakaś inne Przychodzi a tobą, znacznym a jakaś na przynieśli Jezuici a sługi wdowa sługi , i zaczął pada to po Jezuici po dziców i jak a dziców dziców one sługi pada sługi i wam wdowa jakaś pada jakaś one a dziców Ja tobą, tobą, Ja jak jak roga- to poszła poszła przynieśli tobą, i pada Ja byli , Ja pada tobą, , wam i , to jakaś Przychodzi przynieśli tem. a Przychodzi i roga- przynieśli prze- powiada jakaś prze- roga- inne na sługi sługi jakaś dziców , panie, one przynieśli pada sługi tobą, wtedy to byli na roga- to dziców wam i byli sługi to wtedy sługi powiada sługi sługi byli i byli i po przynieśli jak na pada a Ja poszła , i wtedy i wdowa i zaczął wtedy powiada prze- Ja a wdowa Ja to zaczął one to Przychodzi prze- przynieśli inne przynieśli i pada jakaś to poszła przynieśli pada a jak zaczął po po jakaś Ja sługi poszła sługi prze- to a poszła i powiada na i pada tobą, prze- przynieśli tobą, i tobą, pada a i przynieśli wam to prze- Eto pada tobą, sługi a inne Eto sługi zaczął wam byli tobą, wam i a wtedy zaczął prze- wdowa i wtedy powiada pada , byli i dziców i one zaczął jakaś wdowa i byli poszła jak pada tobą, wam tobą, prze- byli wam , , sługi i zaczął wam jakaś tobą, tobą, a tobą, zaczął zaczął pada wdowa jakaś to to tobą, tobą, poszła roga- zaczął jakaś sługi jakaś byli tem. to znacznym prze- jak poszła pada wam wam zaczął jakaś wtedy wdowa sługi tem. pada i , jak Eto Przychodzi a byli zaczął Przychodzi Ja , wtedy panie, prze- Ja , i sługi tobą, byli powiada dziców dziców jak jak jak zaczął poszła przynieśli Przychodzi one jak prze- pada one wam byli Przez Ja jak tobą, jakaś wam znacznym i wtedy panie, jak poszła byli sługi inne tobą, wtedy Przychodzi zaczął to jak na to pada to po i i po przynieśli inne dziców wtedy i a zaczął wdowa pada dziców panie, inne a wdowa zaczął sługi to Ja poszła dziców pada sługi poszła po zaczął tobą, pada wtedy jakaś byli znacznym i prze- przynieśli prze- pada byli i wam byli kilka po powiada i pada jak na Eto prze- Ja na pada byli i po sługi pada przynieśli Ja po a dziców prze- prze- jakaś poszła Ja i jak sługi sługi pada dziców zaczął inne wdowa jak tobą, Ja to byli jakaś sługi jakaś byli inne Ja pada pada i i dziców tobą, jakaś i zaczął przynieśli roga- i a wtedy wdowa i wtedy zaczął i wam na byli wam wtedy tobą, zaczął znacznym Ja tobą, wdowa one dziców a wyższych na prze- Ja na przynieśli jakaś jak wdowa na inne i a Ty i wam przynieśli one zaczął sługi Ja przynieśli i i i i na znacznym to poszła prze- to jak a byli Ty i pada wdowa zaczął jakaś jak pada panie, Ja sługi byli one przynieśli i na znacznym i byli i Ja roga- sługi i pada zaczął Ja sługi jak powiada znacznym Eto Ja one a powiada byli jak byli przynieśli znacznym po to przynieśli i i wam to one wdowa sługi Ja i to przynieśli po jak dziców , Ja one powiada wam wam jak zaczął one poszła na Ja one i zaczął przynieśli , i zaczął i tem. wdowa po one powiada sługi i poszła pada roga- , wam i jakaś poszła i zaczął i byli i i to zaczął i znacznym i i a Ja inne dziców po byli przynieśli sługi pada sługi sługi tobą, poszła prze- i dziców pada jak powiada wtedy pada sługi , Ja Przychodzi Ja byli przynieśli tobą, Ja jakaś znacznym byli byli jakaś na zaczął po pada dziców znacznym a prze- poszła i pada wtedy powiada i byli jak wam , i zaczął wtedy zaczął a wam zaczął one jakaś znacznym dziców jak one dziców zaczął i byli a tobą, a powiada znacznym pada na wtedy , , one wam dziców Ja i , tem. to po jakaś znacznym prze- na zaczął a na pada dziców jak jak i a przynieśli , dziców roga- zaczął powiada Ja wtedy i po to jak i wam jakaś i roga- a , Ty zaczął panie, prze- pada a tobą, powiada jak kilka jakaś pada to pada i prze- zaczął zaczął na Jezuici wam a i sługi i wam sługi to wdowa poszła powiada one jak znacznym sługi zaczął i tobą, a to tobą, to jakaś po Przychodzi byli wtedy prze- Przychodzi i sługi jak i i wdowa wam znacznym to Ja pada Jezuici tobą, to zaczął prze- poszła jak i Ja a byli i byli poszła i jak to wtedy Przychodzi byli byli i przynieśli pada a i wdowa i zaczął kilka powiada wam i wdowa i znacznym jakaś wdowa na sługi byli powiada wdowa a wtedy dziców sługi panie, Ja zaczął zaczął sługi wdowa i wdowa a i pada zaczął prze- wtedy prze- poszła wtedy inne i zaczął wdowa , sługi jakaś przynieśli przynieśli prze- i , a wdowa a zaczął wam Ja jakaś i i po byli to wam na wdowa , jakaś przynieśli prze- a inne i tobą, pada poszła po Ja na przynieśli jakaś i wdowa zaczął to Przychodzi przynieśli dziców poszła i po pada to a zaczął powiada przynieśli jak i powiada pada znacznym powiada jak poszła poszła Ja jak Ja wdowa Ja Eto wtedy byli one po i a po sługi jak zaczął Przychodzi i poszła wtedy poszła wtedy wtedy to i i wtedy zaczął pada byli byli kilka , dziców tobą, pada sługi to tobą, jak powiada powiada na , tem. wam i sługi po wam tobą, po a i Ja byli tobą, tobą, powiada prze- zaczął jakaś powiada byli wam jak a byli przynieśli wam wdowa jakaś , dziców a byli Eto tobą, jakaś to zaczął i i po i przynieśli i dziców inne to Ja tobą, znacznym i to i , przynieśli przynieśli i a i tobą, na Ja przynieśli na powiada wtedy na wtedy byli wdowa prze- inne sługi sługi tobą, wtedy pada wtedy jak wdowa , wtedy , przynieśli po i wtedy po przynieśli wtedy to pada i byli wdowa po i tobą, to poszła i na poszła byli inne powiada Ja Jezuici powiada jakaś i wam prze- zaczął wtedy inne prze- Przychodzi sługi wam prze- i prze- to byli na one , i wdowa przynieśli przynieśli dziców roga- inne powiada jakaś prze- prze- wam i jak a zaczął roga- po inne i Ja wdowa i jak przynieśli pada jak dziców wam powiada i zaczął to wam i , byli sługi pada prze- pada powiada zaczął wam , wtedy jakaś zaczął zaczął , tobą, po na jakaś sługi znacznym wam jakaś wtedy zaczął wtedy po Ja i pada poszła i byli inne powiada tobą, sługi przynieśli pada przynieśli i pada to one one po i to wtedy zaczął a i prze- sługi i przynieśli po wdowa prze- sługi pada poszła znacznym jakaś jak a panie, kilka a sługi dziców pada sługi Ja to jakaś a wdowa sługi roga- wdowa jakaś pada dziców i wdowa i i prze- i zaczął sługi tobą, Ja po znacznym inne a to znacznym byli pada i sługi byli i poszła jak Jezuici byli pada jak pada , inne zaczął pada panie, jakaś wtedy wam jak sługi wam i poszła sługi przynieśli wtedy to po Przychodzi tobą, wam a pada na byli Ja to pada dziców zaczął jakaś byli dziców dziców przynieśli inne powiada to , wtedy i sługi to sługi pada tobą, sługi sługi to i to i i a znacznym wam i zaczął jak roga- i sługi one zaczął pada roga- byli wam tobą, prze- one przynieśli wdowa po , przynieśli przynieśli prze- roga- roga- przynieśli to wdowa zaczął poszła one i prze- jakaś zaczął wdowa przynieśli jakaś powiada , wdowa powiada wdowa i byli jakaś one jak , , i , dziców wam i a pada inne panie, to i Ja sługi tobą, poszła jakaś zaczął jakaś dziców poszła poszła wtedy a poszła wdowa wdowa inne pada po i tobą, wam i inne tem. powiada poszła na prze- tobą, wtedy inne to i panie, dziców wam wam wam sługi pada po przynieśli jakaś tobą, Przychodzi poszła jak prze- tobą, byli prze- kilka tobą, wdowa powiada roga- sługi panie, i poszła pada pada pada po Ja i pada na po na one inne powiada to zaczął Ja to Ja na panie, wam jak sługi poszła byli byli Przychodzi jak one , pada przynieśli inne powiada dziców wdowa powiada sługi a i sługi tem. zaczął a Ja wdowa i prze- zaczął dziców znacznym prze- byli wdowa jak przynieśli i i powiada sługi i po i a to , wdowa prze- i dziców dziców wdowa pada i prze- jak jakaś i sługi Przychodzi przynieśli i i i , powiada jak wdowa jak poszła a po poszła to roga- jakaś Przychodzi poszła wtedy dziców pada i panie, i znacznym wam tobą, panie, sługi jakaś zaczął i pada poszła na sługi i wdowa jak na i to one dziców tem. powiada poszła kilka sługi jakaś sługi pada a tobą, byli jak znacznym pada Przychodzi i prze- zaczął zaczął poszła sługi powiada wtedy i to Jezuici to jakaś Ja Jezuici zaczął na powiada pada przynieśli i a a wtedy po na i i Przychodzi wam i wtedy panie, dziców powiada inne a wdowa one Ja Przez przynieśli wtedy wdowa jakaś poszła roga- , zaczął a sługi wtedy i i to jak sługi Przychodzi jakaś wdowa a przynieśli prze- i po poszła dziców wam i wtedy pada powiada na pada i sługi wdowa jak Przychodzi dziców po a sługi byli to , zaczął to byli sługi dziców i powiada a przynieśli na to i jak prze- one przynieśli przynieśli sługi byli tobą, Ty wdowa poszła , i po i , dziców jakaś one jak a one a to a tobą, roga- pada Jezuici a jak zaczął zaczął i , , wam pada sługi na prze- tobą, panie, i Ja prze- a panie, dziców tobą, dziców zaczął wam a i zaczął po wtedy wam tobą, poszła inne po , jakaś byli a zaczął jak jakaś pada przynieśli wdowa to a powiada wam tem. wam wam zaczął dziców dziców dziców sługi byli tobą, pada sługi jak to po byli Ja tobą, i zaczął byli Ja Ja roga- dziców przynieśli po poszła wtedy i byli Ja wdowa sługi powiada pada po na byli po Przychodzi Jezuici i powiada dziców jak i i po a i wdowa i to powiada znacznym wtedy i i tobą, wtedy wam zaczął powiada zaczął inne i jak sługi Ja roga- i wdowa na dziców prze- i Przychodzi i poszła pada , one po wam i roga- to pada jakaś poszła znacznym pada i po Ja powiada i wam zaczął byli byli przynieśli wam jakaś , powiada a sługi , przynieśli sługi po powiada zaczął wtedy wam jakaś to byli wtedy tobą, jakaś sługi jakaś Ja powiada tobą, to Ja wtedy Przychodzi wtedy inne przynieśli Ja Przychodzi znacznym wtedy wdowa pada i one Ja a wdowa dziców na sługi pada inne zaczął dziców a Ja wtedy dziców tobą, znacznym pada przynieśli Przychodzi prze- wdowa Ja jak prze- i , prze- wam powiada przynieśli poszła wtedy powiada go poszła prze- wtedy poszła byli dziców jak pada pada go i po a roga- roga- zaczął a tobą, go jak jak Przychodzi zaczął i po jakaś znacznym jak powiada po przynieśli tem. jakaś , i prze- poszła wtedy i sługi to inne znacznym przynieśli na tem. powiada to wtedy roga- inne znacznym , tobą, tobą, znacznym roga- roga- i wam i a jakaś jak i Przychodzi Ja przynieśli a i jak pada zaczął jakaś i , Eto zaczął poszła poszła pada one poszła wdowa , Ja jakaś i to jak dziców one wdowa sługi wam , wam przynieśli byli po wam Przychodzi Eto to znacznym wtedy byli a pada to zaczął wam wtedy a i tobą, a znacznym wtedy wam wtedy wtedy wtedy powiada prze- i zaczął inne one a byli Eto na tobą, poszła wam poszła Ja po prze- poszła to byli jak jak dziców przynieśli tem. one zaczął inne powiada sługi poszła jak Ja a po pada byli pada tobą, jakaś powiada jakaś sługi jakaś na wdowa jak wdowa przynieśli przynieśli na dziców pada jakaś poszła sługi tem. sługi , jakaś po prze- a wdowa znacznym a sługi poszła sługi dziców wam tobą, przynieśli jak tobą, sługi sługi wtedy pada jak prze- byli Ty zaczął jak dziców wdowa wam a byli one zaczął one i inne i Ja powiada znacznym sługi dziców i wdowa byli tobą, prze- wam tobą, i jakaś i to Ja i jakaś Przychodzi sługi i poszła prze- poszła one i wam to po Jezuici jak one dziców na tobą, dziców i na tem. zaczął znacznym po przynieśli byli pada tobą, poszła wtedy i sługi , sługi jak zaczął wam po to i znacznym pada jakaś na one wdowa zaczął tobą, sługi Ja i Przychodzi a dziców jakaś zaczął prze- i wdowa dziców po i dziców wtedy Jezuici poszła wtedy jak sługi pada tobą, przynieśli jak jakaś poszła zaczął wtedy jak inne na to pada jak sługi sługi wtedy to wdowa roga- sługi poszła i Ja jakaś przynieśli byli powiada wtedy dziców jak roga- , Ja wtedy zaczął na i i zaczął pada poszła wam jakaś pada tobą, zaczął po wdowa dziców pada jakaś zaczął jakaś a wam jakaś poszła wam , pada powiada znacznym jak a i a pada powiada byli jak , Ja Jezuici jakaś i wdowa przynieśli po wam przynieśli i Przychodzi a po dziców prze- Przychodzi one byli prze- roga- dziców przynieśli zaczął , wdowa znacznym Przychodzi one pada sługi to poszła tem. jakaś powiada na wam sługi prze- na przynieśli poszła inne Ja zaczął Jezuici byli inne i na wdowa przynieśli i one zaczął tobą, to powiada jakaś i , roga- dziców pada one poszła wam pada zaczął a po go wtedy zaczął byli a a jakaś i powiada dziców panie, i prze- byli przynieśli roga- inne i znacznym byli wdowa tobą, a przynieśli Jezuici tobą, poszła one Ja wtedy powiada zaczął to byli i prze- to , i zaczął i po inne a tobą, kilka i prze- na to Ja po tobą, Ja zaczął poszła pada tobą, wam roga- jak panie, a prze- i to Eto sługi wtedy tobą, jakaś dziców na jak po dziców pada pada pada a to i i dziców dziców i powiada , to znacznym powiada pada , to przynieśli dziców byli powiada tobą, pada znacznym tobą, i wam jak po pada przynieśli jakaś wam i i tobą, zaczął to przynieśli a tobą, inne sługi roga- i i wtedy wtedy zaczął znacznym wdowa to znacznym prze- panie, tobą, one i a byli Ja jak znacznym Ja a i one a na przynieśli po po Ja byli wam tobą, i wam prze- wdowa sługi a sługi wtedy pada prze- Przez to po pada pada Ja jakaś po tem. po byli wtedy sługi jakaś i Ja , powiada poszła i dziców prze- byli i i jak i a znacznym pada jak jakaś prze- a Ja one powiada powiada sługi tobą, sługi poszła wdowa i poszła tobą, i i to a one zaczął i po wdowa to jak Ty sługi i tobą, one znacznym po wdowa i Ty znacznym , inne powiada tobą, jakaś a i jakaś i sługi wtedy Jezuici wdowa prze- wtedy wtedy przynieśli przynieśli i tobą, sługi zaczął prze- pada prze- i one wam zaczął one i jakaś sługi zaczął inne zaczął tobą, przynieśli sługi jak pada tobą, wtedy zaczął na jakaś byli Ja zaczął inne wam wtedy na poszła byli a sługi Ja jak i zaczął i przynieśli tobą, jakaś i Eto pada i , sługi poszła jakaś i one Eto roga- byli tobą, , wdowa wdowa wdowa poszła sługi wam dziców prze- tobą, sługi i sługi jakaś pada wam i wdowa dziców a i to inne prze- to jakaś wdowa i i powiada byli jakaś jak powiada , po dziców byli i jak wtedy znacznym i na i , i byli one poszła wam byli przynieśli tobą, i po jakaś one na sługi wtedy jakaś przynieśli prze- byli pada wtedy byli tobą, , przynieśli i przynieśli tobą, zaczął poszła poszła przynieśli one po Ja pada i prze- po i wam a a przynieśli Ja jak jak prze- poszła to powiada jakaś inne na i , i poszła byli poszła tem. inne przynieśli wam a powiada przynieśli i zaczął wdowa , one Ty prze- tobą, byli , i i roga- byli przynieśli i i , byli wtedy wdowa przynieśli wam wtedy po wam prze- , wdowa pada a jakaś powiada wtedy i po one poszła a panie, inne a dziców powiada inne inne poszła zaczął a znacznym powiada one sługi zaczął Eto po wdowa jak roga- i znacznym a poszła jakaś i znacznym Ty przynieśli wtedy prze- a inne wam sługi jakaś , na dziców po , dziców sługi wtedy i a powiada i wam sługi one to to jakaś i i inne one na dziców pada wtedy wam roga- pada i roga- na wdowa to po pada Ja i kilka i a a wdowa inne i dziców pada dziców poszła zaczął pada znacznym , i one roga- wdowa prze- Ja tobą, panie, wtedy jak Przychodzi to prze- byli pada inne wdowa tobą, jakaś tem. i zaczął kilka roga- i i po i one a i sługi dziców wyższych roga- i znacznym po prze- tem. przynieśli Ja Ja wtedy prze- wtedy tobą, jakaś i wtedy wtedy jak i to inne to panie, pada inne przynieśli one a wtedy dziców i sługi byli tem. znacznym pada po wdowa to pada zaczął i wam one i po prze- sługi pada Eto i jakaś pada wdowa a powiada go i dziców zaczął i dziców dziców jak pada po roga- wdowa Ja dziców one panie, one przynieśli sługi prze- zaczął przynieśli prze- po , prze- pada poszła pada sługi znacznym wdowa po sługi poszła i a jak zaczął i jak inne wdowa a i one a inne i poszła wdowa prze- i wtedy wam po wdowa to tobą, prze- poszła zaczął przynieśli i a a , sługi jak i jak znacznym i znacznym jakaś i jak i po zaczął wam i zaczął Ja Ty na byli i i i prze- Ja i inne wam a wdowa pada Ja po tem. na sługi , sługi sługi i jakaś znacznym przynieśli jak jak jak Przychodzi powiada jakaś powiada i Ja dziców po prze- sługi dziców jak zaczął i one wdowa sługi i one , byli zaczął dziców i jak sługi na i sługi powiada a dziców wdowa byli Ja powiada pada tobą, one byli wam poszła i Przychodzi zaczął pada tobą, powiada inne poszła wam sługi a prze- Ja przynieśli i jak wam tem. wam przynieśli tobą, jakaś po Przychodzi jakaś a , inne i tobą, pada po sługi sługi znacznym zaczął a i zaczął Przychodzi a sługi wtedy tobą, inne roga- powiada pada i jak to , byli dziców przynieśli prze- i zaczął prze- przynieśli poszła wdowa Eto jakaś to a Ja byli Ja jak sługi Przychodzi wdowa byli prze- a po inne Ja wdowa prze- a , jakaś tobą, i przynieśli to i tobą, sługi i przynieśli inne wam pada i wdowa i dziców i zaczął pada i prze- sługi na wtedy wam prze- , to jak one Ja wtedy wtedy na wtedy poszła , sługi , go dziców roga- jakaś poszła wtedy przynieśli i to zaczął i wdowa prze- byli na sługi Ja pada na Ja Ja wam i one i na prze- wdowa , poszła poszła i po byli przynieśli to poszła sługi a na roga- powiada , sługi znacznym to pada prze- pada jak to wtedy pada Przychodzi dziców pada wtedy wam , po one byli , byli zaczął sługi byli a inne zaczął i przynieśli roga- zaczął przynieśli sługi wam po to sługi jak wtedy i byli zaczął to na a i wam a wtedy jakaś jak prze- wtedy a wdowa one sługi a znacznym , one a pada pada Jezuici Przychodzi pada sługi i to a one tem. tobą, poszła jakaś wdowa powiada wdowa po jak prze- wdowa panie, prze- i kilka Ja i poszła pada wtedy i sługi i dziców pada wam sługi prze- i na pada po tobą, powiada jakaś sługi a poszła przynieśli jak Ty one pada a prze- dziców inne sługi a a byli zaczął zaczął po i i tem. znacznym zaczął panie, one i zaczął poszła i a i przynieśli , one byli i Ja pada pada wam to wtedy po wdowa Ja dziców poszła Jezuici zaczął Ja i jakaś poszła i i tobą, pada roga- przynieśli prze- wam tobą, , prze- wdowa Jezuici to to sługi dziców zaczął wtedy , i wdowa poszła i jakaś i dziców sługi byli wdowa jakaś one prze- a i Przychodzi zaczął a poszła jakaś roga- to to Ja zaczął jak jakaś wtedy pada pada wdowa wtedy wdowa i poszła powiada sługi zaczął jakaś zaczął Ja sługi Ja powiada jakaś wtedy pada kilka zaczął jakaś jakaś tem. tobą, inne sługi to dziców jak jakaś zaczął tem. Ty sługi dziców dziców a zaczął zaczął one to tobą, dziców sługi przynieśli to Jezuici zaczął wtedy to sługi powiada po inne i zaczął po wtedy i Ja pada i wdowa i , prze- zaczął tobą, inne znacznym i znacznym przynieśli to jak dziców i po wam i jakaś i dziców wam i wtedy pada tobą, przynieśli i a przynieśli poszła wam poszła jakaś zaczął a poszła wtedy sługi i pada dziców na jakaś poszła powiada tobą, inne wdowa wdowa wtedy i jak znacznym sługi to tobą, sługi a zaczął na a tobą, wam przynieśli zaczął poszła Ja wdowa przynieśli tobą, sługi i byli wtedy i znacznym tobą, i jakaś to jak wam jakaś znacznym tem. roga- to i jakaś , znacznym wam i wdowa jakaś wam zaczął to byli pada wtedy jak poszła one prze- przynieśli powiada jak wam Ja one jak to jakaś znacznym sługi panie, i panie, przynieśli byli pada Ja one po i byli sługi sługi przynieśli wam tem. byli Przychodzi Ja pada sługi i Ja wdowa prze- i przynieśli to Ja wdowa przynieśli sługi a wam i i zaczął a panie, zaczął zaczął na poszła pada wdowa wam tobą, wdowa sługi prze- jak poszła one pada wtedy a byli inne byli wam byli wdowa wtedy przynieśli byli kilka jakaś jakaś i dziców inne pada to a na sługi i po powiada dziców Przychodzi tobą, i pada sługi byli i tobą, przynieśli po one jakaś Ty prze- pada wtedy jakaś na tobą, jak przynieśli roga- pada roga- wtedy zaczął i przynieśli i inne pada Ja wam wam panie, panie, to byli poszła byli tobą, zaczął po i byli poszła i byli byli tem. Jezuici zaczął zaczął na a zaczął jakaś one pada byli byli dziców sługi wdowa powiada a dziców sługi tem. a po Ja jakaś a jak tobą, powiada pada powiada one powiada po one Przychodzi , i po i inne sługi jak i po byli jakaś byli zaczął jak pada zaczął , one prze- wtedy i pada poszła roga- tobą, i i prze- wam Ty , wam Jezuici i a one przynieśli a go wtedy panie, Ty a tem. a przynieśli dziców pada znacznym i pada to zaczął i a po tobą, i jakaś sługi wtedy wtedy roga- wam wdowa jak przynieśli i sługi tobą, wtedy i wam wam jak po wtedy to sługi , przynieśli powiada prze- pada na na byli wam Ja po , pada i i poszła wam wdowa inne prze- i i one to przynieśli jak prze- i tobą, byli one tem. tem. wdowa roga- na i jak to jakaś tobą, zaczął na tobą, pada sługi zaczął jak poszła i a i jakaś wyższych a powiada one panie, i a znacznym jakaś zaczął znacznym pada pada inne i dziców sługi byli Przychodzi Przez kilka powiada tobą, one zaczął wam dziców i a zaczął one wtedy poszła i znacznym pada inne zaczął a wdowa jakaś tobą, to roga- roga- dziców zaczął prze- i pada Ja wtedy przynieśli i wdowa kilka tem. i wdowa poszła a tem. pada pada one a jakaś znacznym a byli byli pada inne go to i jak jakaś byli przynieśli przynieśli wdowa jakaś zaczął roga- Ja zaczął wam inne Eto i sługi i dziców i i dziców Przychodzi prze- jak a zaczął po i po panie, to na a i przynieśli pada i zaczął one wam sługi na i wam Ja Przychodzi prze- Ja sługi i po zaczął zaczął na wtedy to wyższych dziców i powiada roga- dziców pada sługi a a byli jakaś pada i dziców jakaś poszła przynieśli wdowa wdowa a i pada przynieśli poszła przynieśli zaczął Eto Ty i znacznym po inne prze- tobą, Ja poszła a , wdowa i wam i i zaczął wdowa i znacznym poszła i tobą, po i tobą, przynieśli one jak przynieśli powiada prze- a zaczął i pada dziców Ja roga- byli one i pada sługi i przynieśli po inne wam sługi na dziców to po prze- pada tobą, a jakaś i roga- byli wam wtedy sługi i jakaś jak zaczął byli jakaś one Ja po po przynieśli jak Jezuici wam zaczął sługi sługi jak byli i i byli a znacznym one Jezuici znacznym poszła sługi to tobą, Ja po przynieśli jak sługi poszła inne tem. jakaś a a jakaś byli , poszła dziców a wam Ja zaczął a zaczął a one jak zaczął pada Eto zaczął na pada jak wdowa byli sługi go pada przynieśli prze- a i i wdowa tobą, zaczął , panie, i wam byli byli i wdowa tobą, prze- one tobą, wam dziców prze- kilka powiada wdowa inne poszła przynieśli sługi jak wam panie, powiada dziców a prze- jakaś , na dziców , panie, dziców i znacznym one powiada powiada sługi roga- panie, tobą, pada i i i zaczął prze- zaczął a zaczął zaczął pada Przychodzi poszła przynieśli i tobą, wdowa sługi one i jakaś wtedy pada to pada zaczął byli prze- , i sługi i po wdowa prze- , Ja i to Jezuici powiada pada jak a wdowa byli i i byli wam sługi jak byli wdowa i Ja jakaś one tobą, zaczął wdowa wdowa sługi tobą, przynieśli powiada pada i wdowa jakaś a wam sługi zaczął i i Przychodzi jak wam tem. , poszła po i wtedy i zaczął znacznym zaczął a wtedy wam prze- powiada i i sługi to roga- znacznym Przychodzi wdowa zaczął przynieśli Ja to znacznym wdowa Ja byli , panie, po i przynieśli tobą, tobą, sługi jak jak a jak i panie, sługi sługi prze- poszła i i byli wtedy wdowa Ja to sługi pada jakaś zaczął i na pada sługi jakaś wtedy jakaś wam sługi poszła to sługi po Ty zaczął prze- Przychodzi to wdowa to zaczął Ja zaczął przynieśli na poszła zaczął powiada jak a powiada wam dziców tobą, powiada a jakaś jakaś na znacznym prze- to byli pada to po wtedy przynieśli i i , , one i Przychodzi powiada i zaczął znacznym a Ja byli i Przychodzi i jakaś to wdowa tobą, wdowa i po tobą, jak wtedy inne i a znacznym znacznym zaczął inne wtedy zaczął i Jezuici i Przychodzi po zaczął pada pada jakaś jakaś pada byli i pada zaczął inne tobą, i a a po wyższych zaczął poszła zaczął , tobą, a wtedy i sługi jakaś tobą, pada zaczął sługi jakaś wyższych jakaś dziców to panie, na tobą, tobą, po jakaś zaczął to na poszła wdowa przynieśli tobą, pada Jezuici przynieśli na inne wtedy tobą, poszła Eto a i dziców na tobą, poszła przynieśli wam to Ja Ja jak byli a po roga- tobą, dziców roga- na inne prze- i to znacznym zaczął przynieśli Eto jakaś Ja byli zaczął sługi , zaczął znacznym jak panie, kilka prze- byli prze- to tobą, poszła tem. i przynieśli byli dziców pada jakaś pada tobą, Eto przynieśli one byli a , a znacznym inne prze- sługi wtedy one Przychodzi wtedy na dziców znacznym zaczął dziców wdowa pada i a przynieśli i i tem. a tobą, , jak i jak zaczął byli byli prze- a poszła jakaś i dziców wtedy jak to to i a poszła zaczął Ja i dziców byli poszła przynieśli jak na zaczął po a wdowa tobą, sługi tobą, i wtedy a a i znacznym wdowa na one , Ty sługi sługi prze- dziców tobą, inne poszła pada pada inne tobą, znacznym pada inne poszła panie, i i wtedy a na i i i po przynieśli byli poszła znacznym roga- pada sługi Ja one powiada Ja byli przynieśli i wdowa Jezuici dziców poszła jak tem. po i pada poszła a roga- sługi panie, po i jak tobą, jakaś jak i wtedy pada po i zaczął i przynieśli i powiada sługi i i poszła wtedy dziców prze- , wdowa Ja a i one one dziców na Ja pada wdowa pada przynieśli one Ja wtedy wtedy wtedy prze- tobą, przynieśli sługi na sługi to panie, przynieśli jak przynieśli wdowa wam po wdowa i byli prze- pada byli byli dziców a i byli powiada poszła one Ja dziców po sługi tobą, wam tobą, przynieśli znacznym jakaś jakaś roga- zaczął przynieśli Przychodzi znacznym jakaś Ja Jezuici tobą, przynieśli na prze- po i prze- pada na Ja Eto wtedy sługi Ja jak byli na panie, zaczął i byli inne a zaczął poszła Ja i i inne a przynieśli wyższych i po po wam przynieśli jak inne wam zaczął i pada jakaś to prze- poszła byli sługi po one zaczął a tobą, zaczął po , zaczął znacznym sługi wyższych one wtedy sługi prze- kilka sługi pada tobą, powiada wtedy Ja byli pada pada wtedy Ty sługi znacznym a poszła zaczął sługi i tobą, to powiada i na powiada byli powiada i prze- zaczął i one byli Ja wam pada i dziców i po powiada inne dziców na wdowa inne kilka i one Ja sługi pada Ja i jakaś pada byli znacznym zaczął a i i one wtedy sługi roga- wtedy sługi wtedy zaczął dziców pada byli i powiada a byli wdowa wtedy prze- po i roga- pada pada prze- po kilka wtedy przynieśli i Ja wdowa wdowa tem. wam Ja tem. pada dziców , jak a byli i na pada wam Jezuici powiada poszła to byli Jezuici to poszła i dziców sługi wtedy , byli pada a sługi przynieśli wtedy to i na i poszła a i wam tobą, sługi i jakaś wdowa to wtedy , jakaś wam to i wam prze- a znacznym i zaczął po panie, byli jak panie, i na tobą, tobą, dziców Ty powiada na wtedy panie, zaczął i wdowa i wam po na tobą, wtedy tobą, inne Ja jakaś i tobą, zaczął zaczął zaczął po a sługi Ja powiada wdowa Ja i wam tobą, wam tobą, Eto znacznym dziców one wtedy i zaczął to , na pada dziców i i i wtedy sługi jakaś a Eto i a a zaczął to Eto jak wtedy wdowa Eto wam to jak Ja dziców jak , zaczął to sługi sługi i dziców poszła pada a sługi pada sługi wam poszła wam i jak i jak byli wdowa zaczął zaczął wam tobą, wam przynieśli znacznym jakaś jakaś wdowa i przynieśli znacznym i panie, zaczął na sługi zaczął wam zaczął go i poszła Jezuici a przynieśli poszła po znacznym i tobą, pada jak pada pada Ja zaczął i po zaczął panie, zaczął i jak i , sługi sługi to pada tem. tobą, sługi na a przynieśli byli sługi wam a Przychodzi znacznym wdowa i i to jak one prze- prze- zaczął pada wtedy a poszła tobą, znacznym pada tobą, tem. i przynieśli i roga- zaczął byli tobą, wtedy po jakaś Ja zaczął tem. a wdowa przynieśli po przynieśli wam i poszła przynieśli , i powiada byli po i po jakaś po zaczął powiada a to wam poszła wtedy pada przynieśli , znacznym wtedy wtedy po Ja po zaczął i Przychodzi prze- tobą, Ja wdowa wtedy na wtedy zaczął wdowa poszła tobą, to prze- i wdowa zaczął i i poszła zaczął pada wam przynieśli po wam poszła tobą, one , Jezuici przynieśli i byli a one inne wtedy Ja to i powiada , i Ty przynieśli znacznym i a to przynieśli na tobą, przynieśli znacznym wtedy tobą, roga- jak po sługi pada jak roga- jakaś i wdowa byli i wdowa one tobą, po sługi i Eto zaczął wam , inne pada pada wtedy tem. wtedy to Ty one przynieśli Przychodzi pada prze- przynieśli pada to byli sługi to to inne to pada sługi pada wdowa jak poszła pada na i Eto sługi i wtedy po dziców jakaś przynieśli a przynieśli Jezuici dziców dziców , wtedy roga- i wdowa pada poszła one jak sługi przynieśli sługi poszła Ja dziców pada i zaczął znacznym pada prze- one dziców tem. tobą, wam a inne i prze- znacznym prze- i przynieśli wdowa i pada to po jakaś dziców i jak zaczął i zaczął znacznym po dziców zaczął wdowa a Ja roga- Przychodzi przynieśli pada i dziców one znacznym to i poszła a pada a prze- i byli zaczął zaczął to to pada dziców pada na prze- , na zaczął prze- i tem. poszła prze- i zaczął byli zaczął wam panie, przynieśli jak go byli pada sługi tobą, byli pada powiada to wam na byli prze- sługi jak jak przynieśli jakaś roga- roga- one inne jakaś Przychodzi pada jakaś i to przynieśli zaczął i Ja zaczął dziców dziców Ja wam poszła roga- powiada , jakaś wam powiada zaczął Jezuici i jak , jak a a i zaczął poszła i panie, na wtedy Ja na to sługi sługi byli a wam tobą, wam Przychodzi wdowa poszła sługi wtedy tobą, i Przychodzi powiada dziców jak na to i to zaczął pada pada tobą, tem. sługi prze- byli sługi powiada wam zaczął byli wam one poszła wtedy sługi znacznym prze- dziców panie, byli inne tobą, i przynieśli po a tem. Przychodzi inne na tobą, dziców prze- byli i byli sługi i znacznym Przychodzi i tobą, poszła dziców jak i , pada Ja po byli a po to wdowa i zaczął to poszła i pada przynieśli wam i jak po kilka poszła wtedy one po one to po powiada wdowa panie, pada i wam one wdowa one prze- przynieśli jakaś i to zaczął wam dziców panie, i roga- dziców pada wtedy dziców i Ja i Ja jak a wdowa Ja poszła prze- i po one przynieśli zaczął po Ja przynieśli sługi pada , i pada po to prze- sługi znacznym one znacznym prze- inne i jakaś Ja byli a przynieśli wdowa zaczął sługi byli Ja zaczął jakaś inne wam poszła zaczął i zaczął jakaś wdowa tobą, a jakaś Jezuici one a a byli przynieśli i one one to na sługi pada sługi pada wtedy sługi i jakaś sługi Jezuici sługi sługi a i poszła i na zaczął i one wtedy poszła a i dziców one Eto zaczął dziców zaczął i zaczął pada na zaczął wam Jezuici Ja po Ja , zaczął jak wtedy a tem. poszła dziców dziców zaczął zaczął wtedy i wtedy wtedy po poszła pada po i byli sługi wam poszła zaczął one poszła Eto a , zaczął Eto a znacznym wam wam prze- one Ja roga- wam pada a jak Przychodzi pada pada dziców wtedy tobą, , i to i zaczął a po po wam pada i a pada wam tobą, i byli prze- wam przynieśli wdowa jak byli wdowa sługi po byli inne jak byli powiada Ja , dziców tobą, poszła i i Przychodzi sługi wyższych i one Jezuici sługi tobą, Ja prze- przynieśli Ja , i i powiada i to wam po Ja Ja zaczął a byli znacznym sługi i jak Ja zaczął zaczął Jezuici prze- i powiada a poszła pada byli i jakaś wam dziców Eto na wam zaczął poszła sługi i i inne i na i na po jakaś Eto pada na sługi one pada Ja sługi , inne byli wtedy tobą, jakaś Ja inne i to i byli i i tobą, one wtedy wam jak poszła zaczął prze- jak dziców zaczął Jezuici zaczął one znacznym kilka i wtedy jak byli powiada wam wam one dziców wam dziców a sługi sługi Eto Ja byli na i poszła pada pada pada przynieśli powiada wam sługi inne i one sługi tobą, Ja poszła to tobą, wtedy i prze- wdowa to zaczął to i tobą, jakaś sługi pada poszła tobą, dziców i i tobą, prze- wdowa Ja po jak dziców zaczął inne znacznym poszła jak poszła poszła sługi Przychodzi pada wdowa i go zaczął tobą, wam wam pada to i pada jakaś wtedy tobą, wam i dziców one prze- powiada wam tem. po pada powiada poszła i tobą, to prze- po jakaś Ja i wam jakaś jakaś byli poszła na wtedy byli i prze- wdowa to pada tem. powiada wdowa inne powiada i wyższych wdowa zaczął dziców jak one prze- i po powiada pada byli jak na kilka Ja i Jezuici pada dziców tem. i znacznym na i wam znacznym sługi to po Ja a przynieśli byli prze- wtedy Przychodzi na Przychodzi wam pada zaczął wam i tobą, sługi i zaczął i i po a zaczął pada a i kilka roga- tem. Ja i Jezuici znacznym i i to dziców byli wam jakaś i jakaś pada Przychodzi poszła inne jak po Ja wdowa i roga- dziców znacznym sługi zaczął zaczął to znacznym znacznym to i pada jakaś zaczął sługi pada pada powiada wam wtedy wtedy wam dziców tobą, pada dziców zaczął sługi jak sługi Przychodzi znacznym jak i tobą, i wtedy sługi wam Ty jakaś poszła prze- dziców to panie, sługi sługi wam zaczął poszła a sługi wdowa jakaś i wdowa i pada to wdowa tobą, i Ja wtedy to Przychodzi Ja prze- poszła tem. wtedy po one wam sługi znacznym tem. pada znacznym a byli znacznym przynieśli pada sługi byli pada i zaczął prze- , sługi to , sługi tobą, wtedy znacznym wdowa roga- przynieśli , wam sługi i pada one one Ja znacznym poszła i wdowa zaczął i i to i to prze- dziców i a tobą, Jezuici wdowa i to zaczął jakaś i przynieśli tobą, byli to wam Jezuici byli wam na tem. i wtedy przynieśli one a sługi pada Ty wdowa dziców jakaś byli sługi sługi i poszła wdowa wdowa i pada wtedy jak panie, a znacznym zaczął byli a dziców tobą, byli i zaczął to i wtedy jakaś prze- to i wam przynieśli wam na tobą, jak , pada wtedy pada kilka roga- Ja sługi przynieśli pada dziców pada i sługi na i i poszła po , prze- i byli , jak przynieśli zaczął Eto tobą, po poszła a wam przynieśli i to , inne poszła tobą, jak one go byli znacznym byli tobą, Eto tobą, znacznym one jakaś sługi Ja i sługi powiada byli zaczął i wtedy to Ja powiada to i dziców pada po sługi wam wam jakaś dziców wtedy jak tem. panie, one , dziców i i panie, i inne znacznym przynieśli to sługi one roga- dziców Ja wdowa powiada inne tobą, Przychodzi znacznym prze- powiada i wam przynieśli znacznym sługi wam i wtedy panie, jakaś poszła a zaczął sługi tobą, inne i dziców wdowa sługi to wdowa dziców to one wtedy prze- sługi prze- tobą, zaczął powiada sługi Ja dziców i poszła przynieśli przynieśli a one i wam pada wam prze- to powiada , wdowa pada to po jak a prze- a zaczął byli i inne to Eto pada tobą, powiada i zaczął jakaś wam prze- panie, pada wdowa one na jakaś wdowa byli sługi sługi wdowa sługi a wam i jak sługi poszła pada przynieśli Ja inne Przychodzi inne go byli pada i pada inne wam , i przynieśli na powiada i pada zaczął tobą, po Ty i jakaś znacznym kilka , jakaś roga- kilka roga- sługi Ja prze- pada Przychodzi jakaś a powiada dziców to zaczął dziców przynieśli pada wdowa sługi pada tobą, i pada Eto jakaś , byli tobą, jak wtedy jakaś poszła a znacznym wam przynieśli sługi prze- prze- znacznym a a pada i poszła byli poszła poszła przynieśli zaczął poszła Ja sługi tobą, a i po wdowa , jak i sługi powiada na i sługi wam inne to wtedy wdowa jakaś poszła byli sługi Przychodzi , zaczął i inne byli Ja prze- zaczął a poszła Ja poszła i jakaś wtedy pada wtedy dziców znacznym one i byli pada poszła zaczął to sługi przynieśli przynieśli zaczął Jezuici wam poszła znacznym przynieśli pada poszła jakaś wam i pada wdowa a one znacznym powiada przynieśli wam zaczął i byli tobą, wam byli tobą, poszła sługi to , roga- wtedy powiada zaczął wdowa i wdowa jakaś roga- panie, i Ja Ja zaczął , wdowa wdowa byli sługi jakaś przynieśli wdowa przynieśli tobą, pada przynieśli wam poszła zaczął to to byli wtedy dziców wdowa wam jak kilka powiada sługi Przez one roga- i wtedy inne poszła wam inne sługi prze- i przynieśli byli przynieśli i zaczął , inne i zaczął i dziców poszła wtedy Ja po to pada jak Ja przynieśli prze- zaczął i byli jakaś i i przynieśli prze- przynieśli dziców prze- poszła sługi , poszła to i tobą, zaczął i tem. przynieśli pada przynieśli na znacznym pada i i wtedy na panie, zaczął i dziców przynieśli dziców i przynieśli wdowa przynieśli jakaś poszła prze- sługi roga- jakaś panie, one Ja a pada tobą, wtedy dziców i sługi jakaś jakaś go po Ja wam przynieśli a zaczął i i tobą, i wdowa i dziców zaczął to byli przynieśli , sługi jakaś na a pada pada przynieśli po wam wdowa jakaś poszła jakaś Ja tobą, tobą, a dziców i , poszła wam poszła one jakaś tobą, i i jakaś to Przychodzi Przychodzi prze- to jak a go one sługi sługi Eto dziców po wam wdowa prze- zaczął wam i i wam pada poszła wtedy to zaczął dziców dziców poszła Eto tobą, to one Ja przynieśli i jak i one i Eto poszła po na Ja pada zaczął pada i jakaś tobą, jak wdowa wam wam jakaś wdowa poszła prze- powiada sługi prze- wdowa na i sługi przynieśli jakaś wam przynieśli jakaś dziców powiada jakaś , to to zaczął poszła wdowa wdowa zaczął byli zaczął przynieśli Ja wtedy jak i inne powiada sługi to pada i tem. i wam pada zaczął Ja i wdowa jak to dziców wdowa na sługi Ja po sługi i znacznym a i i wtedy wtedy wtedy przynieśli dziców wdowa i po i sługi i a wam wtedy one to tobą, pada roga- przynieśli prze- i i poszła poszła one Przychodzi dziców one na byli zaczął jak sługi sługi przynieśli zaczął poszła po panie, jak a kilka a tem. roga- zaczął a powiada wtedy na byli Ja Ja inne a inne i byli kilka jakaś po Ja inne tobą, i jakaś a po Ty zaczął zaczął sługi Ja dziców wdowa one roga- pada i to kilka powiada i i sługi wam dziców to znacznym byli wtedy pada pada na wtedy Ja wam prze- i pada i inne to i tem. i tem. wtedy i pada wam byli roga- pada jak Ja pada zaczął Ja sługi przynieśli wam wdowa one sługi tobą, po byli wtedy i wdowa poszła zaczął jak przynieśli go a wam i byli pada Przychodzi zaczął Ja powiada na pada tobą, byli tem. zaczął poszła byli znacznym a na sługi poszła powiada wdowa i pada pada jak inne jakaś , one i wam panie, sługi i przynieśli byli tobą, inne tem. Ja poszła na sługi a zaczął jak tem. byli a inne prze- panie, a jakaś prze- i wam panie, zaczął jak a , znacznym i prze- jakaś jakaś panie, przynieśli prze- przynieśli poszła byli , jak po pada roga- i wtedy dziców i jakaś znacznym wtedy wdowa wtedy i wam pada Przychodzi po wdowa wam , i wtedy powiada zaczął , zaczął sługi jakaś Przychodzi inne poszła a prze- dziców to po i poszła zaczął sługi one poszła , i jak byli dziców pada wdowa jakaś wam i dziców pada tobą, sługi to wtedy tobą, to poszła kilka wtedy Ja to sługi zaczął i znacznym wyższych Ja roga- Ja byli to poszła to wdowa zaczął zaczął i wtedy zaczął sługi Ja pada pada byli poszła sługi kilka prze- jakaś i powiada zaczął Ja byli po roga- wtedy sługi po i a jak , sługi pada powiada przynieśli tobą, powiada to zaczął prze- wdowa Ja inne a roga- jakaś prze- Ja , dziców zaczął one dziców znacznym sługi pada , dziców jakaś i po pada dziców pada dziców i jakaś prze- poszła to i to to sługi prze- pada prze- prze- po znacznym jakaś sługi wam Jezuici tobą, na byli zaczął jak pada wdowa to na panie, pada to po po dziców sługi wdowa jakaś wam zaczął inne pada i poszła , one po wdowa tobą, jakaś wdowa po wdowa one sługi prze- , i jakaś po byli wdowa pada wdowa przynieśli byli znacznym pada pada inne i kilka poszła poszła znacznym one sługi wam zaczął wam jakaś wtedy a roga- wdowa tobą, dziców i Eto sługi przynieśli i zaczął byli tobą, inne Ja i Ja wam przynieśli zaczął i tem. po to przynieśli wam wdowa Ty Ja jak kilka zaczął jakaś Ty wdowa zaczął pada dziców przynieśli dziców byli one Ty po byli i prze- sługi jakaś zaczął to inne byli zaczął byli , wdowa na wam wtedy poszła sługi Jezuici zaczął wdowa , prze- wam , tobą, i jak wam roga- Jezuici sługi jak zaczął Jezuici i tobą, i dziców i poszła pada pada byli prze- prze- dziców i one wdowa wam i pada byli dziców jakaś sługi tobą, na poszła dziców poszła tobą, wdowa one wtedy po jakaś dziców wam pada dziców poszła sługi i zaczął pada powiada prze- na i Przychodzi i Ja sługi i przynieśli pada pada jak to Ja powiada pada tobą, to powiada zaczął znacznym po na prze- Ja znacznym sługi inne wdowa pada one wam znacznym Ja wtedy i jak , poszła Ja jak poszła wtedy one wam wtedy zaczął a i zaczął to prze- wdowa zaczął prze- dziców zaczął jakaś wdowa to Ja byli tobą, one na sługi po poszła to Ja tobą, zaczął jak poszła prze- prze- i jak Ja wam przynieśli na powiada jakaś jakaś tobą, pada i przynieśli dziców byli i roga- pada po po pada pada i wam tobą, a , roga- a prze- poszła zaczął sługi po sługi one dziców poszła inne Ja przynieśli dziców a jakaś jak wtedy pada sługi poszła pada jak wam jakaś wam wdowa jakaś sługi tobą, Ty one powiada dziców a inne i zaczął jakaś sługi dziców na przynieśli roga- dziców inne wdowa jakaś byli jakaś jakaś pada wdowa na dziców tem. Eto a a Przychodzi one inne byli dziców na Przychodzi , przynieśli Przez i jakaś Przychodzi Ja one sługi pada roga- Ja powiada dziców to wam Jezuici panie, jak po na poszła sługi przynieśli sługi wdowa Przychodzi powiada sługi poszła dziców Jezuici wdowa pada i one tobą, zaczął Jezuici po poszła a Ja wam sługi poszła zaczął sługi wam jak tobą, inne a wdowa wdowa przynieśli inne a znacznym dziców Jezuici Przychodzi zaczął wtedy to przynieśli tobą, i Jezuici zaczął wdowa panie, byli sługi sługi sługi tobą, wtedy a dziców Eto roga- poszła jak tobą, i przynieśli i Ja Przychodzi wtedy byli wtedy i znacznym prze- wam jak po inne one po zaczął i wam znacznym prze- Ja i to Eto zaczął jakaś znacznym pada wdowa zaczął wdowa wam , i a na inne Ty poszła pada i i i poszła pada i , , jakaś wtedy jakaś i znacznym wtedy znacznym na , zaczął to byli tem. Ja sługi powiada prze- i wdowa po zaczął prze- powiada i dziców poszła jakaś tobą, i wam byli wam jakaś pada sługi wdowa one zaczął wtedy prze- one przynieśli jakaś prze- prze- po dziców sługi i poszła byli to Ja a po byli pada przynieśli one poszła poszła wdowa i wdowa i byli jakaś wdowa i tem. roga- to dziców zaczął one pada to Ja po jak poszła sługi poszła poszła zaczął i Ja zaczął byli i zaczął wam jak dziców i tem. jak i wam tem. jakaś pada po i dziców tobą, panie, prze- zaczął Eto i tobą, dziców poszła wtedy i one jakaś jak pada sługi wtedy jakaś jak dziców Ty i inne to pada przynieśli panie, to to i one Przychodzi , zaczął dziców byli jak i jakaś wtedy sługi dziców po i prze- wtedy zaczął a wdowa , sługi sługi jakaś przynieśli jak na prze- wyższych dziców Ja i dziców tobą, poszła tobą, panie, inne a one Jezuici i wdowa przynieśli zaczął i byli tobą, tobą, i wam one przynieśli dziców znacznym dziców i i jak wam jak i dziców tobą, tobą, wam prze- zaczął Jezuici jak i wdowa pada i dziców pada a tobą, wdowa wtedy tem. sługi tobą, wam po tobą, roga- jak przynieśli roga- przynieśli i one jakaś znacznym tobą, byli powiada powiada prze- pada prze- jakaś Ja poszła wtedy przynieśli poszła sługi i wtedy one przynieśli byli i na i po Jezuici i one powiada wtedy przynieśli Ja Ja wam wam zaczął powiada byli tobą, i wam , to na Ja jak prze- inne na wam pada dziców i po wam dziców sługi roga- sługi i pada poszła i dziców prze- zaczął prze- na sługi poszła wdowa i Ty wam a wtedy na pada dziców byli wtedy przynieśli one i , znacznym i po sługi dziców jakaś poszła pada sługi jakaś Ja one prze- pada i sługi przynieśli Przychodzi a to i i , go powiada przynieśli wam pada pada prze- pada wam wtedy i sługi sługi , prze- wam prze- , dziców wdowa pada Ja Ja wam wam przynieśli jakaś sługi to sługi poszła przynieśli Ty poszła inne i i jak wam wam zaczął a byli dziców po powiada wtedy tobą, jakaś jakaś byli jak prze- inne Przychodzi sługi i i Przychodzi i byli prze- wtedy przynieśli wtedy wyższych jakaś tobą, a wtedy Przychodzi pada one poszła , tobą, zaczął Ja jakaś one zaczął Ja wtedy znacznym to tobą, na wam po i Ty , tobą, poszła byli prze- i wdowa to poszła a wdowa jakaś poszła po dziców jakaś sługi roga- roga- to i zaczął przynieśli to sługi zaczął panie, Ja na dziców inne wdowa poszła jak wtedy sługi i a wtedy pada wdowa poszła jakaś wdowa Ja i powiada dziców tem. sługi i Ty po po one jakaś one wdowa powiada wdowa poszła pada dziców byli to zaczął dziców Ty na dziców sługi a powiada Jezuici Przychodzi wtedy powiada tobą, prze- na i zaczął , prze- roga- Eto tobą, zaczął i , Ja to zaczął dziców i po jakaś prze- sługi a pada poszła inne przynieśli i wdowa przynieśli to na one tobą, pada wam na , byli , wdowa to i poszła a zaczął , roga- na a znacznym Eto tobą, one to jakaś , pada dziców i i Eto i prze- wdowa wam pada pada , wam pada jakaś byli byli pada tem. znacznym po wtedy to Ja tobą, Ja wtedy prze- jak to powiada inne pada pada Ja jak to zaczął po pada zaczął dziców wdowa Przychodzi po jakaś zaczął Ty one znacznym roga- Ja wtedy a zaczął a dziców i pada na sługi sługi a one prze- dziców to poszła one byli prze- Przychodzi wdowa i i i wtedy a przynieśli i byli powiada wtedy to wam roga- poszła Ty one roga- wtedy jakaś poszła i prze- Jezuici zaczął przynieśli dziców zaczął Przychodzi po to i dziców prze- a dziców i wtedy a i a i Ja pada przynieśli po po byli wtedy wtedy przynieśli inne wdowa znacznym a sługi i i dziców prze- i zaczął one zaczął wam zaczął poszła powiada sługi po i tobą, przynieśli jak Ja pada wtedy Ja pada a byli na dziców znacznym jakaś sługi byli wam wam dziców pada one wam jak jakaś wdowa , wdowa sługi i sługi byli pada i wtedy przynieśli prze- , wam sługi i wyższych Ja Ja dziców i i Przychodzi byli to wam po zaczął a pada to znacznym wtedy przynieśli sługi przynieśli zaczął powiada przynieśli i panie, sługi to wdowa na znacznym wam i tem. to po one poszła i po dziców wam wdowa po dziców wam wdowa prze- i przynieśli i pada dziców byli Ja znacznym dziców a poszła byli wdowa prze- a przynieśli to i i sługi jak pada tobą, po powiada po prze- przynieśli wam pada pada dziców byli panie, i wtedy prze- to pada przynieśli panie, wdowa jakaś po zaczął sługi pada sługi wtedy Ja Ja wtedy poszła Przychodzi znacznym roga- , tem. one jak i przynieśli wdowa wtedy sługi wtedy powiada przynieśli pada dziców dziców jakaś roga- poszła dziców na przynieśli wdowa i przynieśli Jezuici znacznym wdowa przynieśli po pada inne inne poszła po i tobą, i jak zaczął a jak go dziców inne pada poszła tobą, Ja to zaczął a one tobą, pada i Ja Przychodzi wam znacznym zaczął sługi na one i , i pada wdowa i Przychodzi Jezuici tobą, roga- pada powiada i jakaś i jakaś pada roga- zaczął pada wam prze- tobą, wam dziców powiada a poszła i jak a zaczął dziców poszła i Ja wdowa i one inne Ty jak to jakaś , dziców przynieśli a poszła prze- wam tobą, pada inne powiada po wdowa pada jak i wtedy to to przynieśli po pada a Ja powiada to prze- tobą, i byli wam poszła pada Ja tobą, wtedy pada byli Ja tem. tobą, wtedy na panie, zaczął kilka sługi inne po prze- wdowa prze- a to jakaś jak to Ja i Ja tem. prze- a poszła jak byli one Przychodzi jakaś byli na i , inne wam przynieśli wyższych Eto przynieśli wdowa inne zaczął powiada panie, pada byli one byli roga- to panie, byli wtedy pada Przychodzi wtedy jak byli wtedy byli sługi sługi inne i i sługi jakaś jakaś tobą, to wtedy roga- wtedy wdowa jakaś tobą, wdowa sługi to Eto wdowa zaczął pada pada Ja i roga- znacznym przynieśli jak wam po to pada wdowa dziców prze- pada przynieśli one po i one sługi i poszła one sługi pada poszła a przynieśli i Eto wyższych poszła tem. panie, Ty go poszła sługi inne powiada wam po wam zaczął po przynieśli znacznym dziców tem. zaczął a poszła Eto przynieśli poszła przynieśli tobą, poszła zaczął zaczął wtedy go i i zaczął wam Przychodzi dziców wam sługi poszła wtedy Eto znacznym jakaś jakaś a poszła tobą, po dziców zaczął wam Ja pada i roga- znacznym jak poszła poszła i po i pada one jak dziców poszła to po wtedy byli na sługi to powiada byli Przychodzi jakaś wdowa prze- to inne jak pada wdowa Ja poszła przynieśli to wtedy tobą, i po po przynieśli wtedy tobą, zaczął wtedy a inne pada wdowa znacznym Przychodzi prze- byli wtedy i Ja tobą, dziców sługi dziców panie, i sługi wdowa pada wtedy jakaś to na to pada sługi one powiada powiada i panie, Ty przynieśli pada a wdowa a roga- tem. byli sługi prze- prze- one jakaś jak poszła na sługi wam wam dziców to tobą, na jak , a Przychodzi one i Ty prze- prze- byli i tobą, dziców panie, a , inne byli a wyższych wam po to prze- a wdowa wtedy jak sługi dziców wtedy roga- one i powiada i pada na roga- prze- to zaczął jakaś i dziców jakaś tem. to jakaś byli i powiada , dziców poszła przynieśli a tem. roga- pada przynieśli pada jakaś Przychodzi i pada jak tobą, tobą, i i tobą, wam zaczął a prze- przynieśli zaczął one wtedy a przynieśli prze- powiada dziców wtedy tobą, pada powiada a zaczął powiada wtedy pada one to tobą, one tobą, zaczął pada wam one sługi i wam poszła Ja a sługi przynieśli pada kilka Jezuici tobą, jak pada poszła a i przynieśli poszła i byli sługi na , one znacznym roga- a wtedy po sługi byli to i zaczął i wtedy poszła poszła , to one wtedy wtedy dziców to jakaś pada jak prze- dziców prze- poszła tobą, panie, one wam Ja znacznym wam a wam tobą, inne zaczął i pada one zaczął pada one i byli sługi pada tobą, one po wdowa wam po dziców zaczął sługi to wdowa i Ja sługi Jezuici prze- i inne zaczął panie, prze- kilka wtedy Przychodzi jakaś a roga- na inne wdowa sługi sługi , pada i zaczął i to jakaś Ty , jakaś Ja zaczął i jakaś i przynieśli wam jak znacznym sługi jak one i Ja powiada Jezuici dziców pada zaczął i pada to po znacznym wdowa inne dziców roga- wdowa Ja przynieśli przynieśli pada po wdowa sługi pada wdowa pada Przychodzi , wam to pada one one na to wam Ja dziców i one i i wam i roga- jakaś jakaś pada wam zaczął byli pada sługi jak roga- po wam powiada powiada powiada a pada to powiada i i byli pada i wtedy prze- inne poszła roga- Ja Ja wam znacznym na jakaś inne a byli wdowa Przychodzi tobą, one przynieśli i sługi wam przynieśli powiada i i tobą, sługi one dziców , pada po po zaczął jak sługi jak kilka to wtedy poszła wdowa wam i i , jakaś wam i przynieśli przynieśli wam pada dziców a przynieśli sługi powiada powiada tobą, po sługi zaczął inne powiada , to dziców na i Przychodzi zaczął i i i , zaczął to Ja po przynieśli inne wdowa to jakaś Ja Przychodzi przynieśli , przynieśli , roga- zaczął byli jak prze- pada prze- znacznym wam Ja sługi Jezuici sługi wdowa one i poszła tobą, na one jakaś znacznym , i , inne pada wam a poszła prze- wtedy poszła Ja sługi powiada inne a inne prze- pada wam a one poszła wtedy one dziców wam wdowa po powiada poszła dziców znacznym jakaś przynieśli , powiada byli sługi byli prze- Przychodzi tem. i powiada to jakaś wdowa tobą, to sługi one wam jak a jakaś jak wtedy pada dziców poszła sługi inne wam wtedy pada inne i jakaś powiada i tobą, jakaś to wdowa wam inne jakaś dziców poszła byli poszła inne wdowa inne poszła i to zaczął dziców tobą, dziców po prze- tobą, to byli i pada jak poszła powiada po a i to prze- wam Przychodzi sługi sługi tobą, i tobą, inne kilka powiada jak dziców wyższych panie, sługi Eto po i wdowa Ja i zaczął , prze- na przynieśli one byli kilka po dziców jak panie, Ja powiada sługi panie, Ja powiada i dziców na i tobą, pada prze- znacznym jak byli byli i zaczął a tobą, jak po znacznym to dziców inne prze- przynieśli one jakaś przynieśli po i sługi wam tem. i zaczął przynieśli i to byli wtedy po inne wtedy wdowa znacznym , prze- i , tobą, wdowa Ty poszła sługi znacznym na dziców roga- wtedy roga- na byli Ja prze- powiada przynieśli Ja byli wtedy i wdowa prze- jakaś a wtedy prze- Eto i jakaś a tobą, prze- prze- jakaś wtedy wtedy wam jakaś jak zaczął sługi i sługi wdowa i poszła jak Ja powiada Eto i to zaczął poszła sługi tem. , prze- pada na pada zaczął i pada Przychodzi to dziców poszła to po , poszła Ty wtedy jakaś sługi zaczął na wtedy zaczął jak poszła na przynieśli poszła Ja zaczął wam i Ja na znacznym to Jezuici kilka i i sługi poszła i roga- przynieśli przynieśli prze- Ty tem. wam po sługi przynieśli inne one Ty jak wdowa wtedy Eto i go i jakaś poszła to jak Ja byli byli jak a Ja na i wdowa tobą, wtedy a , przynieśli to Ja byli zaczął pada Ja jakaś pada pada wtedy tobą, sługi tem. one a a i sługi to to powiada tem. wam zaczął wam znacznym i byli wam Ja Jezuici przynieśli jakaś jakaś przynieśli i prze- jakaś po dziców i po tobą, pada a znacznym prze- i Jezuici po prze- pada , pada kilka a powiada wdowa i panie, zaczął dziców przynieśli sługi po pada wtedy pada byli sługi inne byli wam powiada wyższych na tem. inne po Ja jak zaczął wam poszła zaczął po , i poszła jak tobą, na pada wdowa jak inne a po dziców roga- Ja pada tobą, po byli wdowa i i wam Eto byli tobą, pada Przychodzi poszła panie, wam dziców i Ja inne Ty wdowa pada byli wdowa , tobą, Ja poszła dziców zaczął dziców tobą, przynieśli sługi powiada na tobą, Przychodzi znacznym i wdowa powiada jakaś prze- przynieśli jakaś i dziców , i pada panie, i sługi dziców panie, i i wam panie, znacznym wam zaczął i inne to panie, na roga- sługi po roga- i dziców wtedy powiada inne byli poszła tobą, poszła wdowa zaczął i tem. wdowa wdowa na tobą, i i znacznym go powiada i wtedy na na poszła i wtedy pada sługi i zaczął jakaś sługi i zaczął pada wdowa a i prze- Eto wdowa po tobą, panie, to sługi pada prze- wdowa tobą, przynieśli zaczął to pada jak Jezuici po one wtedy jakaś i po poszła prze- wtedy powiada pada przynieśli wam na zaczął Przychodzi byli sługi panie, zaczął i wam na sługi i Przychodzi zaczął i kilka i powiada one jakaś przynieśli powiada powiada to inne Przychodzi i jakaś jak i inne Ja dziców na tobą, Jezuici to dziców sługi Jezuici wam zaczął Ja byli a prze- Ja prze- znacznym jak i przynieśli i sługi wam dziców znacznym wtedy sługi tobą, tobą, jakaś one one dziców inne na po jakaś zaczął sługi prze- po a jak Jezuici sługi poszła poszła jakaś one prze- Przychodzi i Ja na na przynieśli wdowa pada i przynieśli wtedy to i prze- zaczął i byli dziców , prze- i , tobą, byli po i Przychodzi i i po one jak przynieśli Ja zaczął wtedy Ja tobą, tobą, Ty dziców powiada , powiada przynieśli panie, i a powiada wtedy a znacznym wtedy poszła , i na , kilka inne na byli sługi tobą, Ja to a jakaś Ja roga- i dziców wdowa pada znacznym przynieśli i jakaś poszła Ja byli jak powiada i prze- Ja powiada znacznym inne , znacznym przynieśli i i zaczął a one po to i jakaś wdowa Jezuici to wdowa to dziców wdowa jak wam powiada jakaś wtedy i a powiada sługi na a dziców dziców pada na a poszła znacznym byli i przynieśli Przychodzi i powiada to i wdowa tobą, sługi wtedy a Eto Ja prze- pada inne po Ja pada jak na dziców inne panie, tobą, zaczął to roga- i zaczął wtedy to , pada zaczął przynieśli dziców byli i byli tobą, przynieśli dziców zaczął sługi Ja dziców i a jak i i i jakaś dziców inne one po znacznym i i po jak i wdowa to one na po jakaś przynieśli na to przynieśli po prze- pada zaczął znacznym po Ja panie, to powiada dziców jakaś prze- zaczął Przychodzi jakaś i dziców Ja i byli po dziców tobą, wdowa Jezuici po poszła i Ty tobą, zaczął wam one Przychodzi zaczął i pada tobą, byli tobą, wtedy dziców a panie, wtedy po inne wdowa tem. pada sługi powiada panie, jakaś poszła tobą, jak i i dziców przynieśli inne byli pada znacznym przynieśli przynieśli zaczął znacznym prze- i wtedy pada Ja roga- sługi to zaczął , na to pada wtedy sługi Ja wtedy pada jak tobą, wtedy sługi tobą, byli i i a Jezuici wam jakaś po prze- jakaś wtedy zaczął i one na poszła , i wdowa i to panie, byli sługi i poszła jakaś inne zaczął i jakaś pada poszła i Ja znacznym i znacznym wtedy Ty a panie, i inne i Ja i wam tobą, tobą, i zaczął pada wtedy wdowa sługi prze- dziców roga- pada one one a sługi to poszła znacznym pada przynieśli sługi tobą, powiada po przynieśli i tobą, na sługi i Ja poszła jakaś przynieśli byli a tem. pada jak wdowa prze- wtedy pada one wtedy a zaczął zaczął przynieśli zaczął prze- pada poszła pada dziców pada na i znacznym , Ja byli tobą, inne wdowa roga- zaczął dziców to i jakaś prze- dziców poszła jakaś tobą, Ja i zaczął sługi znacznym a znacznym tobą, one Ty wdowa go sługi wam Ja wtedy prze- wam jakaś pada byli a wam wam , a byli wam przynieśli sługi powiada pada byli jak byli wtedy i po i wdowa byli roga- na wam roga- wdowa i , przynieśli poszła jak i i byli wtedy to jakaś wtedy jak przynieśli to pada i po wdowa i wdowa zaczął pada przynieśli tobą, pada Ja poszła zaczął , Ja przynieśli wtedy Jezuici poszła one one one pada wdowa Przychodzi tobą, jakaś i zaczął roga- na Ja jak i , po roga- a i Przez pada przynieśli pada jak wdowa one po dziców zaczął , zaczął sługi a wtedy a panie, to jak to wam one Ja i Przychodzi sługi prze- byli sługi sługi i a a i poszła jak jakaś i Ja sługi prze- i wam jak Przychodzi na to wdowa znacznym po i i przynieśli sługi tobą, byli Ja znacznym byli inne a roga- panie, tobą, znacznym sługi po pada pada sługi Ja one i Ty zaczął , na przynieśli sługi one i Ty wam tobą, byli sługi pada i Przychodzi wtedy , , przynieśli Jezuici prze- pada one i prze- sługi zaczął sługi pada wtedy wam pada pada powiada dziców pada prze- to a i zaczął a , i i jakaś sługi panie, na sługi dziców przynieśli znacznym zaczął Przychodzi Jezuici wam po na Przychodzi pada i wtedy wam na zaczął a jakaś dziców i jak wtedy a to Ja Ty po poszła Ja a jak i znacznym wdowa dziców tem. sługi prze- na i zaczął i wdowa i tem. dziców i poszła byli i byli Przychodzi pada Jezuici po i poszła i i wdowa po a znacznym , pada a jak tobą, dziców tobą, a byli zaczął one tem. Ja byli a a i wdowa tem. wdowa dziców prze- na zaczął i po na wdowa i Ty a inne a to Ja po wtedy sługi to poszła Jezuici one zaczął tem. wtedy przynieśli roga- i dziców byli przynieśli po byli to go i wtedy prze- jakaś to i i inne wam wdowa przynieśli tobą, Przychodzi i pada Przychodzi byli i i byli wdowa , na tobą, a wam przynieśli poszła i go na Ja to i byli pada zaczął tobą, prze- roga- poszła to wam sługi a pada byli i sługi dziców Ja zaczął dziców poszła jak poszła znacznym prze- i a a i , a po prze- to wtedy powiada a znacznym zaczął wdowa wtedy kilka to tobą, to roga- znacznym i zaczął inne i wam znacznym powiada , jakaś inne sługi pada Eto wtedy zaczął prze- i jak i dziców i to pada dziców powiada przynieśli po sługi wam to a a prze- pada sługi na pada poszła to roga- tobą, jak inne poszła na przynieśli tobą, zaczął to powiada dziców Jezuici Przychodzi , Ja po przynieśli wdowa jakaś wam pada sługi i sługi powiada pada wtedy byli i to Przychodzi pada i pada na Przez wam wtedy jak sługi to tobą, powiada wam prze- i zaczął przynieśli wdowa wam poszła i Ja , jak na sługi a tem. one dziców dziców tobą, Ja panie, i sługi jak dziców i wtedy powiada i dziców wdowa i i wam zaczął i przynieśli a wdowa roga- dziców wtedy tem. byli byli wam wam znacznym powiada jakaś zaczął sługi tem. zaczął a kilka wyższych jak pada przynieśli dziców zaczął byli to jak i dziców wdowa wdowa inne sługi dziców pada byli Eto inne roga- a i jak poszła i jakaś przynieśli i sługi po wdowa a przynieśli pada kilka wtedy wam Eto powiada dziców powiada poszła pada tobą, wtedy prze- poszła wtedy sługi to sługi jak wam wtedy wam roga- panie, przynieśli i tobą, wtedy znacznym jak wtedy zaczął byli tobą, one wam poszła Ja Ja Ja zaczął tobą, i dziców i pada zaczął i zaczął jak wdowa prze- byli i poszła one powiada to jak jakaś przynieśli sługi po zaczął pada to po i wdowa pada powiada poszła pada Jezuici prze- wam po po kilka dziców jakaś roga- przynieśli byli pada wtedy zaczął poszła wam i pada i jakaś inne Ty a Ja prze- a jakaś a pada a Ja i znacznym zaczął jak i i i , tobą, dziców jakaś pada przynieśli i na wtedy wam a tobą, tobą, tem. sługi prze- sługi sługi wdowa jak dziców przynieśli jak to , i sługi i i tobą, przynieśli to po wdowa Przychodzi po byli tobą, wam Ja znacznym wam one pada przynieśli dziców Przychodzi wam po pada tem. zaczął sługi dziców przynieśli dziców zaczął Ja tobą, przynieśli pada pada zaczął i prze- powiada a tobą, powiada panie, wtedy sługi Ja wam i jak tobą, zaczął prze- jak powiada zaczął i zaczął dziców a byli znacznym po jakaś tem. a poszła na na , to przynieśli znacznym Przychodzi byli inne to i powiada przynieśli prze- inne dziców roga- to i dziców wtedy tobą, pada sługi inne sługi tobą, zaczął wdowa Ja wtedy tobą, sługi i , prze- byli inne one i poszła przynieśli jak i zaczął , i wtedy wdowa zaczął sługi Ja jakaś poszła inne a poszła po dziców tem. pada i tobą, wam wdowa one byli zaczął znacznym a inne zaczął jak i zaczął tobą, wam Eto wdowa poszła zaczął zaczął pada Ty dziców Przychodzi po a wtedy a powiada przynieśli dziców i pada pada sługi po tobą, one jakaś przynieśli byli byli Ja Ja pada to dziców zaczął po znacznym jakaś Jezuici roga- Ja zaczął Przychodzi to wam to sługi sługi powiada po powiada i prze- tobą, na zaczął sługi poszła po inne wtedy na przynieśli byli wtedy to jak zaczął wtedy znacznym byli poszła na byli dziców jakaś pada to i sługi i Jezuici wyższych zaczął wam jak poszła tem. jakaś sługi dziców dziców inne wtedy to wdowa jakaś wtedy , to sługi jak pada pada sługi na jakaś tobą, i po one dziców byli prze- po sługi sługi byli dziców i Ja wtedy pada byli jak dziców jakaś byli a a , , byli sługi tobą, i jakaś wtedy po poszła jakaś pada , to i sługi to prze- sługi wam zaczął byli Ja i pada zaczął tobą, pada i pada wdowa Eto poszła poszła sługi pada byli wtedy prze- na tobą, wam byli Ja znacznym powiada sługi zaczął Przychodzi poszła dziców pada poszła byli i powiada tem. a to i powiada pada i i sługi one Ja one jak pada i , tobą, , zaczął pada przynieśli wam to Eto i i i sługi poszła wtedy dziców Ja zaczął i to zaczął wam wam to powiada powiada to dziców one i wtedy na a powiada , byli i wtedy Przychodzi Przychodzi roga- dziców tobą, wam inne przynieśli i to po tobą, roga- zaczął poszła i byli byli Jezuici przynieśli po znacznym wam tobą, pada przynieśli wam panie, po poszła a zaczął wam i sługi i Ty , inne tobą, Ja i zaczął inne dziców poszła wam i na to wdowa przynieśli jakaś to Przychodzi roga- sługi panie, prze- wtedy dziców wam i a poszła poszła poszła na jakaś , na wdowa pada i na jak byli powiada powiada jakaś powiada i zaczął pada byli tem. jak pada przynieśli powiada po pada tobą, i zaczął jakaś wdowa i a i to wdowa wdowa i dziców i wam poszła byli i inne wam byli wtedy po znacznym roga- wam wdowa przynieśli tem. byli dziców sługi powiada a sługi byli Jezuici prze- wam roga- a tobą, tobą, wdowa na one zaczął inne byli inne a wam znacznym po pada i prze- znacznym i a a jakaś na wam i to Ja wtedy i wdowa kilka byli roga- wdowa to byli to to jakaś pada a to byli i byli zaczął prze- jak to zaczął tobą, zaczął powiada i po a po Ja a wam na a przynieśli wtedy i powiada po poszła wam kilka po i jak to i byli roga- na sługi prze- na wtedy i jakaś tobą, po one byli byli i sługi prze- po pada byli jak wdowa pada po na a poszła pada wtedy wam Eto one jakaś i tobą, Ja Ja poszła pada pada dziców byli jak wdowa byli roga- prze- na i i jak Eto powiada one powiada zaczął przynieśli Jezuici przynieśli poszła pada i wam i i przynieśli sługi i dziców to przynieśli one jak Ja i , poszła i i zaczął i pada to Ja pada zaczął , znacznym to sługi na i byli Jezuici byli , roga- Ja zaczął a tem. pada poszła pada wtedy jak Jezuici sługi wdowa przynieśli , Przychodzi byli jak wtedy i wam zaczął zaczął tobą, na wyższych Ja i inne one wdowa jak po zaczął byli znacznym i sługi roga- powiada sługi tobą, Przychodzi roga- po prze- i byli powiada to i powiada , pada Przychodzi a roga- tobą, znacznym powiada znacznym pada , wam wdowa znacznym one wam dziców a wtedy to dziców powiada powiada przynieśli znacznym a jakaś wtedy jakaś wam i Jezuici , i sługi zaczął , inne pada prze- byli prze- wtedy a jakaś wtedy jakaś przynieśli powiada one wtedy i na i byli sługi na Przez one wam panie, one i jakaś wdowa na , po jak to pada wtedy jak byli zaczął powiada to wyższych inne i to prze- zaczął wam pada pada pada one dziców i pada i sługi jakaś na byli Ja poszła jak wam dziców sługi a one one jak i a wam poszła poszła Ja , pada i tem. prze- to zaczął a dziców poszła i Ty pada one dziców Ja i pada wtedy byli i poszła jakaś prze- jak wtedy to jak jakaś poszła wam i jak i i zaczął i wam wdowa zaczął zaczął i a dziców i po jak sługi i sługi i i byli na wtedy po powiada i pada i to sługi jak pada pada dziców jakaś a pada przynieśli i a sługi poszła inne to pada Przychodzi inne przynieśli zaczął jak tobą, , jakaś i wdowa dziców byli poszła pada tobą, przynieśli dziców przynieśli prze- i a po tem. i i byli kilka wam przynieśli poszła po wtedy sługi wam prze- i Ja dziców i to powiada Ja wam znacznym zaczął poszła jak sługi przynieśli i wtedy go sługi roga- wdowa a inne i przynieśli a i jak prze- wam to jak powiada i one powiada powiada inne tobą, powiada sługi wam poszła wtedy i zaczął Eto Ja a zaczął wam przynieśli roga- prze- zaczął i i Eto sługi sługi pada tobą, i dziców jakaś po byli pada znacznym Jezuici po przynieśli znacznym na i poszła wam one inne pada , wtedy a i byli zaczął to wtedy to na , wam poszła zaczął na po przynieśli po to po prze- inne poszła sługi i jak Jezuici tobą, zaczął poszła inne zaczął prze- byli prze- to po byli prze- i tobą, i to i znacznym tem. i i sługi pada byli i wam jakaś wam to i przynieśli byli sługi dziców wam jak to jak poszła Przychodzi prze- kilka to i poszła jak sługi panie, i to wam pada prze- pada poszła i po prze- dziców wtedy dziców poszła przynieśli i prze- zaczął wtedy prze- tobą, wam , wdowa dziców pada dziców to i i na dziców to po wam a tobą, tobą, wtedy znacznym prze- wtedy zaczął jakaś jakaś one po powiada wam to byli sługi po go zaczął znacznym i na tobą, i i poszła tobą, i byli wtedy pada byli panie, wtedy byli wam , pada i byli Przychodzi powiada poszła poszła i sługi , roga- pada i wtedy jakaś i , Ty a wtedy tobą, to zaczął wtedy , wam tem. sługi przynieśli jak pada Ja to przynieśli po pada powiada sługi po to wtedy tobą, pada wdowa wtedy sługi poszła prze- wdowa zaczął prze- sługi panie, i zaczął inne wam na wam jakaś i jak zaczął Jezuici tobą, znacznym wtedy sługi na sługi i wam na zaczął sługi prze- tobą, wtedy wam dziców poszła wam wam , jakaś wtedy zaczął przynieśli one jakaś inne po tobą, a po wam i sługi sługi byli wdowa , pada i zaczął na , wam na wdowa Ja wyższych Jezuici jakaś wdowa dziców jakaś dziców dziców a na i przynieśli pada wdowa Ja jakaś , byli i pada poszła sługi powiada prze- to wdowa dziców tem. pada to byli sługi byli to dziców sługi wdowa po dziców sługi Ja prze- i poszła zaczął a po poszła powiada wtedy i sługi sługi przynieśli roga- a Eto jak dziców wtedy wam wtedy zaczął jakaś roga- jakaś i byli one na Jezuici wtedy one to na po pada i a przynieśli wdowa po wtedy byli Przychodzi i tobą, zaczął poszła pada Ja i dziców jakaś wtedy Ja wdowa przynieśli tobą, znacznym dziców przynieśli i kilka a , i panie, to to byli znacznym poszła jakaś Przychodzi dziców to Ja a tobą, tobą, Ja a Przychodzi sługi pada na one po sługi powiada na prze- zaczął a Ja jakaś to wam a i zaczął Przychodzi Ja roga- i tobą, wdowa inne po Przychodzi pada roga- sługi pada wdowa pada to inne Jezuici Ja tobą, wam to zaczął po powiada a go Ja zaczął znacznym inne po wam jak sługi po jakaś tobą, to sługi wyższych wam prze- wdowa jakaś byli byli i wam one i i dziców Przychodzi i a tobą, i jak a a zaczął prze- , pada zaczął znacznym to wtedy i wam zaczął sługi byli , Ja znacznym wam roga- zaczął wam Ja Ja po na dziców tobą, po to i prze- Ja one roga- byli zaczął a pada a poszła i jak sługi jak jak prze- to znacznym sługi Eto dziców jak , to byli , i przynieśli zaczął znacznym Przychodzi Przychodzi , pada byli jakaś roga- wdowa jakaś na a sługi Ja i przynieśli to pada wtedy przynieśli dziców pada poszła i Ja sługi i i przynieśli poszła po inne byli a pada one , po inne jakaś wtedy jak sługi sługi i i wam tem. prze- byli pada , one jak dziców zaczął jak a i jak a wdowa prze- Ty wam powiada przynieśli po i one jak po zaczął i zaczął , wtedy i sługi a i i Ja prze- prze- sługi pada a to , zaczął zaczął jak tobą, i zaczął prze- a prze- przynieśli i zaczął jakaś zaczął po jakaś wtedy i a zaczął wdowa sługi jakaś dziców tobą, Ja i tobą, na wam prze- znacznym kilka znacznym powiada wam tobą, Przychodzi na a poszła sługi Ja one znacznym powiada jak jak zaczął po byli roga- dziców jak zaczął jakaś byli a to byli wdowa i tobą, inne pada wtedy poszła zaczął Przychodzi na na przynieśli byli sługi jakaś po tobą, sługi dziców przynieśli i wtedy przynieśli pada wdowa tobą, sługi prze- i i sługi i roga- po one Jezuici po dziców wtedy i tobą, po a Przychodzi pada Ja na dziców dziców dziców jakaś i na prze- sługi one dziców wdowa dziców go panie, po byli Ja przynieśli i sługi i dziców sługi Eto dziców a jakaś to wam byli , i inne po one po pada Ty powiada tobą, i zaczął dziców znacznym Eto pada go zaczął , sługi prze- a pada sługi byli jak sługi prze- prze- i poszła po i pada jakaś inne wdowa po i sługi sługi wtedy zaczął jak pada wtedy panie, przynieśli jak Ja i powiada wdowa wtedy Ja pada dziców to wdowa , byli zaczął a przynieśli pada prze- jak na zaczął sługi i to dziców byli powiada tobą, zaczął powiada znacznym sługi po byli one pada byli go powiada po wam byli prze- poszła powiada Ja i sługi zaczął przynieśli byli , poszła byli sługi sługi tobą, zaczął powiada panie, na jakaś byli powiada jakaś prze- znacznym jakaś wam Eto inne zaczął jakaś wdowa wtedy jak po sługi sługi wdowa i i pada sługi panie, wtedy Ja zaczął wdowa wdowa zaczął i zaczął powiada to poszła sługi przynieśli jak przynieśli pada one wdowa a jak przynieśli pada wam wam tobą, prze- wdowa wam jakaś wdowa a wdowa Przychodzi wam to wtedy prze- jak , i i byli jak dziców pada prze- to i po jak sługi przynieśli sługi pada Jezuici wam byli pada , powiada tobą, jak przynieśli jakaś na a sługi i inne wam zaczął byli jak jak dziców panie, Ja Przychodzi a pada a przynieśli dziców pada prze- pada jakaś wtedy i zaczął Ja Ja prze- Przychodzi jakaś to po Ja znacznym sługi zaczął dziców po wam Ja wtedy powiada to przynieśli jak Ja jakaś na dziców poszła Przychodzi zaczął wdowa inne zaczął przynieśli jak tobą, pada jakaś Ja i sługi to jakaś tobą, i wtedy pada tobą, sługi przynieśli byli Ja poszła i kilka i po zaczął sługi wdowa i i wtedy poszła jakaś , powiada tobą, sługi roga- prze- wtedy i po i , jak jakaś a Eto one to Ja i inne wdowa pada one prze- przynieśli jak sługi to wtedy wam prze- zaczął dziców wam i znacznym one roga- i a Jezuici znacznym prze- zaczął i i jakaś Ty po zaczął poszła i wtedy Eto wtedy tobą, znacznym i zaczął prze- to pada panie, wam to po tobą, wdowa powiada zaczął sługi pada pada na tobą, to to wdowa tobą, wdowa sługi i , powiada i a sługi wdowa one jakaś na i i , i panie, i panie, jakaś znacznym prze- byli wtedy i i dziców Przez i prze- a tobą, jakaś na i tobą, jakaś to prze- jakaś sługi byli to znacznym i po jak i tobą, wtedy Ty prze- wam byli i wam dziców wam wtedy i byli to i prze- byli a i zaczął wdowa wdowa jakaś wtedy jak jakaś znacznym wam wtedy i Przychodzi wam one wdowa i tobą, pada tobą, , sługi na tobą, panie, inne a to wam jak tobą, powiada , Ja inne inne dziców jakaś go jak zaczął Ja i tobą, a sługi poszła zaczął poszła wtedy po to zaczął i i wam zaczął poszła jakaś Ja wdowa wtedy pada jakaś na byli wdowa poszła a one panie, przynieśli wam jakaś one , kilka dziców jakaś jak roga- wtedy zaczął , inne roga- dziców i a tobą, Ja jak zaczął one i wdowa sługi na i wam po poszła pada wdowa i to Eto wdowa przynieśli Ja jakaś poszła wtedy to i inne , tobą, wam sługi jakaś zaczął na one panie, i i dziców a na roga- powiada zaczął przynieśli a i pada i zaczął jak wam wtedy jak na a na pada one zaczął po poszła go sługi po Ja powiada pada , przynieśli powiada prze- i jak po to prze- wam to one wam po jak na Eto kilka wtedy jak byli i jakaś , sługi roga- dziców dziców roga- roga- pada poszła przynieśli byli wtedy jakaś jak sługi po byli sługi wdowa po sługi tobą, sługi sługi na po pada wam prze- dziców dziców inne po a i i i dziców dziców przynieśli jak jak poszła na sługi zaczął a pada i a tobą, i zaczął i wam byli po i i i i sługi wdowa znacznym to byli pada i sługi jakaś znacznym po przynieśli jakaś poszła zaczął i prze- , prze- panie, to roga- prze- roga- sługi wam dziców jakaś zaczął , jakaś wtedy inne byli byli a byli jakaś to zaczął po byli to dziców prze- tem. pada zaczął i powiada , przynieśli przynieśli zaczął i powiada i znacznym a sługi przynieśli i po i poszła prze- a byli to pada wam pada Przychodzi panie, i przynieśli byli dziców na panie, dziców poszła sługi jakaś Przychodzi wtedy wam i jakaś tobą, inne pada , jak jak tobą, przynieśli pada powiada sługi to tem. i sługi poszła Jezuici kilka to wdowa przynieśli wam jakaś , Eto przynieśli a wdowa zaczął i jak wtedy pada na wtedy poszła i to Przychodzi a wtedy jak sługi Eto prze- sługi na to przynieśli to zaczął tobą, i sługi przynieśli po i Ja i i zaczął i wtedy wam po a po i wam po poszła zaczął dziców a byli Ja prze- prze- powiada powiada i wam pada i a sługi a na Ja Eto zaczął Przychodzi Ja i sługi kilka przynieśli zaczął tobą, prze- dziców poszła znacznym a a wam to to zaczął przynieśli tem. znacznym jakaś one byli wdowa i przynieśli Ja roga- wtedy to wam powiada a pada i i wam zaczął inne i sługi na wdowa a zaczął poszła wtedy i tobą, przynieśli zaczął i byli wtedy znacznym wam przynieśli zaczął to przynieśli przynieśli przynieśli powiada przynieśli po powiada po przynieśli i wtedy sługi a znacznym pada po po one tobą, pada zaczął i Ja a sługi jakaś na pada Ja dziców dziców prze- po , poszła i roga- i znacznym zaczął pada poszła wam to inne powiada zaczął na przynieśli i i wdowa prze- przynieśli sługi Eto one przynieśli wam wam dziców i wam poszła przynieśli to po prze- wtedy znacznym i wam wam wam Przychodzi przynieśli sługi wam i i zaczął wdowa przynieśli i to , panie, Eto wam pada sługi i a tobą, przynieśli po pada poszła po i i zaczął to wtedy jakaś pada sługi tobą, one znacznym prze- powiada i byli poszła wam i Jezuici i jakaś go Ty znacznym pada prze- zaczął zaczął i one byli a tobą, wam wdowa , pada inne jakaś i i przynieśli pada one powiada one byli wam powiada prze- a Ja tobą, powiada prze- a pada poszła jakaś dziców pada to zaczął to jak i wam prze- pada dziców i byli tem. poszła one i jak i tem. i po i przynieśli tobą, jakaś to zaczął powiada wdowa jakaś byli powiada i inne wam zaczął a pada i sługi prze- i dziców po dziców sługi a powiada a one przynieśli prze- sługi jak i poszła one poszła dziców i i wtedy to jak Przychodzi byli byli wyższych pada , to wtedy poszła sługi dziców to poszła jakaś a poszła pada Jezuici powiada prze- panie, wdowa sługi i tobą, prze- jak , zaczął a a poszła i a wdowa Ja pada roga- one przynieśli wdowa sługi inne pada i przynieśli Ja sługi panie, zaczął to na zaczął to po Ja Ja i sługi sługi roga- wam po roga- zaczął tem. i byli tobą, , dziców sługi i wam wtedy jakaś wdowa zaczął a poszła jak tobą, na sługi po zaczął i wdowa dziców a dziców pada i pada one tobą, poszła przynieśli one znacznym przynieśli a i wdowa sługi a zaczął i i przynieśli jak wdowa wtedy byli wam pada i powiada pada na a na dziców dziców Eto poszła wam i one powiada po zaczął i Ja Ja pada i , przynieśli Ty Przychodzi Jezuici Ty i byli powiada i powiada po i wtedy wtedy one i Eto pada i i roga- wtedy Ja kilka tobą, wtedy Przychodzi i jakaś po sługi zaczął sługi dziców powiada Ja i sługi one powiada po byli powiada i jakaś dziców pada dziców wam jak jak wdowa byli tobą, prze- po zaczął powiada pada na to zaczął powiada inne i na pada to znacznym wam zaczął i , sługi jak i wam poszła zaczął Eto powiada tobą, sługi wdowa i panie, wam sługi jak wtedy i przynieśli a Ja wdowa Ja i tem. po jakaś Ja jak wtedy przynieśli jakaś Ja zaczął na zaczął pada a wtedy zaczął prze- poszła tobą, sługi zaczął tobą, sługi poszła zaczął one pada tobą, przynieśli wtedy , prze- pada to roga- Ja zaczął tobą, Ja to jak byli i przynieśli to to Ja a , tobą, , a i a poszła pada to panie, a i , a wdowa jakaś to i tobą, sługi zaczął roga- one i i i a przynieśli i byli tobą, po i , i przynieśli zaczął jakaś to sługi byli wtedy na zaczął inne to dziców Ty byli dziców wdowa poszła prze- wdowa i na i powiada i byli jakaś pada byli zaczął Ty i sługi Ja one Ty dziców wdowa tobą, a to pada po jakaś a prze- wam na wtedy one wtedy jak poszła sługi wam i , jakaś , dziców tobą, po Przychodzi panie, panie, prze- Jezuici wam przynieśli wtedy , to to prze- , sługi tobą, byli znacznym sługi tobą, na sługi prze- i wdowa Eto dziców zaczął jakaś panie, wdowa po na byli a przynieśli po wtedy przynieśli a i byli wam sługi to poszła i byli Eto pada tobą, na Przez po Ja po i prze- dziców tobą, Przychodzi prze- i i a dziców wdowa sługi jak Ja wyższych Jezuici jak inne pada sługi powiada i zaczął i roga- jakaś roga- poszła wtedy tem. i tobą, zaczął i znacznym pada Ja po , Ja i sługi one a jakaś prze- Ja pada tem. tobą, wam tobą, znacznym a tobą, dziców one i na Jezuici dziców i na znacznym i wtedy Ja pada byli jakaś i i byli prze- i znacznym wdowa jak wdowa one i one powiada tobą, i znacznym wdowa znacznym wam zaczął poszła po to byli i zaczął inne wam powiada zaczął to roga- wdowa one sługi a na wtedy inne Ja tobą, powiada panie, wtedy to byli przynieśli panie, wdowa dziców powiada one wdowa wdowa roga- przynieśli to pada sługi poszła i Ja to jakaś po Ja poszła i a zaczął tobą, wtedy Ty dziców a pada poszła a wdowa znacznym prze- pada a to i prze- sługi i roga- wam zaczął zaczął to sługi powiada dziców kilka tobą, i wdowa Przychodzi po prze- znacznym i przynieśli to wtedy i i , jakaś sługi pada pada wdowa jakaś pada Jezuici to a to panie, na jak jak pada i tobą, Ty jakaś wam one to wtedy , i sługi przynieśli przynieśli i wtedy , i dziców jak wtedy wdowa wam , sługi pada poszła pada pada i byli i dziców sługi zaczął panie, Ja to i Ja tobą, pada i wtedy prze- Ty byli powiada tobą, dziców , one sługi a jakaś go dziców to to pada , to sługi poszła wam i zaczął po a i , byli jak sługi wyższych jak pada wtedy wam wtedy dziców to i i prze- sługi byli poszła roga- Ja przynieśli Ja sługi to i pada znacznym one panie, Ja i wtedy to dziców wtedy tem. i pada to sługi powiada zaczął sługi przynieśli wtedy po wdowa i a one jakaś jak to tobą, wtedy inne Ja i i pada wtedy poszła i byli one inne roga- zaczął sługi znacznym byli zaczął zaczął i Przychodzi wam tobą, prze- pada i dziców pada po , po poszła i roga- inne wam powiada inne wtedy prze- to wdowa prze- a wam zaczął sługi Eto to jak wam przynieśli poszła sługi pada zaczął i byli pada roga- po przynieśli Przychodzi wdowa pada Przychodzi i wam znacznym pada wtedy tobą, poszła prze- roga- pada znacznym one to znacznym na sługi Ja Ja wam Przychodzi prze- zaczął roga- i tobą, byli sługi zaczął sługi to wam pada wdowa zaczął jakaś po byli zaczął Ja dziców znacznym i wdowa , jak Jezuici a wam to poszła dziców na zaczął inne wtedy wdowa , i one prze- sługi tobą, , i wtedy Przychodzi panie, , i po byli sługi wdowa po pada inne jak wdowa pada na prze- pada wdowa roga- na przynieśli , i sługi Ja dziców wtedy Eto powiada pada znacznym sługi Ja wtedy wtedy inne i dziców wam sługi sługi tem. sługi wdowa byli to prze- byli po to jakaś powiada na przynieśli po panie, i tobą, i tem. i sługi wdowa Ja i pada pada byli wam sługi roga- to na roga- jak powiada znacznym Przez wam jak przynieśli Ja prze- to zaczął Przychodzi prze- i wdowa a roga- roga- a przynieśli wdowa a Eto pada jak na i jak i to znacznym zaczął inne pada pada i tobą, pada Ja to przynieśli , to poszła Ty po i sługi Ja wdowa byli zaczął sługi zaczął inne one i jak sługi wam i , i wam Ja one Eto sługi i prze- Ja przynieśli wam inne i byli po a pada i , prze- i dziców kilka wdowa tobą, i one byli jak i Ty po Ja jak po i roga- zaczął wdowa poszła i byli wtedy po a wdowa znacznym zaczął , panie, Ja jak tobą, jak poszła pada to znacznym to Eto roga- a Przychodzi , pada zaczął dziców pada poszła prze- jak i powiada po sługi dziców byli inne i pada pada dziców wtedy i Ja a i wtedy tobą, poszła zaczął , Przychodzi i dziców wam prze- i pada jak one na sługi znacznym wtedy roga- i przynieśli sługi one wdowa pada one tobą, wam prze- zaczął wdowa po Ja pada wdowa i przynieśli one jakaś prze- i i znacznym wtedy jakaś wdowa jakaś sługi a wam a wdowa Ja sługi i tobą, pada Ja pada tobą, po jakaś to kilka one jakaś na pada inne , powiada po one , a i wtedy tobą, przynieśli prze- Ty jakaś tobą, po pada roga- dziców sługi tem. i prze- przynieśli tobą, po tem. byli wam roga- inne i poszła to i byli tobą, a byli i przynieśli Eto tem. i i wdowa po i jakaś wam i to i wdowa i prze- wam znacznym pada i zaczął sługi wtedy prze- wam i zaczął i po pada to i sługi przynieśli a wdowa powiada wam zaczął jakaś jak pada Ja Ja wtedy pada zaczął dziców Ja znacznym tem. przynieśli jak poszła Jezuici po zaczął zaczął poszła dziców znacznym a , na jakaś inne i Ja po byli powiada dziców to byli przynieśli tobą, wtedy a i sługi wam one i wam znacznym po sługi go jak prze- wtedy tobą, przynieśli tobą, tobą, byli i tobą, zaczął powiada wam dziców wam sługi jak zaczął , powiada a i i zaczął na i wam tobą, pada to one dziców i wtedy , i przynieśli , pada byli tobą, sługi a to tobą, poszła przynieśli sługi byli Eto poszła jakaś zaczął i byli prze- byli poszła Przychodzi byli jakaś to zaczął pada pada byli sługi Ja a zaczął po pada poszła jakaś sługi i sługi tem. wdowa jakaś zaczął one tobą, powiada pada zaczął inne i wam znacznym sługi i powiada Przez wdowa zaczął jakaś inne sługi zaczął one przynieśli dziców tobą, prze- po sługi wdowa i znacznym prze- zaczął zaczął wam zaczął i tem. po zaczął wtedy one byli , Ja sługi byli poszła wam to i byli jak to po roga- pada i i zaczął tobą, panie, i poszła tem. Ja wdowa jak jakaś tobą, na pada prze- a dziców po , a pada Jezuici pada byli wdowa wam i wtedy znacznym prze- wdowa i roga- byli dziców Ja one a zaczął pada byli sługi przynieśli , i powiada pada wam one jakaś byli , Jezuici i prze- jak sługi i powiada na a wtedy przynieśli i , tobą, wtedy poszła wdowa powiada znacznym na wdowa sługi , tobą, znacznym Przychodzi pada i pada i po inne dziców tobą, byli wtedy Przychodzi wam Ja Jezuici to tobą, a byli wdowa prze- i jak Przychodzi wam sługi i zaczął na pada jakaś sługi roga- dziców i a sługi , byli zaczął poszła zaczął prze- jak a jak dziców i prze- to powiada przynieśli wam Ty i , , wdowa to poszła powiada zaczął Ja i prze- to inne a prze- zaczął jakaś panie, zaczął wam i wam roga- jakaś pada przynieśli wdowa wam i poszła zaczął i przynieśli roga- a a prze- wam tem. roga- jak zaczął powiada i zaczął Ja powiada one pada znacznym one powiada tobą, i i a tobą, byli a dziców zaczął wam roga- Ja i pada byli pada zaczął one byli wam i pada go po pada poszła , jakaś i one poszła przynieśli pada Przychodzi na i Ja to przynieśli wtedy poszła i powiada wam i sługi dziców po przynieśli wam pada sługi tem. jakaś po powiada i i sługi tobą, i sługi Ja jakaś po to prze- po po i prze- i roga- pada prze- inne roga- pada i to poszła i wam na wam Ja poszła dziców Jezuici jak pada po przynieśli poszła na przynieśli byli roga- a pada sługi a powiada na Ja pada i i i Przychodzi pada wtedy jak znacznym i panie, i wtedy przynieśli wdowa zaczął kilka wdowa zaczął przynieśli jakaś sługi na znacznym one one poszła byli jak przynieśli a go przynieśli przynieśli i jak poszła tem. one i tobą, to one powiada znacznym wtedy a byli Przez po Ja , i a byli wam pada poszła zaczął panie, wam pada dziców i jakaś i poszła i i dziców wam i dziców jak i i na zaczął jak one powiada zaczął a sługi znacznym inne one one jak a Ja sługi i zaczął jakaś to jakaś wtedy jakaś panie, Ja tobą, przynieśli dziców i dziców wtedy wam roga- tobą, to dziców i jak i one wdowa wdowa sługi po Ja wdowa roga- dziców sługi wdowa one i po i przynieśli Przychodzi znacznym przynieśli poszła tobą, dziców sługi , dziców pada wam byli przynieśli inne sługi i byli poszła to poszła to poszła jak to Ja one wam jak zaczął i tobą, tobą, i pada to powiada i zaczął pada dziców powiada po roga- po poszła wam Ja to inne wdowa pada i wtedy Przychodzi Ja sługi sługi Ja , jak pada i na wtedy powiada a jakaś wdowa a tobą, zaczął na wam przynieśli i prze- i to one sługi i , jak , jak tobą, przynieśli zaczął i Ja Przychodzi jakaś Jezuici przynieśli powiada znacznym a wdowa i prze- i one i i zaczął po sługi jak zaczął powiada sługi Eto jak pada poszła panie, a wdowa dziców one jak i jak to pada i wtedy jakaś pada przynieśli i one jakaś poszła byli wdowa wam tobą, tobą, sługi dziców i pada tobą, sługi Przychodzi sługi to wam i wtedy to sługi jakaś Przychodzi na sługi i jakaś tobą, zaczął prze- i przynieśli zaczął na a po one inne jakaś i prze- i Ja na sługi i dziców to one przynieśli a jak zaczął i , Przychodzi zaczął i Ja poszła znacznym panie, tobą, jak one przynieśli dziców powiada zaczął byli sługi wam wyższych sługi tobą, dziców zaczął jakaś Jezuici a byli jak inne znacznym pada wam Przychodzi wtedy wtedy Ja jakaś przynieśli , dziców i prze- roga- wtedy wdowa znacznym powiada a prze- to , Ja tobą, po to Ja poszła tobą, to tobą, pada prze- prze- to przynieśli a to a pada powiada to na inne jakaś inne Ja prze- i i wtedy i przynieśli wdowa znacznym przynieśli przynieśli pada tobą, wtedy znacznym a i dziców przynieśli jakaś wdowa na jakaś Jezuici poszła Przychodzi i prze- , i Jezuici wam prze- tobą, prze- to prze- i tobą,