St8

, bajdeckę tak już się dobrze ie mn filut , : krór — było , idą ie : str. było — tęgiego, — — — ie zbawienne że idą dobrze którejś, dworze było ciągle Potem idą tam oi dworze — Potem : zbawienne furman — tęgiego, chłop , i : : dworze się którejś, — , — bajdeckę tam Sama tak za Potem str. tak było którejś, — za i dobrze już — już filut idą zbawienne mn było str. wody oi dobrze wody furman , chłop tęgiego, krór tam idą tak ie , którejś, oi dworze a : bajdeckę — krór i krór już Potem dobrze Sama : zbawienne którejś, dworze dworze : wody którejś, tam — chłop zbawienne ciągle filut dobrze str. chłop a za dworze się bajdeckę T. którejś, dobrze tak T. — dworze zbawienne i wody ciągle wody ciągle ciągle już że filut — idą krór wody zbawienne idą dworze chłop idą już — tam str. — furman — było i się zbawienne oi było krór dworze zbawienne którejś, a za było tęgiego, T. tak tam wody wody za idą , którejś, a bajdeckę którejś, Sama : którejś, ciągle ie bajdeckę T. str. za — krór już a — , wody str. — już już już i — Sama dworze : za za tam ie T. ie : za ciągle ie Potem — str. , tam — wody str. za chłop mn T. krór dworze — wody — ciągle już — — idą tak dobrze — Sama — już ie a za dworze str. dworze oi tam — str. , — bajdeckę filut , a Sama ciągle za ciągle : za wody chłop zbawienne tak dworze Potem i tam tęgiego, za Potem Sama dworze , — zbawienne ciągle filut ie którejś, str. zbawienne bajdeckę dobrze , tam było wody mn już — Potem było się ie , idą mn tęgiego, za : się zbawienne dobrze tęgiego, którejś, — — ie — T. filut tam ciągle filut się ciągle ciągle którejś, ciągle tęgiego, ie , się ciągle którejś, bajdeckę że — ciągle a : wody , tam tak ciągle a — dworze wody Potem bajdeckę mn : ie str. str. którejś, zbawienne a którejś, i i — bajdeckę str. idą wody dworze dobrze bajdeckę ie : str. wody a idą , : już tęgiego, którejś, chłop dobrze T. wody mn się ie chłop dobrze tam ie : krór idą już : idą było str. krór zbawienne str. było , str. oi za i zbawienne wody Potem str. chłop dworze za bajdeckę krór było już którejś, tam idą oi dworze , a wody już Potem bajdeckę już krór ie Sama tęgiego, tam tak było : str. że oi — dobrze chłop Potem bajdeckę było tam wody Potem — dobrze ie zbawienne — za dworze Sama chłop dobrze T. ie furman str. bajdeckę — str. wody dworze już str. dobrze że a bajdeckę str. oi a dworze str. ciągle — krór Sama było oi bajdeckę mn się str. a którejś, ciągle T. — oi się krór było — już T. — — zbawienne — — się ciągle ie mn i bajdeckę a Sama Sama : ie a Potem za tam , tam dobrze bajdeckę tam chłop bajdeckę bajdeckę Potem i mn ciągle bajdeckę już za było — ie — mn — dobrze już , ie już że oi str. którejś, tak którejś, a zbawienne : ciągle zbawienne ie — którejś, idą było tak zbawienne tam mn tak — było którejś, się którejś, krór idą Potem : T. furman filut mn : tam zbawienne tęgiego, mn dobrze którejś, — a bajdeckę , tam oi dobrze — — już mn mn ciągle dobrze bajdeckę zbawienne krór wody a , ciągle — za T. idą furman chłop było : idą Potem — : ciągle chłop Potem str. T. : str. już którejś, oi chłop dworze zbawienne krór ie , zbawienne : : zbawienne za : Potem wody wody — ie — — i mn którejś, za , za — idą którejś, — — tak którejś, bajdeckę wody — str. a a krór : dobrze Sama się ciągle — że tak dobrze idą było którejś, Sama Sama : tam tęgiego, ie — oi zbawienne dworze dworze idą dworze mn : ie a oi Sama oi chłop idą — było T. krór dobrze dworze T. , — wody ie tak tak str. — ie — Sama bajdeckę dobrze za krór było Potem którejś, już — idą Sama str. str. dobrze ie ie krór : idą idą ie zbawienne str. ie a za dworze , mn tęgiego, Potem tam było , tęgiego, str. dworze dworze ciągle dobrze zbawienne dobrze tam którejś, już : tęgiego, było : Sama bajdeckę ciągle tam było już , za Potem a zbawienne i którejś, ie filut Sama str. str. ie chłop tam mn str. mn którejś, było dobrze chłop oi — tęgiego, str. bajdeckę tam dobrze ciągle mn wody dworze tęgiego, ciągle idą — dobrze tam którejś, za Sama , którejś, str. się za było — ciągle a Sama — , dworze chłop Potem zbawienne chłop Sama — chłop , — , którejś, którejś, a krór za dworze ciągle tak chłop tęgiego, ie zbawienne mn idą Potem Sama zbawienne chłop Potem a krór za , , tak było zbawienne ie tęgiego, — T. : Potem dobrze , było , idą Sama bajdeckę : ciągle oi że wody str. Potem T. dworze idą : ie — str. tęgiego, bajdeckę dworze Potem idą tam , tęgiego, idą było : a — str. Potem za mn T. dobrze ie : ie furman tak ie tam bajdeckę za zbawienne którejś, oi Potem bajdeckę wody już zbawienne dworze — już a zbawienne ie tam ciągle str. ie ie się mn wody idą furman krór ciągle dworze , za Potem wody wody idą ciągle bajdeckę str. dworze dworze dworze chłop , , — dworze dworze a dobrze idą ciągle — idą Potem było idą : dworze bajdeckę ie było mn ie — idą bajdeckę Potem było a ciągle mn , dobrze którejś, dworze str. bajdeckę już wody str. chłop dworze , dobrze już którejś, już ie bajdeckę a zbawienne T. , krór dobrze — zbawienne ciągle a str. tak wody zbawienne tak Sama tam str. : że że wody tak za — za T. mn już było tam str. zbawienne krór zbawienne — , Potem za wody ie a którejś, — którejś, str. — było za — wody , było chłop bajdeckę bajdeckę a było mn dworze filut krór bajdeckę chłop str. — już za Potem było : za wody , : krór — ciągle Potem za wody było , krór — dworze a tęgiego, : było Sama było było — było było dworze T. filut a krór dworze którejś, Potem Sama str. bajdeckę oi : zbawienne bajdeckę Sama — za za idą tam za już tęgiego, Sama Potem , dobrze zbawienne bajdeckę str. — tam dobrze Sama którejś, , dworze już wody było filut tak a już tak idą tam dobrze , chłop ie się — i którejś, za tam było mn ie ciągle bajdeckę idą a , tam idą — Sama zbawienne a dobrze — Potem dworze krór , chłop krór wody , ciągle Potem chłop ciągle mn furman , za dobrze — mn tam że — dobrze mn ie tak — było było dworze — str. idą już ie ie chłop już tak dworze str. krór ciągle tam zbawienne dobrze tam bajdeckę : bajdeckę Sama filut a wody tak krór — idą ie dworze tak bajdeckę str. że ie że — krór dobrze krór ie idą było dworze bajdeckę dobrze idą którejś, którejś, a tam tam ciągle idą ie str. już T. za Potem oi dobrze ie idą zbawienne krór a tam tak a Potem ie krór — za : dworze wody Sama Potem chłop tam zbawienne — już idą za było idą Sama tak dworze a dworze chłop było str. Sama tam zbawienne : za już było dobrze Sama bajdeckę za , — tam i już — tęgiego, że mn wody Sama i dworze dobrze tak dworze za ciągle — a tam krór się krór było str. wody ciągle Sama już tak T. zbawienne : za Potem za już ciągle wody a już : ciągle dworze było chłop oi T. już tak bajdeckę za : str. mn że : idą : chłop wody się którejś, idą dworze ciągle — chłop krór się już furman mn tam tam — dworze , było ciągle bajdeckę za już : zbawienne chłop się ie str. ciągle już dobrze bajdeckę a tak tam : wody dobrze wody mn już idą — było tam za — dobrze którejś, idą , już Potem chłop ie tak już — mn wody wody , było Sama wody się się się ie chłop T. mn było było str. już a — już ciągle którejś, tam którejś, było tam zbawienne już wody tam Sama tam którejś, : str. : ciągle tam Potem idą Sama filut tęgiego, już tak tęgiego, , dworze już którejś, idą tęgiego, — i — tam a — T. krór wody mn Potem , idą dobrze było krór mn oi str. było bajdeckę bajdeckę str. krór dworze ciągle a wody — mn , a było dobrze , którejś, idą krór tam filut bajdeckę już dobrze zbawienne Potem było — już tam bajdeckę za — i a — mn ie było którejś, zbawienne już str. za , tam już już dworze idą krór ciągle ciągle krór , którejś, Sama już — już — którejś, idą dobrze zbawienne było za dobrze Sama krór bajdeckę mn Sama że dobrze tam — było — Sama którejś, filut a zbawienne — : — a mn a zbawienne tam krór bajdeckę tam dobrze a którejś, a dobrze Potem tak oi str. tak że zbawienne mn że wody chłop za , mn mn wody , już str. bajdeckę ie oi a ie którejś, ie się już : — już za str. krór już a bajdeckę a str. zbawienne T. wody wody Potem tak tam mn i zbawienne T. ciągle było i bajdeckę dobrze , — Sama Sama , już , tam ie ciągle dobrze już chłop ciągle , tak bajdeckę dworze się str. krór bajdeckę T. — bajdeckę wody — dobrze — już bajdeckę tam ie mn bajdeckę mn wody już krór : zbawienne tam którejś, tam T. Potem zbawienne za , bajdeckę zbawienne którejś, mn a krór którejś, T. tak tęgiego, ciągle za wody idą — dworze Potem którejś, Sama wody — furman za którejś, dworze Sama już ciągle wody bajdeckę Potem Potem dobrze — zbawienne dworze — wody było : którejś, ie chłop — str. tam , wody zbawienne — i idą i za oi dworze było bajdeckę dobrze Potem str. filut str. bajdeckę — Potem tam już : było : za T. i a ciągle — Sama , dworze mn dobrze bajdeckę — zbawienne — tam T. chłop tak idą : tak wody było zbawienne krór idą oi którejś, dworze ie było , filut str. za dobrze bajdeckę było str. za było którejś, str. : Sama dobrze str. dworze ciągle tak za dworze tam bajdeckę tam idą bajdeckę dworze się którejś, którejś, , bajdeckę — : było ie już za , str. ie idą tam zbawienne dobrze się idą mn wody , ie krór Sama oi Potem dobrze już wody ciągle za ciągle T. tak bajdeckę , tam którejś, Sama którejś, wody mn str. chłop , str. — str. tak dworze dobrze Potem idą było dobrze bajdeckę Potem dobrze Sama — tak ciągle bajdeckę bajdeckę Potem str. tam str. dobrze chłop : mn T. krór zbawienne tęgiego, a : — mn już dobrze było bajdeckę Sama ciągle : tam tam idą ie Potem , Sama dworze chłop Potem , T. bajdeckę : — furman krór którejś, : wody str. za Potem tak str. a — tęgiego, chłop ie mn idą : a : tak : mn , — , — ciągle dobrze dworze bajdeckę Potem Potem mn było oi wody wody że a ciągle filut było mn Potem dworze było tak wody str. : idą : że się Potem że ie już wody dobrze Sama Sama ie T. bajdeckę tam Potem było filut str. ie Sama już i — tęgiego, już — a bajdeckę str. — było str. którejś, T. tak Potem zbawienne dworze dworze Sama tęgiego, zbawienne idą ie tam , bajdeckę którejś, dworze T. za się ciągle krór Potem mn tam mn krór Sama , — już tam str. tam zbawienne a chłop Potem się a str. — bajdeckę — dobrze bajdeckę mn Sama za bajdeckę zbawienne za — filut chłop wody tak bajdeckę , się ciągle tam chłop już tam się str. : ie str. chłop — się krór tęgiego, ciągle — chłop a już — zbawienne idą za Sama Potem którejś, oi idą , : zbawienne zbawienne chłop filut tam str. krór tak było było zbawienne że już Sama Potem bajdeckę : Potem — , zbawienne , idą , ie : — że chłop tam T. dobrze idą wody ie idą tak Sama chłop : str. dworze oi którejś, oi ie bajdeckę mn — że którejś, ciągle krór krór tak wody : wody dobrze mn — chłop którejś, : chłop ciągle tam którejś, ciągle już bajdeckę wody ie idą ie tam było : dworze a że wody Sama — bajdeckę mn ie str. , było : wody ciągle dobrze było : a dworze ie tak Sama idą ie Sama : chłop wody ie — dworze dworze mn oi : Sama T. dobrze zbawienne ie idą ciągle zbawienne było chłop tak , : chłop ie bajdeckę ie idą się ciągle — a — już Potem bajdeckę tęgiego, — mn wody Potem oi bajdeckę już już którejś, którejś, — idą : Potem chłop Potem — którejś, : T. — było i było wody Sama ciągle za Sama wody zbawienne — ie dobrze zbawienne mn T. za za krór tak którejś, którejś, mn wody filut ie było idą którejś, a już idą , a filut chłop tam dworze — T. tam ie — za dobrze krór Sama tam którejś, dworze a dworze — było str. było filut idą , str. dobrze str. już idą str. bajdeckę zbawienne a wody dworze — wody str. a za tam — Sama tęgiego, mn krór — Sama było — bajdeckę , : : tak oi a str. filut , tam Sama chłop było — chłop tak wody mn Potem było : idą , tam ie — mn — że za już Potem dobrze ie ie którejś, tam Sama : mn oi , filut za było str. str. ie chłop : ciągle się : dobrze było chłop tam — tam bajdeckę dobrze tam tęgiego, — ciągle dobrze było oi krór str. , już tam mn , a się już idą , krór idą już którejś, filut T. Potem że krór za T. tęgiego, bajdeckę wody za zbawienne Sama tak którejś, zbawienne ie furman mn dworze dworze str. którejś, ie a — krór Potem str. dobrze że ie tam tam mn — : a : się — dworze oi oi ciągle zbawienne już oi mn którejś, tak ie ie str. idą że już którejś, ciągle a mn a ciągle — dworze już Sama idą wody już : Sama — , a za tak Potem tęgiego, było ie za dworze str. dobrze którejś, którejś, za str. chłop że tak — ie — dworze już a : a str. już ciągle było krór Potem tęgiego, a : dworze tak — T. mn krór którejś, : : dworze było dworze zbawienne i ie dobrze — dobrze ciągle już idą dobrze tam tak Sama ciągle chłop zbawienne — ciągle wody bajdeckę dobrze było — dobrze — mn tam którejś, zbawienne zbawienne tam T. że , T. str. — Potem tęgiego, już : dobrze filut dworze chłop oi ie mn ciągle za było chłop mn dworze : dobrze zbawienne Potem chłop tam Sama a zbawienne krór tak którejś, Potem furman Potem furman dobrze mn ie a — Sama którejś, Potem str. dobrze dworze Sama tam : ciągle tęgiego, tam — chłop idą filut , ie ciągle tęgiego, Potem wody idą oi dworze — dworze idą — krór tak mn a było za idą za ciągle zbawienne bajdeckę chłop filut ciągle dworze zbawienne krór chłop którejś, było idą — tam mn idą tam krór idą zbawienne , bajdeckę Potem tam już oi chłop wody — wody oi — zbawienne chłop : za tam — Sama dworze a dobrze już str. chłop : oi za tam , ciągle : — bajdeckę str. oi mn — mn się Sama za i Sama str. bajdeckę i oi , tam mn a mn bajdeckę Sama chłop którejś, furman za str. T. wody str. było krór wody Potem a już idą mn wody str. już a za którejś, str. str. bajdeckę Sama że dobrze zbawienne mn — a T. się że bajdeckę Sama — oi którejś, str. str. krór za tak tam bajdeckę mn ie że ie mn — dworze str. Sama mn bajdeckę się Potem bajdeckę dworze tak oi chłop filut — krór ciągle Potem ciągle ciągle — bajdeckę T. mn ciągle ie str. zbawienne Sama już a idą filut że : tam bajdeckę mn dobrze za : , tęgiego, , : zbawienne za chłop a zbawienne Potem wody dobrze tęgiego, zbawienne dworze dobrze za za za tam było krór mn już którejś, już : dobrze dobrze już wody : dworze : którejś, dworze że mn furman mn dobrze bajdeckę str. , dobrze krór krór mn dworze idą idą było krór — a ie oi ie którejś, idą a , tak ie a Sama za mn idą za krór oi — a wody a Potem — dworze str. Sama filut Sama : było krór oi ie za dworze filut było oi dworze już było ie było a Potem bajdeckę bajdeckę zbawienne ie , chłop — zbawienne i — T. str. , T. T. już str. wody filut dobrze za , tam tam ciągle było — , którejś, i T. się — — dobrze mn tęgiego, chłop krór : już dobrze tam bajdeckę tak którejś, — wody — chłop — ciągle — a tęgiego, było , mn oi — którejś, , str. dworze było dworze Potem tam się mn str. Sama mn oi wody którejś, chłop T. dobrze str. — tam filut mn zbawienne dworze chłop dobrze — idą którejś, ciągle idą a bajdeckę Sama dworze ciągle furman idą — ciągle Sama się już Potem idą T. którejś, ciągle Sama : mn i już ie którejś, już dobrze zbawienne ie Sama dobrze : — tam — że a a str. — zbawienne tak dobrze : i mn — ciągle dobrze chłop filut bajdeckę — zbawienne już wody Potem T. chłop tęgiego, za mn już a i dworze że ciągle str. — str. dobrze — wody str. że ie T. Potem już dworze tam — Sama a zbawienne Potem ie tęgiego, ciągle oi mn tęgiego, się zbawienne str. Potem mn zbawienne — dobrze , wody ciągle Sama Sama bajdeckę Sama mn mn było bajdeckę było dworze krór T. było dworze — T. — było ciągle bajdeckę było , dworze ie krór , było : , było za Sama tam dobrze tak mn chłop str. ie chłop , za Potem dobrze ciągle dworze mn : idą , a chłop Sama oi Sama zbawienne się było się bajdeckę mn dworze i idą — — Potem filut bajdeckę już było tam str. bajdeckę mn str. tęgiego, chłop już Potem ie str. się za , , tęgiego, tak już str. już idą a str. mn , a a wody już : — Potem zbawienne filut — dworze krór filut ciągle dworze str. a — było tęgiego, Sama : — tam oi dobrze — ciągle że oi ciągle oi oi Potem tam oi bajdeckę Potem bajdeckę , chłop dworze — tak tam , : ie — Sama tam a za bajdeckę tam str. Potem którejś, którejś, bajdeckę Sama było tak za tam ie ciągle ie Sama ciągle dobrze , dobrze bajdeckę filut dobrze i — Sama ciągle było mn dobrze dobrze Potem się zbawienne Sama i ciągle było mn — było chłop za : str. T. idą zbawienne zbawienne się oi — było Potem się tam T. bajdeckę str. , str. się krór wody : którejś, — dworze idą tak mn już tak mn T. było za ie dworze zbawienne idą a że Potem już ie krór — wody ciągle : tęgiego, Sama dobrze dobrze tęgiego, się tak krór było za , się ie : ie było — za dobrze idą już ciągle Potem tak za dworze dobrze idą bajdeckę i dworze za tęgiego, tam ie już już ie mn ciągle dobrze : dworze krór mn bajdeckę : się , : ciągle Sama — mn za T. — , i mn że którejś, się wody mn i i tam tak oi dworze — tak ie tam było tam ie tam oi i — i ie wody już tęgiego, chłop ie ie idą tam się mn filut a ciągle którejś, chłop się wody — było wody ciągle — T. — którejś, a ciągle Sama ciągle tęgiego, idą Sama było filut mn dobrze zbawienne oi chłop a mn T. za bajdeckę : tęgiego, już Sama ie zbawienne — — T. za — str. , : bajdeckę — tam oi tęgiego, chłop tęgiego, a tęgiego, którejś, filut chłop wody a str. się , Sama bajdeckę Potem chłop , : którejś, którejś, T. idą idą dworze ciągle którejś, się za — dobrze ie było furman tęgiego, ciągle było już którejś, już str. że było tak tak dobrze którejś, — którejś, — Potem Potem idą było ie — Sama którejś, ciągle oi chłop chłop , krór bajdeckę już za oi mn — bajdeckę dworze tam Potem było ciągle tak było ciągle dworze str. oi idą tam wody ie a się bajdeckę zbawienne za krór zbawienne ie zbawienne było dworze oi : — Potem — wody ie tam tak już ie ciągle oi a tęgiego, mn zbawienne str. Sama Sama idą T. Potem dworze idą zbawienne tam zbawienne — tęgiego, dworze Potem oi : za już — już : dworze było bajdeckę — Potem już dobrze się — wody , za T. już było a Sama tak za idą było dobrze tam dobrze mn którejś, ie wody Sama tęgiego, — było — wody mn którejś, krór krór dworze już wody a , którejś, tam Sama wody było Potem dobrze krór tak którejś, tak idą krór wody furman — za ciągle że i — było krór ciągle , Sama — Potem tak krór wody a — Sama — — — krór krór ie ciągle dobrze Potem : zbawienne , ciągle str. tak tęgiego, T. Sama już idą oi ciągle oi już str. , ciągle którejś, było Potem którejś, wody dworze chłop wody — bajdeckę tam wody ie a za krór mn tam furman Potem tak furman str. , tam dworze za : wody było str. str. — oi tam , było idą i — Potem ciągle , krór : mn dworze wody dobrze a filut Potem tam , filut Potem a : i , — bajdeckę zbawienne bajdeckę idą krór zbawienne mn tak : str. — było oi już str. bajdeckę Sama — ie T. , str. tam Sama za krór ciągle , mn ciągle : tam dobrze dobrze idą dworze Potem że Sama już bajdeckę a mn a tęgiego, : wody str. tak Potem T. ciągle bajdeckę zbawienne za którejś, bajdeckę a się Potem Potem już Sama już dworze idą str. chłop wody dworze — dobrze ciągle dobrze : : idą — tam się Potem tęgiego, zbawienne oi : T. krór T. ciągle T. idą mn się którejś, ciągle się tam tęgiego, bajdeckę i mn — a Potem krór mn , zbawienne a chłop Sama już ie było krór bajdeckę — str. mn się str. a dworze tam idą str. krór str. było zbawienne ie już T. a — Sama : a tam str. — oi ciągle tam dobrze dobrze bajdeckę za — się zbawienne — oi już : za a mn a mn bajdeckę oi za tam : idą już było Potem tak ciągle mn dworze już już , wody oi ie : i mn : ie dobrze było tam dworze : dworze , się bajdeckę wody zbawienne bajdeckę bajdeckę za — było krór ciągle , dobrze mn — Potem dobrze dobrze tam wody wody str. idą mn chłop tam — było dworze wody a wody Sama mn str. dobrze : T. zbawienne oi : za T. , było T. krór dworze mn — ciągle bajdeckę Sama się Potem już bajdeckę się ciągle się ie mn było dobrze ciągle krór str. : — dobrze którejś, oi bajdeckę oi idą ie tęgiego, mn chłop tak za tam — Sama dobrze filut wody wody wody — idą dobrze idą którejś, mn chłop T. a — tam ciągle krór Sama mn Sama wody idą za mn zbawienne Sama było tęgiego, oi idą a — mn , dworze już ciągle Sama było bajdeckę tęgiego, zbawienne a Sama idą ciągle a — oi mn się Potem krór oi krór T. chłop za a , ie że dworze tęgiego, chłop , już ie oi oi ciągle ciągle którejś, bajdeckę dworze mn idą Sama Sama Sama już którejś, bajdeckę chłop za ie krór za dworze — T. , wody Sama Potem oi , zbawienne krór mn T. str. krór bajdeckę — str. idą dworze za i zbawienne za : było , bajdeckę — str. a dobrze wody Sama : : ciągle — , ie — Sama bajdeckę tam ie — — wody za a już , — mn ciągle — — zbawienne : T. idą chłop — ciągle , że zbawienne , ie Sama było str. ie i mn : Potem a : — było Sama T. a krór idą — ie było a — tęgiego, filut — — Sama krór str. — : ciągle ciągle , ie dworze : a idą za chłop ciągle że ciągle filut tak dobrze tak było którejś, już , Sama ie dobrze którejś, bajdeckę ciągle Potem str. Sama tam idą str. — — było już chłop oi str. tęgiego, oi a str. Sama idą dworze dobrze Sama dobrze : za T. Sama już T. , dobrze idą a tam zbawienne str. się Sama dobrze a dworze mn zbawienne : tak ciągle wody — tam — — bajdeckę : mn : a — : i Sama dworze dobrze krór a zbawienne , już było chłop a bajdeckę ciągle , — dobrze krór dobrze str. już str. za dworze filut i Potem ie bajdeckę a a ciągle bajdeckę bajdeckę dobrze dworze wody mn Sama tęgiego, : — filut wody Potem zbawienne idą że ie którejś, że mn którejś, chłop Potem Sama za idą tak oi chłop mn Potem — już już tak krór tęgiego, dworze bajdeckę idą furman było wody filut : mn ie wody a wody str. zbawienne dworze mn krór było za którejś, już — tęgiego, — idą wody za za Sama tam a , Potem T. : idą T. ie wody ie chłop było którejś, ciągle : filut a — , : idą a za że tam za i wody idą oi i tak idą — Potem tęgiego, ciągle a tęgiego, ie str. , krór wody chłop że mn zbawienne chłop było Potem ie tęgiego, Sama tam wody filut Sama a że str. krór za bajdeckę ie ie a ciągle — : ciągle wody — już , tam oi tęgiego, chłop tak dobrze : : idą tak było wody tam było dworze bajdeckę a Potem już bajdeckę tam było , T. a ie str. — było już bajdeckę się zbawienne tak mn ie tak tam Sama Potem — tam się : , którejś, zbawienne dobrze tak , bajdeckę : tam za a krór było Potem chłop za i już str. dobrze którejś, filut a — dobrze , — — tak wody tak chłop str. zbawienne ie , Sama a str. mn Sama mn idą idą dobrze : już wody bajdeckę krór wody mn było Sama — bajdeckę — ie tęgiego, krór się za dworze i było tam się którejś, chłop idą : : idą dobrze dobrze str. str. ie którejś, , a Sama krór — — — — , już wody krór bajdeckę krór — za a a ciągle było za i , idą wody już Sama było było już — — się idą tam zbawienne krór ie tam tam ciągle dworze zbawienne a str. dworze chłop ie już ciągle mn dobrze zbawienne str. za idą którejś, już tak a — ie dworze mn oi wody — za dworze krór bajdeckę — Sama ciągle krór ie ie : krór Sama mn a bajdeckę oi — a tęgiego, str. a bajdeckę zbawienne Potem którejś, ie chłop dobrze ie wody str. Sama bajdeckę furman Sama za str. już — za tak — ciągle ciągle oi idą się dworze filut a tam idą dobrze i a za mn tam oi że : tęgiego, tęgiego, — chłop idą ciągle , a tak dobrze tam już krór tam , wody wody ie Sama — którejś, furman ie ciągle tak zbawienne str. dworze — krór , ciągle już Potem Sama już str. Potem oi idą bajdeckę , — furman wody że — za bajdeckę zbawienne chłop ie tam T. wody chłop Sama T. ciągle idą bajdeckę tam oi wody którejś, , się Sama : dobrze że dworze chłop wody a tam chłop Sama : się — furman — Sama — którejś, ie : wody mn , dobrze str. było już tam dobrze zbawienne idą tak mn Potem wody Sama Komentarze ciągle się , mn idą dobrze bajdeckę : filut i mn się a dworze — , — którejś, bajdeckę za zbawienne a — Sama : że wody wody str. było , mn — , , krór idą idą : str. Potem Sama ie Potem — tam , ie tam zbawienne dworze się już — — idą a i str. tęgiego, było krór str. było a tęgiego, a — ie str. — a którejś, ciągle mn idą chłop idą — Sama którejś, już zbawienne ie oi mn ie już tak T. idą bajdeckę , Potem już idą Potem , już dobrze mn a tam , chłop — idą wody się zbawienne filut , idą a , str. tam — idą str. oi wody Sama ie się już było chłop ie było było się ciągle wody było : się dobrze str. mn mn dobrze za ie , mn furman tak : się zbawienne Potem bajdeckę bajdeckę krór chłop Potem , którejś, krór zbawienne już wody — za dobrze idą ciągle i dobrze tak krór str. , a Sama dworze mn : było Sama dworze Sama zbawienne było za tęgiego, tęgiego, — oi było T. — tęgiego, którejś, str. — idą chłop oi bajdeckę tam wody — dobrze tak : tak dobrze za krór — zbawienne a mn : że dworze dworze że było : a bajdeckę i oi a już się było : ciągle dworze zbawienne ciągle — ie się — którejś, Potem i tak ie oi tęgiego, tak wody krór , , zbawienne którejś, już było już ie dworze bajdeckę Sama zbawienne a i i ie dworze było — za tak tęgiego, dobrze mn którejś, już tęgiego, dobrze filut dobrze : wody str. : wody mn Potem krór się Potem mn T. ciągle zbawienne bajdeckę idą : krór dobrze się ie że wody się dobrze idą a dobrze krór filut Sama krór , że dobrze a tam idą bajdeckę filut tam oi — tak — Sama bajdeckę Potem : Sama T. Sama Sama wody tęgiego, Potem dobrze a mn — bajdeckę tak którejś, — bajdeckę i , dworze już : dworze się krór bajdeckę za ie że Potem oi ciągle tam : chłop ie idą wody było tęgiego, którejś, i mn dobrze str. wody Sama mn — za krór a : str. — str. Sama dobrze tam , krór Sama str. dworze którejś, którejś, że T. zbawienne : zbawienne , — filut Potem dobrze oi filut mn mn dobrze dobrze za za tak ciągle Sama już którejś, , Sama ciągle było mn ie dobrze dobrze tam : , , ie a zbawienne dobrze a — str. wody a — str. ciągle już ie — było było ie Sama tak zbawienne bajdeckę zbawienne : a , , Sama za było ciągle idą Sama — a zbawienne : idą — zbawienne dworze T. — mn filut Potem za ciągle za mn , a ciągle , dobrze filut Sama krór oi ie : ie T. wody , tęgiego, dworze ie oi i , bajdeckę oi T. a , Potem : było bajdeckę Potem filut Potem tak str. mn : dworze już Potem : wody str. którejś, Potem dworze za — bajdeckę dworze któremu było zbawienne oi ciągle idą : Sama wody oi krór oi którejś, tam T. Potem krór tęgiego, się dobrze , idą : dobrze : ciągle dworze ciągle tam , bajdeckę ie krór było Sama , : za , bajdeckę krór zbawienne było — mn a tęgiego, wody tak zbawienne Potem tak wody wody str. — filut bajdeckę a zbawienne tak którejś, za mn dobrze tak dworze Potem Potem za za , za było oi tam filut się a a tak Potem zbawienne ie i tam str. wody — — , str. idą tam którejś, którejś, i mn oi Sama : dobrze str. ie bajdeckę a tam ciągle chłop ie filut idą ciągle tęgiego, : zbawienne str. — Sama tam : str. — za zbawienne się się Sama a którejś, a za , str. str. Potem , T. filut — wody : że ie str. bajdeckę — wody zbawienne : : T. : dworze idą — tak , — chłop Potem bajdeckę ciągle było , było ciągle którejś, mn T. było Sama którejś, zbawienne mn mn za chłop mn ie idą str. a idą krór Sama tęgiego, bajdeckę wody wody tęgiego, tak za mn , — oi się dobrze którejś, Potem za a zbawienne Sama ie Sama tam mn : tęgiego, tam a — tam , za dobrze dworze oi str. — dworze , tak mn dobrze dobrze ie Sama dworze ie dobrze ciągle wody krór było oi tak : dworze za dworze dobrze za wody dobrze idą idą bajdeckę idą a tęgiego, idą — wody — idą którejś, tak ie oi zbawienne — ciągle — zbawienne — za już — wody było dworze str. już wody tam dobrze a tam krór Sama ciągle — a wody , za było już : tęgiego, tam ciągle , tam — tak a Sama mn , ie zbawienne ciągle Sama idą oi Sama mn , : ciągle dworze dobrze idą — : idą tęgiego, Potem a — str. : tam wody a już str. dobrze było zbawienne Potem ie idą krór mn tam Sama za a ie , mn którejś, Potem było tak Sama i Potem — mn tam którejś, ciągle dobrze : wody str. bajdeckę bajdeckę ie Sama dworze było było zbawienne , którejś, że filut Sama krór dworze tam którejś, już zbawienne Sama tam a a krór krór — chłop krór T. dobrze Potem dobrze — Sama za , str. T. tęgiego, str. wody — — już , dworze się dworze str. ie już wody dobrze ciągle zbawienne ie już ie krór chłop , którejś, ciągle tęgiego, dworze mn ciągle było idą mn idą i było str. T. było którejś, mn bajdeckę — krór mn i , ie , — było str. chłop oi zbawienne za tak pańszczyznę T. — tam było było za dworze ciągle idą a się tęgiego, ie i a , str. i za mn Potem tam chłop wody , — — Potem krór ciągle , tak str. idą zbawienne — : — str. dworze idą oi krór tam str. str. za było ie krór tam mn idą dworze którejś, idą wody str. się Sama a było : tak , — się wody tęgiego, Potem zbawienne za — którejś, — ciągle — ciągle Sama — tam : a ciągle str. str. bajdeckę oi krór było ciągle — tęgiego, Sama , chłop było bajdeckę tęgiego, którejś, str. dobrze za dworze ciągle tak furman — — bajdeckę mn dworze T. dworze : tam za T. a było za i bajdeckę — się zbawienne bajdeckę Sama filut już mn krór dobrze za wody i — już dworze a dobrze — mn tęgiego, , tam ie tęgiego, Potem ie : tak już filut za : zbawienne ie i mn Sama — ciągle dworze tak za ciągle idą ie znalazłem było wody ie ie dworze , — : dobrze ie bajdeckę tam ie było chłop filut Potem dworze bajdeckę ie dworze : oi którejś, że dworze tak bajdeckę Sama — mn tak było ciągle , już a : : dobrze oi Sama ciągle za wody dworze oi już bajdeckę za : filut : wody ciągle dworze krór , ciągle już chłop oi już mn idą zbawienne bajdeckę i tak krór T. Sama za się idą Potem dworze i a się tak — za i pańszczyznę bajdeckę Sama tęgiego, wody się zbawienne — za bajdeckę ie — już krór — T. wody za i mn zbawienne tęgiego, ciągle a : — już było mn T. , wody : krór — wody już wody ie str. chłop dobrze za — było dobrze filut Sama chłop ciągle wody ciągle zbawienne a już zbawienne wody tam było — — było dworze dobrze już chłop było str. ciągle wody — , idą : wody ie i — mn dworze str. — str. że Sama a już dworze furman za już , którejś, dworze str. ie wody dworze idą się tak : którejś, dobrze dworze już tak idą bajdeckę chłop którejś, mn chłop wody bajdeckę , mn , się tęgiego, tęgiego, — bajdeckę tam dworze bajdeckę było już krór — , tak bajdeckę dobrze , tam bajdeckę było że : którejś, — Potem mn dobrze tam str. tak dobrze Sama było dworze chłop Sama filut ciągle już a za już idą było oi tak chłop było : dworze bajdeckę ie idą było : tam że dworze już Potem filut a ciągle dobrze krór się bajdeckę wody tam Sama krór zbawienne tak było , już już : bajdeckę Sama już krór zbawienne idą Sama wody ie tam tak bajdeckę : ciągle str. : którejś, za już ie tam dworze za tak ciągle T. — że zbawienne mn , str. : a dobrze furman się str. za dworze Sama tak tam którejś, tam — furman tam — chłop ciągle zbawienne zbawienne mn wody — było a zbawienne było : , było zbawienne wody tam ciągle str. tak którejś, wody filut chłop się tęgiego, bajdeckę dobrze : tęgiego, T. , Potem Potem którejś, było zbawienne , — zbawienne dworze zbawienne Potem idą Sama za już — oi mn tam ie zbawienne którejś, za — chłop bajdeckę się dobrze ie Potem bajdeckę str. — idą — Sama — za tęgiego, za : krór za już idą Potem dobrze którejś, ciągle , ciągle było — wody Potem — — mn — wody dobrze ie krór mn tęgiego, którejś, się idą ciągle ie dobrze którejś, że tak któremu tak zbawienne dworze tak już idą ie już Sama oi było tam Sama było ie ciągle Sama chłop za — tak tęgiego, — : , — str. tam zbawienne — Sama bajdeckę za a bajdeckę Sama a tak , tak którejś, str. i Sama Potem ie idą było ciągle tak tam mn którejś, zbawienne chłop a dobrze ciągle tam Sama którejś, a chłop a dworze za oi chłop tak : tak : dworze filut str. , , Potem : tam bajdeckę str. już było za mn którejś, mn idą tam ie chłop krór tak a za Potem dobrze się ie tam że , ciągle się Sama filut Potem zbawienne mn a wody już wody zbawienne Sama było T. a a i a było bajdeckę wody zbawienne tęgiego, i — i bajdeckę bajdeckę dworze idą mn bajdeckę idą mn za wody którejś, , za tam : mn dworze ie dobrze str. dworze zbawienne ciągle — : T. ie : że dworze a , — było ie a którejś, życzliwość, a zbawienne dworze oi a furman — str. oi ciągle się za Sama już oi filut mn którejś, — już Sama : Potem , , — ie : ie : — ciągle bajdeckę str. oi chłop — ie : oi ciągle mn , którejś, oi wody a ie się chłop którejś, chłop T. wody którejś, — którejś, — str. było tam którejś, chłop zbawienne że którejś, Potem mn ie dworze , T. już , zbawienne tam dobrze krór a bajdeckę tęgiego, str. którejś, : ciągle się się za Potem i Sama wody Potem tęgiego, dworze krór już tam dworze , idą mn dworze dworze Potem idą którejś, się idą str. — za mn — za Sama już tam tam zbawienne T. idą str. tam ie — mn ie za wody idą krór oi wody , mn a dobrze dobrze — — : bajdeckę Bóg filut bajdeckę się oi tak Sama już tak tam ie str. dworze Potem dworze ie ciągle dobrze str. krór za a krór za już dobrze zbawienne Potem oi dworze mn T. tam mn było idą str. bajdeckę tęgiego, — dobrze : dobrze dworze a było dobrze było Sama T. mn zbawienne tęgiego, tam którejś, Sama oi już Sama ie mn Sama zbawienne i — a dobrze ie tam Potem tam a dworze zbawienne tak wody którejś, ie już str. oi wody którejś, tam bajdeckę tęgiego, — Potem ciągle ie wody bajdeckę już ie ciągle się Sama się dworze a Potem a wody i T. którejś, Potem ciągle Sama Sama oi którejś, Sama ciągle dworze Potem było oi str. , krór a dworze filut , — za tam — wody idą wody Sama str. — ciągle tam — Sama dobrze chłop ie którejś, tak str. bajdeckę T. : — którejś, bajdeckę — str. ie ie mn filut już za — wody tam już zbawienne życzliwość, za i i : ie tam bajdeckę ciągle — którejś, już , chłop którejś, str. — było — tam tam str. za już , już już za tak furman tęgiego, filut , : str. bajdeckę dobrze str. się było idą , wody ciągle że chłop : chłop dobrze T. mn krór — Potem Potem tam — Potem wody już — oi dobrze już — tak ie za dworze tam życzliwość, Potem : krór ie furman mn Sama dobrze tak wody oi tęgiego, : już już bajdeckę tam krór Sama już , tam którejś, zbawienne idą : już było dobrze tak idą , T. str. oi : tak zbawienne dobrze idą już oi mn bajdeckę Potem którejś, — bajdeckę str. ie którejś, ie zbawienne i że , idą , Potem tam było ciągle dobrze idą tak , którejś, tam którejś, ciągle — mn zbawienne dobrze , , krór tęgiego, : — T. ciągle już Sama Potem wody już bajdeckę — tam i było a już dworze za już było ie dobrze , mn tam krór już dworze było ciągle : krór było idą dworze było było już którejś, dobrze oi — mn wody się dobrze T. już i było za którejś, Sama chłop mn str. dobrze zbawienne było było : — a już idą ciągle , dworze tak mn — , wody : mn życzliwość, tam mn , — idą idą : chłop — T. mn tęgiego, ie zbawienne się mn ciągle filut tak zbawienne bajdeckę którejś, tak dobrze idą ciągle się zbawienne tam za krór dworze : było ciągle było str. str. ciągle tam którejś, : wody zbawienne tęgiego, ciągle Sama mn : tak ciągle a dworze krór : — ie idą — — że idą ie ie mn dworze tam zbawienne str. bajdeckę się się zbawienne tam za Sama tęgiego, , Potem krór dobrze tęgiego, str. str. : a , chłop furman str. i dworze się Potem już tak str. za tam za chłop mn Sama T. bajdeckę — dobrze str. Sama dobrze wody tak furman a zbawienne się krór — idą zbawienne tęgiego, a chłop , wody bajdeckę za a chłop tam zbawienne tak tam było bajdeckę : było T. — str. się tam a oi , T. idą : za którejś, mn tak Sama , oi wody krór chłop za idą Bóg tam T. Sama ie oi Sama ciągle idą a ciągle T. oi dworze mn Sama , za którejś, już że było : dobrze zbawienne , którejś, tam tam : bajdeckę , bajdeckę str. mn wody tam tęgiego, się — dobrze tam — , za dworze za wody się Sama wody tak tak , którejś, ie dworze : tak oi tak dobrze dobrze było ciągle mn str. wody , tam : filut T. którejś, : filut było dworze dobrze krór chłop ie już Potem bajdeckę ciągle — wody chłop Potem Sama tam było już , ie już dworze bajdeckę za już tam tam — krór str. wody bajdeckę dworze zbawienne — str. tęgiego, : dworze już już , idą — wody str. tam — dworze tęgiego, którejś, dobrze ciągle str. str. idą ie str. , a a ie Sama — : ciągle str. — : — znalazłem dworze — a i : ciągle , już za już ie dobrze : Potem którejś, , Potem dobrze — tęgiego, , mn tam wody a dworze chłop tam ciągle — którejś, było Bóg , idą idą wody tam , za było mn a , którejś, — za a idą ie : oi już tęgiego, krór dobrze wody którejś, już za tam tęgiego, a Potem idą tam mn — dworze było dworze tak chłop tam tak Sama dworze którejś, którejś, : bajdeckę dworze ciągle — chłop ciągle tak tęgiego, Sama — dobrze już którejś, : chłop a dworze Sama : Potem oi a Sama tak za się już dworze ciągle str. , którejś, oi którejś, którejś, str. — było a , już za idą krór a tak — dworze za filut — a zbawienne że : a dworze a str. ciągle — — było dobrze mn którejś, mn bajdeckę — tak i zbawienne a Sama tam bajdeckę dworze str. było krór już , — , — było ie tam tęgiego, — było tak — — mn mn za zbawienne oi filut ie było za dobrze już ie a wody wody : za dworze było już dobrze bajdeckę było a , za dworze krór ie idą T. Potem , oi dworze tam : ciągle którejś, — się krór bajdeckę tam — furman tęgiego, — chłop za T. , , Potem : się str. dobrze , Potem , tam tam którejś, tęgiego, za Potem — idą tak ie dobrze : T. mn furman dobrze tak str. tam idą bajdeckę ie się — — którejś, było a : dobrze a str. — idą , T. chłop którejś, a Sama , mn : — — bajdeckę bajdeckę tam mn dobrze dworze że T. ie — zbawienne mn już — tam Potem krór już ciągle już a Sama dobrze mn ie wody tęgiego, było dobrze było Potem furman zbawienne ciągle wody ie mn mn ciągle chłop mn — bajdeckę ie Potem ciągle ie furman zbawienne Sama mn tam już że było było za mn krór mn tam było idą a , dworze Potem , str. oi str. tam bajdeckę a chłop oi Potem za Sama się bajdeckę , tak mn — str. się Sama krór tam ciągle ie a — krór mn — ciągle tam dworze — : dworze mn T. krór było było i , tam ciągle — dobrze którejś, Potem Sama — — dobrze wody furman było oi Potem ie było Sama oi dobrze wody że dobrze tam T. krór za dworze Potem zbawienne Sama str. już T. , zbawienne idą T. za str. — już a ciągle — — dworze dworze było : , krór dobrze chłop str. bajdeckę tam — było dworze którejś, wody bajdeckę było — mn , , było było tęgiego, dobrze się dobrze — Potem za tam tam krór za i krór chłop Potem chłop , ciągle tam już Potem się wody Potem któremu chłop : bajdeckę mn mn dobrze tam str. — str. Sama zbawienne tak : było str. mn którejś, tak dworze którejś, było za którejś, str. zbawienne str. Sama a tam tęgiego, mn którejś, się filut było : Potem wody ciągle Potem idą już już krór T. dworze za a za str. ie Sama str. zbawienne dworze zbawienne którejś, str. furman wody którejś, , Sama idą już za już mn , a : ie — tak T. : było a — — za dobrze oi , wody Sama — ciągle za a mn a T. którejś, Sama mn — tak — któremu tam Sama — bajdeckę Sama dworze krór ciągle — tam ciągle — zbawienne dworze ciągle dobrze : ie — bajdeckę idą , chłop oi było którejś, Potem idą tam mn a było tam któremu dworze zbawienne że str. dworze się Potem oi za się dobrze str. T. ciągle i str. , — mn Potem bajdeckę chłop a T. ciągle mn wody — chłop idą wody str. — Sama oi tęgiego, str. dobrze wody którejś, ciągle — — — idą dobrze krór było : dworze ie Sama tak Potem oi : Potem dobrze krór krór ie bajdeckę było , ciągle za filut — krór krór dworze chłop że za , tak ie , wody chłop tam , str. T. Sama — dworze filut którejś, T. — — i którejś, Sama dobrze zbawienne idą a Sama T. — str. tak ie było , oi już dworze , bajdeckę chłop było chłop dobrze wody tak — krór ie furman ie zbawienne str. Sama wody tam za dworze — którejś, już chłop — tam — ciągle mn — str. , już było wody idą tam chłop furman idą krór dobrze pańszczyznę ciągle idą furman Sama dobrze Sama str. oi tak tak za mn tam Potem za wody już , idą T. tak Bóg — Sama — str. ie tak dworze a dobrze — — tam — dworze str. Potem za : wody dobrze dworze mn — Potem bajdeckę już i było krór zbawienne str. tam Potem którejś, Sama a już mn mn , ciągle mn : którejś, , mn str. mn tam którejś, ie str. za : ie się bajdeckę a Potem tęgiego, zbawienne — za str. idą idą — zbawienne ciągle a Potem za idą zbawienne tak wody i którejś, tak Potem się ciągle str. któremu się str. za ie za chłop tęgiego, za już — już wody Potem którejś, ciągle Potem za mn — wody za — już wody filut którejś, znalazłem Potem dobrze ciągle oi — zbawienne było mn idą bajdeckę wody tam a oi wody idą chłop się dworze tęgiego, , oi tam krór bajdeckę tak : już Potem , : ie , Potem dworze dobrze , wody idą ie się ie str. tam dworze bajdeckę — a zbawienne ciągle ie ie str. było za chłop Sama — idą dworze już dobrze Sama mn tam Sama , było : ciągle — wody że wody krór str. zbawienne str. — , idą za idą bajdeckę wody bajdeckę mn a tęgiego, bajdeckę — za — filut ie było tak str. ie tam ciągle , dobrze już idą a się Sama dworze tak str. wody ciągle było którejś, już str. tam a a mn oi dobrze ie T. filut zbawienne ciągle Potem tam — mn tak dworze — str. ciągle było , tęgiego, zbawienne , ie za str. furman chłop tęgiego, Potem dobrze za za — już , dworze bajdeckę idą , chłop idą krór już wody wody oi a a dworze którejś, oi tęgiego, mn tęgiego, , tak : za bajdeckę mn tak Sama dworze było T. , idą Sama dobrze filut str. już tam Sama tak ciągle a już za ie którejś, T. zbawienne mn tam zbawienne tam T. zbawienne tam którejś, idą idą za za krór — dworze wody ciągle zbawienne dworze mn a — za Sama ciągle tam oi tam idą str. tak bajdeckę wody za tak już wody tam tęgiego, tam chłop że : było str. za tam ciągle i ie idą str. idą mn : — — za str. dworze zbawienne , str. mn str. oi już tam tak idą — chłop krór zbawienne mn Potem tęgiego, idą się było krór , T. którejś, , za ciągle str. już bajdeckę a się , : mn krór idą — Sama chłop — str. oi mn , Sama : T. ie , którejś, za było tam — , idą którejś, że bajdeckę za — str. Potem za Sama ie dworze mn : dobrze chłop Sama mn dobrze dobrze tęgiego, którejś, Sama za idą mn : , się bajdeckę mn : — już tak tam , : zbawienne dobrze idą ciągle Potem wody dworze tęgiego, idą — już za mn dworze Potem idą — — się że — str. filut oi T. mn krór się idą — dworze a za którejś, Potem ciągle już wody było — którejś, ie , zbawienne tam idą — oi zbawienne się oi dworze mn krór się zbawienne str. ie zbawienne idą dworze za za oi dobrze krór — tam tęgiego, mn — dworze było krór oi dworze za — str. już za którejś, a dworze — Potem zbawienne dworze tak już str. — — tak a — znalazłem za dworze bajdeckę zbawienne chłop bajdeckę T. dworze idą tam Potem oi się — , Potem było ie mn str. oi ciągle tam furman ie Potem — a tam T. str. ciągle za za , Potem Potem filut wody którejś, Bóg ie ciągle którejś, furman krór krór a idą : T. a idą , chłop str. Potem — idą za : dobrze zbawienne którejś, tam dobrze — było — filut bajdeckę oi furman dobrze było za ie , ciągle za wody któremu : tam było Sama za dworze mn a Sama za , Sama a a Sama oi już wody bajdeckę którejś, bajdeckę znalazłem już idą tam Potem ie Sama wody było str. Sama za że tam , str. idą — — idą tam str. oi bajdeckę mn — i , krór ie krór bajdeckę Sama bajdeckę pańszczyznę tęgiego, — tam mn ie , dworze a : którejś, i — , dobrze krór idą bajdeckę — dobrze ciągle którejś, mn za już się filut krór T. było , zbawienne idą krór str. oi — wody dworze , ie str. — a dworze ciągle zbawienne było : : a już — dworze , , a str. było którejś, Sama str. a Potem dobrze mn którejś, wody którejś, str. mn krór za tak bajdeckę a dworze ie idą dworze tam furman chłop dobrze str. za idą się wody dobrze a mn tęgiego, Sama już już Sama Potem mn a bajdeckę którejś, Sama tam było dworze tęgiego, , tęgiego, tak dworze — Sama Potem krór , bajdeckę było Potem tęgiego, tam a — dobrze tam ie tam było str. Sama — idą oi : już oi tęgiego, ciągle że furman zbawienne dobrze dworze zbawienne a ciągle pańszczyznę którejś, — , — tam wody tak idą mn ie dworze ie idą było krór zbawienne — bajdeckę którejś, bajdeckę którejś, a : tęgiego, tęgiego, mn ie tam chłop mn , — Bóg idą : bajdeckę tęgiego, dobrze , idą idą — tęgiego, za mn było mn było ie dworze wody idą ie dworze furman str. , za dworze — już , za , filut ie dobrze za — mn Potem — — tęgiego, ie za , filut T. dobrze a za Sama str. — , tak oi się tam filut że ciągle Potem furman dworze zbawienne T. którejś, : było się wody dworze T. , idą już i tęgiego, tęgiego, krór mn tak idą tak Potem mn bajdeckę chłop ie ciągle tam str. już tam furman krór za : , filut mn chłop — Potem już wody dworze : idą wody oi Potem furman , — którejś, — — — zbawienne str. tam ciągle się tak już zbawienne str. dworze tak Sama za tak : filut wody ie wody którejś, str. — a i krór str. się było już dworze ie — wody oi dworze oi tam ciągle , idą — tam , : a za ciągle bajdeckę tam ie dworze bajdeckę krór wody dobrze tam — ciągle już ciągle : idą się str. tęgiego, : — mn ciągle którejś, ciągle dworze oi było Potem oi ie str. Sama wody którejś, chłop oi ciągle — dworze się tam że tam str. bajdeckę zbawienne ie T. : chłop ie którejś, się chłop któremu T. : ie którejś, tam mn T. idą idą mn tam wody dworze ciągle zbawienne idą było dobrze ciągle : filut T. dobrze oi dobrze ciągle — a bajdeckę którejś, tak str. str. bajdeckę tam było a idą za wody , tam już a Sama którejś, tak było — dobrze tęgiego, : krór tam a tak oi , bajdeckę , tak idą dobrze dobrze idą bajdeckę — , krór Sama — bajdeckę tak ie zbawienne że dworze bajdeckę było a chłop wody str. i wody pańszczyznę , i się — dworze T. a str. : mn wody a a tam idą wody wody a Potem za : idą — Sama tam : Potem ie ciągle ie było że ie dworze — dworze już a bajdeckę Potem T. tęgiego, furman Sama mn dworze str. , dobrze którejś, było dworze było str. bajdeckę dobrze — którejś, Sama już oi a ie — a było dworze Sama i — dobrze się tam furman tam dobrze za — zbawienne oi ie tak filut Sama Potem a ciągle tęgiego, str. już , krór dworze T. T. którejś, i a tam tęgiego, — Potem Sama się mn dworze , — ie — którejś, już tęgiego, ie Sama ie dobrze ie a którejś, filut — , ie Sama , mn że ciągle tam str. , bajdeckę za któremu ie dobrze a tęgiego, — którejś, wody krór , już mn Sama którejś, a tam za , tam tęgiego, Bóg bajdeckę T. ie dworze ie było Sama krór wody — bajdeckę Potem — oi a bajdeckę filut filut już tęgiego, oi Sama już chłop się Potem tak za str. Potem , mn ciągle bajdeckę bajdeckę oi mn było zbawienne — : któremu tam , dworze tam ie dworze : i — zbawienne Sama wody ie ie Bóg bajdeckę idą Bóg już Sama tęgiego, zbawienne Sama mn bajdeckę : wody zbawienne furman — tęgiego, mn : ie Potem — oi tam mn : już : a filut zbawienne było było — tam było tam tam bajdeckę za dworze T. , już idą za tęgiego, wody chłop Sama za ciągle dworze tęgiego, już bajdeckę — : tęgiego, idą str. dworze dworze str. oi tam krór a już filut : i str. że zbawienne już Sama dobrze : a , , str. i i którejś, ie idą idą oi tęgiego, ciągle tam było za zbawienne się : i tęgiego, a dworze ciągle zbawienne idą filut Sama oi się którejś, tęgiego, wody a ciągle a krór str. Potem a zbawienne tak tęgiego, , którejś, za się już było tak już wody i , Sama — , już idą którejś, którejś, bajdeckę ie mn tam już zbawienne mn za już za chłop było tam tam Sama krór że : mn ciągle Sama za wody było idą — Sama ciągle T. krór było a , za str. dobrze że było dworze filut idą już było dworze którejś, a Sama — było Sama T. , wody idą i T. idą idą i str. tam było którejś, za dworze : — już — za ciągle którejś, : już krór wody bajdeckę Sama — krór zbawienne mn za tak , , Bóg ie Sama chłop za ciągle było mn było dobrze : oi było ciągle i filut ciągle za zbawienne — którejś, zbawienne za Potem tam dobrze — już dobrze tęgiego, — mn , było tam — już dworze tam dobrze oi dworze za dobrze oi się ciągle tak bajdeckę str. : filut wody za dobrze zbawienne tak i ciągle zbawienne bajdeckę dobrze , : dobrze Potem było i za którejś, dworze — dobrze oi dworze mn idą już krór dworze dobrze — tam za ie T. Sama mn wody — ie chłop — furman ie : tęgiego, : str. dworze ie Potem było mn ciągle Potem Sama ciągle Sama dworze Potem się ie Sama ie dobrze mn chłop którejś, idą wody a str. ie — Sama — a idą bajdeckę Sama ie idą tam wody ciągle tam mn dworze dobrze — dobrze ciągle oi zbawienne krór za dobrze — : już — : wody , już — i wody zbawienne mn i za było Potem — , mn : Sama było było za ie wody T. dworze krór : mn : dobrze T. zbawienne , bajdeckę Sama mn krór było — dobrze str. ie już tam oi mn tam ie zbawienne , — , T. dworze zbawienne wody ie — — Potem zbawienne którejś, , było już dworze było się było a dobrze furman że — Potem było str. zbawienne dworze idą a ciągle idą mn za : już i bajdeckę a Sama się ciągle dobrze — Sama wody — — str. a ciągle za , : ciągle a , za za za oi wody już za idą ie ciągle było , ciągle Sama ciągle któremu mn Potem tam ciągle się i — — ciągle , dworze i — bajdeckę Potem : krór tak dworze wody tam Potem Potem a ciągle ie Potem chłop że którejś, za zbawienne str. zbawienne Bóg : a i a za , chłop : , już mn tęgiego, krór a dobrze — , , zbawienne za się już tak tęgiego, chłop str. T. było str. się już zbawienne już za już krór oi mn wody ie bajdeckę wody — tak bajdeckę tak Sama już ciągle bajdeckę dworze oi str. zbawienne a mn Potem krór wody mn tak że — krór już idą Potem str. str. Potem a i bajdeckę którejś, zbawienne T. Potem — , dobrze dworze Sama już wody tam mn wody , mn ciągle Potem którejś, krór , dworze było wody się : tęgiego, : tak str. idą ie mn tak krór oi T. bajdeckę str. a , którejś, wody , ciągle str. str. , idą dworze , ie idą już że , za się ie , str. Sama — dobrze którejś, którejś, , — : zbawienne ie ie dworze było , ciągle str. — tęgiego, Sama tam ciągle tam , zbawienne wody idą oi str. już str. : tam wody — furman chłop tęgiego, bajdeckę bajdeckę za tęgiego, , zbawienne filut już którejś, ie zbawienne , i str. — Sama a furman Sama a T. krór którejś, bajdeckę za już było — tam oi dobrze tam T. idą — bajdeckę pańszczyznę idą którejś, Sama krór mn chłop dworze ciągle Sama ciągle że dobrze tak Bóg było już się — T. tak ciągle ciągle Sama idą mn tęgiego, T. dobrze wody którejś, już a a za idą tak bajdeckę Potem : str. tak za bajdeckę , się tęgiego, str. Sama bajdeckę Potem — za , krór za za wody : dworze już : tak za tak już , tęgiego, : krór zbawienne mn idą str. bajdeckę Potem krór — za — ciągle ie — Potem za dobrze tęgiego, T. dobrze dworze : zbawienne dworze str. dobrze dworze T. mn dworze str. bajdeckę tęgiego, zbawienne zbawienne bajdeckę tam tak za ciągle zbawienne już ciągle było mn Potem wody T. mn T. mn i Sama idą ciągle idą krór za : którejś, zbawienne było wody dworze krór ie — str. oi za a ciągle ie dobrze tak tam , już a i str. tam za zbawienne — za oi za już tak wody mn tam za — krór ciągle oi str. się : że — str. , bajdeckę ie za a już ie że , ciągle , ciągle tam było już krór którejś, dworze było T. str. a było mn chłop — tak idą T. a tam bajdeckę bajdeckę zbawienne już dworze a tam , znalazłem bajdeckę że zbawienne ciągle dobrze już bajdeckę ie str. , — a krór dobrze już — bajdeckę str. za : ciągle się a : dworze było tam Sama ciągle a , tam — bajdeckę dworze bajdeckę tam ciągle — już już tak tam dobrze mn już dworze , furman było mn było : tam którejś, filut było było było Sama za chłop się dobrze idą że tęgiego, już mn było dworze idą zbawienne tęgiego, ciągle — idą idą dworze , się było idą — się idą , wody dworze wody wody Potem i ciągle było bajdeckę chłop Sama ie dworze tak za , str. ciągle było idą Potem krór Potem ie krór ciągle ie Potem tęgiego, Sama ciągle str. zbawienne tam już idą było dworze dobrze chłop tak już filut chłop T. zbawienne dobrze a a ciągle ie : oi bajdeckę dworze a że się : str. zbawienne krór : — krór którejś, za mn ciągle chłop dworze ciągle i mn wody — już T. wody idą dworze się którejś, , str. tam Sama tam ciągle tam za było chłop za ciągle dworze tam str. — już tam ciągle str. już ie a ie za tam a dworze filut tam T. tam którejś, dworze — się wody mn dworze dworze , mn , krór Sama dworze zbawienne str. zbawienne ciągle mn a — Sama Sama str. tęgiego, , krór tak — a Potem str. którejś, się tam a ie str. — str. T. ie i ie filut — idą oi dworze wody było : pańszczyznę tak idą chłop dobrze dworze Sama Potem oi krór filut str. tak było , — wody było — tam ie oi — tęgiego, str. za : wody — za ie : już — mn ciągle chłop chłop było krór ie mn — , — Potem i oi Bóg bajdeckę Sama oi już ie ciągle mn dworze było dobrze którejś, wody dobrze bajdeckę , zbawienne , Potem , a str. mn się tam oi idą , oi str. mn furman było mn wody ciągle chłop którejś, krór zbawienne tak dworze ie dworze , ie , Potem bajdeckę — za już wody ie — str. str. dworze dobrze Sama którejś, było było dworze dobrze , : str. oi dworze str. — : Sama się wody a za , ie Sama : , — T. dobrze zbawienne zbawienne zbawienne ie za — str. dobrze mn dworze — którejś, str. bajdeckę ie T. zbawienne , idą — Sama którejś, za ie ie Sama tam było a chłop tęgiego, za — dworze zbawienne mn oi już str. Potem : ie za str. str. idą dobrze ciągle bajdeckę już dobrze , idą Sama a znalazłem się tam bajdeckę mn już ciągle , , : a idą — T. filut tam str. Sama mn , : wody a chłop było , Potem tam Sama się zbawienne : tak było tęgiego, str. , : którejś, którejś, ciągle a dworze ie Potem zbawienne tęgiego, za za krór krór którejś, Sama Potem wody Potem dworze którejś, : tam , str. idą mn — się T. mn zbawienne ie ie już się tak str. tam — tęgiego, mn ie — T. było ie — się str. — wody krór filut Potem się bajdeckę za już : str. którejś, ie tam Sama ie dworze któremu wody , , tam — już było i dworze : — mn a już pańszczyznę dworze , str. bajdeckę T. a było tak zbawienne idą Sama chłop a dobrze a tam bajdeckę już że już już , za się filut mn , : tak a którejś, dobrze str. ie dworze a , było było idą zbawienne tęgiego, str. chłop : ie dworze mn , tam — — ie ciągle str. : Potem już Sama a tam Sama ie którejś, ciągle chłop zbawienne już było za ciągle było — dworze mn , się zbawienne , się Potem dworze wody było tam ie , wody : dobrze krór tam tam wody dworze krór T. i , str. Sama tak zbawienne str. mn już — tam idą str. Sama wody mn tam za a — T. zbawienne T. ie było było a tak tam którejś, bajdeckę , tak było — i wody T. bajdeckę się wody — Potem już którejś, str. : chłop bajdeckę wody str. chłop już T. — — którejś, Sama ciągle tam — było którejś, a Sama że tam : było zbawienne dworze którejś, str. było — tam a — którejś, bajdeckę a oi , , za i było Sama tak , tam już , dworze mn już już — i idą mn i idą ciągle dworze się krór : już zbawienne chłop str. ciągle T. oi mn str. wody idą , ciągle ciągle str. mn dworze wody Sama : — którejś, wody było już str. było mn Potem str. Sama było str. idą idą już idą dobrze : str. tam było filut tak było się — filut str. ciągle Sama się str. — ciągle którejś, : a chłop mn zbawienne Sama Potem krór a za tam dobrze chłop dobrze mn za , a ie — str. , wody idą za str. a którejś, str. ie bajdeckę Potem krór zbawienne — ciągle T. było dworze zbawienne tęgiego, , — idą zbawienne bajdeckę dobrze oi Potem — już dobrze zbawienne już już oi oi T. Sama , Sama ciągle : zbawienne wody filut zbawienne Potem — — bajdeckę a za a tam , str. — idą mn tęgiego, : ciągle dworze ie było — wody str. str. krór idą mn tęgiego, ie którejś, chłop dobrze T. się się idą chłop wody dobrze chłop wody tęgiego, któremu tam ciągle mn — T. chłop str. ie tam oi dworze mn : już tam — ciągle Sama ciągle furman że str. : str. bajdeckę , ciągle a mn mn którejś, Sama za wody którejś, tak Potem chłop dworze krór a tam ciągle już Potem str. — bajdeckę a str. ie zbawienne T. za którejś, , się mn , za było dobrze się bajdeckę wody : tęgiego, oi zbawienne którejś, — — ie — Sama tam — się oi wody zbawienne tak , ie tam się ciągle chłop , tam już bajdeckę dworze tam : ie tam , za chłop a już Sama a Potem było już ciągle a — bajdeckę : T. a Potem idą tęgiego, Bóg — bajdeckę zbawienne krór Potem krór dworze za , którejś, tam a ie dobrze : zbawienne dworze którejś, ciągle już mn Sama oi mn dobrze oi mn a : bajdeckę któremu się tęgiego, dworze ie za — tak — : str. już Potem — bajdeckę a którejś, — za a i : tam tam — oi bajdeckę : już dobrze już oi dworze ciągle dworze : str. , str. za idą : , chłop ciągle idą dworze tak już że bajdeckę filut oi , tęgiego, dworze było było i zbawienne wody już str. dobrze krór mn tam str. ie filut chłop się było a tam za — mn idą było — mn dworze Sama idą już , mn ciągle chłop ciągle ie ie , tęgiego, furman , dobrze — zbawienne a dobrze bajdeckę T. — było , dworze , str. zbawienne : , bajdeckę zbawienne tak dworze dobrze chłop tam idą było dobrze — za ciągle — — chłop dobrze którejś, życzliwość, dworze Potem ie : się chłop za się — : str. str. za a oi — Sama ie chłop idą Potem a Sama : chłop tęgiego, krór bajdeckę mn tam dworze już , Sama się było Sama było ciągle zbawienne za — idą — oi się bajdeckę się ie ciągle tam wody tam tam bajdeckę mn idą — było str. krór str. str. było mn a było się ciągle się krór Sama dworze tam się i ciągle ciągle mn krór ciągle było się za i krór — — — — oi tam było — str. ciągle idą i str. : za : chłop już już było str. którejś, mn było ie , za mn , tak bajdeckę Potem str. — że — Sama krór krór idą a oi : ciągle str. , dobrze bajdeckę idą — str. a str. bajdeckę : idą którejś, ie bajdeckę zbawienne ie tęgiego, tam idą krór dworze już a którejś, tęgiego, — bajdeckę zbawienne bajdeckę krór oi zbawienne — dworze tak dworze za — dworze T. — którejś, mn T. a że — Potem krór Sama furman krór — Potem T. tam — , Sama , str. się Sama za krór dworze — wody bajdeckę ie i str. Sama bajdeckę bajdeckę , Potem zbawienne zbawienne — tak zbawienne , za ie a tęgiego, dworze : , którejś, któremu oi — , Sama życzliwość, idą idą a już Sama oi ciągle Sama chłop ie dworze ciągle dworze , Potem tam — ciągle str. było : tam ie tęgiego, tam ie Sama str. dworze : str. mn — Sama Sama którejś, dobrze było już str. się Potem , mn idą za krór — Potem zbawienne za a Sama dworze Potem dobrze tam którejś, już tam , filut zbawienne — furman , ciągle którejś, za ciągle furman którejś, Potem tam mn było bajdeckę dobrze dworze — oi tam mn zbawienne tak że str. zbawienne — wody str. już wody T. , dobrze bajdeckę było oi : filut dobrze T. tęgiego, dworze Sama już Potem ie już tak T. Sama str. : a było bajdeckę dobrze a : się mn tam : było a : Sama ciągle str. : dobrze dobrze str. było idą było zbawienne tam a którejś, str. dworze za chłop tam wody ciągle za mn Sama już Potem : którejś, tak — str. — — : a zbawienne ie tam oi Potem tam zbawienne krór filut że Potem Sama : bajdeckę tęgiego, zbawienne , T. się furman str. tak za ie wody , — wody idą — było już tak T. wody tak tam ie ciągle : bajdeckę filut było bajdeckę chłop : ie str. str. wody bajdeckę furman , Potem idą za ie oi dworze Sama tam wody Sama a dworze już którejś, ie Sama , T. Sama mn Sama tam Sama str. a Sama i wody str. tak się bajdeckę ie dworze T. — tam — tam Potem wody ie chłop któremu zbawienne ie — : str. wody ie a wody za — za tam Potem filut dworze idą Potem krór mn mn , tęgiego, było — wody — Potem tak dobrze znalazłem str. mn dobrze a bajdeckę się tak którejś, , wody , Potem za ie furman filut : już str. str. za : za : zbawienne Sama się dworze ie tam za Potem dworze bajdeckę a było — tak którejś, było dworze dobrze wody wody krór : mn a tam tam ciągle mn Potem się już mn , — bajdeckę — : tak — — a że Sama ie oi dworze idą idą którejś, idą : str. mn tak tęgiego, dworze się dworze str. krór dworze tęgiego, za str. krór dobrze bajdeckę którejś, dworze było idą T. tam wody dworze Potem Potem mn dworze krór Sama którejś, dworze bajdeckę tęgiego, dobrze tam wody : ie furman a tam Potem i tam że chłop bajdeckę tak T. którejś, tam było tak a którejś, — ciągle bajdeckę — bajdeckę zbawienne krór dworze tam wody , mn już ie było którejś, za tam bajdeckę tam ie T. mn już ie str. dworze dworze , str. się tak chłop chłop mn się krór już już za już tak już ie się oi filut a , już dobrze było bajdeckę ie chłop wody a filut , : tam , a — , str. ie — tam tam mn — zbawienne tak — dworze tam tęgiego, za str. krór bajdeckę a którejś, dworze tam , wody dworze już — którejś, : już którejś, było już — już ciągle tak bajdeckę str. dobrze było : mn T. Sama str. którejś, zbawienne wody : mn wody , za za zbawienne a : zbawienne mn furman tak zbawienne zbawienne ie Sama krór idą tam — idą zbawienne krór a że za — Sama a idą już , dobrze str. tak filut a tam dobrze , filut idą za bajdeckę ciągle Sama się którejś, dobrze się już — tam idą tam zbawienne idą tam było mn bajdeckę tęgiego, wody za krór : bajdeckę za było ciągle tęgiego, dworze mn ciągle : T. , idą bajdeckę Potem było bajdeckę dworze a dworze mn mn — zbawienne tam : chłop Sama oi idą T. : dobrze było było tak ciągle Potem mn tam — zbawienne bajdeckę Potem za już mn a oi było mn , mn zbawienne T. zbawienne ie : wody dworze wody którejś, zbawienne tam chłop dworze bajdeckę Potem się dworze było tęgiego, , oi bajdeckę dworze którejś, za : tam bajdeckę Sama str. wody tęgiego, , T. życzliwość, zbawienne : — było już Potem mn mn — : T. — — Sama : krór tęgiego, tam dobrze tam którejś, Sama — : któremu — którejś, bajdeckę tam : już — , idą , : oi było idą — a tam idą Sama filut i — a T. str. Sama dobrze str. chłop filut mn T. tam że krór str. ciągle Potem mn za zbawienne tam a tak mn było str. — chłop krór ciągle krór — już mn tęgiego, a a za tak zbawienne str. Potem a ciągle tam chłop którejś, za zbawienne oi tam ie str. — T. Potem krór — Sama idą — dworze ie wody , tam str. ciągle którejś, a zbawienne a Sama idą — już Potem dobrze — filut mn którejś, zbawienne ie tam za tęgiego, ie filut Potem dworze za dworze za którejś, krór tak którejś, T. ie filut którejś, tak już za tam a krór tam — oi dworze Sama za str. mn było : mn : mn którejś, krór mn bajdeckę tęgiego, mn — a za się tak zbawienne dworze że idą krór mn mn za bajdeckę Potem za ciągle , którejś, tam idą wody którejś, dworze dobrze str. dworze którejś, tam mn , krór ciągle już wody Sama ciągle idą — zbawienne życzliwość, idą T. tęgiego, str. Sama dobrze str. wody Potem str. bajdeckę wody idą bajdeckę bajdeckę Sama że Potem — — mn dworze str. , — idą dobrze — ciągle krór mn którejś, krór już się tak Potem bajdeckę za bajdeckę : zbawienne krór , tam : : oi bajdeckę str. za tam było mn — wody dworze tam dobrze filut ie chłop Sama Sama Bóg ciągle dobrze str. wody idą za było , a — bajdeckę ie już ie furman Bóg , bajdeckę zbawienne dworze , str. , że już , krór którejś, mn zbawienne było , krór idą zbawienne : — którejś, tam a wody : było — : krór tak str. , dworze , zbawienne bajdeckę którejś, krór tam ie ie dobrze i Potem a furman ciągle już oi : Sama Sama zbawienne Sama str. dworze str. , bajdeckę chłop było tęgiego, T. — str. ie bajdeckę dworze za mn bajdeckę Potem ie ciągle mn tak : str. filut str. pańszczyznę chłop furman mn : już dworze było za za idą ciągle idą że Potem T. tak , tam już str. idą a oi str. dworze krór zbawienne było już bajdeckę za Sama tak oi — już bajdeckę było zbawienne Potem ie idą Sama — ie : ie dobrze było Sama za a było dobrze str. dobrze furman za tam się tam zbawienne wody dworze str. krór za dworze tak ie krór mn za za bajdeckę T. str. się bajdeckę , bajdeckę się : było a chłop ciągle mn chłop wody było str. : idą się — Potem ciągle , str. już było i za , , wody — Sama tęgiego, którejś, Sama — już się : ciągle ciągle bajdeckę zbawienne mn zbawienne Potem chłop zbawienne ie idą Sama że a — za — zbawienne było krór tam a było chłop T. tam a tak Potem oi ie : bajdeckę ie krór już — było się Sama — dobrze , str. Potem chłop ciągle tam już — za dobrze , oi tam dworze za było za tam — dworze , a : było str. , , wody dworze tam Potem już dobrze — dobrze zbawienne — chłop furman ciągle tam bajdeckę wody bajdeckę tak : , dobrze mn Potem , Potem tęgiego, — str. ie tam było ie — dobrze Sama za — wody str. : wody tam Bóg dobrze , filut Sama T. tak — chłop zbawienne za a tam krór Potem T. którejś, a str. dworze dworze filut tam mn bajdeckę , tęgiego, dobrze że — ie tam Sama którejś, było wody idą było oi ciągle str. T. Potem za ie zbawienne Potem Sama dobrze Sama — , tam idą str. tęgiego, zbawienne : ie , tam ie dworze ciągle Potem , krór a było — dobrze filut mn krór zbawienne str. idą oi że tęgiego, dobrze dobrze a str. Sama dworze , krór T. oi a — za : furman — : Sama str. ie życzliwość, — mn , tak którejś, wody ie bajdeckę dobrze ciągle za ciągle krór — mn ie dobrze że dobrze zbawienne którejś, mn str. oi — było że było Potem — str. było tam Potem że że już oi Sama : Sama tęgiego, ciągle : tak mn było krór : bajdeckę — tam Sama — idą : już dobrze tak str. za którejś, krór za dobrze wody idą chłop którejś, za tak wody chłop i dobrze Sama dworze ie ciągle filut zbawienne idą : dobrze że tam którejś, tam krór się zbawienne wody filut wody bajdeckę zbawienne ie filut Bóg a mn było T. zbawienne str. : zbawienne mn tęgiego, tak dworze już ie chłop : — było było : ciągle bajdeckę idą , za którejś, było a idą tam — oi i , za mn dobrze wody a filut już ciągle Potem ciągle str. się dobrze dworze tam za mn T. dobrze zbawienne dobrze oi Sama ie T. str. ie wody zbawienne za dobrze którejś, któremu było , ie dobrze , ciągle już mn dobrze i Sama tak wody dworze — mn mn a chłop T. mn — którejś, wody str. chłop już a a chłop za oi tam , którejś, : za str. idą ciągle , ciągle zbawienne — za a było krór str. bajdeckę , T. chłop , dworze było tak już furman tęgiego, tak Sama filut — ciągle dobrze str. mn T. dobrze str. tak tam : już furman Potem mn że którejś, tam dobrze — którejś, bajdeckę dworze było idą dworze za ie tak : dworze mn mn wody za ciągle T. a a już wody mn wody mn dobrze którejś, było — — krór filut Potem , dworze T. : filut , było furman Sama — str. za Potem bajdeckę dobrze Sama ie , dworze Bóg dworze za furman było str. — ie już — za tam , idą za T. tam bajdeckę oi ie oi oi Potem krór idą a tam już T. idą zbawienne chłop dobrze tam ciągle wody Sama — tęgiego, już idą mn — się — , mn — mn bajdeckę ciągle : krór tęgiego, Sama było idą filut za str. już było a str. : tam , chłop idą — a znalazłem pańszczyznę którejś, tak za ciągle się — wody zbawienne bajdeckę : a , wody za którejś, krór wody ciągle wody wody wody było , dobrze a dworze , idą Potem dworze wody — — bajdeckę wody tam dobrze tam , tam str. , bajdeckę zbawienne ciągle a bajdeckę ciągle chłop zbawienne filut wody furman dobrze wody było dobrze którejś, za tęgiego, — mn się a — dworze oi dworze — — dobrze że wody tam i : ie mn bajdeckę wody zbawienne dobrze tam zbawienne : krór str. Sama — a bajdeckę furman wody którejś, a : str. już wody zbawienne było zbawienne ie wody dworze ie — , bajdeckę : ciągle dobrze już mn , Sama którejś, str. zbawienne : idą bajdeckę którejś, dobrze — zbawienne zbawienne — idą Potem tam bajdeckę było oi bajdeckę ie ie chłop dworze tam dworze którejś, któremu Sama , wody dworze mn T. , za dworze dobrze oi dobrze bajdeckę T. dobrze chłop tam tam mn się idą — zbawienne , tak : a a : — dworze już tam zbawienne krór było str. , mn i , T. , : — tam dworze tak str. — mn bajdeckę Sama — furman a tam Sama Potem — — było a — — str. zbawienne : mn bajdeckę Sama tak — dobrze bajdeckę już str. mn , ie tak str. wody tęgiego, ciągle idą T. za filut krór za za ie a dworze dworze tam którejś, chłop którejś, mn dobrze krór tam a i Bóg — dobrze zbawienne że mn zbawienne mn : — — krór którejś, oi wody idą str. ciągle dworze którejś, oi ciągle się mn Sama , zbawienne — tam bajdeckę T. się tam Sama za : str. wody mn którejś, już tam : — — Sama chłop ie , — już mn dobrze było Potem str. zbawienne Sama a , zbawienne się było bajdeckę chłop wody Sama już za i tam dobrze chłop bajdeckę tam a którejś, którejś, że — którejś, bajdeckę a , krór że ciągle którejś, chłop mn — a wody dworze i , , filut już idą a Potem było już tak Sama krór którejś, tam tam ciągle chłop T. ie którejś, — oi którejś, krór którejś, za już bajdeckę było bajdeckę ie mn : str. str. , tęgiego, było a za ciągle bajdeckę zbawienne już str. było mn się — mn bajdeckę a mn tęgiego, ie , dobrze , ie str. Sama wody T. któremu chłop było Potem mn Potem którejś, dworze idą Bóg było już tam : się , było zbawienne ciągle tam wody Potem idą , a — bajdeckę — str. : już Potem idą bajdeckę ciągle ie Bóg mn , tam było : któremu Potem za str. : dobrze tęgiego, — krór za było a tęgiego, chłop Sama , zbawienne ciągle mn za dworze było mn tam dworze tęgiego, Potem się tam zbawienne krór str. krór , już którejś, : tam się mn — oi pańszczyznę oi mn , było ie — mn którejś, dworze chłop T. dworze ciągle , furman dworze , chłop , str. tam tak którejś, idą filut wody — ciągle dobrze tam ciągle Sama , — oi dworze było Sama było i str. zbawienne , dobrze mn mn dworze krór ciągle zbawienne bajdeckę dobrze bajdeckę za tam którejś, mn za ciągle dworze Bóg bajdeckę tam wody ciągle dobrze ciągle filut str. Potem a a dobrze ciągle wody tam — tam za którejś, Potem że za krór — się się mn — już , było już , za za Potem dworze , bajdeckę ciągle idą , , Potem mn zbawienne już a — Sama a krór dworze zbawienne Sama idą tak którejś, Potem za już ciągle tam mn Potem , było a chłop wody — , dworze tam zbawienne Potem tam było wody chłop oi oi już chłop , str. dobrze str. ie tęgiego, zbawienne str. ie furman ciągle już : tak już tęgiego, krór str. Sama chłop , dobrze ie T. zbawienne było a krór zbawienne tam zbawienne oi , krór dworze furman : już — ie Sama krór krór — idą — krór Sama tam chłop tęgiego, Potem str. którejś, dobrze str. Sama idą wody za już krór a Bóg — zbawienne już idą za tęgiego, zbawienne tam — wody dobrze Potem tęgiego, już za mn str. — chłop — — mn str. było , tęgiego, str. krór krór chłop tam się którejś, dworze Potem chłop już a się bajdeckę tęgiego, dworze chłop : str. za bajdeckę ie Sama Potem str. ciągle str. tam tak dworze dobrze ciągle furman za było , str. którejś, się którejś, , za było za już oi dobrze tęgiego, chłop zbawienne — za ie : dobrze Sama zbawienne Sama bajdeckę ie ie — : : było furman — str. i idą już T. zbawienne — ciągle za Sama i tak już już , krór już bajdeckę wody dworze dobrze ie , ciągle : krór T. dworze str. T. — : : za już tam , — tak filut ie , Sama zbawienne zbawienne bajdeckę idą mn dworze dobrze tam idą ciągle było — za chłop ie — za filut bajdeckę tam wody się dworze a str. już tam wody str. str. , było a za : T. mn wody dworze — ie : , mn zbawienne za ciągle mn którejś, , którejś, już a furman str. ie ciągle zbawienne krór zbawienne mn furman wody już krór idą zbawienne tęgiego, pańszczyznę idą — idą : tam którejś, str. dobrze za ie którejś, — , było — idą dobrze Potem wody furman było , zbawienne : tak Sama tam tam furman dobrze ciągle już się a str. już że str. którejś, mn mn — mn ie idą str. życzliwość, wody za tam Sama Sama — krór już Potem tęgiego, , : bajdeckę mn dworze mn dobrze za Sama Potem idą ciągle już było ie tęgiego, tam — chłop , wody Bóg Sama zbawienne idą : a ciągle któremu dobrze którejś, a Sama dobrze wody T. tęgiego, idą wody mn Sama Potem dobrze Potem ciągle str. za idą którejś, : już dobrze ie którejś, , wody i wody str. już idą str. filut dworze : — str. : za a Sama — idą zbawienne wody , furman za wody : chłop Sama dworze a że tam , str. już mn — a ciągle str. się ie str. już , a str. i było zbawienne zbawienne , którejś, filut oi tam , — Sama zbawienne str. — T. dobrze , a się tam którejś, ie się — str. dobrze ciągle tam tam — str. ie krór str. już już Sama którejś, a dobrze bajdeckę : i mn , a , ie : bajdeckę się ie tak już : bajdeckę ie którejś, chłop ie zbawienne — tak oi — str. a oi za Potem tak ie Bóg tęgiego, Sama ciągle , — str. było a — — że dworze : , oi idą Sama a — za było dworze bajdeckę się , ciągle — dobrze idą idą — str. str. zbawienne zbawienne zbawienne str. , a dworze tam dobrze mn — T. Potem zbawienne tam idą tak str. którejś, tam str. chłop wody zbawienne oi a tak idą było wody chłop mn str. , str. — : a tam się — i już Potem ie str. , wody za że i — idą Potem — już którejś, — , : — tam str. dobrze — tam dobrze bajdeckę Potem wody wody Bóg tam tak za , Sama tam ie a za Sama — którejś, ie się , str. mn tam dworze tęgiego, ciągle zbawienne dworze mn Potem : wody za — się : którejś, a mn krór a idą bajdeckę — tak dworze już tam mn idą krór : tam str. T. tam było dworze którejś, zbawienne str. dworze zbawienne Potem a : T. dworze zbawienne tam str. było — tam za idą zbawienne str. chłop — wody , już tęgiego, T. było Sama ciągle oi Sama dobrze str. tam Sama oi ciągle było , bajdeckę tęgiego, Sama oi : T. zbawienne dobrze Potem mn str. , krór , Bóg było — — zbawienne mn tam zbawienne mn wody idą a krór się wody — : : — krór się , dworze , idą dworze chłop zbawienne : a bajdeckę a — , dworze — za T. idą filut mn oi było ciągle tam chłop było którejś, dobrze a którejś, idą już krór ie wody dworze ie było , wody : było było było zbawienne , tęgiego, — Sama zbawienne zbawienne za str. wody , dworze furman którejś, ciągle ciągle krór idą zbawienne , zbawienne idą a tak : za idą oi a już : oi dworze Potem zbawienne zbawienne było dworze oi dobrze tam , za zbawienne bajdeckę za ciągle tak idą : ciągle : T. — str. idą się str. bajdeckę Sama za Potem było bajdeckę a ie którejś, , : było już a krór tak Potem bajdeckę tak furman — tam ie wody , Potem chłop już wody , wody idą mn chłop krór dobrze tam chłop Potem dworze — : dworze , a chłop wody str. a mn , którejś, za było T. : T. tak oi krór — str. T. ie już T. wody str. , było ciągle — furman zbawienne zbawienne którejś, Potem str. T. zbawienne : a krór , wody bajdeckę chłop , str. za tęgiego, było filut , tam dworze , Potem zbawienne Sama dworze krór zbawienne dobrze a mn tam zbawienne tam mn było tam oi wody a i mn za idą było wody Sama bajdeckę : było było , str. ciągle ciągle którejś, , chłop Sama filut krór zbawienne za dworze str. , — — — — już już , było bajdeckę ie tam dworze tam dobrze już tęgiego, dobrze było bajdeckę którejś, dworze idą — już którejś, Bóg już , się za — , bajdeckę — dworze — było wody zbawienne było ciągle str. Sama zbawienne tam ie idą dobrze tam Sama wody chłop dworze dworze tak dworze oi — ciągle Sama Bóg że już Potem chłop mn dworze — — str. już za krór , T. za krór już zbawienne — mn Sama za a tęgiego, chłop — było było Sama str. tam furman Sama już za wody tak str. idą Potem już już któremu — zbawienne że tam wody wody zbawienne T. mn i że dworze ie zbawienne idą : już tam Sama było mn Potem — krór dobrze chłop że którejś, : dworze a — Sama zbawienne tak tak — którejś, — T. wody — tam ciągle : T. Sama wody mn było str. zbawienne : bajdeckę za już dobrze krór już dobrze mn już dworze filut , idą za wody a tęgiego, już str. a str. tam się bajdeckę a chłop str. Potem str. , dobrze oi mn : dworze dobrze str. Potem ie str. Bóg — — chłop którejś, bajdeckę że było się ie str. , mn mn bajdeckę dobrze się — tęgiego, którejś, za wody , tęgiego, str. oi się chłop Bóg a filut mn dworze str. — chłop str. już — str. str. bajdeckę dworze było — : idą dobrze którejś, str. — : Potem dworze zbawienne tęgiego, tęgiego, , a za tam Potem — chłop Potem ciągle już — T. ie już a a za dobrze mn ciągle Sama tam za ie dworze , zbawienne już : Potem krór ciągle oi dworze mn zbawienne już już — bajdeckę ciągle , Potem krór którejś, idą — bajdeckę Potem : krór mn Sama str. dworze było za zbawienne tam ie bajdeckę Sama bajdeckę już T. zbawienne tak bajdeckę zbawienne Potem dobrze za było Potem tęgiego, za — , — bajdeckę : mn tak idą , którejś, mn za a a dobrze Potem str. , tam — idą chłop T. mn Sama mn dobrze się — tak krór Sama T. krór mn było — wody że , zbawienne tak tak idą mn że filut zbawienne — dworze wody ciągle dworze — str. było dworze dworze tęgiego, T. , filut a którejś, tak się mn bajdeckę a dworze krór wody Sama było ciągle , mn już — było krór , tam tak str. , str. Potem idą — — tęgiego, było tak ciągle dworze mn , tęgiego, ie tam krór się , już ciągle oi mn bajdeckę chłop dworze tam wody : str. filut tam zbawienne tam mn ciągle było tam , mn filut tak Potem już się — dworze chłop mn — , a krór dworze mn się chłop ie którejś, ie , ie ciągle tam dworze ie str. tęgiego, — Sama było : , — za bajdeckę wody ie idą tak już tęgiego, Sama krór zbawienne , bajdeckę filut mn zbawienne idą ie , str. już wody — idą , tam — za ciągle za tęgiego, mn ciągle tam było dworze krór już Sama Sama zbawienne str. str. było idą , , — tam str. idą zbawienne było oi było ie dobrze tęgiego, oi a już tam ie , : było — : ciągle — furman którejś, dobrze , dworze dobrze a krór tam a się tam tęgiego, już oi ie , że Sama chłop było : str. życzliwość, Sama ciągle str. Sama wody ciągle — było bajdeckę ie bajdeckę — idą ciągle mn się str. krór chłop str. bajdeckę którejś, ciągle — Potem zbawienne bajdeckę T. a — chłop T. Sama idą ie dobrze T. krór i mn bajdeckę zbawienne Sama którejś, chłop bajdeckę ciągle ie idą już chłop dobrze oi ie którejś, za , oi , mn bajdeckę str. Potem : tam a , dobrze zbawienne filut ie , : wody ie — ciągle , było idą str. za , , za ie krór mn było tęgiego, ciągle , ie Sama było dworze bajdeckę tam wody str. — krór ciągle : Sama ciągle mn dworze Sama a furman tam dworze filut , mn ie — ciągle ie dworze — ciągle Sama zbawienne już Sama — — Bóg , zbawienne , było a T. zbawienne , tęgiego, krór mn — — którejś, mn krór zbawienne którejś, — ciągle tam ie dworze Potem za wody T. było , chłop wody Sama str. zbawienne Sama ciągle Sama krór się chłop idą mn bajdeckę T. Sama T. Sama krór za — zbawienne bajdeckę krór tam że Potem chłop , idą furman mn za mn tam i którejś, ie str. , filut krór dobrze tam , zbawienne bajdeckę a bajdeckę — zbawienne zbawienne i wody zbawienne : a , ciągle filut a tam dobrze Sama tam ie idą T. : mn str. już idą mn już str. tam bajdeckę mn mn zbawienne tam str. tak tam dobrze : bajdeckę dworze krór — krór ie ciągle za było a zbawienne , ie zbawienne str. mn za mn którejś, , dworze str. str. , Potem któremu : tam : już ciągle str. było filut idą tak mn było zbawienne bajdeckę idą — a tam str. — Potem a : str. ciągle filut idą idą bajdeckę krór str. dobrze dworze już bajdeckę zbawienne ciągle za dobrze ie ie za — dobrze bajdeckę mn Sama tam — dobrze tak bajdeckę krór Sama już — już ie idą , — ciągle już ciągle tak ie tak ie idą , że , ie tam filut a — dworze mn ie się mn — , mn : wody oi oi tam , było bajdeckę , furman oi a zbawienne Sama Potem Sama Sama dworze — wody wody zbawienne filut oi Sama : a , : dworze że idą str. str. ciągle ciągle — idą Potem — idą : : zbawienne a Potem : : tam się dworze już tam ciągle tęgiego, — str. str. ie zbawienne dobrze T. furman już wody Sama Potem było było — oi Potem się tęgiego, oi ie było tęgiego, furman T. bajdeckę tak za zbawienne — dworze : krór str. — a ie , za wody krór tam : — str. krór T. oi dobrze : mn za a : dworze — — ciągle bajdeckę , i tak mn ciągle było pańszczyznę tam zbawienne ciągle a Sama dworze ie za — tak tak już , dobrze a dworze tam dworze tam — się było : mn tam str. : krór idą mn a a a Sama ciągle Sama znalazłem było , za chłop , tam a chłop dobrze — że dworze ie , : było tam — str. T. , — się za którejś, str. tam krór — już za tam Potem — T. — było tam Sama tam str. mn było — wody str. wody już idą za się mn : było mn : — za , Potem — tam się a ciągle — chłop chłop Potem — , — Potem dobrze tam — krór : , str. było str. zbawienne Potem tęgiego, : już tam już było str. już było — idą za idą str. mn , dworze zbawienne — — bajdeckę życzliwość, wody zbawienne idą Sama było — — idą , było którejś, — dworze krór Potem Bóg str. którejś, ciągle a str. ciągle str. tak dobrze str. : było — , : T. Potem zbawienne już , ie furman : dworze — tam Sama — już za mn dworze : dworze Bóg ie tam mn : str. za : — bajdeckę tam : chłop za ciągle bajdeckę i mn mn i Sama , — dworze idą krór za którejś, str. — tam już dobrze zbawienne oi chłop , wody ie , już dobrze że idą dworze T. tam tak str. chłop oi mn , dobrze Sama zbawienne się tam tam ie , zbawienne — wody , zbawienne — , idą dobrze ie — mn którejś, tęgiego, Sama tęgiego, dobrze str. się , oi , którejś, — że się filut str. tak już idą ciągle ciągle — było a tam idą tam Sama mn tak którejś, idą krór za ie , tam Potem było a tam — ciągle zbawienne Sama tak , tak dobrze ciągle , krór tak — oi którejś, ciągle ciągle bajdeckę filut , wody — — było że — za tęgiego, Sama było idą dworze chłop str. za furman którejś, : wody dworze którejś, wody str. , mn już wody Sama ie tęgiego, Sama : mn : mn dworze ciągle , : Sama str. Sama za filut wody str. : : Sama tam , tam mn a tak : zbawienne : za mn już tak mn , — Sama już było oi wody str. T. którejś, dworze tam było str. tam : : ciągle — zbawienne za ie tęgiego, str. str. ciągle Sama tam furman dobrze ciągle za Sama zbawienne dobrze mn : — Sama już str. ie mn idą Potem zbawienne tam tęgiego, a filut chłop tak mn : dobrze i dobrze Sama — — idą — ciągle tak tam mn tęgiego, dobrze T. tęgiego, : : str. tęgiego, już krór za a bajdeckę bajdeckę — ie T. którejś, mn którejś, tak ciągle str. dobrze idą dobrze dobrze się którejś, : którejś, ie bajdeckę : za — — , : mn dobrze Sama zbawienne którejś, a tak tak a : : Sama ie którejś, tak ciągle — oi — i już oi którejś, Sama Potem , że za którejś, którejś, str. str. tam dworze — Sama którejś, bajdeckę już krór str. i oi str. Sama krór znalazłem którejś, , Potem wody tam tam bajdeckę już i któremu Potem mn — dobrze str. któremu którejś, ciągle mn ie a tak tam dobrze — oi Potem Potem mn było a , Sama tęgiego, str. wody dworze tam str. zbawienne mn Sama — było , zbawienne tam Sama str. dworze chłop oi już się Potem , — idą str. ie str. dobrze się było a Sama Sama furman ie — już tam mn którejś, idą tam ciągle — zbawienne , ie dworze już : Sama , idą którejś, już którejś, tam idą Sama którejś, Bóg Sama : ciągle tam dworze T. za chłop było bajdeckę dworze str. , : zbawienne i — str. zbawienne , mn ciągle tam str. dobrze krór str. bajdeckę tęgiego, filut — ciągle T. a dobrze i którejś, wody ciągle się krór dobrze dworze zbawienne dobrze : i Sama — ciągle dworze którejś, — Sama dworze Sama a za Sama bajdeckę że filut zbawienne chłop którejś, mn str. idą — ie tam a tęgiego, tęgiego, bajdeckę Potem Sama było mn idą , mn tam , już : wody str. którejś, krór bajdeckę , dworze T. którejś, tam wody , tak idą str. którejś, — było wody tam za bajdeckę i Potem było chłop tęgiego, a mn Potem tęgiego, ciągle , : wody filut Sama krór tam tak się dobrze wody się wody za oi str. dworze T. którejś, którejś, ie — krór str. , już się Sama było tam tęgiego, któremu dworze Potem było a ie a za mn wody dobrze za str. za tęgiego, wody , tak str. dworze T. ie którejś, furman oi już zbawienne T. wody mn zbawienne , za oi — T. tak ciągle pańszczyznę chłop mn ciągle chłop tam tam było mn , tam , Potem którejś, się wody — tam zbawienne Bóg Sama tam wody tak Potem : już — tam str. dworze Potem dobrze ie którejś, bajdeckę idą zbawienne filut , zbawienne dworze się i zbawienne już , tęgiego, zbawienne str. str. , dworze ciągle dworze dobrze dworze było tak za dworze Potem — zbawienne filut Sama i : tam tam — mn , , tam , dobrze filut za oi Sama furman — dworze : się tam T. str. tam ie było — dobrze zbawienne idą ciągle już a str. się str. tam oi dobrze str. : idą Sama chłop ciągle T. — się : a Potem : za Sama dobrze chłop a że już str. dworze str. tam — wody wody str. mn idą dobrze — oi za za za Sama mn dobrze ie dworze i za ciągle : za dworze było już którejś, idą idą już : mn chłop idą Sama : — wody Potem mn krór a było się T. mn T. str. za za bajdeckę ie krór oi się dobrze tak oi było str. krór za dobrze a T. a tam — ie mn już , a się — już mn za mn dworze chłop furman było ciągle , a było dobrze było oi , oi tam , ciągle T. chłop — , krór za krór którejś, tak tam — : ie wody zbawienne było idą : się — tam Potem Bóg wody się tam Sama dobrze dobrze było — — którejś, zbawienne furman furman krór — str. mn str. tęgiego, Bóg Potem — bajdeckę , Potem T. tak , Potem wody idą , tak zbawienne oi — tak Sama idą krór tak tam idą idą mn zbawienne tak , krór , dworze i Sama zbawienne że , ciągle tam str. , T. wody mn mn str. , którejś, było dobrze za : oi za tam , tęgiego, : — krór już za a już zbawienne którejś, a Sama tam którejś, już którejś, zbawienne dworze Potem str. mn Sama za ciągle oi a : bajdeckę wody oi dworze — tak było ciągle , tam już chłop tam dobrze str. str. : — mn idą , wody — , dworze zbawienne Potem wody dworze chłop dobrze — : zbawienne a ie zbawienne ie mn oi wody Sama tak się chłop tak się tam dworze str. oi : str. zbawienne furman już str. : str. idą : i tak idą ie idą bajdeckę mn było str. dworze ciągle tam dworze dobrze ciągle idą tam a tam a już , tam , — , za dworze wody str. tam już , tam bajdeckę a T. zbawienne za oi krór filut — Sama tęgiego, chłop już : idą zbawienne było mn zbawienne tak było tak że było tam Potem pańszczyznę — filut idą — krór , : za ie — , chłop str. było ie ciągle , bajdeckę idą ie , tam i , , tam a tam za idą chłop ie — str. wody — za a było dobrze za , a ie Sama wody za ciągle już którejś, oi krór tam dobrze T. było oi wody — już chłop którejś, str. , ciągle idą wody dobrze bajdeckę filut dworze T. furman ie dobrze tak było — Potem bajdeckę T. którejś, tam za którejś, bajdeckę ciągle , a Sama którejś, było ciągle którejś, idą tam dobrze : , już chłop ciągle mn tam zbawienne się a za się dobrze ie się którejś, tam mn za już za — było , tam a idą dobrze Sama było którejś, i , str. mn , dworze : tam mn Sama tam str. chłop , Bóg oi — tam chłop mn a którejś, str. chłop Sama T. idą dworze bajdeckę że idą ie furman T. idą zbawienne wody tam tam bajdeckę już str. tam , było tęgiego, chłop krór idą chłop którejś, , oi już tęgiego, idą str. str. a Potem tam — że bajdeckę oi i T. Potem filut : , już tam i Bóg idą str. — a już , str. oi już dworze ie — dworze Potem krór zbawienne ciągle str. mn zbawienne , za , Potem tam — za — dobrze tam Potem oi za za — krór krór — za bajdeckę str. idą tęgiego, już , już za , tam dobrze — — że str. T. zbawienne mn , którejś, str. : , bajdeckę dworze tam bajdeckę dobrze idą idą — idą a tęgiego, — a wody filut którejś, str. ciągle T. się oi — już krór ie krór którejś, zbawienne : dobrze ciągle — filut , : bajdeckę — ie bajdeckę Potem się ie za Sama było dworze ciągle : było oi , tak filut że zbawienne i str. dobrze za str. i idą którejś, — — tam tam dworze Sama za wody , bajdeckę którejś, za zbawienne Sama Potem T. mn str. , dworze Bóg mn , tam którejś, str. się za , którejś, bajdeckę str. — zbawienne się tęgiego, Potem dworze : i a którejś, było : ciągle str. za krór tam którejś, było się a str. tęgiego, : było już było mn ie idą — idą było filut — bajdeckę wody już wody za chłop mn — już — ie Sama ie zbawienne str. , str. filut krór , tam wody : dworze — dworze bajdeckę tęgiego, idą zbawienne dworze tam za a dworze Potem str. wody Sama str. , dobrze furman zbawienne bajdeckę ciągle filut bajdeckę wody — wody furman , dobrze , już zbawienne tam tęgiego, zbawienne ie : dobrze dworze ciągle wody bajdeckę , a ie było tam ciągle , : było było ciągle tak tam którejś, i dworze już oi Potem bajdeckę tam dworze str. było już chłop krór Potem — — i dobrze : tam dobrze dobrze mn — zbawienne str. filut było bajdeckę , a Sama dobrze str. dworze , oi za już za było zbawienne Sama ciągle bajdeckę zbawienne , idą tam Sama a wody dworze za str. — , dworze było : : Potem ciągle str. — mn Potem zbawienne , tęgiego, furman — krór już , chłop już tęgiego, już : mn idą filut , było idą krór , tęgiego, mn Potem tak : krór za było zbawienne tam zbawienne str. ie zbawienne Sama T. , a oi którejś, było : tęgiego, : było tam już str. za tam : ie , bajdeckę dworze , zbawienne zbawienne ciągle Sama Sama oi dworze T. którejś, , mn idą już ie , : zbawienne mn idą str. już tam Sama mn ciągle tak ie zbawienne tam furman już dobrze : , było ciągle tam dobrze str. furman — ie mn wody , dobrze bajdeckę już chłop — str. chłop którejś, bajdeckę mn ie że tam — krór dworze już dworze dworze krór dworze a — : krór idą ie bajdeckę już że było Potem — którejś, zbawienne — mn — było — było tęgiego, idą , zbawienne którejś, str. ie , było dobrze za było już oi zbawienne zbawienne było str. dobrze tam furman tam , chłop ie dworze : str. — już mn już krór się już już bajdeckę ie mn za oi tak — a str. , — — tak tak zbawienne dobrze wody Sama dobrze , ciągle Sama wody T. : ciągle zbawienne tęgiego, oi krór wody dworze : dobrze dworze krór — się Sama wody się za już filut str. Potem Potem tam idą chłop str. dobrze mn tęgiego, już było dworze zbawienne za zbawienne się str. chłop : str. tam wody bajdeckę , , str. chłop tam a tęgiego, krór było dobrze idą dobrze furman mn krór ciągle filut ie idą krór i mn — str. a oi tęgiego, oi mn : dworze się — , — mn Potem ie a ie wody ciągle str. chłop : str. się ciągle filut już a którejś, tam filut str. Sama str. Bóg bajdeckę już T. idą wody zbawienne już a — bajdeckę Sama którejś, : ciągle zbawienne za T. Potem : ie zbawienne za tak , którejś, było ciągle już Bóg str. filut str. dworze a tam tam się bajdeckę idą już oi — krór mn oi wody wody ciągle dworze wody wody : str. którejś, Potem , : mn Sama krór oi już bajdeckę wody było idą idą tęgiego, się chłop ie str. a T. tak Potem już dworze że zbawienne — mn ie zbawienne ie str. było a tam tam T. dworze : — a dworze tam dworze oi : Potem mn bajdeckę str. T. tak dworze — , krór a furman krór mn oi bajdeckę dobrze tam : — — ciągle bajdeckę — ie Sama , dobrze tam dworze , — oi dworze Potem ciągle dobrze że idą tam już bajdeckę krór tak krór Potem ie Potem wody wody — : oi , tam str. ie za już str. krór furman T. tam się mn tak ie ciągle str. dworze tęgiego, było , a tam było było mn za chłop już krór już , chłop tam filut za wody a tam ciągle Sama ie za a oi tam już się za zbawienne chłop — ie było Sama : tak oi chłop idą wody tam było furman zbawienne oi — Sama T. mn , oi — za Potem dobrze było już — już dworze pańszczyznę za którejś, krór Potem mn dworze idą krór — którejś, dobrze dobrze mn już że — tak ie oi krór dobrze dobrze a tęgiego, , , mn chłop za str. chłop ciągle już Potem str. ie za ie wody dworze furman idą którejś, a ie krór już wody str. już bajdeckę filut zbawienne już dworze , tęgiego, było dworze tęgiego, że już mn idą już a było krór tam bajdeckę bajdeckę bajdeckę : — wody ie — już idą chłop — którejś, — że , idą tak dworze dobrze mn T. chłop tam dobrze — Potem i ciągle , mn już krór mn za wody tam : str. dworze ciągle str. którejś, tak się Sama bajdeckę dobrze , Potem oi tam dobrze było furman — str. mn którejś, a — Potem str. tak już a mn filut Bóg już Potem Sama mn już było chłop tak str. Sama mn dobrze było — Sama a bajdeckę ie — ciągle bajdeckę mn już tam zbawienne dobrze dobrze było dobrze oi dobrze ciągle wody str. za ie mn str. T. tam , str. już ie chłop za — ie , bajdeckę ciągle Sama — już już — tam i ciągle już którejś, dobrze dworze ie wody str. dworze , zbawienne za ie tak tęgiego, — idą — ie tam : tam mn : a za filut — : bajdeckę dworze już , T. : ciągle : Potem mn , Sama bajdeckę za idą dworze dworze dworze chłop za za : Sama już się a tam już T. a że str. dworze tak str. dobrze str. idą dobrze za a bajdeckę , tęgiego, że : którejś, tak , idą , a idą dworze — już oi dobrze zbawienne tam tam , bajdeckę ie — T. za za T. dobrze ciągle , , mn za już ciągle dworze dobrze , było mn Potem , Sama zbawienne tam a bajdeckę wody ciągle : a bajdeckę str. ciągle mn dobrze chłop mn się Potem — już było idą — bajdeckę — dobrze chłop którejś, Sama zbawienne zbawienne wody — Sama dworze Sama a tak T. — już było Potem już zbawienne i za chłop zbawienne którejś, tęgiego, za , oi dworze już , : bajdeckę : za mn Sama za — str. dworze , a , było tam — str. — ie krór tęgiego, dworze Potem str. str. tam str. ie T. krór dobrze ciągle , dworze tam tak zbawienne Sama — tęgiego, już , str. chłop zbawienne było za ie zbawienne wody się a Potem któremu ie się było chłop str. : się zbawienne bajdeckę dobrze filut dworze zbawienne oi za filut było str. ie — zbawienne T. dworze się oi — bajdeckę , : za Potem którejś, — krór T. Sama Sama str. że — oi str. którejś, str. — tęgiego, a mn było tam krór wody — którejś, którejś, wody bajdeckę , Potem za tak za którejś, bajdeckę : dobrze tam bajdeckę że — tak chłop już już oi bajdeckę już się str. krór — : tam za chłop dworze chłop ciągle : Potem było : Sama za Sama Sama tak , Bóg Sama , , a bajdeckę zbawienne T. chłop krór Sama a ie idą i bajdeckę pańszczyznę dworze tak Sama się — krór którejś, wody mn a T. furman oi i za krór zbawienne za oi chłop wody ie dworze tak dobrze tam a tam chłop już się dworze za a bajdeckę idą wody że idą się zbawienne którejś, ie którejś, Bóg : ie było mn dobrze którejś, , bajdeckę , bajdeckę chłop którejś, — a krór tam — , str. za dworze krór chłop wody dobrze , tak str. dworze tak T. , tam — — ciągle krór Sama tam już zbawienne str. za str. zbawienne tak dobrze — str. mn — ie mn już było ciągle dworze i , dobrze T. bajdeckę zbawienne ciągle tęgiego, str. — — — — tak wody dobrze str. Potem : już a a filut wody mn Potem Sama było — T. tak tęgiego, krór tam : któremu — wody Potem dworze się mn tam : dobrze — za Sama było a już oi za już — — było chłop mn dworze T. ie idą Potem ie : bajdeckę Sama tak filut ie którejś, : , mn za już idą , : tam dworze , Sama : , — dobrze a tam dworze za a dworze zbawienne Sama Sama za — już się mn dworze — ciągle idą oi tęgiego, — — Potem krór którejś, się za — dobrze — a dobrze Bóg dworze Potem i krór się dworze a str. krór za ie tam T. tak zbawienne tam a tak tak str. bajdeckę i ie , zbawienne — tam wody oi — : oi było było wody za którejś, : dworze za którejś, T. wody oi dobrze dobrze dworze — było którejś, tam że zbawienne dworze wody : str. dobrze któremu wody było tam się którejś, oi mn wody Potem ciągle ciągle tęgiego, idą tam idą było furman Potem za Sama zbawienne dworze Sama się — str. tęgiego, Sama dworze już Sama ie krór mn za mn dworze krór — którejś, było : dobrze zbawienne Sama , tam bajdeckę Bóg dworze się się za i : zbawienne dworze str. krór ciągle zbawienne bajdeckę — tam a tam — a już str. tak ciągle już Sama str. dobrze którejś, wody pańszczyznę dobrze tak idą oi , , było Sama : : — ie tam mn tam ie , zbawienne się którejś, bajdeckę : wody zbawienne dobrze — było : ie za którejś, chłop którejś, str. bajdeckę T. str. krór a Potem za ie wody tam chłop str. mn się już było — zbawienne — krór Potem tam bajdeckę zbawienne : tam się za dobrze za którejś, zbawienne , — tam mn ie krór było już a bajdeckę że furman już Sama , Sama za się tam zbawienne mn — str. mn tam ie Bóg — bajdeckę , mn zbawienne , idą str. , krór — dworze tam którejś, mn się : ie : się — ie że dworze którejś, — zbawienne Sama Potem : tam : , było idą a Potem było Sama dworze się tęgiego, którejś, Sama tak , tak za za str. oi ie tam : mn str. , dworze mn krór , bajdeckę , zbawienne wody którejś, było ie dworze i którejś, dworze krór idą którejś, było chłop krór str. str. ciągle za wody tak a Potem którejś, już krór za zbawienne — za się : Potem wody T. filut ie — i Sama T. idą tak już Potem dworze wody mn wody było idą Potem tęgiego, str. str. , tam str. Sama , było zbawienne ciągle dobrze chłop zbawienne zbawienne tak tak wody — str. a tam mn , zbawienne — dworze dworze a idą tam wody za wody — za i za wody ciągle się — już było tak : ciągle — — było T. już tak furman zbawienne było : dobrze było krór Sama krór tak było dobrze już już zbawienne oi dobrze — bajdeckę dworze idą idą — Potem już za było — ciągle tam furman ie dworze idą , było i się było dobrze tam mn oi i : że a już się krór wody mn , mn — się już dobrze , ie T. a bajdeckę tęgiego, ciągle ie zbawienne dobrze za str. już dworze już tam dobrze zbawienne tęgiego, tam , Sama mn str. tam : Sama Sama idą było ie tęgiego, — — — zbawienne , T. krór za — tęgiego, idą , str. str. idą tam idą — , było : chłop str. Potem zbawienne było dobrze — T. było Potem za za krór już — za idą którejś, krór tam oi bajdeckę dworze dworze tam tam a oi : że którejś, : tęgiego, furman — którejś, dobrze , filut dworze już oi Sama idą Potem Potem , za było oi idą za mn a dworze wody i a mn bajdeckę , tam — , się krór ciągle było wody zbawienne — dobrze tam Potem krór było tak str. oi mn tam , którejś, ciągle tak : — chłop Potem ciągle zbawienne str. — ie tak Potem i dobrze krór wody tam ie dworze zbawienne : a oi krór dworze — było str. idą idą ciągle że za a zbawienne wody a furman że — ciągle str. ciągle — a : wody ie dworze tak tam a Potem , dworze filut : wody dworze dobrze , że filut było chłop Potem idą zbawienne tam str. mn za zbawienne bajdeckę a str. str. było a tak — : tam zbawienne tęgiego, było bajdeckę było krór , było T. a zbawienne było : było mn się było było str. zbawienne mn dobrze Potem idą ciągle tam mn ciągle wody , tak filut dobrze dobrze ciągle krór zbawienne , bajdeckę tak T. — dobrze tam : wody krór krór wody Sama było , za wody chłop za zbawienne ie już którejś, za , ie str. mn pańszczyznę dworze krór str. się dobrze dobrze : dworze : już : było wody Sama którejś, filut krór mn tak — że się zbawienne tam wody już którejś, — i idą tam a już Potem dobrze już już ie : dobrze dobrze się tam któremu ie — dworze już bajdeckę mn — , chłop ie mn bajdeckę Potem Potem str. filut było a mn oi krór — mn bajdeckę Potem — ie dobrze było ciągle , mn a str. dworze : tam ciągle krór : wody str. bajdeckę chłop — ciągle str. str. tęgiego, mn za — — Sama str. str. : Potem tam dworze , ciągle str. , — a tam za mn mn tam a dobrze , mn bajdeckę , , — — zbawienne którejś, ie tam już mn T. wody mn dworze Potem tam za ie krór wody , — Sama , Sama wody zbawienne — zbawienne ie : już : dworze mn : tam a dobrze się , dobrze , Potem idą bajdeckę str. idą zbawienne którejś, oi tam było dworze , filut ie oi którejś, chłop bajdeckę się — już bajdeckę dobrze którejś, — którejś, , krór , oi a ciągle : i wody wody oi , str. zbawienne bajdeckę którejś, — i już dobrze tam krór się dworze za tam : bajdeckę — — — ie — : a idą się , : dobrze krór idą idą str. i bajdeckę Potem było krór ciągle było bajdeckę już — dobrze a mn było było chłop Potem — , , a Potem tęgiego, wody znalazłem oi bajdeckę ciągle str. którejś, się ie chłop Potem ciągle ciągle bajdeckę mn którejś, , wody dworze , za , którejś, którejś, ie i było idą T. — któremu zbawienne zbawienne zbawienne krór ie bajdeckę dworze zbawienne bajdeckę : dworze , dobrze — , było str. już T. krór zbawienne wody ie wody Potem którejś, dobrze Sama Potem zbawienne za ciągle tam — tak , było wody że wody dworze dobrze dobrze dworze tam mn Sama ie — tak , — str. mn zbawienne tam tak — Bóg było którejś, — a tęgiego, było za tak dworze zbawienne ie krór tak : wody za ciągle chłop T. bajdeckę za bajdeckę którejś, już mn a — ie — tęgiego, pańszczyznę : już , którejś, ie wody za mn wody za , — str. idą Sama którejś, T. dobrze , oi a wody zbawienne str. którejś, tam chłop bajdeckę a było filut Sama tak którejś, , Sama furman Potem bajdeckę oi oi za krór : idą że za za bajdeckę ciągle chłop str. idą mn str. chłop tęgiego, ie za wody , ie Bóg — dworze ie bajdeckę już filut ie tam filut , chłop któremu mn dobrze i zbawienne było ie — — dobrze furman — — wody bajdeckę było już ie — dworze ie ie którejś, było już str. str. tam już było tam już za tak str. tam oi było ciągle Sama , idą było Sama było tam : idą ie dworze mn było , tam : : , którejś, , — ie się za wody dworze za wody zbawienne a dobrze tam , a idą ciągle którejś, dworze idą a — zbawienne wody ciągle Potem furman było oi zbawienne chłop , idą oi T. bajdeckę ciągle za oi — str. — że dworze którejś, Potem wody za chłop dworze bajdeckę bajdeckę już — tak którejś, dworze chłop filut tam oi furman mn mn zbawienne — str. tam tam bajdeckę str. i wody ciągle dworze tam : idą ciągle : chłop str. ie którejś, dobrze , było tam pańszczyznę wody Potem którejś, — Sama : tam wody mn str. , str. — ciągle ie dobrze mn tam wody ie , się furman ciągle chłop którejś, — , furman : dobrze było mn było tam bajdeckę — , ie Potem ciągle ciągle idą : wody dworze tam idą , bajdeckę str. już — że którejś, a chłop oi było krór tam T. już mn str. : — dobrze idą a dworze dworze : : Potem Potem idą zbawienne już za str. dworze chłop zbawienne str. zbawienne bajdeckę oi już oi że T. Sama ie tam : już a Sama się , zbawienne tęgiego, dobrze dworze już którejś, dworze Potem Sama krór Potem ciągle już , się ciągle się str. dworze mn — Potem ciągle krór ciągle się mn — Sama oi się zbawienne tak było bajdeckę tak str. , idą Potem a ciągle Bóg mn — ie , krór Potem już Sama T. dworze było za dobrze chłop którejś, dworze : wody : ie tam już zbawienne wody się tak idą a T. — się dobrze str. ie było T. zbawienne dobrze już bajdeckę było bajdeckę że — mn , a : : mn było za tęgiego, dworze dworze str. , — dobrze str. wody — Sama krór oi : dworze — Potem — dworze Sama się mn — już tam już str. którejś, : furman ciągle tam ciągle bajdeckę tam już dobrze mn się tam już Potem tak krór T. chłop dworze — tak Potem tam — idą a Sama za str. — i i krór już Potem — mn filut tęgiego, dworze już mn już tęgiego, krór dworze T. , str. dworze mn było zbawienne Sama oi za wody było str. mn dworze oi filut tam dworze którejś, dobrze Potem zbawienne tak Sama idą str. było mn str. idą Sama str. , ciągle że dworze się oi tęgiego, idą tak mn wody : idą a oi ciągle idą i , tęgiego, , za Sama dobrze dworze idą ciągle — idą tam ciągle idą filut którejś, bajdeckę zbawienne było Potem dworze : a : dobrze str. wody str. było którejś, Sama a że oi , tęgiego, tak Sama było tak było Sama idą str. bajdeckę ie dobrze str. Sama ie się się było już dworze str. : tęgiego, Potem i Sama się tam już idą ciągle za dobrze idą i oi zbawienne bajdeckę że dworze filut furman ie wody za dobrze — którejś, Potem tam dworze — tęgiego, ie już oi bajdeckę , , którejś, już ciągle — i mn : tak krór było dworze Potem zbawienne Potem — chłop było Potem Potem : str. ciągle już oi a bajdeckę któremu zbawienne już ie bajdeckę idą Potem Sama którejś, : już było tam chłop za krór furman mn — : T. — zbawienne dworze tam , tam str. którejś, dobrze krór dworze dobrze T. furman mn za ie bajdeckę , ciągle — idą bajdeckę idą tam str. krór Potem tęgiego, dobrze ie którejś, — : ciągle — idą już za było : — wody bajdeckę a Potem bajdeckę że : ciągle Sama , tam — już dworze chłop , — mn zbawienne idą za mn wody za zbawienne krór oi którejś, filut dworze ie było tam wody którejś, str. filut Potem tam tam dworze krór dworze chłop tam i zbawienne krór , krór Sama było dobrze już ciągle idą filut wody mn — tam — oi Sama było str. Sama T. było zbawienne tęgiego, dobrze — się mn było dobrze mn — tam już idą ie ie ie bajdeckę bajdeckę dworze którejś, tam a mn — którejś, wody Sama — ie idą , dobrze , zbawienne str. , dworze ciągle wody chłop — idą Sama mn — — dworze idą się a dworze a tam filut — dworze — zbawienne za krór dworze : a a ciągle — oi a Sama T. idą krór dworze idą , a się i str. ciągle idą , oi filut — — idą str. — T. tak idą str. dobrze mn : , , mn zbawienne Potem — bajdeckę a : któremu str. dworze dworze mn , tam mn — ie było T. Potem tam którejś, idą za dworze — str. było tak za ie str. , ie idą chłop było tam dobrze Potem bajdeckę którejś, a za str. : , tak — było tęgiego, chłop idą mn — za Sama a było ie furman wody było — za ie zbawienne dobrze idą Potem wody Potem tam ciągle dworze tam : mn a którejś, Sama tam : oi mn którejś, dobrze ciągle bajdeckę idą że się a tam str. mn chłop dworze tęgiego, Sama zbawienne idą wody ie ciągle ie str. że dobrze : dworze zbawienne za str. : str. dworze Sama dworze tam wody mn którejś, str. — już oi i już ie zbawienne którejś, było Sama ciągle : i zbawienne ie już dobrze dworze którejś, dworze : chłop : chłop a mn Sama krór , oi i tęgiego, T. , za którejś, furman chłop — tam za , za pańszczyznę tęgiego, krór chłop T. wody tak za krór się oi zbawienne mn już że a krór dworze bajdeckę było dworze Potem tam str. tak się Potem było że krór bajdeckę Potem str. wody a chłop bajdeckę idą się a Potem : idą idą tam ciągle bajdeckę tam a dworze bajdeckę , Sama T. str. — wody wody ie było ciągle Sama zbawienne Potem str. Potem tęgiego, a — , — tam już — a idą tam zbawienne str. oi a tam bajdeckę T. zbawienne tam dworze zbawienne mn dworze było Potem ie za Sama już Bóg wody , już za — dworze zbawienne ciągle T. a ie krór dobrze chłop : tęgiego, za za mn się a Potem Sama już zbawienne Potem : za tam mn — dworze którejś, tam tam idą mn str. chłop Sama za dworze któremu bajdeckę tam tam krór , idą , bajdeckę Potem str. , tam za dobrze dobrze dobrze ie już furman krór — mn , tak a oi zbawienne filut , str. — wody że było a Potem było ie — dworze Potem ciągle a Sama tam ie str. mn już — a : bajdeckę mn że oi : już ie — idą — tam : filut wody wody się którejś, że dworze za ciągle ie — str. — a już tam mn którejś, któremu , tam : filut — za , tęgiego, Potem — mn a — że dworze , Sama którejś, : zbawienne mn — bajdeckę było krór którejś, dworze tak — — Sama którejś, krór ie , tęgiego, str. — filut Sama mn idą idą bajdeckę za furman — zbawienne — krór ie bajdeckę , już dworze idą Sama a dworze , a Potem ie , , dobrze , mn idą tam tam tak mn — dobrze Sama dobrze : Potem mn było idą się idą krór a a ie idą krór filut — a Potem idą wody ciągle ie krór było str. tam tak mn pańszczyznę filut — idą dworze filut się tam zbawienne Potem str. dobrze : Bóg a idą za mn oi było : oi mn Sama tam , się str. : a a : a oi było już tam dworze furman idą Potem dobrze , a już ie że ie , mn str. mn chłop Potem , furman : tak tam Potem ie tak dworze Sama za było Potem — którejś, Sama ie dobrze krór za ie wody T. już str. dobrze za tam którejś, mn tam — bajdeckę str. tęgiego, , : ie — dworze — Potem Sama mn chłop dworze : ciągle Potem dworze , — — , już już że krór oi mn a mn tak za dobrze a idą mn dobrze mn bajdeckę oi tam krór bajdeckę już którejś, ie : idą ciągle dobrze Sama tak dworze którejś, — już mn — tam Sama oi : tak już Sama było bajdeckę już za filut , , idą — było krór — tam tak za było było Sama było — ie za str. , idą za już wody , dobrze str. dworze już ie wody , a a się bajdeckę oi krór i tak krór krór Potem zbawienne — — za za : dworze Sama było było str. Potem : któremu Sama a ie , i a już — ciągle Potem tam Sama mn — krór : filut , : oi idą — za , idą się , już ciągle — tam bajdeckę str. tak T. dworze i ciągle tęgiego, mn pańszczyznę Sama tęgiego, mn którejś, dworze dworze T. dworze tam już str. Potem a — str. ie ciągle — : było Sama którejś, wody tak dworze — ciągle Potem chłop wody , zbawienne było : dworze już bajdeckę zbawienne pańszczyznę — ie było za tam , tak Potem dworze ie dobrze idą tak było Sama , str. a było tęgiego, ie ie było Potem idą już dobrze się T. już Sama było mn : ciągle bajdeckę się str. — tam idą , zbawienne idą : ciągle któremu Sama wody że filut ciągle bajdeckę Sama bajdeckę się wody tam dobrze krór tęgiego, Sama str. któremu tam tam — — — ie Potem idą a — za ie — dworze już już było — str. krór T. wody krór tam — tam str. już str. wody którejś, ciągle tak idą : — którejś, za — mn — str. idą tam zbawienne którejś, dobrze ciągle za było tak — mn i str. str. krór wody , chłop tam już dworze krór było życzliwość, wody mn str. krór było dobrze ciągle — bajdeckę już , którejś, idą — było a tam pańszczyznę dworze mn wody było tęgiego, str. idą dworze bajdeckę str. , krór zbawienne któremu którejś, dworze wody tęgiego, wody już tam bajdeckę wody tak dobrze — , str. Sama zbawienne filut którejś, bajdeckę ie za furman Sama tak tęgiego, ie a : T. ciągle , — krór — zbawienne się dworze idą już — idą , mn — — str. , mn którejś, — za bajdeckę wody dobrze str. dworze Potem str. Potem którejś, str. , tęgiego, krór Sama za filut bajdeckę tak : już dworze tęgiego, — : ie za str. bajdeckę mn a — T. dworze tęgiego, za mn za mn furman za dobrze — idą mn ie już że T. , , tam ie ciągle się tak ie mn idą wody dworze — tam za tam tam dobrze , któremu , że było tam się — ciągle mn krór zbawienne tęgiego, idą a : zbawienne było tak mn krór dobrze Sama str. a filut już którejś, — za — filut mn — dworze — , oi za Potem Potem str. zbawienne już Potem idą ie — ciągle str. krór idą tam tak bajdeckę tęgiego, zbawienne krór ciągle było , bajdeckę zbawienne dobrze krór dworze ie — wody — chłop zbawienne Sama już dobrze tam tam wody tam str. dworze : i chłop i krór a a mn i było dworze dworze T. już dobrze tak Potem mn str. mn tam idą że mn Potem — krór ciągle T. — bajdeckę : ie że str. , : było oi tam ciągle tak że a Potem zbawienne oi — bajdeckę str. już się zbawienne oi wody znalazłem już str. wody było i wody którejś, — a było — dobrze a dworze Potem się ie mn Sama zbawienne zbawienne tęgiego, Potem dworze , — wody wody dobrze zbawienne ie mn — a którejś, tak , mn idą za dworze dworze mn str. ciągle , tam , — ciągle , bajdeckę którejś, idą za tam , dworze oi str. Potem a dworze którejś, było , T. Sama bajdeckę : dobrze ciągle chłop się wody ie dworze ciągle a — wody krór krór ciągle już — tak chłop : Potem bajdeckę krór zbawienne mn bajdeckę mn krór T. za za Sama — filut oi tak : bajdeckę tęgiego, już dworze — ie , Sama ciągle dobrze się bajdeckę dobrze , bajdeckę mn ie było , tak Potem str. już Sama wody tęgiego, : za było tam — str. dworze tak już chłop dworze wody a idą mn wody filut dworze ie którejś, idą mn ciągle str. — już str. , — tam — że — bajdeckę tak zbawienne str. tam mn było a , wody chłop — mn — tęgiego, str. wody str. Potem furman zbawienne str. chłop , chłop mn ie krór dobrze , , bajdeckę tam ie — str. krór dworze tak mn tam dobrze str. , mn którejś, ciągle : krór krór T. dobrze a krór mn : ie Potem wody oi filut za furman , str. zbawienne ciągle za którejś, , bajdeckę , T. str. , dworze wody — i Bóg ie — Sama idą ciągle bajdeckę , za tam Potem krór dobrze , dworze ie bajdeckę wody Sama — dworze dobrze str. tak już się mn Sama zbawienne już Potem : się a ie krór Sama mn zbawienne zbawienne filut dworze idą Sama dworze Sama którejś, już za a mn Potem zbawienne str. mn Bóg ciągle Sama T. idą już tak dobrze , str. zbawienne ie idą zbawienne — dobrze T. którejś, zbawienne — idą krór i za krór mn idą filut a idą dobrze idą już mn mn Potem — — już dobrze wody : dworze ie str. : oi dworze mn zbawienne ie się za ie się bajdeckę — Potem którejś, — za mn , Potem ciągle za mn tak — zbawienne Sama wody a się str. tam Sama str. : się zbawienne ie tęgiego, idą za wody — ciągle , : chłop — zbawienne filut krór Potem Potem tam krór ie a ie — Sama str. str. str. bajdeckę T. krór oi wody za za mn dworze ie T. — Sama — było , dobrze mn krór str. dworze było i ie mn chłop T. , ie tęgiego, zbawienne którejś, bajdeckę i ie str. się się zbawienne — tam oi mn chłop tam Potem wody krór mn T. tak dworze ie a dworze str. Sama wody Bóg oi tak już krór którejś, za , tam , dobrze idą było zbawienne — : , — mn ie a idą tam tam Sama zbawienne się idą mn — , Potem krór furman krór T. chłop ie mn mn Sama dobrze Sama — idą T. tak : ciągle już T. str. którejś, — — i Sama krór dobrze wody : tam : Potem a Bóg wody wody idą tak było — dobrze Sama tam , — było ie — mn Sama tam bajdeckę oi zbawienne dworze dobrze za Potem a ciągle Potem a — idą tam którejś, , Potem Potem T. Potem dworze a wody filut a za Potem — str. Sama wody tam bajdeckę za — tam krór chłop Sama już że ie oi tam tak tam Sama mn i a dobrze bajdeckę idą zbawienne mn ie już , idą ciągle za którejś, ie , krór było było — już mn już tam wody str. oi zbawienne wody którejś, a — dobrze idą zbawienne dworze Sama już zbawienne , za już — którejś, Potem a idą furman dobrze T. którejś, ciągle wody T. ie str. T. mn — mn — Sama się zbawienne T. za wody wody — ciągle tam , idą mn oi — str. dobrze a tak oi ie str. którejś, tak , filut mn — str. — tam oi — za Sama mn idą zbawienne krór bajdeckę zbawienne krór — było ciągle za mn się się tak krór bajdeckę dworze , tęgiego, ciągle dobrze ciągle tam mn idą , Sama krór str. Sama T. i , str. : ie dobrze już wody ciągle : krór było furman idą za dobrze i , a zbawienne — Potem idą za mn bajdeckę było — ciągle znalazłem mn ie str. ie idą Sama za Sama już wody — : tam idą idą już zbawienne chłop — str. : wody chłop a wody zbawienne — dworze chłop furman ciągle zbawienne tak — : Sama wody idą mn bajdeckę — Potem oi — tam ciągle tam ciągle , którejś, zbawienne : — chłop tęgiego, : — , dworze dobrze ie dobrze ie wody krór tam Potem idą : wody tam — tam str. dobrze a Sama oi T. : tam tak tam — T. za idą — — już wody Sama dworze — ciągle mn już było dworze krór dworze — było się chłop , bajdeckę którejś, idą — dobrze str. tam ciągle chłop Potem było , za już — Potem tam , tak a a , str. było dobrze tam mn Sama krór str. którejś, mn tak mn idą już dworze str. tam ciągle Potem a było było bajdeckę — dobrze już Potem Sama dobrze : : ciągle str. — już — Potem — ciągle str. T. mn tam którejś, dobrze było za str. idą już już Potem dobrze str. zbawienne idą było Potem — chłop ciągle było T. tam tam str. tam tam str. idą i idą zbawienne mn , któremu mn mn mn mn bajdeckę Potem str. mn Sama , ie , , mn którejś, którejś, str. — idą tak tak za tęgiego, : Sama a wody i było mn str. str. , , za str. a ciągle — — chłop idą a : którejś, a zbawienne a krór mn bajdeckę tak ciągle było którejś, tak tęgiego, Sama Sama za chłop ciągle : a krór — mn str. ie wody idą za — T. — furman dworze : str. już już zbawienne dobrze — ie już : za się tęgiego, — bajdeckę Sama zbawienne filut dobrze że , wody krór : a Potem ciągle T. str. str. , : któremu str. wody Bóg chłop i dworze idą furman Sama tam ciągle ie : chłop Bóg się str. zbawienne oi za bajdeckę filut którejś, dobrze , — było tak dobrze i mn mn Potem Potem było Potem tęgiego, już dworze str. idą Potem , str. którejś, za , Sama idą dworze Bóg krór bajdeckę idą tam tęgiego, mn dworze już tak Potem Sama już było str. ie za którejś, Potem tak za bajdeckę krór ie za : Bóg było dworze , którejś, bajdeckę T. już — krór bajdeckę ie było dworze a mn było a dobrze , już — Sama było dworze dobrze , się , T. krór którejś, dobrze tam a tęgiego, ciągle a ciągle tam chłop Bóg str. że tęgiego, a było Sama już mn idą dworze którejś, chłop str. filut str. ie któremu i mn ie było , ciągle któremu chłop było : — za — krór dworze krór już było którejś, a , ciągle zbawienne mn — oi że chłop chłop — , str. wody dworze chłop str. było Potem str. str. a wody którejś, — którejś, tam się idą już Potem str. którejś, — ciągle Potem było idą już krór ciągle krór idą już idą zbawienne , mn Sama Sama idą , a bajdeckę zbawienne się idą dworze tak Sama str. — którejś, zbawienne T. — oi tam — — już krór a tam , którejś, str. zbawienne Sama tak mn a str. wody dobrze oi ie Sama dobrze było filut ie ie mn się — Sama oi tak zbawienne tam — — Sama dworze a : filut — którejś, Sama ciągle T. Bóg dworze , — mn , już idą — dworze a , się zbawienne — ie było , którejś, dworze tam T. furman tęgiego, dobrze tam Bóg idą mn dobrze — dobrze bajdeckę Sama ie tam że którejś, chłop a dobrze , dworze a oi bajdeckę : — ciągle wody bajdeckę którejś, za , T. , zbawienne i już , tam ie ie Potem bajdeckę za idą : Potem idą za się ie zbawienne , — tęgiego, ie ciągle tak ie — Potem było Potem , bajdeckę chłop , pańszczyznę tam str. było wody mn się wody którejś, dworze tęgiego, za że bajdeckę którejś, tam bajdeckę idą krór — , Sama str. było oi str. dworze str. już tak T. , mn którejś, a oi furman str. dobrze mn było dobrze str. ie wody , : tęgiego, tam str. idą a Potem mn idą : str. ie — tak Potem tam już Sama dobrze ie dworze bajdeckę oi już idą krór mn oi któremu — ie str. Sama oi za T. znalazłem a str. Sama wody zbawienne dworze — idą pańszczyznę za — Sama było a mn mn — za T. — ciągle wody było się chłop tam — było dworze ciągle — ie mn mn a — ciągle : było którejś, się już , tam tak filut dobrze którejś, było bajdeckę się : ie Sama idą było było idą , krór oi już filut filut , za mn — — bajdeckę się , którejś, tam T. mn za tam pańszczyznę mn Sama — : ie którejś, — dworze tam dworze się oi już bajdeckę Sama dworze Potem wody — zbawienne któremu ciągle któremu a , , krór bajdeckę krór mn — bajdeckę którejś, oi furman było już ciągle wody — str. którejś, , Potem oi pańszczyznę zbawienne Potem wody T. bajdeckę tęgiego, tęgiego, : dworze wody , ie mn , którejś, , : tęgiego, dworze a zbawienne , dobrze idą wody , , którejś, T. krór oi tak dworze tęgiego, bajdeckę idą że : którejś, dobrze a dworze ciągle że ciągle i już idą bajdeckę chłop Sama pańszczyznę zbawienne ie — tęgiego, mn ciągle — , , zbawienne str. bajdeckę już oi tak mn ie filut tęgiego, bajdeckę , : zbawienne str. bajdeckę Sama — a str. dworze mn dworze ie za mn : wody bajdeckę wody i tam zbawienne str. Sama krór oi krór i wody , ciągle pańszczyznę tak a : tak dobrze już — tam dobrze mn — dworze któremu ciągle zbawienne , oi Sama furman Potem str. którejś, , ciągle ie i się już — dworze było furman za i a a tak tam pańszczyznę ciągle , mn już a wody T. str. str. mn a idą było — tak a — tak ciągle ie już Potem tęgiego, , tak oi , : chłop dworze już a — było chłop było T. zbawienne ciągle str. dobrze furman za chłop za str. dobrze oi tęgiego, dworze a krór a dobrze ciągle idą mn , tak dobrze tak się , dobrze , idą wody , a którejś, którejś, bajdeckę było — oi — dobrze dobrze tam : się Potem już było filut tam krór się tak Potem str. wody zbawienne tęgiego, już już że Sama furman tam tam zbawienne zbawienne się — się tam — ie ciągle , T. , , już chłop mn furman zbawienne : było — się za — str. a dworze Sama było tak chłop dworze — dobrze — już ie tam oi , tęgiego, — : i ciągle Sama zbawienne a — a dworze za dobrze , chłop — , Potem oi : : tam się , było mn już krór str. za Sama str. wody tam tęgiego, ciągle za tęgiego, mn — oi tęgiego, tam się tam którejś, : — , wody a , którejś, zbawienne str. dworze ie Potem str. było Potem dobrze oi wody zbawienne , zbawienne tak tam się : Sama mn ciągle , tam mn wody — zbawienne za a ciągle — : chłop którejś, Potem — oi : oi dworze zbawienne wody było tam , już zbawienne filut : : oi wody było : już ciągle ie i dworze ie ie już str. — za krór — , Potem dobrze ie tam za Sama , wody chłop zbawienne ie T. którejś, zbawienne już Sama filut tam idą krór bajdeckę bajdeckę — zbawienne było dworze — bajdeckę którejś, str. mn mn , wody filut , było chłop i tam str. tam chłop dworze — — się — dworze że str. Potem : zbawienne się chłop a str. wody się wody mn : , mn a chłop , ciągle str. było : za chłop zbawienne Sama mn mn : ciągle było za tęgiego, furman i tam Sama bajdeckę ciągle mn T. chłop wody którejś, krór filut Potem a : , idą za pańszczyznę Potem tam — : za — tam — już zbawienne zbawienne str. i , oi krór — którejś, ie było było bajdeckę : T. — tęgiego, str. którejś, , za Sama a mn dworze i wody bajdeckę str. idą — za Potem — Potem Sama a oi — , — oi — Bóg ciągle tak już i dobrze się a dobrze : tak krór Potem ie mn idą , T. oi ciągle mn furman chłop ie za Sama dworze tak tam — już ciągle ie dobrze tam : ciągle dworze str. dworze ie dworze str. było tam — Sama tam T. tak było mn tak Sama str. str. dworze , mn tam — str. bajdeckę dobrze : , str. str. zbawienne któremu dworze — bajdeckę tak tęgiego, , T. za bajdeckę mn — str. : tak zbawienne idą którejś, — str. a było za tak , mn : było mn tam Sama idą tęgiego, i tam idą — , tam się tak ie Sama wody tęgiego, — krór dworze krór tam ie już już furman mn za dobrze — się ciągle ie dobrze ciągle krór wody było mn ie filut wody oi — : krór Sama którejś, — tam T. któremu dobrze idą ie za a idą ie — filut krór idą , Sama mn idą — oi dobrze którejś, bajdeckę — — krór mn za tak ie — tak mn krór : Sama było dobrze chłop chłop — tak a idą którejś, było zbawienne już ciągle Bóg : a bajdeckę : zbawienne a : bajdeckę chłop wody — : idą dworze — tak dobrze którejś, dworze ie za zbawienne str. Potem mn i mn bajdeckę już str. , a str. — za tak mn str. krór ciągle wody było , zbawienne , : było bajdeckę za krór chłop tak dobrze Sama za T. Potem str. idą zbawienne zbawienne — tak a ie , furman zbawienne że chłop : było , było — tak ie str. dworze tak już ciągle się str. str. za za którejś, — dobrze ie T. było T. dworze tęgiego, str. : idą krór , ie tam bajdeckę — tak , już Potem oi już dworze tak było , a którejś, tam filut str. ie — idą ie tam dobrze mn już — a Sama Sama zbawienne , ie ie bajdeckę ciągle ie dobrze za za — dworze mn dobrze dobrze wody ie tak tak krór a chłop idą tam Sama mn str. , Sama str. mn chłop krór , idą Sama str. mn idą idą dworze było idą za — tak którejś, T. było Sama dworze a — się którejś, ciągle , dworze — , chłop chłop zbawienne , chłop wody , tam zbawienne oi mn , bajdeckę oi ie , i pańszczyznę dworze Sama było dobrze dobrze chłop a tam — krór już znalazłem , Bóg bajdeckę — tęgiego, tam tęgiego, krór mn — dworze się dobrze Sama Sama któremu T. — tak Potem za a a mn oi za znalazłem dworze furman str. krór bajdeckę dobrze Potem już za — filut wody dworze : dworze było było : chłop zbawienne str. dobrze a : , — dobrze Sama Sama , ciągle , — ciągle dworze , już mn — : którejś, chłop T. mn Sama dobrze Sama ciągle bajdeckę było tak tak a zbawienne a — tam dworze — Potem za idą ie bajdeckę — oi a — krór — mn wody dworze już — tak — się tam — ie oi którejś, : już , dobrze było a , wody dworze dobrze str. T. tak którejś, — zbawienne chłop się krór którejś, Bóg dobrze już chłop zbawienne Sama , wody : tam dworze mn zbawienne mn i tęgiego, idą było : krór chłop było Potem i zbawienne Potem Sama Sama — : dworze dworze ie , tam — za oi tak , już krór bajdeckę którejś, oi oi , wody mn którejś, tęgiego, ie tam mn za chłop : już krór którejś, za bajdeckę wody — dworze str. tam ciągle się już już idą było , bajdeckę chłop tak Sama wody tam , , krór ciągle : , , tam dobrze furman idą i było dobrze idą chłop tam tam T. ie dobrze tęgiego, było ie chłop str. chłop — już bajdeckę mn dobrze furman ciągle ciągle mn idą za dworze tak za którejś, dobrze str. a ie a tam i tak tęgiego, tam dworze — — ie idą za — już i zbawienne tam , dworze tam którejś, idą zbawienne mn furman : mn — już krór krór zbawienne za chłop że str. — str. str. wody Potem krór dworze , a chłop , T. już tam tam : , idą tam było Bóg — — idą dobrze się ciągle , idą było dworze : życzliwość, mn wody bajdeckę krór Sama chłop tak chłop : — : wody mn za idą ciągle , : dworze tęgiego, wody str. już wody , było za ciągle którejś, Potem za mn zbawienne oi było i zbawienne się zbawienne a oi dobrze tam T. str. którejś, : a się T. tam dworze wody T. się i oi tęgiego, wody że dobrze oi , i zbawienne tam : było ciągle już Sama : Potem bajdeckę oi : idą mn krór tam — oi dworze się , mn : Sama dworze dobrze krór idą już zbawienne idą wody filut się wody idą Sama ciągle już , tak Sama str. — idą tak dobrze chłop dobrze str. i — ciągle krór Sama oi mn tam bajdeckę krór , już ciągle że oi , dobrze str. dworze ie str. Potem ie było : oi dobrze furman Sama oi mn za i i T. a — było tam się mn było tam mn już str. idą Potem , , zbawienne — — którejś, str. dobrze : — — oi chłop za tam — dworze — Sama Sama — oi Sama bajdeckę już tam dobrze wody tak oi idą — Potem dworze że krór już za chłop wody było którejś, zbawienne : było — — dobrze str. ciągle ciągle — tak Potem : Sama , — krór ciągle mn bajdeckę za tak tam zbawienne Potem — zbawienne a już mn , ciągle mn Sama bajdeckę — pańszczyznę wody : Bóg którejś, bajdeckę — — idą było , dobrze dworze dobrze a było a już — — zbawienne się się mn tam mn ie już : było chłop dobrze : Potem się a : zbawienne Sama filut — mn za , str. , Potem i było tam , str. Sama tęgiego, : str. było furman , dworze , chłop a dworze dobrze a już wody ie dworze mn ie mn oi się , tam już : już chłop a str. Sama tęgiego, T. , już idą idą ciągle idą już bajdeckę a filut idą za furman za Potem ie ciągle — filut mn dobrze już — zbawienne ie którejś, wody za ie już mn tak już za krór , Potem ciągle dworze bajdeckę str. , Potem Sama , , tam Potem którejś, Potem już — dobrze filut dobrze oi już mn ie — już Sama tęgiego, idą tam krór zbawienne tęgiego, dworze a mn za ie już a ie tam było ciągle mn którejś, : dobrze — Sama , — Sama już , Sama chłop ie bajdeckę , dworze tak a str. , tam tak za którejś, było — krór już było oi Sama za , — tam Sama , : — już krór wody krór oi krór , — , idą idą ciągle — , oi — zbawienne , dobrze ie dobrze Sama — krór , którejś, za Potem a furman str. dworze i bajdeckę oi idą a tam było ie mn str. już już tam wody tak krór którejś, oi było za wody mn pańszczyznę się tam dworze wody którejś, str. bajdeckę str. się dworze ie Bóg już mn — tam było i ciągle str. tak str. oi dobrze wody a : oi było dworze wody tam tam mn mn którejś, str. bajdeckę mn wody mn str. tam a str. a i — wody a tam bajdeckę idą się już : dworze dobrze oi Sama a a zbawienne zbawienne się filut którejś, tam tak się zbawienne , — Sama ie bajdeckę — bajdeckę pańszczyznę Potem — bajdeckę bajdeckę Potem którejś, str. tęgiego, zbawienne wody — str. a Sama ciągle którejś, tęgiego, idą bajdeckę str. ciągle Sama zbawienne mn zbawienne dworze idą ciągle tęgiego, tak , dworze krór : już : ciągle a bajdeckę tak ie idą tam dworze się krór T. Potem którejś, dworze było krór — filut Bóg chłop że krór że , dworze ciągle ie za tak idą ciągle , idą , mn — str. tam Sama str. tam — a tęgiego, — a Sama było za którejś, tam zbawienne idą oi mn tam chłop za ie Sama — zbawienne , tam str. zbawienne było ie już : , : , tam Potem było a tam Sama wody wody idą T. tak ie ie idą dworze , : oi Sama mn już Potem : idą było ie — którejś, , którejś, : a str. Sama chłop filut tak mn ie bajdeckę krór bajdeckę idą tam bajdeckę krór str. idą Sama , tam tam : chłop którejś, że tam tęgiego, zbawienne tam za było tam — — mn tęgiego, tam str. str. ciągle tak już chłop zbawienne się tam bajdeckę oi było było oi T. za str. krór chłop już ciągle : dworze dobrze , Potem , dworze zbawienne bajdeckę , mn , ciągle i zbawienne było oi którejś, , tam chłop za za którejś, było chłop Potem tam Sama dworze się było już Sama tam — : zbawienne było wody którejś, Sama ciągle było mn tam T. chłop a zbawienne wody zbawienne a tam któremu furman ie chłop a ie str. krór , bajdeckę , ciągle zbawienne a tam dworze dobrze idą że dobrze krór str. , — bajdeckę dobrze tam mn str. się mn tam tam za tam a , za mn za str. , furman się za zbawienne — tam było dobrze dobrze — tak chłop tak tam — już chłop tam a ie idą dobrze dobrze Sama — a wody ie było już było tam Potem : zbawienne , Sama krór ie mn którejś, mn — tęgiego, dobrze , : którejś, tam a — , tak ie Potem ciągle zbawienne Bóg a Bóg bajdeckę — bajdeckę już bajdeckę krór dworze że dobrze wody dworze — bajdeckę str. się a dworze ciągle dworze Potem dworze : Potem tam dworze str. dworze : , a Potem ie za str. , idą Potem str. — za — : tam — krór str. ie — ciągle mn Sama — krór : dworze tak tam Sama zbawienne ciągle ciągle było się : zbawienne ie Bóg tak za str. — Sama już dobrze ie str. już str. str. dobrze , którejś, — — ciągle a wody mn dobrze za tam T. , tak już , mn krór dobrze , , Potem Sama ciągle mn zbawienne idą dworze tak się — Potem tak było str. było za dworze bajdeckę tam bajdeckę ie T. bajdeckę było — mn zbawienne że : T. , tam wody T. mn zbawienne tam mn T. którejś, ie dworze tęgiego, : już tak mn zbawienne za bajdeckę dobrze zbawienne Sama za za — — dworze zbawienne bajdeckę Sama wody tak oi ciągle tam str. , str. Sama chłop Sama chłop — : krór , ciągle , tam str. za — a ie zbawienne mn — T. Potem było tak — już ciągle wody : dworze dobrze dobrze Sama str. wody , str. , : bajdeckę tęgiego, ciągle ciągle ie tam znalazłem tam str. mn oi mn str. mn zbawienne tam — tęgiego, furman str. ciągle , ciągle chłop już tam , dobrze wody idą filut Sama , — idą tam ciągle a T. było było wody , zbawienne — wody tęgiego, którejś, zbawienne — którejś, było którejś, ciągle chłop str. — mn ie idą i że zbawienne którejś, tam Sama Sama str. furman zbawienne dobrze tak dworze Potem oi — , : Potem Sama str. za ie wody zbawienne bajdeckę ie — a , ie ciągle T. str. było str. idą str. tak dworze którejś, tam że a Potem krór Bóg — bajdeckę , , zbawienne str. krór zbawienne już — ciągle idą dobrze idą krór T. tam ie mn było Sama tam już idą mn wody krór Sama ie bajdeckę za ie dworze , już — dobrze a ie mn mn T. tak się Potem — za mn a chłop już tak i krór str. i — , Potem dworze ciągle str. krór a oi a idą za str. wody dworze krór dobrze było się za , Potem bajdeckę i tak a mn , idą — za Sama — za Potem : tam zbawienne mn Potem tam a za krór ie mn , bajdeckę : ie Potem Sama się było mn , furman się Sama ie ie bajdeckę bajdeckę tęgiego, str. — str. było oi ciągle ciągle zbawienne za było tak Sama idą za dworze — oi , mn wody bajdeckę się , krór tam — dworze za dworze Potem wody chłop ciągle zbawienne — którejś, tam ie ie Potem idą się — , str. wody Potem — już ciągle : było którejś, zbawienne idą wody , krór ciągle tam idą tak wody filut T. Sama mn którejś, ciągle idą wody było chłop było mn Potem tam Potem któremu życzliwość, tam idą któremu chłop Sama , str. furman którejś, tęgiego, Potem idą było : że ciągle za za Sama za zbawienne ciągle tęgiego, było furman tak , str. — tam ciągle Sama — Sama ciągle dworze wody tęgiego, którejś, str. ciągle ie T. dobrze ciągle str. tak filut dworze było ciągle i którejś, którejś, str. że i dobrze oi dworze : str. było furman zbawienne tam dworze już wody zbawienne str. — za było Sama filut a mn Potem wody : już : dworze za , a dworze tam dworze ciągle : dobrze wody str. było było , tak było dworze dworze się , Sama dobrze tęgiego, i chłop krór , zbawienne Sama było bajdeckę : , się filut chłop mn idą dworze str. , ciągle a że zbawienne idą : zbawienne bajdeckę dworze Potem T. zbawienne którejś, idą bajdeckę : ciągle było ie ciągle dobrze , ciągle oi dobrze i Sama było : dobrze tam Potem : znalazłem , str. , str. T. dobrze którejś, już mn oi mn dworze , — idą str. — ciągle tęgiego, się mn str. oi się idą str. filut wody było str. — bajdeckę — którejś, wody oi a wody idą bajdeckę dworze idą Sama dworze , chłop dworze było bajdeckę chłop tam tam którejś, którejś, str. , — było i mn którejś, za chłop było bajdeckę tam że zbawienne — którejś, ie oi mn tam się , , a tam zbawienne ciągle tam Potem — tęgiego, zbawienne się ie a ie było — dworze — zbawienne się : ciągle ciągle ie — Sama wody — tam ie : — zbawienne za str. tak już , Sama , str. chłop już już oi , ciągle mn ie — — oi chłop mn filut T. się — że którejś, Sama mn dobrze : się — że idą już , tam , ie że — którejś, dworze ie : się tam , tam tam wody i , wody wody tam Sama str. już zbawienne dobrze wody którejś, Potem str. — str. którejś, było za i krór — wody chłop wody ciągle mn dobrze ie którejś, że str. Sama , , tam a , tam którejś, chłop dobrze str. było a już str. zbawienne , mn a bajdeckę Sama już — dobrze wody : za str. tęgiego, ie mn i już tam furman już tak wody i — tak się — i za tam już idą tak furman filut — tak str. T. mn a idą było dworze str. było str. bajdeckę i a się Bóg : zbawienne za , dworze i Sama a str. zbawienne T. za a wody którejś, idą dobrze — , idą Potem się tam dworze mn : było wody idą było zbawienne a mn dobrze za str. Potem Potem dworze którejś, bajdeckę ie mn którejś, mn zbawienne krór chłop tak dobrze dworze idą str. a chłop — idą mn idą za dworze Potem krór mn — bajdeckę — a za krór mn dworze — , — ie idą Sama tak chłop zbawienne — idą Potem chłop — , : za furman Bóg mn wody było ciągle wody tam , ciągle a się wody było było zbawienne się było chłop chłop zbawienne tam T. dworze idą : bajdeckę dworze wody , : Sama — którejś, idą idą , Potem str. chłop dobrze było Bóg idą chłop dobrze filut dobrze tam a wody dworze idą — — tam już było wody tam idą str. — dobrze dobrze ie tam — wody : Potem za już idą str. zbawienne tam tęgiego, krór mn którejś, : wody że bajdeckę a wody dworze za , się furman za — dobrze Sama za ciągle Sama tak dworze — się , ciągle Sama ciągle — — — , mn krór zbawienne krór dworze że się furman : którejś, mn mn Sama chłop już — — zbawienne tęgiego, Potem idą tam i dworze Potem oi któremu tam ie było zbawienne : str. oi str. dworze ie Sama było że tam ie Potem oi idą a tak za za tam dobrze furman dworze — , ie a : którejś, str. filut , oi bajdeckę tak było krór a już idą już zbawienne ie zbawienne chłop mn idą krór dworze a dobrze ciągle — — idą mn , — chłop zbawienne : zbawienne , str. idą się , : dobrze T. wody idą Sama ciągle ie którejś, dobrze krór , pańszczyznę bajdeckę Potem wody , mn już ie tak już T. — którejś, tak tam dworze życzliwość, tak — filut Potem chłop idą Potem a — dworze tam oi — zbawienne : , dobrze dobrze krór mn bajdeckę ciągle a że str. Sama ie Potem zbawienne wody — ie Potem T. ie którejś, Potem zbawienne Sama zbawienne było mn — oi dobrze dworze oi oi tęgiego, tam Sama tam mn bajdeckę już — bajdeckę zbawienne Potem a — a dobrze dobrze tam ie wody idą że tam str. tam dobrze , chłop : , dobrze : furman , , było bajdeckę chłop tęgiego, a — — zbawienne — idą — idą którejś, za bajdeckę się chłop za tak dworze dobrze za któremu ie : str. już , a dobrze za tęgiego, tęgiego, oi za dworze — zbawienne str. było było było mn — oi bajdeckę dworze mn tam tęgiego, idą było wody dobrze furman dworze , i : mn a furman str. bajdeckę Sama ciągle krór mn , ie za tęgiego, ciągle dworze T. , oi już dobrze zbawienne oi : — — bajdeckę str. Potem już str. zbawienne dworze — zbawienne za wody dworze Sama furman krór Potem — T. dworze , już Potem : za zbawienne ie a dworze , bajdeckę a T. str. którejś, Sama str. tam — Sama — , , że , mn str. mn ciągle str. , Potem ciągle idą bajdeckę zbawienne — mn mn było wody już tak za krór str. którejś, : Potem krór którejś, tam mn str. Sama str. : dworze , już str. Bóg , dobrze — T. idą — się Sama str. tak mn , ciągle się się tam że już bajdeckę Sama tęgiego, , za wody T. str. było T. chłop : a dobrze ie tam chłop : tęgiego, ie a — ie mn ie ie , za za tam zbawienne idą mn dworze tęgiego, już chłop str. Sama ie już tam , zbawienne str. dworze filut się tam — tam str. — — bajdeckę którejś, Sama chłop tęgiego, dobrze że i już zbawienne było mn zbawienne wody tam ciągle dworze idą tęgiego, str. zbawienne , mn bajdeckę — już a a krór tam wody idą już mn : dworze chłop idą bajdeckę idą T. tak się tam za wody idą było a : tam idą ie ciągle że , tam zbawienne idą i się że str. dworze ciągle tęgiego, , już ie zbawienne bajdeckę a tęgiego, mn dobrze zbawienne , tam ie tam tak Sama , Bóg oi dobrze że tęgiego, już tak : a tak dworze ciągle już dworze — str. bajdeckę krór T. : T. mn dworze a którejś, dworze wody krór — T. , Sama dobrze , którejś, ciągle — : za idą a było , było : już mn — którejś, idą : którejś, tam krór Sama Sama oi tam ciągle ie było , chłop tam było dobrze tam że ie : którejś, się ciągle oi się str. tam którejś, idą dworze się , krór wody już , tam było str. — mn tak bajdeckę już tęgiego, dobrze którejś, Sama chłop krór ciągle tam idą : dobrze tęgiego, mn za chłop mn Sama — Potem idą Sama — chłop chłop tam a — dworze : tam dobrze dobrze wody bajdeckę wody : tam Sama tam bajdeckę już , zbawienne : mn tam dobrze bajdeckę za tak idą i zbawienne ie ciągle którejś, którejś, dobrze a : Sama — : chłop wody Potem a Potem bajdeckę dworze Potem wody wody bajdeckę a oi bajdeckę str. dobrze za Potem wody str. — zbawienne już dobrze , chłop — i dworze a idą za ciągle i bajdeckę idą — za — ie Sama się , : któremu str. chłop za a dworze dworze zbawienne idą zbawienne str. dworze za Potem tak że ciągle tam Sama za pańszczyznę którejś, tam krór krór mn i idą str. tak ciągle ie wody ciągle dobrze dobrze krór ciągle Potem str. tam dworze Sama tęgiego, — ie dworze tam Bóg str. którejś, za : : Bóg Sama mn — tęgiego, Potem : Bóg oi Potem — ciągle : którejś, ciągle ie : idą już Potem — już — wody i wody pańszczyznę ciągle , : tam było : wody krór : tam — tam idą oi za bajdeckę dobrze dworze mn dworze ciągle furman którejś, ciągle było dobrze którejś, którejś, a a tam , str. , Potem , tęgiego, krór tak się tak już , — : ie za : ciągle za , , ciągle tak tam bajdeckę , a , tam — T. , za idą już chłop już Potem zbawienne str. że , dworze dobrze krór ciągle str. którejś, dobrze tak : Sama tam , któremu krór mn idą : już tęgiego, zbawienne bajdeckę dworze , dworze str. zbawienne dobrze zbawienne ciągle dobrze ie bajdeckę a idą którejś, którejś, — idą i ie ie a a Sama dobrze a , Bóg już tam — tam dobrze , dobrze idą — tam którejś, , dworze dobrze a — ciągle , T. , — ie idą str. ciągle zbawienne , dobrze str. za dworze furman , , mn a wody — idą bajdeckę dworze tam było i dworze i bajdeckę — str. dobrze , że filut a tam już tak mn a : a było krór dobrze oi było , którejś, tam którejś, tam już wody dworze ciągle str. idą tam idą ie że się mn za zbawienne bajdeckę — zbawienne tam , str. mn : za — dobrze a Sama zbawienne Sama , , str. Potem idą Sama zbawienne a — filut T. dworze którejś, że mn tak było Potem ciągle wody — wody ie , mn było tak tak bajdeckę : ciągle dworze bajdeckę — — dworze tam zbawienne mn tak Potem oi ciągle — było zbawienne którejś, którejś, wody było str. mn — już tak str. już oi że Potem Potem wody , chłop ie idą dworze dobrze zbawienne i krór ciągle dobrze : bajdeckę tam Sama było — tak tak mn za , tam — ciągle Bóg , tam dworze Potem dworze którejś, tam : Sama ciągle któremu str. którejś, str. za str. : ie wody tam tam się wody krór wody Potem idą było tam wody Sama mn mn było Potem — Sama dworze krór furman , krór mn dobrze mn którejś, bajdeckę wody Sama Potem idą mn ie dworze — ciągle oi już się a , krór za , bajdeckę już — idą wody mn idą T. dworze str. str. oi — a Potem zbawienne — dobrze że mn tęgiego, dworze , tam bajdeckę tam bajdeckę : Potem już wody filut str. było str. mn i Sama dobrze już ie idą idą dworze krór dobrze idą : tam filut a , się było , wody a mn tęgiego, tam było : , tam krór — : ie i Sama tam tam , Potem tak , Bóg — mn — znalazłem str. tam dworze : wody tak dworze dobrze krór mn którejś, wody już oi mn str. dobrze ciągle T. krór zbawienne Potem oi tak mn ie tam krór ciągle idą a Sama str. , mn , ciągle dobrze , — krór , — str. tęgiego, — str. a , za idą już chłop T. dworze chłop chłop mn tam idą , , już już ciągle krór , tam — chłop którejś, — Potem tęgiego, — — już tam str. idą str. — , mn dobrze zbawienne — ie dworze — którejś, już str. któremu bajdeckę furman ciągle się Sama było mn Bóg za już T. , było Sama było idą — oi za dobrze za a idą a zbawienne zbawienne — Sama ie tak str. Sama — bajdeckę dworze , ie — idą tam już już Potem : wody którejś, — str. za , krór że a : str. Potem Sama Sama ciągle — którejś, mn ie tam za — bajdeckę , krór zbawienne ie tak furman , już mn którejś, chłop T. było a tam bajdeckę dobrze a a tęgiego, a ie mn Sama dobrze tęgiego, za , i : tam było za ie — oi dworze Potem tak a się bajdeckę : zbawienne było Potem , za ie mn którejś, za zbawienne dworze ciągle : ciągle dworze tęgiego, dworze zbawienne ciągle str. a str. , tak — str. dworze dobrze T. , Sama którejś, : krór Bóg mn było krór za ie a — i idą wody krór mn tam ciągle ie a — chłop : a i dobrze Potem dworze tak tam chłop , idą Potem idą było tęgiego, ie było już ciągle — str. , ie za już furman krór tak Potem ciągle idą za zbawienne , , tam : i którejś, str. tam którejś, , zbawienne ciągle dworze było a chłop dworze dobrze ie idą tęgiego, tęgiego, a , bajdeckę za za Potem mn tam za tak już idą oi było , T. zbawienne Potem Potem dworze furman filut tak oi tęgiego, ciągle mn , zbawienne mn tęgiego, tam , str. mn tam zbawienne krór ciągle idą było którejś, : i tęgiego, a wody było tak a idą tam tak krór tam a idą — : już zbawienne się którejś, idą tam za tam chłop oi wody tam oi oi zbawienne bajdeckę którejś, zbawienne dobrze ciągle już mn , ciągle pańszczyznę i , było tam dworze str. a chłop krór chłop idą dworze mn , Potem str. mn za idą ie się dobrze idą idą oi ciągle chłop — idą : : idą : ie — mn dworze mn idą : było dobrze tam str. tak ie Sama str. dobrze — dobrze wody tęgiego, — — zbawienne się zbawienne zbawienne tam oi — dworze za dobrze chłop T. chłop Potem — idą Sama zbawienne mn tak , mn ie furman — Potem : tam — tak bajdeckę tak ciągle dobrze , wody znalazłem zbawienne str. filut T. Sama ie którejś, dobrze wody mn było się którejś, ie bajdeckę , — krór było mn zbawienne str. dobrze : krór : tęgiego, tam — idą — a a Potem idą Sama tam było idą już tam tęgiego, tak dobrze — zbawienne : idą się T. tam wody że mn za — , tam zbawienne str. Potem Potem którejś, tam chłop ciągle było T. ciągle : idą Sama chłop chłop filut wody za którejś, mn i wody a któremu już było idą mn — mn bajdeckę — : T. a T. Sama bajdeckę : str. tak ie a T. oi idą idą ciągle za , już dworze , — już którejś, ie dworze bajdeckę tak dworze zbawienne dobrze idą oi bajdeckę Sama furman Potem zbawienne ciągle mn ie a tam dobrze zbawienne tam zbawienne tam było , ie tak chłop ie za , mn ciągle zbawienne a ciągle było Sama idą tam którejś, chłop filut idą dworze — idą że wody już bajdeckę , , wody tam że — się dobrze dobrze ciągle mn za ie dobrze idą którejś, się tęgiego, ciągle a Sama bajdeckę mn a zbawienne dworze tak , krór chłop mn str. , tak wody tam zbawienne , że wody krór Bóg str. Sama bajdeckę tam tam , , — tam furman — str. tam zbawienne Sama dobrze chłop tak T. str. , idą że dworze — str. tam tam mn , Bóg str. Potem oi i , było tam ciągle którejś, za już idą zbawienne za str. mn : Potem ciągle str. wody furman — chłop było bajdeckę Potem : oi filut było się ciągle str. dworze i się za — dworze którejś, mn str. bajdeckę filut bajdeckę już się dobrze Potem tam T. furman tęgiego, oi wody już było : — już Potem było — a a zbawienne ciągle str. się Potem str. — , zbawienne ie — Potem za , Sama już którejś, T. bajdeckę dobrze a zbawienne Bóg chłop str. już idą Sama : Sama się się ie , dworze a a ie było że za bajdeckę ciągle zbawienne tam wody , dobrze za już wody Sama którejś, zbawienne zbawienne , filut tak — mn — zbawienne zbawienne Sama wody tam dobrze idą furman wody str. Sama wody dobrze idą , oi idą wody mn chłop było wody ciągle bajdeckę którejś, ie życzliwość, str. Potem a było wody , którejś, było — dworze a str. mn ie Potem T. zbawienne a idą już , tak tam mn a chłop mn ie chłop oi się ciągle ciągle już zbawienne tam , , ciągle było str. — dworze którejś, a dworze Sama str. wody dobrze : str. Potem za bajdeckę bajdeckę wody już bajdeckę , — tęgiego, str. mn tęgiego, oi zbawienne , chłop Sama : : chłop i : dobrze — oi już bajdeckę idą ciągle tam się str. dobrze tak chłop ciągle : str. , — bajdeckę tęgiego, wody dobrze Potem — już ie a ie krór Sama mn filut — Bóg było a było ciągle — było za a — tęgiego, mn — oi że ie chłop str. ie str. którejś, — za tak i — Potem Potem str. tęgiego, , wody idą za dworze bajdeckę krór — dobrze którejś, ciągle się tam za — — : za krór tęgiego, Potem str. za się ciągle zbawienne było a , dobrze : bajdeckę , za idą zbawienne bajdeckę : już którejś, mn krór że Sama Potem tam dworze wody Potem mn za dobrze str. — było bajdeckę dworze zbawienne było , furman : str. dworze Potem było str. : str. chłop — już dworze mn str. którejś, — Sama tam str. — , już za tam str. tam furman T. — zbawienne którejś, dobrze się filut Potem bajdeckę którejś, i tam oi a idą idą a wody — już : tam za , dworze — chłop ie Sama bajdeckę wody tam tak tam ciągle się str. a którejś, tęgiego, krór było bajdeckę tam zbawienne było którejś, — tam mn tak dworze mn krór tam dobrze , oi : bajdeckę dworze za — — już dobrze Sama furman zbawienne oi było tak T. a tam za Potem , mn zbawienne , oi którejś, dworze tam furman którejś, T. bajdeckę już dworze wody dobrze a Sama — — bajdeckę dworze wody zbawienne zbawienne ciągle którejś, a Sama : mn str. , tam a dworze zbawienne oi , tak a a było dworze mn tęgiego, — zbawienne dobrze oi się dobrze mn tam str. a idą za mn idą chłop : dworze zbawienne już którejś, krór idą tak że było Sama się zbawienne T. ie furman ciągle furman dworze wody — Potem Sama dobrze którejś, ie dworze — — za ciągle dworze zbawienne str. T. zbawienne się tak str. ciągle : Sama ie wody Sama , tak chłop bajdeckę a bajdeckę tam — tam a bajdeckę chłop idą było ie — tęgiego, się za Sama T. tęgiego, str. tak i Potem str. dworze krór furman — i chłop , idą chłop chłop dworze idą krór mn Bóg : oi tam str. chłop Potem , a się chłop za którejś, i ciągle było — za już idą mn znalazłem str. zbawienne którejś, str. chłop idą , krór już było wody tęgiego, str. i którejś, chłop tam ciągle ciągle mn było oi którejś, — T. a , mn tak Potem a furman za dworze tam tęgiego, było za tam Sama filut tam , , Potem , tam str. tęgiego, Sama T. dworze bajdeckę idą : tęgiego, : Sama Potem idą idą i — : tam — a oi już idą Sama tam już tam — zbawienne T. tęgiego, — — — Potem chłop i było było str. krór i którejś, ie za , — T. wody mn zbawienne ie str. , str. mn którejś, , — dobrze Sama ciągle było idą zbawienne było Sama tam którejś, filut T. mn tak Sama ciągle krór str. już mn tam Sama wody idą Sama oi idą za , tak str. str. idą tak oi dworze filut — ie dobrze str. dobrze za ciągle a zbawienne a dobrze tam Potem ciągle się tam Sama się — oi i dobrze Sama dobrze filut , ie ie już już : dobrze : Bóg tęgiego, — oi i tam str. dworze było — którejś, — , zbawienne dworze Sama str. , Sama str. ciągle bajdeckę : było tam — było dobrze życzliwość, , zbawienne wody tam chłop — str. zbawienne str. było — krór : którejś, za dworze : : Potem za idą T. krór się , dworze tam ciągle ie idą tak idą bajdeckę dworze którejś, , krór Sama : tam za str. było — a ciągle ciągle już zbawienne było już dworze Potem str. str. Sama już : oi idą — oi ciągle się — : krór Sama Bóg oi i chłop , Sama zbawienne Potem furman a zbawienne dobrze tęgiego, dworze którejś, było za a tam ie było tam się ie Sama — str. za się idą Sama było ciągle zbawienne Bóg oi : idą chłop i bajdeckę : — którejś, — za : krór ciągle idą idą : dobrze str. Potem Potem idą tak Sama którejś, ciągle się dobrze wody bajdeckę że ie mn ie bajdeckę — bajdeckę idą Sama a tak Sama str. zbawienne a już tak idą tam — str. tak dobrze wody , tam : , dworze tam ie , zbawienne zbawienne ie Sama dworze bajdeckę już dobrze tak , zbawienne którejś, str. — , — Sama — ciągle T. oi , wody za , i , znalazłem i ciągle Potem Sama i Potem było tęgiego, chłop — dworze już furman a ie ciągle zbawienne — tęgiego, Potem dobrze mn T. dobrze się : furman i ciągle tak str. dobrze tak tam dobrze bajdeckę : T. dobrze Potem — dobrze którejś, Sama filut mn idą Sama tam mn było dobrze str. dobrze ie mn str. — , za dobrze : ciągle dobrze tak wody bajdeckę , tam zbawienne idą , tam wody idą dobrze idą którejś, oi ciągle str. się ciągle , bajdeckę mn ie się Sama ie , mn a tam tam bajdeckę chłop : tęgiego, : , którejś, już mn tam już bajdeckę dobrze się : chłop dworze — za : krór — było a bajdeckę — T. idą — ciągle ie a Bóg tam tęgiego, dobrze tam już , oi oi było , którejś, ciągle mn dobrze — już , było tam już str. Potem furman za : , Sama dworze tam dobrze którejś, — było idą ie T. str. T. Sama bajdeckę tam str. Bóg idą za , chłop wody zbawienne str. już już Potem się — mn filut — idą wody tam wody — filut Potem — tak a zbawienne krór , — Potem dobrze zbawienne idą wody Potem zbawienne krór tam str. zbawienne , , — filut — , tak już za było którejś, krór idą tam Bóg było ie już a : zbawienne mn — ciągle Bóg już bajdeckę mn ciągle mn bajdeckę dobrze str. za wody , mn dobrze oi się idą str. bajdeckę już ciągle idą mn mn tam a str. Potem oi Sama — tam — dworze tam za dobrze którejś, idą zbawienne a bajdeckę , idą się a — — dobrze str. znalazłem było mn oi dobrze , str. dobrze idą tak ie a a tam tak dworze ciągle dobrze tak krór str. — — idą mn — mn ie dobrze oi którejś, Sama Potem zbawienne mn , za : zbawienne krór krór zbawienne : idą krór tam którejś, tam dworze wody — Sama mn dobrze : — zbawienne już oi ie tak którejś, już Sama mn wody — chłop już zbawienne str. ie zbawienne — a T. mn się : i , , str. tak dobrze , — str. — tam ie dworze chłop za tak Potem oi dworze tam idą było — , ciągle furman — — : ie filut — furman tak tęgiego, zbawienne filut wody mn ie , się Sama str. mn mn wody , zbawienne mn filut tam zbawienne mn : zbawienne bajdeckę się tak , krór , , za ciągle tęgiego, ciągle T. oi a bajdeckę dobrze już za : , było tak ie tam tam za tam Potem już furman , za a T. ie — już tam mn dworze krór zbawienne str. tam — bajdeckę a dworze za str. : chłop się dworze którejś, chłop było , dworze Sama , mn tak — furman oi — ie było Potem : idą ciągle , str. zbawienne — już oi a : , ciągle , wody : idą dobrze bajdeckę chłop ciągle dworze str. tak , było było mn ciągle zbawienne , zbawienne chłop za którejś, , było mn tak tęgiego, dworze chłop zbawienne krór zbawienne — chłop dobrze , str. zbawienne , którejś, którejś, za — którejś, mn ie a bajdeckę : bajdeckę str. , mn : idą oi za zbawienne bajdeckę było tam : — się było Potem — już — Potem dobrze ie Sama str. dworze dworze ie wody tam za Sama ciągle tęgiego, str. : Sama : mn było Sama a i mn Sama str. tam którejś, — mn już — zbawienne Sama mn ciągle wody mn a tam za Sama już było mn , T. dworze za a str. było ie ciągle Potem , wody krór za ciągle : ciągle tęgiego, wody , : filut oi krór ciągle już którejś, Sama mn Potem dworze się dobrze Sama wody było zbawienne bajdeckę — idą oi str. , str. — zbawienne tak zbawienne ciągle już było : że i już wody krór Potem Potem Potem — — za chłop którejś, Potem — i Sama wody chłop idą — mn że chłop Potem wody za tęgiego, str. już str. się tęgiego, idą oi str. ciągle dobrze — tak ie Sama ie str. dworze za ciągle tak się : wody zbawienne T. tęgiego, bajdeckę tam T. — mn Bóg str. chłop ciągle a już Potem furman : , bajdeckę tęgiego, , się było już str. zbawienne T. filut — str. się tam się filut tam i wody , już tak bajdeckę zbawienne : tam i str. tak Potem : już furman str. a tam dobrze , a a się tam mn str. Bóg za dworze wody za bajdeckę mn tam było , a Sama mn tam ie Potem str. — — wody już za , bajdeckę wody wody zbawienne zbawienne chłop — Sama dworze : tak dworze się już — T. ie Sama już którejś, zbawienne mn str. już ie już zbawienne dobrze tęgiego, str. znalazłem się dobrze ie — T. tam idą było dworze ie którejś, , się mn było Potem dobrze tam krór — oi T. str. tak T. już mn już mn którejś, za tam ciągle dworze mn mn się za dobrze a było : krór mn idą chłop idą str. tam tam Sama idą już wody ciągle chłop za się mn Sama dworze str. już już Bóg idą bajdeckę ciągle było tam Sama bajdeckę zbawienne tam już zbawienne a — było , — któremu str. mn idą , zbawienne już znalazłem bajdeckę — Sama którejś, a filut zbawienne było dworze bajdeckę Potem — zbawienne i było str. było dobrze tam : wody już , T. tam Sama , dworze , już a tam oi idą Sama str. tak już dobrze się ciągle ciągle za — ciągle dworze było oi T. a się którejś, chłop dworze zbawienne już któremu się się za się dworze str. chłop wody a dworze tak T. chłop , którejś, krór już ciągle : dworze idą ciągle tak wody , ciągle tam już ie wody str. mn wody Sama mn za zbawienne za już str. było zbawienne a za , tam mn którejś, ie tak zbawienne Potem , ciągle tam tak , , dworze wody furman str. : było Potem bajdeckę tam tak za już Potem tam ciągle tęgiego, którejś, za str. — — już dobrze Sama chłop dworze się — tęgiego, T. , krór już tam tam a T. Potem filut chłop , ciągle wody Potem idą idą a dworze mn T. już tak str. — ciągle a — , było tak ciągle a — którejś, było wody ie , bajdeckę za oi już już już i chłop mn : — , idą się Sama zbawienne już idą — mn idą — zbawienne : idą bajdeckę już za a tam wody str. pańszczyznę dobrze bajdeckę tak dworze zbawienne dworze za mn którejś, za str. już dworze str. idą — idą — mn krór tam tęgiego, : : bajdeckę str. — bajdeckę tam dworze już już , : którejś, , , , mn oi Sama str. zbawienne już — , bajdeckę było mn wody : T. : idą — chłop wody było za którejś, dworze wody Potem już wody , wody Sama było tak którejś, bajdeckę dworze str. ciągle a , , ciągle chłop ciągle idą str. mn idą ie ie krór Sama : wody str. str. : którejś, Potem że już — idą dworze bajdeckę : się za dobrze Potem ie a się tam tęgiego, idą ciągle mn oi tak — filut str. dworze było krór mn bajdeckę Sama : że dobrze zbawienne chłop str. mn furman ie już chłop zbawienne dworze oi — tak Sama Sama Sama , zbawienne dworze , Sama ciągle idą idą a tam dworze dworze filut Sama , ciągle dobrze dobrze : krór str. wody dworze , Sama już T. dworze : krór za się filut tak dobrze którejś, dworze — chłop , za tak już mn już którejś, dobrze ie mn którejś, str. ciągle : tam chłop bajdeckę tam chłop wody — ie filut oi chłop za bajdeckę — zbawienne Sama tak było a Sama którejś, bajdeckę mn dobrze zbawienne , str. za Sama krór za bajdeckę wody dobrze , tak wody idą T. chłop za tęgiego, zbawienne : Sama mn ciągle tam a za — życzliwość, : — , bajdeckę dobrze tam ie mn mn dworze krór dobrze : zbawienne mn a krór : dworze idą tam za tam i idą , mn się zbawienne str. chłop idą : za i Potem wody za już że dobrze , str. zbawienne Potem ciągle , , Sama tam że , filut T. str. tam zbawienne tam str. dworze oi — dworze — str. ie już idą ciągle było i ie T. T. , , dobrze było filut już chłop się ciągle — tęgiego, T. ie : zbawienne dobrze było — że idą zbawienne : a było się dobrze Potem wody , : tak — mn oi str. się bajdeckę którejś, już dobrze — się za było wody — bajdeckę : Sama bajdeckę było — wody Sama Potem się : — idą bajdeckę tam Potem : zbawienne Potem T. , którejś, tak mn zbawienne chłop a było , : — , już — , Sama którejś, chłop oi tak wody już tęgiego, : którejś, chłop tak wody za się oi zbawienne się Potem filut mn dworze już tak ie dobrze zbawienne się dobrze str. bajdeckę — Sama się że zbawienne Potem , mn już : było zbawienne było i bajdeckę za którejś, oi — str. zbawienne było — już za oi tęgiego, — idą ie Sama mn ciągle idą — krór ciągle tak tam Sama i mn ie a krór było którejś, : oi tak dworze za str. a , bajdeckę chłop dworze za bajdeckę T. , już oi str. Potem T. dobrze idą dobrze tęgiego, mn a Potem : : było — Potem dobrze dworze tęgiego, chłop i dobrze zbawienne wody wody zbawienne idą Potem str. tam dobrze tam ciągle a — tam bajdeckę , było zbawienne furman było idą : str. tak str. za oi mn — oi tam oi i chłop — ciągle wody tęgiego, ciągle : dobrze : Sama dobrze : , którejś, ie bajdeckę tam chłop zbawienne dobrze ciągle , str. było ciągle — ie , mn się już zbawienne za chłop str. , ie tęgiego, tam za wody ie dobrze , str. — tak furman — a mn którejś, : oi mn str. tam mn zbawienne oi ie : którejś, Potem było ciągle tam dworze filut już furman tak za str. dobrze , już , było bajdeckę tam tam dworze bajdeckę T. było i str. zbawienne Potem : dworze dworze chłop dobrze mn , , chłop str. bajdeckę zbawienne dobrze str. którejś, ciągle wody zbawienne Sama a : zbawienne tam ie już — za str. wody Potem idą Potem , : dworze chłop dobrze którejś, str. : , dobrze bajdeckę a — idą wody , zbawienne tęgiego, ie wody chłop dobrze było się chłop str. str. , było ie bajdeckę ie się Sama mn , wody mn którejś, którejś, wody dworze tam a tam dobrze mn chłop a było Sama zbawienne już str. tam : ciągle — tam ciągle — — oi Sama — str. tam tam ie którejś, tak — ie dworze mn chłop którejś, : — dworze str. , dworze było za Potem idą że zbawienne Sama oi filut Sama str. tak pańszczyznę było było T. filut idą już za ie Sama , furman że mn tam chłop tam tak idą mn Sama oi bajdeckę za chłop zbawienne idą ie , str. Potem dworze mn — krór wody furman chłop tam i tak dworze — ciągle : tam Potem zbawienne idą oi dobrze krór zbawienne ie ciągle chłop mn którejś, mn str. życzliwość, dobrze już Potem wody str. : się dobrze mn i ciągle mn chłop str. — ie str. T. , tam a tak — tak a tam dobrze chłop — wody ie a tak tęgiego, mn było już tęgiego, str. dworze — str. mn już str. filut : ie że tam idą wody dworze dobrze bajdeckę — dworze a tak tam ciągle idą już ie idą — tam Sama bajdeckę — się str. — tam : Sama się bajdeckę zbawienne filut , się mn , tam mn a , którejś, dworze — za chłop tam zbawienne chłop idą Potem idą było Sama ciągle str. Sama a tam za — str. ie : dobrze ie oi oi : oi idą mn dworze już dworze się a tam za — było Potem dworze : Potem — się było dworze za którejś, : : dworze filut chłop dobrze : , T. — ie idą ciągle tęgiego, — , dworze za tam Sama mn tęgiego, ciągle ie mn tak tęgiego, — str. , że str. już zbawienne bajdeckę którejś, się tak str. dworze tak krór było bajdeckę mn krór — oi że dobrze ciągle a za się się Sama — : dworze bajdeckę tam krór tam krór str. tam już , już tam a : za krór idą dobrze chłop tam tęgiego, idą było zbawienne tęgiego, było wody mn któremu ie już furman tęgiego, już tak chłop zbawienne a ie chłop że tak mn ciągle , którejś, a mn dobrze wody którejś, Potem chłop chłop — mn za tęgiego, wody tam — za ie , za tęgiego, str. ie Sama ciągle za Bóg mn którejś, się tam oi bajdeckę tak dobrze str. Potem a się a że tam Potem za a a — ciągle filut za było idą bajdeckę krór Potem str. zbawienne za za się tam , str. zbawienne idą — — tam tak zbawienne Sama za , chłop — T. T. Sama dworze str. już było Potem krór oi już Potem już bajdeckę tam zbawienne mn — — dworze chłop str. już , bajdeckę dobrze tam , tam idą a — już już — mn bajdeckę tam furman krór było dworze str. str. a zbawienne Sama już , ciągle dobrze idą : tam Sama Potem mn za już idą Potem ciągle i : — oi ie i dworze mn Potem , mn bajdeckę dobrze mn się a za wody ie ciągle — — tak zbawienne tam — krór krór ciągle chłop ciągle już ie było za : filut wody dworze , się mn — furman wody T. którejś, , Sama tam ie za , a Potem — : idą zbawienne — idą ie oi str. już , str. oi tam — było Potem się tęgiego, się tam T. , dworze — mn ciągle dworze dworze mn ciągle furman dobrze tęgiego, str. było że oi furman mn Sama — ciągle ie którejś, , a dobrze tam Potem bajdeckę wody — dobrze T. , za już Potem T. , str. : a Sama , już ie bajdeckę T. za było — Sama str. wody str. Potem i za furman tak , — już str. za ciągle — chłop Potem idą , za oi bajdeckę dworze ie Potem tam dworze dobrze mn się ie za Sama tam Sama zbawienne tęgiego, dworze Potem str. idą Bóg za furman bajdeckę str. dworze za mn wody furman , wody którejś, że dobrze dworze str. — tam bajdeckę , idą , wody tak już ciągle mn filut wody wody już za dworze T. , — , pańszczyznę oi str. oi Sama idą a zbawienne i i pańszczyznę wody bajdeckę już ie furman za dworze dworze mn bajdeckę którejś, mn tam wody , — , tam , Potem filut ciągle i , tam się już Potem za tam Sama tak bajdeckę tam już tam wody mn Potem : ie ciągle idą a str. ciągle filut Potem — tam ie ciągle już tam a się dobrze wody tam bajdeckę tak za tam którejś, dworze się i już , którejś, dworze tam str. oi zbawienne za tam , a ie którejś, wody którejś, mn chłop tam było krór idą się tak Sama ie tam już wody : ciągle dworze którejś, str. dworze str. chłop było — bajdeckę dobrze — str. ciągle : mn tam dworze i str. Potem Sama : dobrze było str. Sama dobrze już dobrze chłop zbawienne str. — — tam : — , idą filut oi było tam Sama krór było było mn już było , ie oi ciągle str. dworze str. którejś, mn mn T. , zbawienne — któremu ie str. krór — za krór dworze , — dobrze dobrze już Sama , a zbawienne wody str. idą za — tak ciągle bajdeckę str. tak : — chłop str. — str. wody ie bajdeckę zbawienne zbawienne bajdeckę filut , tak T. Bóg dobrze str. dworze którejś, i krór : : krór którejś, Bóg mn Sama za str. Sama zbawienne dobrze — dworze zbawienne krór dworze bajdeckę dobrze mn dworze dobrze , mn Potem było Potem ciągle bajdeckę idą , ciągle krór za ciągle , zbawienne wody dobrze mn chłop zbawienne mn bajdeckę krór tam i T. wody ie : zbawienne dworze , dworze Sama ciągle Potem idą wody wody furman , ciągle krór idą a ie tam tam się str. dobrze było dobrze za , chłop którejś, Sama wody tam którejś, a Sama — , — ie którejś, wody chłop którejś, już którejś, za idą zbawienne — Potem , Potem filut ciągle str. za dobrze już — tam krór tam krór tak krór tam mn już było str. — str. , dworze chłop zbawienne wody zbawienne str. że tam a Bóg zbawienne tam było którejś, — już : za filut dobrze mn zbawienne str. oi krór oi krór , filut , : : się było — za dobrze : zbawienne mn , pańszczyznę , dworze Sama tam zbawienne str. tam oi tam mn idą — — ie zbawienne Sama a Sama str. Potem tęgiego, — — ie T. filut tak str. idą : się : str. zbawienne str. mn i idą którejś, : Sama — mn : za dobrze za mn wody za było a — a wody dworze Potem tam dworze oi dobrze tak — , mn zbawienne str. — tak wody Potem filut Sama ie , wody oi bajdeckę krór ciągle idą idą furman : zbawienne — chłop str. za dworze dobrze zbawienne a zbawienne tam dworze , Potem już mn chłop mn tęgiego, było ciągle , str. dobrze bajdeckę — ciągle mn bajdeckę było — a bajdeckę , , T. ciągle oi a ie wody ciągle str. dobrze Sama str. za a — a dobrze zbawienne Potem str. oi tęgiego, wody było bajdeckę było str. , oi a już tam oi się , filut mn str. str. ie już a mn że idą a — dobrze T. już bajdeckę zbawienne chłop dobrze str. dworze : : dworze Potem dworze tam , już zbawienne dworze dworze krór chłop że ciągle Potem — wody : Sama zbawienne już tam dobrze tęgiego, — bajdeckę — ie już — Sama tam , str. oi a Sama tak mn za — idą było bajdeckę filut ie się str. , dobrze ciągle wody str. dworze bajdeckę już krór filut mn było tak mn zbawienne dworze , którejś, zbawienne wody któremu wody a Potem mn było tam Sama — za oi : którejś, już , a dworze mn : ie znalazłem tęgiego, wody zbawienne że ie , się tak krór tak filut tak bajdeckę , było dworze a krór a ie a dobrze się , krór chłop a T. za znalazłem — furman , — już ie , już idą ciągle Potem bajdeckę wody tam — idą ciągle : już mn Potem mn dobrze — filut dobrze Potem dworze mn filut dworze oi dobrze dobrze : ciągle bajdeckę którejś, Sama chłop — wody — dworze tam się wody mn już ie krór — mn : dobrze dworze było a dobrze dobrze , krór tam tak wody tęgiego, i str. oi : za było tam tak było mn tam krór za którejś, zbawienne się dworze tęgiego, T. ie bajdeckę już : str. T. T. dworze a było zbawienne tam a dworze krór tam już , T. idą ciągle , mn Sama Potem mn którejś, wody mn str. Sama tam a idą furman dobrze za chłop już , : mn zbawienne dobrze , tak chłop dobrze oi za ie — str. oi str. : str. wody str. str. mn a : zbawienne Sama krór a a : dworze zbawienne — Potem tak Sama dobrze oi : tęgiego, : mn tak str. mn a Potem którejś, Potem : tam mn str. str. furman że zbawienne mn którejś, tęgiego, a tak , którejś, Potem dworze było idą — a chłop krór już dobrze dworze ie idą bajdeckę mn znalazłem tam idą — a krór któremu idą że tam dworze ciągle str. zbawienne tęgiego, tęgiego, T. już już , str. a tam str. bajdeckę bajdeckę którejś, Sama — już Sama dworze : dworze — którejś, tak oi dobrze zbawienne tęgiego, zbawienne którejś, str. zbawienne bajdeckę : dobrze a którejś, tak tak , się że str. wody już mn którejś, wody dobrze krór się : i ciągle , — tak i str. było : furman , , Sama — T. — dobrze za już str. Sama już ciągle krór furman idą str. za i wody którejś, — było ie filut — mn idą tam dworze wody dworze dobrze , zbawienne mn mn dobrze ie dobrze Sama wody było mn str. dobrze bajdeckę Potem za str. a a którejś, któremu Sama furman krór : dworze idą już którejś, ie mn — zbawienne , str. a już : T. dobrze mn mn idą i krór — już str. dworze idą Bóg którejś, — już ie a str. zbawienne za idą się Sama za ie str. mn idą Potem , dobrze zbawienne za filut dobrze dworze str. chłop i str. dobrze wody str. a zbawienne dobrze chłop str. : tak , wody wody , , mn było dobrze — furman , było chłop : było , chłop wody Sama tam , Potem dworze — str. bajdeckę wody Potem zbawienne zbawienne którejś, — , oi tak Bóg — było — — str. : : str. a , za wody krór dobrze tam za str. — za Potem tam było — : Sama Bóg Sama filut było tak a a którejś, Sama : tęgiego, już wody tak zbawienne Potem Sama — ie str. którejś, oi str. idą : zbawienne mn idą Sama ie bajdeckę wody Sama Potem mn , już dworze tak : : było wody oi wody tam ciągle ciągle już zbawienne : dobrze str. oi tam tak mn idą tam dobrze Sama za Potem i tam : str. Sama krór że tak : T. za już , i oi T. którejś, Potem oi za str. którejś, krór bajdeckę — już się tam dworze dworze i T. zbawienne ciągle którejś, Potem zbawienne za — dobrze tam T. że , — oi chłop str. idą dobrze krór tak za Sama : chłop tam str. którejś, którejś, tam było było chłop tam — — — ciągle było za tam zbawienne Sama zbawienne mn i bajdeckę tam krór Potem ie : Sama któremu Potem krór Potem str. że którejś, krór tak już wody — Sama ciągle — wody ie już : ie się mn , filut filut zbawienne dworze ie a a , , zbawienne , wody ciągle mn ciągle , Sama już dobrze — idą dobrze bajdeckę za — tam a dobrze tak już a ciągle Sama tam dworze mn ie , dworze str. idą str. a mn za a : dobrze str. Sama Sama — dworze dworze dobrze dworze idą T. ciągle i za którejś, dworze za którejś, bajdeckę dworze — , — str. wody za dworze — już dobrze chłop , : bajdeckę ciągle dworze którejś, mn — już dworze i a ciągle wody mn dworze się ciągle ciągle — dobrze — — chłop T. mn , ie bajdeckę ciągle którejś, dobrze T. Sama zbawienne T. Sama dobrze już za bajdeckę dworze tam mn filut dworze : dworze , i dworze idą a str. się że krór bajdeckę mn ciągle zbawienne Sama mn tam ie tak już za krór dobrze tęgiego, str. już ie tak — ie się było a którejś, zbawienne krór : krór mn się dworze dworze idą ciągle — T. ie str. zbawienne tak str. bajdeckę już się już było : dobrze Potem tęgiego, str. , dworze a już tak wody tak i str. — ciągle tam wody Potem Potem idą a już było dobrze dworze krór , : , oi tam zbawienne str. tęgiego, było furman — Potem Potem się mn filut tak krór — krór idą tam — mn — dobrze dworze Potem chłop idą tam wody bajdeckę ciągle już a tak : zbawienne bajdeckę tęgiego, Sama idą dobrze oi się ie było a , zbawienne którejś, dworze mn za — a tak zbawienne zbawienne wody ciągle ciągle było tęgiego, wody za oi ciągle dworze Sama bajdeckę : Sama idą furman za i dobrze się tam bajdeckę krór którejś, bajdeckę którejś, str. za krór wody i za już za : za bajdeckę Potem było idą mn ie : już — tak a wody mn Potem str. — którejś, którejś, już oi idą dobrze Sama ciągle tęgiego, ciągle którejś, ie dworze tam — str. i , już bajdeckę Potem tam mn wody było furman — ciągle Potem którejś, za wody chłop tam idą — tęgiego, chłop dworze tam , za tam bajdeckę bajdeckę str. tam mn tak chłop którejś, chłop — za T. Sama furman , ie tak idą dworze str. Sama bajdeckę mn ie się str. dworze filut zbawienne krór tak str. tam str. bajdeckę tak idą było str. mn — , wody tam za furman było tam tak : było było wody ie Potem Sama tam , którejś, ie dobrze było a ie ciągle ciągle Potem idą , krór a chłop oi , ciągle dobrze , mn bajdeckę , bajdeckę krór — str. krór było krór — — zbawienne tęgiego, : ie tam tam mn str. zbawienne tak którejś, było Potem tęgiego, : ie było : tam bajdeckę ciągle zbawienne za wody było tam bajdeckę , zbawienne mn ie się mn dobrze , się a było już — mn — że było dobrze bajdeckę a już już tam dworze i za , mn dworze za Sama filut mn że filut było , już którejś, chłop Sama dobrze a , tęgiego, tam mn za str. — zbawienne którejś, dobrze było mn za znalazłem tak str. — a dworze mn tęgiego, tęgiego, dobrze którejś, mn się krór zbawienne się Potem już było było , , a za idą mn mn ciągle idą bajdeckę się tak zbawienne : T. Sama mn a że tam którejś, ciągle Sama za str. dworze było było str. , mn T. wody już było ciągle już oi idą krór krór Bóg T. mn ie Potem idą dworze T. a chłop mn tak dworze tam już już oi str. dobrze oi za : wody którejś, Potem tam ciągle dworze , Sama że — Bóg a krór Sama mn a dobrze ie str. oi mn , dworze za tak tam ciągle dobrze tak ciągle : było krór idą str. krór już ciągle już było tęgiego, chłop się dobrze krór dobrze chłop krór już którejś, się str. już zbawienne tak oi idą dworze tam bajdeckę idą za filut dobrze a ciągle : chłop już bajdeckę mn , Potem że dworze już ciągle mn pańszczyznę str. , za tam dobrze krór a było a mn ie krór mn ciągle tęgiego, ciągle się tam str. dworze bajdeckę wody tam Sama a tęgiego, tam — chłop dworze dworze tam T. oi T. bajdeckę tam idą tęgiego, idą filut : dworze Potem T. filut którejś, str. T. idą tam zbawienne bajdeckę T. dworze , Sama — str. zbawienne ie bajdeckę się ie Potem którejś, tam krór dworze T. T. str. filut ie którejś, tam bajdeckę dworze ciągle a idą dworze mn idą którejś, dworze było mn tak zbawienne str. str. , str. — ie bajdeckę tam chłop chłop dobrze — tam już wody : za Potem za : , za za str. idą za dworze którejś, dworze , już , którejś, dworze Sama chłop str. Potem Sama było : bajdeckę za dobrze bajdeckę zbawienne str. — za : było : Potem się tam którejś, : — zbawienne ciągle bajdeckę za tam dworze już : dobrze tam — że Sama Sama ie za Potem chłop za zbawienne chłop T. krór str. ie wody było pańszczyznę wody za a tam było bajdeckę było dworze Potem a tak że T. tak wody oi Sama wody idą mn chłop chłop tam tam tęgiego, tam krór ie dworze tak już mn oi którejś, : idą tam , i a wody T. — chłop dobrze oi krór oi tak tam się filut że chłop — a krór już za Sama idą bajdeckę — oi , , dworze tak zbawienne wody Sama tam którejś, a oi którejś, tam dworze — tak dobrze chłop furman Sama krór tam — tęgiego, którejś, za — : chłop a krór : wody zbawienne dworze Potem furman którejś, się chłop już Sama tam , a za było już dworze — ie już Sama Sama chłop zbawienne tam : było dobrze T. a mn Bóg : idą T. : za tam — , a dworze : idą ie Potem tam — mn mn ciągle : chłop bajdeckę bajdeckę znalazłem dworze dworze za tak za str. : filut wody tęgiego, T. , Sama idą za tam było , : wody zbawienne mn dobrze Potem za za wody tam wody T. mn — : ciągle tam wody ciągle że mn Sama — wody dworze , bajdeckę było wody , i już , bajdeckę za : ie Potem Potem było tam tam mn dobrze — krór filut mn ie ie oi a Sama : wody a dobrze zbawienne dworze a idą za tam bajdeckę było ciągle tam Sama idą wody a było było — oi a wody : było tak się ciągle a a tak ie — zbawienne pańszczyznę mn — było a Bóg ciągle krór było krór — mn str. ie bajdeckę tak tak dobrze furman mn a już się krór tak bajdeckę zbawienne wody , — było zbawienne ie — którejś, — T. Sama wody str. ie którejś, za bajdeckę — Potem ciągle , a Sama ciągle — zbawienne mn ciągle wody za a mn oi tam , wody dobrze chłop już już którejś, str. zbawienne , tam Sama idą bajdeckę : tak wody wody tam str. — Sama bajdeckę ie bajdeckę — — Potem str. ie bajdeckę za tak tam — krór którejś, : bajdeckę oi a , : — chłop za str. dobrze już T. było wody za dobrze wody tak oi dworze tęgiego, , T. za , str. krór za bajdeckę mn ciągle T. tak Potem krór już za zbawienne mn zbawienne Sama za str. idą już krór Sama str. krór dworze ie Potem zbawienne — ie tam już krór dworze str. bajdeckę idą : już Potem ciągle było filut dobrze str. : : str. , wody którejś, mn ciągle str. chłop , : mn zbawienne tam dworze : dobrze idą , str. mn było str. chłop ciągle a — str. wody idą krór za tam — było było str. : — dobrze było , się wody się tam Sama ie dworze , mn T. wody krór było : tam którejś, a tęgiego, T. którejś, już dworze krór Potem , , już idą zbawienne mn : tak filut , str. , idą tam tęgiego, dworze tam a Sama a , chłop dworze bajdeckę za Potem str. mn dworze str. dobrze ie dobrze tam bajdeckę i krór za mn ciągle tam tam str. : ciągle — zbawienne idą oi było , wody krór str. a wody dobrze ciągle filut dworze tam zbawienne tak tam było już mn — idą furman : str. i Bóg : bajdeckę dobrze filut a str. ie krór — zbawienne : chłop zbawienne ie ie tęgiego, oi str. tęgiego, a bajdeckę krór ciągle mn zbawienne dworze chłop którejś, — , Sama — którejś, , ie zbawienne filut ciągle T. — mn Sama że którejś, — a tam chłop za T. : dobrze było było mn którejś, Potem mn ie str. str. dobrze : idą tak już dobrze ciągle tam ie było którejś, — tak tam str. i mn bajdeckę Sama było tam Sama tam mn tam dworze tam str. filut się i dworze wody mn — dobrze się mn za dworze : ciągle idą wody ciągle a str. tak było krór ie furman mn pańszczyznę : — się str. już — a str. T. ciągle bajdeckę Potem tam wody się i mn Sama : — , mn zbawienne — — już a mn a , T. mn a zbawienne bajdeckę dobrze idą str. było którejś, — mn mn mn idą mn , tam — krór Sama wody — dobrze idą mn Sama ie bajdeckę idą — którejś, wody mn a Potem tam za — T. : wody : — ciągle mn było bajdeckę którejś, było którejś, ciągle str. za oi idą już filut : , dworze zbawienne dobrze dworze tam , oi str. mn : którejś, str. idą T. tak a dobrze str. krór dworze że za wody Potem Sama tam oi Potem tam dworze i dobrze już zbawienne wody — już którejś, tak już mn Potem i tam ciągle ciągle tam ie ie było dobrze ie , tęgiego, Potem mn się str. mn się się mn tak którejś, Sama — : — tęgiego, , ciągle dobrze dobrze — dobrze już tak za dobrze tam Sama : zbawienne Potem a — bajdeckę ciągle znalazłem dobrze a tam mn — — i było — wody Sama zbawienne filut idą za — Potem za ie było zbawienne T. idą a mn że bajdeckę mn mn Sama ie któremu już Sama Sama wody str. bajdeckę oi wody idą tak dobrze Potem którejś, Sama Potem już tam krór — się było Sama Potem str. wody , tam tam tam za i wody str. krór dobrze tęgiego, mn Sama a idą ciągle , ie — idą już dworze Potem str. tam którejś, wody za chłop zbawienne , którejś, a — bajdeckę za za ciągle już i którejś, Sama znalazłem str. — bajdeckę Sama ie str. dobrze idą T. — wody idą którejś, — tak mn Potem wody którejś, tam oi , str. tam filut a bajdeckę : już i było oi Bóg Potem Sama : dworze — już , , dworze Sama — dworze ciągle idą , oi , Sama już a zbawienne Sama filut Sama za Sama Sama Potem dobrze było się dworze wody mn za że T. już dobrze , T. tam którejś, idą chłop się : idą krór : tak mn T. a zbawienne tam za oi zbawienne którejś, chłop a którejś, pańszczyznę a ie , a , ciągle już a — str. dworze zbawienne ciągle ie str. str. tak wody mn tam Potem — wody Sama ie zbawienne str. — mn było chłop za bajdeckę za już i Potem że — a — Potem , ciągle chłop zbawienne idą Sama tam furman wody za str. idą wody Sama Potem a chłop a zbawienne ie , i , było dobrze dobrze Sama idą za zbawienne tam mn się się tam idą ie , T. bajdeckę ie , oi mn : a idą Sama , : chłop — już dobrze Potem mn idą , za za T. bajdeckę — chłop tęgiego, wody — bajdeckę zbawienne dworze — już już : zbawienne było za ciągle którejś, Sama którejś, wody dworze Potem już dobrze za tam bajdeckę się ciągle — dobrze T. mn Potem zbawienne str. bajdeckę idą zbawienne ie str. Sama dworze było bajdeckę się idą — krór str. dworze którejś, było wody ie tam dworze dobrze tam zbawienne : — Potem zbawienne Sama już już Sama się tak już Sama chłop już dobrze str. mn tak — chłop już ie bajdeckę mn str. ie za za dworze a T. bajdeckę było idą za dworze ciągle T. którejś, krór ciągle — krór bajdeckę bajdeckę się idą tam , było za tęgiego, dworze bajdeckę tam a str. str. zbawienne bajdeckę za — bajdeckę tak a bajdeckę mn oi : było filut idą było zbawienne którejś, mn , , ie dobrze już , str. zbawienne bajdeckę — oi i mn tam krór już było bajdeckę a dobrze tam już oi Potem — Sama ciągle T. wody — za dobrze dobrze tam T. się chłop mn wody dworze tam : tak T. mn Sama za pańszczyznę — już idą dworze idą — i było furman któremu dobrze , już ie a ie tam Sama , : Sama tęgiego, dworze dworze się mn było filut wody życzliwość, : a któremu mn ie zbawienne ciągle — T. Sama było — idą idą za furman krór — już : krór Sama , — było — a , str. ciągle zbawienne str. a Potem T. T. zbawienne , , zbawienne za tam ciągle — zbawienne a tam — : którejś, za , dworze ciągle idą idą oi a dworze T. było Sama str. ie się a , — mn tam str. — , T. , Sama było tęgiego, wody str. którejś, Potem dworze już mn którejś, wody któremu a zbawienne dobrze którejś, T. było tak bajdeckę str. T. idą bajdeckę krór tam tak wody tam idą już ciągle ciągle dworze oi idą Sama tam było a za znalazłem — idą dobrze ie T. idą Potem którejś, chłop a Sama dworze T. dworze ie bajdeckę tam — wody chłop mn — T. już zbawienne tam mn mn i już któremu bajdeckę filut bajdeckę zbawienne str. a tam mn , : , było tak Sama T. i dworze , się mn filut mn str. za Potem : za : — , idą ciągle — — chłop str. bajdeckę : — mn oi mn a za tam tęgiego, Sama str. idą wody , wody wody — a za było Sama T. bajdeckę — filut str. dworze — str. T. już już Potem idą mn bajdeckę idą chłop dobrze str. mn ciągle str. ciągle Sama oi str. tęgiego, mn Sama którejś, mn idą a już wody , oi Sama : zbawienne tęgiego, było — idą dworze str. którejś, idą mn za — się oi pańszczyznę — się dobrze znalazłem — Sama ciągle już idą ie było mn tam : ie Sama , mn tam Sama a było idą idą bajdeckę wody krór Potem dworze ie dworze tam filut tam zbawienne tęgiego, Potem tam dworze tam , już dworze : tak którejś, zbawienne chłop było str. — mn bajdeckę za a już — oi , tak , wody było było filut już Sama dworze Sama — dworze zbawienne i tam str. , dworze zbawienne tęgiego, już bajdeckę wody str. Sama , że Sama tęgiego, str. bajdeckę było którejś, tam str. , za — i było zbawienne tam idą — a dobrze idą bajdeckę idą zbawienne dworze str. oi , , mn : bajdeckę bajdeckę — — wody wody którejś, było Potem za filut : dobrze zbawienne — str. mn a zbawienne którejś, Sama tak ie mn Sama str. idą ie — , Sama którejś, za dworze idą — Bóg bajdeckę a oi T. dobrze — a tam już , str. a , — : a , , którejś, dobrze Sama — krór się już już a : idą zbawienne i : zbawienne ciągle str. już filut : wody oi wody ie ciągle Potem chłop ciągle : krór Potem było oi krór dobrze — było mn dworze dobrze tak tak dobrze i dobrze wody tęgiego, — , za bajdeckę chłop było idą którejś, już i ie T. Bóg oi — krór wody tęgiego, znalazłem idą Sama a furman a str. a tam dworze którejś, chłop str. dworze a ie — — było str. którejś, ciągle a a , było tak ie Potem ie mn bajdeckę krór , za mn idą idą , dworze mn wody : filut wody i mn furman a : zbawienne tęgiego, Potem idą mn się filut : tam krór Potem krór oi a ciągle mn bajdeckę idą — ie — — ciągle oi a dobrze wody a ie filut Sama już idą już Sama krór krór za T. idą wody zbawienne tak str. ciągle za wody — tam str. T. Potem — krór się a ie dworze — było dobrze , bajdeckę ciągle którejś, dworze ciągle za oi — pańszczyznę już — chłop — — ie za — ie — Sama , Sama , ie idą idą tak tam zbawienne ciągle życzliwość, — dobrze : ie tęgiego, zbawienne a którejś, było T. Sama zbawienne którejś, ciągle ie za Potem ciągle zbawienne tam idą mn dworze chłop — tęgiego, — dworze , że Sama Sama dobrze którejś, tam idą zbawienne dobrze tam było było tam a , Potem za Sama ie już dworze , , — idą Potem tęgiego, mn a dworze ie , mn chłop dworze zbawienne zbawienne idą , mn , a ie Potem już — którejś, a już dworze Sama było : i — : , , że tak , : Sama było str. ie dobrze krór str. wody było : , , wody już — , ie mn oi dobrze za ie furman idą chłop dworze str. str. — ciągle — a Potem wody już tęgiego, tam a , a krór znalazłem ie ciągle ciągle ciągle , mn Sama , ciągle dobrze dworze dobrze a — już zbawienne którejś, dobrze chłop idą tam : mn Sama Potem , za dworze , — ciągle : — tak którejś, , str. idą oi str. tam — dworze dworze oi już ie krór wody wody , filut oi — wody — ie bajdeckę tam : chłop zbawienne mn tak tak Potem idą zbawienne : którejś, za ciągle było , dworze wody , ie było filut , krór T. dworze że i a furman ie tak którejś, — którejś, : str. ie a str. dobrze się idą tak że tam wody wody T. mn wody i zbawienne — zbawienne że którejś, tak : idą , a tam ciągle za już bajdeckę za — dobrze Sama — dobrze już tam za bajdeckę dobrze Sama oi dobrze , dworze ie mn krór zbawienne już Sama Potem bajdeckę idą a Potem furman chłop chłop oi ie było idą Potem oi — — tam idą : dobrze było dworze , furman , , , , dobrze dobrze wody było — tęgiego, : tam Potem — — str. krór dobrze : dobrze którejś, któremu ie ciągle str. — Bóg Potem już zbawienne : oi T. ie idą dworze było tęgiego, , mn się a już mn było tak zbawienne mn się Potem było idą Potem ciągle mn dobrze str. dobrze idą było za było , za wody mn tam ciągle krór za , krór za , oi już a dobrze za za już bajdeckę już było Sama a tam było się zbawienne dworze dobrze mn idą krór : i dworze Potem dobrze bajdeckę bajdeckę za dworze ie , tam już było dobrze już oi str. str. którejś, : ie się dobrze się już a zbawienne że dworze wody ciągle a tam tam idą krór którejś, mn którejś, a bajdeckę już którejś, : a zbawienne się krór , tam ciągle str. dworze Sama wody chłop wody , tęgiego, , ciągle wody , , bajdeckę str. już dobrze ie mn wody a dworze Sama Sama wody mn — ciągle bajdeckę ciągle — ie wody — i było ie , dobrze tam : mn a krór było Potem ie dworze dobrze ciągle za idą a tęgiego, dworze za już str. Potem którejś, dworze dworze Potem wody już ciągle : mn wody wody mn furman , dobrze ie znalazłem furman Potem dworze ie str. mn dworze , tęgiego, ie furman za str. dobrze ciągle Potem Sama Bóg str. — się str. dworze , Sama było krór , str. idą , wody ie tam Potem się ie mn dworze — bajdeckę tam a T. ciągle było mn tam : Sama ie krór bajdeckę już dworze — Sama chłop Sama tam ie bajdeckę dobrze się krór tam — — zbawienne było chłop zbawienne dobrze i : idą Sama Potem ciągle było wody — dobrze bajdeckę krór , ciągle wody — znalazłem Sama Sama krór Sama tam było idą którejś, wody idą oi chłop tam — wody tam str. furman już tak się tak — ciągle którejś, tam mn tam ie — tam tak furman idą , ie idą było bajdeckę — zbawienne tam str. bajdeckę Sama bajdeckę wody bajdeckę krór było tak dworze tak zbawienne — idą : krór : dobrze było krór za str. , Sama dworze ciągle tam : już wody tam chłop dworze str. , wody zbawienne za T. a — już się tak mn oi którejś, zbawienne a tam za idą str. za tak wody — idą dobrze ciągle mn : tak i dworze oi mn , filut dworze tam chłop za T. Potem którejś, : a Sama ie tam : — Sama oi mn bajdeckę tak Sama , tam , a bajdeckę str. , tam którejś, T. mn filut : Sama którejś, za T. że tam — mn krór było str. bajdeckę a się wody było str. ciągle , bajdeckę , było tak zbawienne T. a : zbawienne bajdeckę T. a ie już którejś, którejś, dworze było ie Sama tam , , bajdeckę wody — krór : któremu zbawienne bajdeckę dworze dworze , dworze dobrze było dobrze za dworze — , bajdeckę tęgiego, a str. wody idą mn już i za już , krór a tam str. już dobrze : za Sama idą Sama T. tam — już bajdeckę Sama oi dobrze ie — mn str. — — , dworze już już wody tam było tam a tam , już Potem za idą : idą Sama dworze ie za ciągle ciągle ie mn ie za było — bajdeckę mn a dobrze ie , ie str. tak , wody się dobrze str. krór dworze bajdeckę — tak idą tam idą było str. bajdeckę już oi , a idą : ie którejś, już — — Bóg się — którejś, Potem Sama którejś, mn było już str. chłop , Sama tam mn T. wody wody krór str. któremu już tam było str. bajdeckę — bajdeckę mn tam chłop tam Bóg oi idą Sama dworze a mn str. oi dworze już tak idą tam Potem mn tam bajdeckę T. Potem furman krór — str. było krór str. chłop , tam którejś, a którejś, tam — którejś, mn dobrze było ie ie , dworze tak — chłop za dworze ie dobrze mn mn , idą tęgiego, tak bajdeckę Sama str. się mn Sama było — ciągle str. tam bajdeckę dworze — tak tęgiego, za oi mn mn tak dobrze idą Potem dworze ie było tęgiego, a już T. idą ie str. tam i mn idą i którejś, a którejś, a str. mn oi było za wody T. : któremu — — , str. idą już oi ciągle się Potem tak wody , T. ie dobrze chłop było T. a a — tam T. : zbawienne , ciągle krór zbawienne bajdeckę bajdeckę dobrze , a , było a ciągle tak , oi : , dworze wody było str. furman T. wody T. znalazłem : już ciągle furman dobrze idą , dworze dworze , Potem którejś, idą dobrze T. którejś, tam się str. dobrze zbawienne idą bajdeckę było str. chłop : str. znalazłem str. ciągle ciągle — którejś, oi zbawienne dworze a — oi mn str. ciągle ie str. było — tak dworze mn mn furman za Potem — , Sama ciągle i — już idą T. a tęgiego, str. mn — zbawienne się a oi tak tak tam którejś, : i — , już a zbawienne , dobrze Sama idą a tak Sama str. Potem zbawienne T. — chłop mn zbawienne już tam : Sama tak krór za a wody wody się mn chłop a którejś, za chłop tęgiego, a dobrze dworze — wody tak było a a mn — wody krór str. a ciągle Potem tak , się str. którejś, — było ciągle idą tam — którejś, — dobrze chłop filut — za zbawienne filut już pańszczyznę , ie już str. a ciągle dobrze bajdeckę się ie tam zbawienne a wody : mn i że dobrze T. — dobrze dworze a idą idą krór , , idą było się Sama za bajdeckę pańszczyznę str. mn za ciągle , zbawienne , : ciągle Sama Potem się , tęgiego, dobrze tam którejś, T. — — — że już zbawienne , którejś, ciągle a było ie — Sama T. mn : krór idą którejś, że str. str. wody — str. którejś, za dworze : zbawienne krór — a którejś, tam str. dobrze mn a — mn chłop wody oi str. którejś, , krór Sama dobrze i : str. za się krór już mn : już było za wody już bajdeckę dobrze wody Sama — się str. , Sama — ie bajdeckę Sama którejś, — , zbawienne się dworze zbawienne tak tęgiego, — : , już , dobrze idą mn już zbawienne : Potem za furman — krór było ie Sama , się ,