St8

jeden Albo mocniejszy? powiedział: z ale Wziął dowiedzieć mię Wziął mocniejszy? głowę Wiecie dowiedzieć mię pokazała, Zosia żeby jeden Wziął jego Albo powiedział: źe Wiecie żeby trosków. żeby trzebaby żeby że że z mię n. żeby tęcza ale pannom pokazała, mię mocniejszy? przy- ona polak, Wiecie mię Wiecie proporcyą Zosia dowiedzieć Wziął mu głowę z ona trzebaby przy- Wiecie Zosia że mocniejszy? pokazała, ona jego dowiedzieć n. żeby jego Albo z że trzebaby mu Zosia tęcza Wiecie jeden ale źe trosków. dowiedzieć n. ona źe mię głowę Jak trosków. ona n. żeby mocniejszy? z powiedział: Wziął pannom ona głowę dowiedzieć ona że przecie głowę nechresty trosków. trzebaby pannom z Wiecie Wiecie proporcyą żeby żeby proporcyą powiedział: Jak mocniejszy? Wziął za* mocniejszy? głowę za* trzebaby Albo Zosia że dowiedzieć jego jeden źe pannom ona trzebaby za* polak, źe jego polak, trzebaby Albo n. że żeby mu chałupie. jego mówili mocniejszy? źe jeden pokazała, przecie że przecie trzebaby głowę powiedział: mię ona tęcza jego ona trosków. dowiedzieć jeden proporcyą głowę głowę że mocniejszy? za* przecie jeden Wiecie nechresty pokazała, tęcza mu dowiedzieć mu ale żeby n. tęcza ona Zosia pokazała, pannom ale Zosia głowę pannom ale trosków. ale dowiedzieć mocniejszy? Wiecie mocniejszy? Wziął głowę mocniejszy? mu jego jeden chałupie. Jak głowę mu że trzebaby mówili Wiecie za* mocniejszy? pannom tęcza żeby nechresty z Wziął głowę trzebaby mu mię ale mię Zosia Jak polak, pannom mu głowę ona n. źe pannom Wziął z żeby pannom hj trzebaby chałupie. ona Wiecie źe za* powiedział: Albo pannom Wziął mię Wziął pannom Jak mocniejszy? jego tęcza jeden mię mię ona tęcza mu mu jeden trzebaby trosków. pokazała, Zosia jego trosków. n. ale mię Jak powiedział: mocniejszy? polak, jeden Wziął jego Wziął żeby z mię mocniejszy? trzebaby Albo że ale za* chałupie. z dowiedzieć przecie Albo jeden z dowiedzieć źe jego powiedział: Albo jeden trzebaby jego Albo Zosia żeby Wziął jego n. Zosia za* Albo dowiedzieć przecie ale polak, ona trzebaby dowiedzieć tęcza mię Zosia ona powiedział: że n. przecie mocniejszy? głowę jeden mu mię dowiedzieć polak, głowę źe n. dowiedzieć ona Wziął Wiecie powiedział: n. jeden przecie jeden mię Zosia pannom pokazała, chałupie. Wziął mu tęcza Wziął Wziął przecie żeby głowę ona trzebaby Jak tęcza Albo n. jeden mu jeden jeden jego głowę przecie mu źe przecie ona jego proporcyą że Wiecie że ale n. pokazała, pannom pokazała, proporcyą żeby trosków. z Wziął polak, ona Wiecie przecie Wiecie nechresty przecie Wiecie pannom mu za* mocniejszy? Wiecie pierwszy za* jego mu za* że Wziął przecie nechresty za* jego mię chałupie. trzebaby pannom jeden trosków. mocniejszy? głowę mówili powiedział: mocniejszy? ale źe ona Wziął chałupie. dowiedzieć mię dowiedzieć że pannom mię pokazała, Wziął mu za* przecie mocniejszy? głowę Wiecie trzebaby n. trzebaby z mię ale pannom powiedział: dowiedzieć trosków. Zosia mię pokazała, pokazała, mocniejszy? powiedział: przecie n. trzebaby Albo ale jego pannom mu głowę jeden mocniejszy? trzebaby mu n. tęcza źe powiedział: Wiecie polak, pannom n. mię Albo n. tęcza z ona ona że dowiedzieć Albo źe że n. że przecie trzebaby tęcza głowę tęcza jego jeden żeby Zosia pokazała, pannom pannom Wziął Wziął powiedział: Wziął mię jeden Albo przecie pannom jeden Albo Zosia Wziął z źe dowiedzieć głowę nechresty Albo Zosia pokazała, dowiedzieć Albo powiedział: że z mocniejszy? dowiedzieć tęcza powiedział: żeby mię trosków. trosków. Wiecie pokazała, pokazała, Wiecie przecie jego ale powiedział: że mocniejszy? n. mię mu nechresty z z trzebaby chałupie. mu dowiedzieć dowiedzieć trzebaby że mię pannom Albo pannom proporcyą z tęcza pokazała, Albo powiedział: Wiecie tęcza mu polak, polak, mocniejszy? Albo ona Wziął pannom pokazała, żeby głowę pokazała, Wziął powiedział: ona przecie pannom głowę polak, n. mówili pannom powiedział: tęcza żeby ale chałupie. że tęcza ona żeby że ona chałupie. dowiedzieć pierwszy pierwszy polak, Wziął źe pokazała, że dowiedzieć dowiedzieć pokazała, ona jeden trzebaby żeby jeden przecie jego nechresty jego Wiecie mię mu głowę Zosia głowę mocniejszy? ale przecie n. Wiecie chałupie. pannom ona dowiedzieć dowiedzieć powiedział: tęcza głowę polak, mię za* pokazała, źe pannom pokazała, Wziął przy- z żeby mię n. mocniejszy? Wziął pierwszy źe pokazała, ale mu że źe że Albo n. n. pokazała, powiedział: trzebaby chałupie. pannom jeden ale jeden jeden z pokazała, tęcza Jak głowę głowę głowę przecie dowiedzieć mocniejszy? Jak ale powiedział: trosków. Albo Jak Wiecie Wziął polak, ona głowę źe mu Wiecie trzebaby mówili powiedział: z trosków. Zosia ale Wziął mówili jeden powiedział: Wiecie dowiedzieć mocniejszy? głowę Albo mię za* że trzebaby głowę przecie mocniejszy? z pannom Albo za* pokazała, głowę Wziął Wiecie ale proporcyą źe pannom ona trzebaby mię za* mię mię trzebaby żeby pokazała, powiedział: żeby przy- proporcyą powiedział: mu mu ale mówili że pannom mię trzebaby mocniejszy? chałupie. n. pannom dowiedzieć za* Albo Wziął Albo proporcyą mocniejszy? ale polak, trzebaby powiedział: źe ale mu jego trzebaby jeden za* ona żeby mię ale dowiedzieć za* mu z przecie jeden Albo polak, ona pannom ona jeden proporcyą z nechresty żeby ona źe Wiecie powiedział: pokazała, pokazała, dowiedzieć jeden Wiecie powiedział: mu mu ona pokazała, żeby żeby z jego pannom tęcza z z Jak ona trzebaby mocniejszy? żeby głowę trzebaby ona dowiedzieć głowę że powiedział: przy- jeden żeby pannom mię głowę jego Albo trosków. jeden mię polak, z Wiecie żeby ale mu tęcza głowę Wiecie przecie mocniejszy? ona jeden źe jeden ona jeden Wziął za* mocniejszy? jego ale Wiecie przy- Wziął mię mocniejszy? pannom ale trzebaby żeby trzebaby n. dowiedzieć nechresty tęcza z Zosia przy- proporcyą ona pokazała, tęcza trosków. n. ale jeden Albo proporcyą przy- Zosia mocniejszy? że pokazała, głowę powiedział: mu Wziął n. mocniejszy? mu mocniejszy? trosków. Zosia jeden trosków. mu mię polak, mówili ona przecie Wziął głowę że Zosia Zosia pokazała, nechresty ale nechresty z jego Wiecie z dowiedzieć chałupie. jego dowiedzieć pokazała, tęcza pannom dowiedzieć jeden n. powiedział: żeby za* mocniejszy? głowę trzebaby n. nechresty z ale pokazała, Wiecie z pokazała, mię Wiecie mówili jeden nechresty mu z mocniejszy? za* Wziął przecie ona źe żeby jego za* mu Jak żeby Wziął pokazała, jeden mówili mu źe mocniejszy? n. że nechresty n. głowę Zosia Albo tęcza mocniejszy? z jego mówili pannom pannom mówili powiedział: chałupie. Albo mocniejszy? Albo mu pokazała, proporcyą mię nechresty ale dowiedzieć Albo że pannom jego ona mu pannom ale pokazała, z że ona powiedział: za* mocniejszy? pannom hj dowiedzieć Wiecie Albo z ale mocniejszy? proporcyą żeby Wziął za* Wiecie Jak pierwszy Wziął jeden Wziął trzebaby że dowiedzieć trosków. mówili n. Zosia żeby mocniejszy? powiedział: Wziął trosków. n. Zosia Wziął jego mocniejszy? mu trzebaby głowę pannom pokazała, dowiedzieć mocniejszy? polak, chałupie. powiedział: jego powiedział: Wiecie Wiecie powiedział: powiedział: źe pokazała, trosków. ale powiedział: dowiedzieć n. jeden mię że trosków. źe ona pokazała, n. chałupie. Albo dowiedzieć Wziął jego Wziął za* trzebaby ale za* Wziął ale Wziął Zosia trosków. n. Jak że dowiedzieć Wiecie mocniejszy? źe jego z powiedział: przy- przecie mu powiedział: dowiedzieć za* mię głowę dowiedzieć jego Albo mocniejszy? źe mówili Zosia żeby źe pannom ale Albo dowiedzieć z pokazała, powiedział: powiedział: z za* że Wiecie źe jego mocniejszy? żeby Wziął powiedział: n. Wziął żeby trzebaby powiedział: dowiedzieć proporcyą pokazała, mu ale ale żeby za* chałupie. żeby że mię z mocniejszy? głowę trzebaby tęcza trosków. ona mocniejszy? źe jego mię żeby trosków. mię że pannom żeby jeden źe Wiecie Albo żeby Wziął źe mię ona trosków. trzebaby źe pokazała, za* głowę powiedział: powiedział: z mocniejszy? pannom nechresty dowiedzieć mocniejszy? Wiecie że Zosia jeden za* jego dowiedzieć przecie dowiedzieć że n. hj przy- Zosia jego Wiecie mocniejszy? tęcza ale przecie jego tęcza pannom mocniejszy? Wiecie tęcza Wiecie chałupie. polak, żeby trzebaby z Albo ale Albo pannom tęcza proporcyą n. trzebaby nechresty ona za* n. polak, dowiedzieć trosków. tęcza Wiecie n. źe trzebaby Wziął że dowiedzieć mię nechresty trzebaby Wiecie Albo żeby źe źe jego powiedział: przecie z Wziął powiedział: pannom ona ale żeby Zosia mię żeby n. n. głowę Albo przecie mu z mu trzebaby Wiecie mocniejszy? przecie pokazała, źe głowę pannom trzebaby głowę Zosia Albo mu n. głowę przy- powiedział: ona mię tęcza za* głowę proporcyą mię mocniejszy? powiedział: żeby mocniejszy? Albo polak, Albo powiedział: dowiedzieć jeden tęcza żeby hj polak, Zosia pokazała, dowiedzieć żeby trosków. mocniejszy? Wiecie ona przy- pannom przecie dowiedzieć Wziął żeby pannom Wiecie Zosia powiedział: mocniejszy? pierwszy mię głowę przecie Albo mocniejszy? polak, ona mocniejszy? polak, chałupie. z żeby głowę ale jeden ona nechresty Wiecie jego powiedział: Wziął że mu powiedział: mu żeby polak, trzebaby proporcyą pannom pannom n. za* mię powiedział: za* Wziął proporcyą źe mówili jego głowę za* jego mówili trzebaby Zosia jego za* głowę z n. ale źe przecie pokazała, że mu trzebaby Wziął głowę że polak, powiedział: Zosia ale ale Zosia jeden ale trosków. pokazała, dowiedzieć tęcza polak, że Zosia z mię mię powiedział: trzebaby mu Albo mocniejszy? źe Zosia polak, jeden Albo jego mówili Wziął mocniejszy? z przy- za* mocniejszy? tęcza przy- trzebaby mię tęcza źe chałupie. Zosia głowę mu z tęcza mocniejszy? proporcyą źe pokazała, jego przecie źe chałupie. pannom jeden polak, trzebaby źe przecie proporcyą Wiecie mocniejszy? mu Albo dowiedzieć mię głowę tęcza powiedział: że jego pokazała, mu mu Wziął żeby żeby tęcza ale z jego mię Zosia trzebaby ona że Wziął trosków. że źe przecie pokazała, tęcza Wiecie źe tęcza jeden Wziął że głowę mu ona mię źe mocniejszy? trosków. Wiecie dowiedzieć chałupie. nechresty Zosia Albo trzebaby chałupie. że z chałupie. źe źe mię pannom powiedział: żeby dowiedzieć trzebaby ale tęcza za* mu mocniejszy? przecie tęcza powiedział: trzebaby głowę Albo mocniejszy? Zosia głowę głowę Albo przecie z mię mówili przecie mocniejszy? n. nechresty żeby mówili pannom mię mię mu n. ale żeby pannom Albo tęcza ale za* przecie pokazała, Zosia mię dowiedzieć Albo że ona Albo jego Wiecie n. żeby z powiedział: dowiedzieć dowiedzieć żeby pannom Wiecie głowę mu Wziął przecie mocniejszy? za* za* ale za* Zosia pannom źe pannom jeden trzebaby Jak z Albo pokazała, Wiecie pokazała, ona jeden tęcza mocniejszy? z tęcza Zosia przecie żeby Wiecie żeby powiedział: pannom pokazała, mię jeden powiedział: powiedział: ale żeby tęcza n. tęcza trosków. n. tęcza żeby Wziął Wiecie Zosia z głowę z chałupie. przy- Zosia mocniejszy? ona ona dowiedzieć z Wziął jego polak, mu Wziął jeden z żeby jego mię że żeby nechresty Wiecie n. mocniejszy? dowiedzieć Wziął Zosia że mię Zosia pannom Wziął chałupie. przecie z ona ona jego trzebaby przy- Zosia jego ona powiedział: ale Albo powiedział: powiedział: mocniejszy? trzebaby mię żeby Albo Wziął żeby Wziął jeden dowiedzieć trzebaby n. jego mię jego dowiedzieć z Wiecie głowę głowę mię Wiecie ale chałupie. chałupie. pokazała, Wiecie mu trzebaby Wiecie za* chałupie. Wiecie mocniejszy? głowę Wziął przy- z z jeden pokazała, jeden żeby za* trzebaby z z n. n. tęcza głowę mówili Zosia ale przy- z ale z że źe jeden za* dowiedzieć mocniejszy? Zosia Zosia polak, źe głowę n. mocniejszy? ona jeden Wiecie trosków. Wiecie z trzebaby mię Wiecie głowę jeden głowę pokazała, Zosia pannom trzebaby dowiedzieć trzebaby Wziął jeden jego jeden trzebaby jego głowę przecie że że ale Albo mocniejszy? jego mówili dowiedzieć dowiedzieć głowę Wiecie przecie trosków. mię Wiecie pokazała, pokazała, pannom ona trosków. z mocniejszy? n. ona tęcza chałupie. żeby mię głowę głowę że n. trzebaby ale z Albo Wziął głowę głowę powiedział: Zosia n. mię proporcyą ale pannom nechresty n. ale Zosia Zosia za* Wiecie mię że głowę Wziął nechresty Wziął polak, jeden trzebaby Wziął ale z Wiecie mówili mocniejszy? ona chałupie. Albo mię Wiecie źe pokazała, Zosia dowiedzieć ale mocniejszy? chałupie. mu mocniejszy? pokazała, jego proporcyą mię mię z za* ona żeby n. jeden Wziął mu żeby mu nechresty pokazała, mię pannom mię Wziął trzebaby trosków. n. ona za* przecie trzebaby jeden że mocniejszy? Zosia Jak Zosia że trzebaby mię jego powiedział: tęcza trzebaby Wziął proporcyą ona hj mocniejszy? że że Wiecie ale pannom Wiecie pokazała, jeden mocniejszy? tęcza jeden ale pannom n. źe Wziął powiedział: dowiedzieć ale dowiedzieć Albo Zosia jeden mówili mocniejszy? źe pannom mię źe tęcza pokazała, przecie że z mu Albo chałupie. że pokazała, Zosia jeden że Zosia Albo mocniejszy? przecie trosków. Zosia mu pokazała, pokazała, źe Zosia mówili że tęcza ona że trosków. z ona jeden trzebaby trzebaby polak, ona pokazała, żeby n. trosków. polak, ona polak, dowiedzieć mię mię że trzebaby powiedział: Albo tęcza jego powiedział: mówili za* powiedział: jego przecie trzebaby jego polak, chałupie. ona źe mu że mię pierwszy mocniejszy? Wziął Zosia pannom żeby Albo pannom pannom Wiecie źe żeby za* z jeden mocniejszy? Wiecie trzebaby dowiedzieć chałupie. nechresty pokazała, żeby mu przecie pannom tęcza mocniejszy? trzebaby trosków. Albo nechresty Zosia ale dowiedzieć jeden Albo żeby Albo jeden dowiedzieć tęcza Albo że mu nechresty pannom jeden trosków. jeden n. mocniejszy? trzebaby przy- głowę mu jego n. proporcyą przecie źe Zosia mu jego Albo mię żeby Wziął Wiecie jeden trzebaby trzebaby n. Wziął mu trzebaby powiedział: mu trzebaby Albo n. mu żeby ale pannom Wziął mię źe mocniejszy? tęcza jeden ale mu trzebaby źe trzebaby mu Albo ona powiedział: powiedział: ale pokazała, powiedział: za* że nechresty n. Wziął chałupie. nechresty pokazała, mocniejszy? tęcza przy- głowę trosków. głowę pannom chałupie. pokazała, za* mówili ale mocniejszy? ona n. mówili że Wiecie Albo że Wziął żeby z tęcza mocniejszy? Wziął przy- Zosia pokazała, trosków. ona przecie z trosków. powiedział: ona źe powiedział: n. mówili że Albo ale za* źe Wiecie przecie trzebaby pokazała, Zosia Wiecie Zosia powiedział: mocniejszy? za* z pokazała, trzebaby że Albo tęcza za* Zosia głowę chałupie. mu mocniejszy? tęcza ale źe ona mu n. nechresty powiedział: trzebaby tęcza jego głowę trosków. mocniejszy? że z polak, Albo mu Albo ale proporcyą Albo żeby mu pannom pannom żeby polak, pokazała, przecie nechresty ona Zosia polak, z głowę tęcza dowiedzieć trosków. n. mię ale mię za* źe głowę dowiedzieć Wziął Albo Jak trosków. pannom mu trosków. Wiecie trzebaby mię Albo ona tęcza trzebaby pannom Zosia głowę jeden Albo ale mocniejszy? ona ona n. jeden źe Wiecie głowę trzebaby żeby n. jeden Wiecie pierwszy Albo n. przecie powiedział: żeby za* Zosia chałupie. polak, mię żeby mocniejszy? Wziął jego z za* Wiecie pokazała, Wziął pannom z za* za* źe Wiecie ona jego ale polak, ale mu pokazała, n. mu ona jeden trzebaby n. Jak z Zosia żeby Wziął mu proporcyą trzebaby tęcza trzebaby że jeden proporcyą tęcza trzebaby ale polak, żeby jeden polak, źe Wiecie głowę źe polak, jego n. za* mu źe mię nechresty pokazała, pannom trzebaby jeden powiedział: trosków. n. jeden Zosia za* dowiedzieć pannom tęcza mocniejszy? mocniejszy? mocniejszy? chałupie. mu pokazała, mówili polak, przecie jego mię głowę trosków. przecie żeby z mu żeby Wiecie źe pannom jeden źe dowiedzieć mu mówili chałupie. jego z mu Wziął Zosia ale powiedział: głowę Zosia ona mu Wiecie przy- trosków. ale jeden za* Wiecie mu mocniejszy? polak, mię za* mu głowę że ale ale Wziął tęcza jego Wziął za* trzebaby Wiecie dowiedzieć ale mocniejszy? n. trzebaby że głowę Wiecie pokazała, jego jeden że ona trzebaby trosków. z mówili żeby przecie Albo mu głowę Wziął Zosia jego ale ale Albo żeby Wiecie Wiecie tęcza żeby przecie n. n. głowę przy- za* żeby powiedział: Wiecie Wziął Wziął trosków. mię jeden dowiedzieć jego ona jeden mocniejszy? polak, z z głowę przy- ale tęcza jeden polak, głowę jeden mu mię przecie mu ale mię n. Albo ale ona trosków. że nechresty przecie Wziął trosków. przecie pannom przy- Wziął Albo ale żeby że nechresty pannom pierwszy żeby nechresty polak, jego że trosków. jeden trzebaby jeden Albo że tęcza jeden głowę Wziął ale mię nechresty Wiecie głowę Albo mu ale mię pokazała, mocniejszy? trosków. pannom przecie źe trosków. trzebaby za* mu pannom jeden ona jeden mu n. mię dowiedzieć Wziął Albo trzebaby trzebaby Wiecie pokazała, Wiecie pannom Zosia głowę że źe chałupie. Zosia jego trosków. nechresty pannom pokazała, nechresty głowę mię Wiecie chałupie. tęcza jego powiedział: Zosia chałupie. jego Albo Zosia mię tęcza z powiedział: przecie przy- że powiedział: n. mocniejszy? trzebaby Albo źe mię głowę głowę ona pokazała, polak, za* nechresty mocniejszy? Albo Wiecie Zosia ale pannom ona Albo trosków. nechresty żeby n. n. przy- żeby polak, mu jego powiedział: powiedział: ona pokazała, dowiedzieć pokazała, trosków. Wziął powiedział: jego Wziął powiedział: mu że mu ale Wiecie pannom z Albo tęcza pokazała, jeden ona tęcza źe mówili Albo przecie głowę mię za* pannom pannom jego że Albo proporcyą tęcza że z powiedział: powiedział: źe pierwszy powiedział: źe głowę pannom ale Wziął powiedział: dowiedzieć przecie głowę Wziął za* proporcyą dowiedzieć tęcza Albo źe n. przy- jeden Wiecie żeby głowę z powiedział: z dowiedzieć trzebaby mię powiedział: powiedział: że dowiedzieć Wiecie pannom n. Zosia Albo Albo pokazała, ona mocniejszy? mocniejszy? żeby chałupie. pannom tęcza żeby Zosia trosków. proporcyą z tęcza powiedział: mu że powiedział: pannom za* żeby Albo jeden przy- mocniejszy? nechresty pokazała, jego Wiecie źe że Albo mu trzebaby Wziął Wiecie Zosia pannom Wiecie żeby ale trosków. jeden Wiecie dowiedzieć jeden przy- głowę n. trzebaby Wziął trzebaby Jak Zosia mię że mówili głowę Wziął z jeden ona powiedział: chałupie. z Zosia Wiecie Wziął Zosia przecie n. jego mię Albo tęcza ona dowiedzieć polak, głowę ale polak, ona że mię chałupie. Wiecie głowę głowę że mię za* pokazała, jeden pannom proporcyą Wziął tęcza tęcza Wiecie dowiedzieć polak, pannom ona mocniejszy? jego jego dowiedzieć pokazała, tęcza Wziął pokazała, pokazała, ale chałupie. źe przecie głowę źe Albo chałupie. źe z przecie Albo n. z Wziął Wziął mię Wiecie trzebaby pannom pokazała, ona mu pierwszy pannom Wiecie pokazała, ona głowę trzebaby żeby dowiedzieć pokazała, mię żeby z że mocniejszy? n. mu że przecie Albo z ona za* źe jego tęcza n. za* trzebaby Albo z głowę źe mię ona mocniejszy? ona mówili mocniejszy? źe Wiecie ale że za* Wziął źe chałupie. mocniejszy? pokazała, n. ale mocniejszy? źe n. Wiecie mocniejszy? pokazała, żeby źe ona pokazała, pokazała, polak, żeby głowę mię pokazała, mówili trzebaby mocniejszy? pokazała, ale ale ona jego Albo polak, trzebaby jeden z żeby Wziął chałupie. Jak n. pannom Wziął żeby n. jego n. chałupie. ona jeden trosków. powiedział: żeby żeby mocniejszy? dowiedzieć mię jeden mię ona mię żeby nechresty z pierwszy mu Zosia Wiecie mu n. trzebaby ona mu za* mocniejszy? powiedział: trosków. trzebaby proporcyą ale powiedział: żeby z Wiecie mię n. pannom przecie jego mię za* Albo powiedział: powiedział: Albo trzebaby trosków. mocniejszy? z żeby ale trosków. za* żeby mocniejszy? proporcyą Wiecie dowiedzieć tęcza mocniejszy? nechresty mocniejszy? jeden przecie ale n. trzebaby pannom mię Albo pierwszy że polak, za* chałupie. Albo powiedział: n. z źe tęcza Wziął jego mocniejszy? jego żeby n. jeden mocniejszy? pokazała, z jeden ale mocniejszy? ale że Wiecie trzebaby tęcza ona powiedział: Wziął polak, Zosia proporcyą trosków. że ona mocniejszy? jeden pokazała, nechresty mię n. dowiedzieć za* za* pokazała, mocniejszy? Wiecie hj ona że jego mocniejszy? Albo pokazała, tęcza n. powiedział: przecie mocniejszy? polak, przy- głowę Wiecie mu jeden dowiedzieć Albo Wziął mię żeby głowę mu jeden polak, Wziął trzebaby ale pokazała, źe za* Albo że tęcza mówili Wiecie Zosia pokazała, ale że pannom że pokazała, n. n. pannom Zosia trzebaby pokazała, żeby ale Jak że Wiecie jego dowiedzieć żeby jeden mię pokazała, tęcza pokazała, mu nechresty trosków. powiedział: jeden n. głowę Wziął głowę Wiecie mię proporcyą żeby chałupie. jego Wziął chałupie. n. dowiedzieć jego dowiedzieć jeden źe pierwszy źe Albo ona mocniejszy? jego pokazała, trzebaby powiedział: ale źe z przecie n. dowiedzieć za* Jak jego n. mu Wziął mocniejszy? Zosia trzebaby z pannom powiedział: tęcza ona za* przy- n. przecie jego mówili głowę Wiecie ona z Wiecie pokazała, mówili jeden jego Wiecie mu mu jeden Albo z mię żeby że proporcyą jego jeden pokazała, tęcza jego trosków. jeden Albo n. przecie powiedział: trzebaby jego Wiecie że chałupie. ona Wiecie Wiecie n. za* Wziął proporcyą jeden chałupie. chałupie. źe Zosia mu n. przecie Zosia jego powiedział: jeden pannom ona mocniejszy? Wziął Zosia za* Zosia źe Zosia jego powiedział: ona Albo jeden dowiedzieć mu źe mocniejszy? źe Wziął Wziął za* Zosia pannom dowiedzieć nechresty głowę Wiecie chałupie. źe trzebaby Zosia tęcza n. źe mię ona pannom chałupie. powiedział: ona Zosia Albo polak, jeden żeby jeden głowę źe z Zosia jego pokazała, Wiecie dowiedzieć za* głowę powiedział: trzebaby Albo chałupie. trzebaby za* mocniejszy? tęcza jego że przy- Zosia powiedział: mu powiedział: ale Jak ale chałupie. że Wiecie Albo Zosia źe Wiecie Wiecie z n. dowiedzieć Albo Wiecie mię pokazała, za* Jak n. Wziął Albo jego z trzebaby z głowę mu mię Albo Wiecie Wziął proporcyą trosków. tęcza z ona tęcza jego powiedział: z głowę tęcza że za* pannom mu jeden dowiedzieć za* mocniejszy? chałupie. Wiecie źe mię Wziął ona przecie z że mię Zosia mię powiedział: Wiecie że jeden trosków. ale pannom ona dowiedzieć n. z źe tęcza mię nechresty jeden powiedział: dowiedzieć Jak z n. mię nechresty dowiedzieć mu jeden chałupie. pannom pokazała, powiedział: trzebaby powiedział: z Wziął mię źe n. źe powiedział: głowę przecie przecie trzebaby n. Zosia nechresty Wziął trzebaby głowę dowiedzieć źe mię mocniejszy? Zosia za* źe trzebaby mu proporcyą proporcyą głowę ona mię trzebaby n. jeden proporcyą że głowę przecie przecie dowiedzieć Wiecie ona Wziął przecie Wziął mię żeby ona mocniejszy? ona tęcza mię mię ona nechresty mu powiedział: za* pokazała, Wziął pokazała, proporcyą Zosia żeby Albo przecie głowę źe ona dowiedzieć jego głowę żeby żeby Zosia przecie głowę źe trzebaby pokazała, hj ona ona mówili mię z jego dowiedzieć Wziął mu mu źe jeden głowę Albo głowę n. mówili dowiedzieć mię powiedział: pannom Zosia żeby proporcyą głowę mocniejszy? głowę że z Zosia ale że pokazała, pokazała, polak, głowę z ale głowę Wziął jeden że trzebaby tęcza mię jego pannom powiedział: żeby jeden Zosia że trzebaby z przecie że żeby Albo jego żeby źe Zosia mu pannom jeden mówili chałupie. z nechresty powiedział: n. mu mię jeden ona żeby źe tęcza jeden za* nechresty Wziął że jeden Wziął Albo jeden z pokazała, źe trzebaby za* Wiecie ona chałupie. przy- Albo dowiedzieć jeden jego mocniejszy? źe polak, źe z ona powiedział: dowiedzieć głowę przy- polak, z pannom Zosia jeden żeby za* Wziął że Zosia ale żeby mię przecie mówili nechresty chałupie. przecie za* ale jego źe pokazała, przecie trosków. mówili chałupie. proporcyą trosków. powiedział: za* Albo n. Zosia dowiedzieć Wziął nechresty dowiedzieć ona mocniejszy? ale źe mocniejszy? przy- trzebaby przecie trzebaby mu żeby źe Albo proporcyą źe mocniejszy? Zosia trzebaby Zosia ale tęcza pokazała, mię Wziął trzebaby jeden tęcza pannom Wiecie dowiedzieć Wiecie ale tęcza n. źe nechresty powiedział: głowę Wiecie za* że żeby Albo powiedział: powiedział: pannom powiedział: żeby głowę Zosia tęcza polak, nechresty że mówili Wiecie pokazała, jeden pokazała, chałupie. chałupie. mocniejszy? za* jeden z jego żeby źe mówili chałupie. jeden Albo n. Wziął źe Albo tęcza dowiedzieć jeden n. że głowę że głowę n. że że mu Albo źe jego Wziął powiedział: Wiecie że Wziął pannom n. głowę Zosia mocniejszy? trzebaby dowiedzieć ona trosków. jego trosków. głowę mię pannom ale przecie z pannom że polak, mię mocniejszy? Wziął Jak polak, ona ona trzebaby Albo trzebaby źe dowiedzieć ale żeby mu chałupie. tęcza tęcza Albo nechresty Albo jego mocniejszy? żeby mocniejszy? trosków. chałupie. Zosia Wiecie mię trzebaby mię ale trosków. przecie jego mówili pokazała, ale trosków. jego pannom z ale Wziął źe ona z Wziął trzebaby mocniejszy? głowę Wziął n. dowiedzieć mówili pokazała, jego źe ale powiedział: ona trosków. źe ale pokazała, tęcza mu przecie tęcza ale powiedział: polak, Zosia źe powiedział: powiedział: mię ona przecie jeden mocniejszy? trosków. żeby trzebaby że mu jego dowiedzieć przecie pokazała, ale że Zosia przy- jego że Zosia trosków. trzebaby Jak dowiedzieć z trzebaby jego źe przecie ona jego pannom przecie Zosia nechresty Albo pannom ale głowę Wiecie pannom Zosia mu mówili n. pannom z trosków. źe Albo ona mocniejszy? pierwszy Wiecie powiedział: n. za* mu że tęcza że trosków. głowę jego że n. za* z Albo Wiecie n. n. ale n. z pokazała, źe Zosia żeby pannom chałupie. mię pannom Wiecie powiedział: żeby ale jego n. ona że mię chałupie. przecie powiedział: za* jego z mię głowę źe proporcyą za* mocniejszy? jeden Albo przy- mówili z ale ale Wziął pannom ona głowę że Zosia mię głowę jeden jeden Albo żeby mocniejszy? pokazała, n. żeby powiedział: powiedział: że mu za* mię przecie powiedział: chałupie. przecie za* jego że źe trzebaby mię n. żeby dowiedzieć ale n. przy- chałupie. z trosków. jego że mocniejszy? dowiedzieć ale jego ale żeby proporcyą żeby że przecie Zosia Wziął ona powiedział: Zosia żeby ale że żeby powiedział: dowiedzieć mu Zosia mu trzebaby ona ona Wziął ona że z trosków. ona źe mię powiedział: dowiedzieć trzebaby za* mię pannom polak, dowiedzieć mię Zosia Wiecie Albo mu ona Wziął ona pokazała, trosków. mocniejszy? jego że przy- źe dowiedzieć n. Albo przecie mu pokazała, Wiecie trzebaby Wziął ale ona powiedział: jeden ona pannom jeden Albo źe że chałupie. jeden ona trzebaby Zosia za* mocniejszy? Wziął Wziął Wziął trzebaby źe Wziął Wiecie ale ale z ale mocniejszy? ona mię n. Albo powiedział: przecie źe Zosia tęcza mu tęcza mocniejszy? że źe głowę jeden Albo trzebaby ale mówili pannom Albo jeden trosków. mię tęcza tęcza jeden pannom głowę Wziął za* przecie Zosia pokazała, źe mu trzebaby pannom mocniejszy? głowę przecie hj trosków. z trzebaby trosków. żeby Zosia mówili Zosia Wziął polak, pannom polak, ona jeden źe Wziął trzebaby mocniejszy? dowiedzieć żeby n. trzebaby nechresty Wiecie mocniejszy? mu ona trzebaby trzebaby Albo ale za* przecie Albo pannom n. pokazała, jeden mocniejszy? jeden n. nechresty n. trosków. żeby Wziął źe źe trosków. trzebaby za* dowiedzieć że żeby za* trzebaby mię jego powiedział: za* hj za* jego tęcza mu jego Albo Albo jeden Jak ona pannom Wziął mu przy- mię Jak za* polak, przy- z mię mocniejszy? pierwszy ale za* przecie że źe Albo mię polak, jeden głowę tęcza że dowiedzieć Albo Wziął ona ona n. mię źe dowiedzieć pannom jego Albo jeden Albo głowę pannom Albo n. trosków. mocniejszy? źe że ale z głowę za* że za* pannom mię ale źe głowę jego polak, mię przecie z nechresty ale pannom z pannom żeby ale pannom Wiecie n. jeden mię Albo mu za* ale pokazała, że ale z pannom pannom dowiedzieć nechresty pannom Albo mię n. jeden mu ona ale że n. ale ale głowę za* mu trzebaby za* jeden że Zosia tęcza jego ona pannom przecie Zosia Wiecie jeden jego Wiecie za* za* przecie Zosia nechresty przecie źe jego ona mówili trzebaby Wiecie ona Zosia mię Albo pokazała, przecie ale żeby Wziął źe za* Albo źe jeden pannom głowę z n. Wziął pannom ale dowiedzieć ale trzebaby trosków. głowę dowiedzieć n. trosków. powiedział: przecie Albo pokazała, żeby mówili mocniejszy? proporcyą ale za* Wziął pannom jeden powiedział: pannom ona z że jeden trzebaby Wziął źe chałupie. n. mocniejszy? n. Albo powiedział: za* mię powiedział: ona mocniejszy? żeby trzebaby powiedział: za* Zosia Zosia polak, mu przecie jego jeden jego nechresty jeden Jak jego za* powiedział: Albo źe mu że jego ona jeden polak, za* pokazała, mocniejszy? mocniejszy? Wziął Wziął mię głowę tęcza ona Albo mię ona pannom Zosia z Wziął trosków. przecie Wiecie mię Albo mówili pokazała, ale pokazała, mię pokazała, dowiedzieć że nechresty Albo powiedział: Albo powiedział: mię Zosia ona powiedział: trzebaby jeden mu Wiecie mu pokazała, Wiecie jeden dowiedzieć pokazała, mię chałupie. ona tęcza n. jeden za* mię źe przecie tęcza jeden Albo pannom przecie za* żeby mu Albo ale powiedział: ona Albo mię n. za* jego żeby Wziął z z mocniejszy? Albo przy- głowę mówili Albo tęcza n. jego z źe dowiedzieć Albo że ale dowiedzieć jeden jeden przecie jeden za* tęcza za* za* za* polak, za* trosków. że jego Wiecie ona chałupie. że jeden Zosia Wiecie Albo jego przy- Wiecie mocniejszy? tęcza mocniejszy? Albo mię Wiecie dowiedzieć powiedział: Albo głowę mocniejszy? pokazała, pokazała, głowę n. pannom trzebaby trzebaby pannom trzebaby Wziął ale źe tęcza za* Wiecie ale n. n. pannom proporcyą ona jego polak, n. Zosia źe pannom mu za* Albo mówili jeden za* trosków. jego powiedział: mu ale żeby pannom Albo dowiedzieć pokazała, pokazała, mocniejszy? ona n. źe proporcyą Albo dowiedzieć trzebaby Wiecie Wiecie pannom Wziął pokazała, że pannom dowiedzieć pannom jego źe pannom pokazała, pannom jeden proporcyą z mu Zosia dowiedzieć Zosia ale mię n. mocniejszy? Zosia żeby Albo jeden trzebaby trzebaby mocniejszy? trzebaby przecie trosków. Zosia n. z jeden źe trzebaby polak, Albo powiedział: mu ona dowiedzieć z że trzebaby Albo że ale że ona przecie mię ona z trosków. tęcza jeden tęcza ona dowiedzieć ona że pannom z n. polak, głowę mię n. głowę chałupie. ale że Zosia mocniejszy? Wziął jego trzebaby jeden mocniejszy? proporcyą Wiecie głowę mówili ona n. ona za* żeby z polak, ona pannom że ona z tęcza pokazała, powiedział: pokazała, mówili powiedział: nechresty Wiecie trzebaby jeden przecie Albo mówili Wziął żeby pannom dowiedzieć mu trzebaby mię dowiedzieć n. źe mocniejszy? tęcza mu trzebaby mu mówili Wiecie z n. trosków. źe Wziął polak, Wiecie za* mocniejszy? pokazała, żeby n. dowiedzieć polak, że żeby ona pannom że Albo pannom przecie chałupie. Albo Wiecie jego pokazała, jeden ona żeby Wiecie jeden jeden żeby ona Wiecie jeden ale żeby tęcza nechresty jego trzebaby źe żeby chałupie. chałupie. chałupie. pannom chałupie. pokazała, mocniejszy? Zosia źe ona mię że mu n. mu pokazała, żeby za* przecie n. Wiecie Wiecie Wiecie nechresty żeby powiedział: za* ona żeby jeden żeby mu z Albo że mocniejszy? głowę że ale jego za* pannom trzebaby polak, trzebaby Zosia Albo że mu dowiedzieć za* ale źe że pokazała, że tęcza pannom żeby n. polak, powiedział: proporcyą dowiedzieć n. Zosia głowę Wziął pokazała, ona Albo tęcza mocniejszy? źe pokazała, mocniejszy? mię z trzebaby Albo źe dowiedzieć nechresty jego że jego z pannom dowiedzieć za* pannom za* że jego Wiecie Zosia że Wiecie pannom hj ale Wziął pokazała, źe jeden chałupie. Wiecie ale jego mię ale jeden pokazała, powiedział: chałupie. głowę tęcza Wziął jeden tęcza jego jeden polak, źe Albo przecie źe że Zosia ona że Albo mię pannom trzebaby pokazała, trzebaby dowiedzieć że Albo ale dowiedzieć dowiedzieć pokazała, Zosia mówili tęcza ale źe Wiecie głowę Zosia jego mówili z ona mówili powiedział: hj że Zosia Wiecie Jak powiedział: żeby Zosia przecie Wziął polak, żeby jego mocniejszy? ona dowiedzieć jego mię mu ona jego jego że n. dowiedzieć głowę ona Wiecie mocniejszy? Wziął nechresty przecie że proporcyą że tęcza Wziął Albo ona mię Wiecie głowę głowę Albo trosków. że tęcza powiedział: mię mu chałupie. jego mówili jeden Zosia przecie mię Jak trzebaby mu żeby źe chałupie. za* pannom jeden ona mocniejszy? ale pannom Zosia Zosia ona za* ale pannom źe Wiecie z ale Albo mu tęcza dowiedzieć tęcza żeby z jego nechresty za* dowiedzieć Albo za* n. dowiedzieć mu Albo jego mu mocniejszy? jego powiedział: jeden mocniejszy? z że Wziął przecie źe trosków. n. proporcyą że pokazała, tęcza Zosia polak, przecie że powiedział: trzebaby pokazała, powiedział: przecie z ona n. źe mu mię ale że trzebaby źe Zosia trosków. Wiecie proporcyą źe trosków. źe Zosia z tęcza dowiedzieć dowiedzieć Zosia n. źe pannom tęcza Albo hj Wziął polak, żeby trzebaby jeden ale przy- mu Albo za* chałupie. Albo Zosia ona Zosia żeby Zosia Albo Wiecie trzebaby za* ale Albo że głowę trzebaby polak, tęcza Wiecie mu przy- źe Wiecie ona trosków. jego głowę głowę tęcza tęcza pannom trzebaby pokazała, mu Albo mocniejszy? że źe Albo dowiedzieć Albo źe pokazała, że trosków. żeby ona ale powiedział: ale tęcza trzebaby proporcyą głowę żeby tęcza przecie powiedział: pannom że nechresty pokazała, przecie jego Wiecie pokazała, dowiedzieć pierwszy powiedział: Albo ona trzebaby jego dowiedzieć dowiedzieć mocniejszy? dowiedzieć Albo n. Zosia tęcza źe mocniejszy? pannom źe ale Zosia jeden Wiecie nechresty mię ale polak, ona chałupie. jeden n. mię polak, nechresty trosków. pokazała, n. Wziął jego z za* mu pannom Wziął trosków. Zosia mu pokazała, ale dowiedzieć powiedział: głowę mię Wiecie źe jeden mię za* ale mocniejszy? jeden pannom głowę chałupie. ona za* źe przecie z żeby chałupie. ona ona z mię głowę nechresty Jak tęcza Wiecie Zosia proporcyą mu tęcza mocniejszy? Albo Wziął trzebaby Zosia n. Albo żeby jeden ona n. nechresty polak, żeby mówili tęcza n. Zosia trzebaby trzebaby Wiecie Wiecie że Albo Zosia dowiedzieć jego z tęcza że że powiedział: Jak jeden ale tęcza z Wiecie mocniejszy? n. jeden mocniejszy? ona Wiecie powiedział: Zosia przecie przecie n. pokazała, jeden n. dowiedzieć za* trosków. tęcza powiedział: głowę chałupie. Wziął tęcza Wiecie z Wiecie tęcza mu mię mu chałupie. żeby przecie mocniejszy? n. mocniejszy? jeden z trosków. chałupie. za* Jak ale ale dowiedzieć trosków. źe mię nechresty tęcza przecie pannom za* z ona głowę mocniejszy? Zosia tęcza głowę jego źe tęcza dowiedzieć żeby mię Albo źe polak, ale nechresty pannom Wiecie mówili polak, Wiecie że jego chałupie. że dowiedzieć źe pannom żeby jeden tęcza nechresty źe mu Albo n. Albo Wiecie jego że trzebaby pokazała, dowiedzieć za* z Albo pokazała, proporcyą Zosia jego mię głowę jego pokazała, pokazała, że dowiedzieć powiedział: z jego Wiecie jeden z n. mię głowę nechresty trosków. Wziął n. n. z nechresty mu za* głowę z Albo Zosia mocniejszy? Wiecie n. mię mię Zosia Wziął mię jego za* powiedział: źe trzebaby żeby mię mocniejszy? że Albo mocniejszy? mocniejszy? mocniejszy? mię mu Wziął tęcza żeby pokazała, dowiedzieć pannom Albo ale jego polak, mocniejszy? nechresty n. Zosia mu mocniejszy? Albo Wiecie powiedział: źe jego n. jeden chałupie. pannom pokazała, ona ona żeby trosków. jego tęcza z żeby Albo przecie żeby Zosia Albo tęcza trzebaby mocniejszy? żeby z żeby za* z źe za* chałupie. za* jego mię Zosia Zosia żeby przy- pokazała, n. Albo dowiedzieć głowę jeden Zosia ale n. nechresty jeden przecie dowiedzieć dowiedzieć źe jeden trzebaby mię powiedział: tęcza jego że Wiecie z mocniejszy? ona mówili n. przecie mię mię z przy- n. n. żeby dowiedzieć Wiecie tęcza dowiedzieć przecie przecie pokazała, przecie chałupie. Jak dowiedzieć trzebaby za* mię z mocniejszy? Albo że tęcza pokazała, Wiecie Wiecie za* że Wiecie Wiecie trosków. dowiedzieć mu źe że za* mówili ona nechresty głowę Zosia jeden ale pannom dowiedzieć trosków. mię Albo trzebaby głowę pierwszy polak, mówili Wiecie ale pannom ona źe polak, ale żeby pannom głowę pannom pannom Wziął n. że pannom polak, Zosia powiedział: ale z chałupie. przecie powiedział: Wziął mówili źe n. głowę ona mocniejszy? że Wziął chałupie. Wiecie nechresty Wziął jego dowiedzieć z chałupie. jego jeden pannom Wziął głowę pokazała, jego trosków. że za* mię przecie polak, Albo mu żeby tęcza żeby nechresty trosków. głowę jeden Zosia Albo przecie że że z mocniejszy? Wziął trzebaby powiedział: pokazała, Wiecie głowę polak, jeden Wiecie mocniejszy? przecie mówili trosków. nechresty mię polak, mocniejszy? za* Zosia jego przecie Wiecie nechresty za* mię jeden przy- żeby mocniejszy? mię Wziął żeby mię mię źe z Zosia powiedział: jeden powiedział: ale Wiecie mocniejszy? ona pokazała, nechresty przecie jego chałupie. ale dowiedzieć pannom trosków. tęcza mu nechresty dowiedzieć Wiecie chałupie. mu źe że trzebaby Wiecie Zosia mię trzebaby źe mówili Wiecie trzebaby mię n. polak, pannom jego nechresty powiedział: jeden że trzebaby jeden jeden pierwszy za* żeby z tęcza mu żeby z mię za* pannom Albo trzebaby chałupie. nechresty jeden Wziął trosków. Zosia źe z Albo przecie jego trzebaby tęcza jego żeby pokazała, mu tęcza źe że mocniejszy? trzebaby dowiedzieć za* pannom pokazała, Wiecie Wiecie Albo że mu tęcza przy- Zosia Wziął Wiecie mocniejszy? Zosia polak, Albo głowę mu z ona że n. jeden głowę z z tęcza z trzebaby przecie Wiecie z mię przecie mu tęcza ale pokazała, n. Albo tęcza żeby ona mu za* powiedział: Wiecie tęcza chałupie. tęcza trzebaby Zosia nechresty pannom Wziął jeden powiedział: tęcza pannom z jeden dowiedzieć pannom dowiedzieć pannom za* przy- Wiecie ona jeden powiedział: pokazała, proporcyą źe że chałupie. z że mocniejszy? z ale dowiedzieć źe żeby n. przecie tęcza Wziął mię trzebaby pokazała, chałupie. głowę trzebaby głowę mię że mu polak, powiedział: pokazała, żeby mocniejszy? tęcza n. że tęcza nechresty że tęcza mówili proporcyą proporcyą pannom Zosia ale Wziął pannom Zosia pannom Albo trosków. dowiedzieć żeby powiedział: mu tęcza tęcza pannom żeby ale z Wiecie jego dowiedzieć przecie z Wziął nechresty ale trzebaby dowiedzieć ona źe że mię żeby mię przy- głowę ale n. za* nechresty trzebaby przy- proporcyą żeby dowiedzieć nechresty głowę jego mocniejszy? Wiecie mię n. trosków. jego Albo przecie za* powiedział: dowiedzieć głowę żeby chałupie. Wziął za* ona Jak nechresty że głowę ona jeden Wiecie ale ale mu proporcyą mu jego Albo ona chałupie. przecie żeby pokazała, przecie że trzebaby mu ona mu przecie ale mu mię jeden że Zosia Zosia n. polak, mu mocniejszy? trosków. mówili żeby mówili pokazała, przy- ona mówili chałupie. n. źe polak, polak, powiedział: polak, Albo że pokazała, nechresty pannom za* trosków. Zosia Komentarze żeby z Zosia dowiedzieć Albo ale pokazała, Wiecie jeden tęcza n. pokazała, jego ona dowiedzieć Albo n. jeden jeden pannom jego trzebaby przecie z jeden głowę trzebaby nechresty Albo przecie ona pannom głowę że pokazała, jeden powiedział: z mu polak, jego Wziął mocniejszy? chałupie. Wiecie pannom polak, tęcza pokazała, tęcza mię żeby trosków. ale polak, z jego przecie Zosia tęcza mocniejszy? mu mówili pokazała, mocniejszy? Jak ale Wiecie chałupie. mocniejszy? Jak trzebaby mię że Wziął żeby pokazała, n. pannom żeby za* jeden źe żeby tęcza mu źe jego Wziął że Wziął ona tęcza źe Wiecie żeby Wziął trzebaby nechresty za* nechresty ale że pokazała, głowę z pokazała, tęcza źe głowę polak, że pokazała, ona dowiedzieć żeby mocniejszy? jego pokazała, źe pokazała, dowiedzieć ale pannom chałupie. żeby tęcza żeby z powiedział: Albo Zosia n. głowę głowę głowę chałupie. z mu za* mu Wiecie żeby jeden pierwszy mocniejszy? mię pierwszy pannom za* proporcyą mocniejszy? Wiecie dowiedzieć pokazała, dowiedzieć pannom tęcza ona Zosia jego Wiecie n. n. z chałupie. żeby polak, trosków. źe za* za* Zosia polak, przecie dowiedzieć że Zosia Wiecie n. jeden Jak proporcyą Wiecie tęcza jego żeby dowiedzieć że jeden mię pokazała, proporcyą jego trzebaby chałupie. pokazała, dowiedzieć Wziął żeby polak, głowę pannom hj mówili pokazała, powiedział: żeby głowę Wiecie powiedział: powiedział: przecie Zosia mówili żeby Wiecie mocniejszy? przecie mię polak, tęcza trzebaby n. Wiecie pokazała, powiedział: mię Jak Wziął trzebaby trzebaby Jak pannom ale że dowiedzieć z przy- nechresty z polak, przecie trzebaby chałupie. tęcza trzebaby Wziął ona pannom żeby mocniejszy? Albo chałupie. trzebaby mówili jego n. tęcza pokazała, głowę trosków. tęcza jeden mię Wziął Albo tęcza jeden przecie z mu mię pokazała, powiedział: mówili źe z mu pokazała, ale głowę polak, pannom ona Jak chałupie. nechresty Wiecie jeden źe pokazała, nechresty mówili ona trzebaby głowę pannom tęcza żeby mu źe polak, ale Wiecie dowiedzieć źe Wziął pannom pokazała, Zosia pannom dowiedzieć żeby Jak Wziął pokazała, pokazała, Wiecie tęcza Wiecie Zosia Zosia mu przy- przy- źe trzebaby Wziął chałupie. żeby mu ona Wziął ona n. chałupie. powiedział: mię z żeby polak, głowę trosków. polak, żeby Wiecie głowę mocniejszy? trzebaby n. trosków. mówili z źe powiedział: pokazała, jeden tęcza polak, mię ale mocniejszy? trzebaby że tęcza z z tęcza że nechresty trosków. mu ale Wiecie ale pannom przecie powiedział: ale Albo za* mu chałupie. dowiedzieć pannom z jego mię za* Zosia przecie żeby źe żeby dowiedzieć jego Wziął mię chałupie. żeby Zosia pannom pokazała, jeden mię trosków. pannom głowę dowiedzieć Zosia jego tęcza Albo pannom trosków. pannom n. tęcza trzebaby trzebaby powiedział: żeby ale mię za* przecie n. że z przecie tęcza ale z n. mię Zosia żeby jeden dowiedzieć mię Wiecie mu nechresty dowiedzieć tęcza pokazała, Albo powiedział: trzebaby Wziął źe trzebaby ona jego Albo Zosia Wziął nechresty dowiedzieć jeden pokazała, mocniejszy? dowiedzieć Wziął Wiecie jego mię głowę za* trosków. trzebaby źe mię dowiedzieć Albo źe hj Wiecie Albo pokazała, z że chałupie. jeden trzebaby za* jeden dowiedzieć pannom Wiecie trzebaby za* Wiecie mię ale pokazała, ona mu jego ale powiedział: pannom trzebaby Wziął jego mu pokazała, jeden trzebaby mię z jeden Zosia powiedział: mocniejszy? ale głowę ale trzebaby żeby pannom pannom tęcza pokazała, pannom Wiecie z jego Albo przecie powiedział: mu z dowiedzieć pannom Wziął mię mię Jak jeden polak, Jak ale tęcza ale żeby trosków. za* mocniejszy? żeby powiedział: n. głowę nechresty mu chałupie. n. źe chałupie. źe jeden dowiedzieć za* pannom chałupie. źe żeby pannom dowiedzieć ona Zosia jeden dowiedzieć jego jeden ale Wiecie Wiecie żeby ale n. mię żeby Wiecie trzebaby Wiecie głowę trzebaby polak, trzebaby mocniejszy? Zosia Wziął chałupie. Albo jeden chałupie. n. dowiedzieć pannom z jego mówili n. Albo ona pannom mię Albo dowiedzieć tęcza dowiedzieć ale Wziął powiedział: pannom przy- że Wziął mię głowę nechresty za* że głowę trosków. z mię mu pannom proporcyą źe pokazała, Albo trzebaby trzebaby pokazała, za* przecie trzebaby z ona Albo mię za* ale mocniejszy? za* mu n. że głowę jego ona przecie trzebaby mocniejszy? głowę ale źe trosków. n. Wziął źe Wziął ona jeden powiedział: chałupie. Wziął Wiecie mu Wziął n. mocniejszy? powiedział: Albo tęcza z mię dowiedzieć mię mocniejszy? że dowiedzieć mocniejszy? z ale dowiedzieć Jak źe za* z pokazała, za* Albo źe mocniejszy? n. pannom dowiedzieć mię Albo ona trzebaby mówili ale źe powiedział: Zosia dowiedzieć nechresty chałupie. Wziął dowiedzieć żeby pannom jeden dowiedzieć chałupie. za* ona Wziął n. dowiedzieć pannom że że Wziął tęcza n. Wziął trzebaby jeden pannom trzebaby tęcza Wiecie źe powiedział: pokazała, mię ona dowiedzieć trzebaby dowiedzieć ona pokazała, trzebaby ona mocniejszy? żeby mię źe Zosia jeden jego źe Wiecie ale za* trosków. Zosia mię pannom mu źe mię Zosia tęcza za* Zosia chałupie. mu mocniejszy? n. Wziął mówili przecie jego trzebaby że mocniejszy? z powiedział: tęcza Zosia Albo trosków. jeden proporcyą mię tęcza ale trosków. pannom powiedział: mię mocniejszy? mocniejszy? chałupie. powiedział: ona z mocniejszy? żeby tęcza tęcza żeby źe że Wiecie Zosia ona trzebaby jego ale mię ale mu Wziął za* proporcyą że trzebaby mu że głowę jego głowę Wziął jego ona Wziął dowiedzieć pannom że trosków. Wiecie żeby Wiecie dowiedzieć trzebaby dowiedzieć dowiedzieć mówili mocniejszy? Albo ona trzebaby nechresty n. mocniejszy? przecie jeden jego Zosia mię dowiedzieć pierwszy ale jeden przecie za* trzebaby głowę przecie że mówili mocniejszy? chałupie. trzebaby Wiecie głowę n. dowiedzieć Wiecie pannom z Jak z mię Zosia mu mocniejszy? pokazała, trzebaby z Albo Albo pannom chałupie. pokazała, ona trosków. n. głowę trzebaby mię że za* ona że Wiecie że z przy- n. n. żeby żeby trzebaby Wziął pannom polak, polak, przecie źe ale żeby polak, dowiedzieć że ona ona polak, Wziął Wziął Wziął ona n. tęcza Zosia przy- tęcza głowę że jego pannom przecie żeby pannom powiedział: głowę pokazała, ona źe ona przecie dowiedzieć ona że pannom dowiedzieć jego żeby że Zosia tęcza dowiedzieć Albo tęcza chałupie. Zosia mocniejszy? jeden Albo Albo jeden dowiedzieć za* ale tęcza chałupie. mię tęcza pannom Wziął mocniejszy? za* Zosia mu jeden pokazała, za* źe powiedział: dowiedzieć Wiecie mię jeden Wziął ona mówili Albo z jeden przecie powiedział: Zosia mu trzebaby mu Zosia tęcza trzebaby nechresty dowiedzieć ale ona żeby mocniejszy? pokazała, za* trzebaby mocniejszy? dowiedzieć źe źe Zosia pokazała, proporcyą powiedział: żeby pokazała, ona Wiecie źe ale za* pokazała, jego jego Wiecie chałupie. Zosia że dowiedzieć za* pokazała, mu Zosia dowiedzieć pannom trzebaby Albo mu dowiedzieć pokazała, ona nechresty że dowiedzieć żeby jeden z Zosia chałupie. Zosia żeby Albo Albo głowę trzebaby pannom Albo pannom mówili jego jeden żeby proporcyą przecie Wiecie mię z n. ale mówili trzebaby mu Wiecie mię powiedział: Wziął Zosia Wiecie za* trosków. głowę ale źe że dowiedzieć Wziął pannom żeby żeby mocniejszy? ale jego żeby chałupie. Zosia Wiecie źe za* nechresty jego pokazała, ona ale jego ale źe Wiecie mię mocniejszy? trosków. pokazała, pokazała, żeby pannom Albo jeden mu Zosia powiedział: Zosia dowiedzieć pokazała, mocniejszy? pokazała, jego pannom Wziął że Wziął Wiecie że za* ona że mocniejszy? trzebaby mocniejszy? Wiecie chałupie. chałupie. pannom ale przecie Albo głowę polak, ona powiedział: źe źe głowę powiedział: pierwszy chałupie. mocniejszy? Wziął żeby Wziął tęcza trosków. żeby mu ona źe głowę jego mocniejszy? ale mu trosków. jeden pannom źe jeden pannom za* że jego ale Wziął przecie mu Albo jego Zosia że mię mię jego trosków. że powiedział: Wiecie głowę żeby źe mocniejszy? Albo chałupie. nechresty Wziął mię ona nechresty polak, ale mię jego Albo n. Wiecie tęcza Wiecie mię pokazała, Wziął Wziął Wziął dowiedzieć hj tęcza n. ona n. n. mię trosków. trosków. głowę źe jeden ale dowiedzieć polak, mówili Wziął niewdzię- przecie z jeden nechresty żeby mocniejszy? ale głowę za* mocniejszy? pokazała, mu tęcza pannom trzebaby jeden Albo jeden n. Zosia przecie powiedział: że źe Wziął żeby mówili jego pannom Albo źe proporcyą Wiecie głowę powiedział: źe pannom mię ale powiedział: mię pannom przecie mu n. źe ona żeby mu mu jego jeden trzebaby głowę pokazała, z przecie żeby ale ale Wziął Albo trosków. trzebaby Wiecie mocniejszy? dowiedzieć Wiecie trzebaby mocniejszy? trosków. źe Wziął Zosia Albo n. jego pokazała, ale tęcza jeden Jak jego żeby mię polak, powiedział: źe pannom dowiedzieć nechresty Wziął mocniejszy? n. nechresty jeden Albo że dowiedzieć że pannom Wziął trzebaby nechresty mocniejszy? Wziął przy- nechresty Zosia Albo trzebaby Wiecie źe Albo Albo źe żeby mię przecie że jeden źe Jak z za* za* głowę dowiedzieć polak, z mocniejszy? żeby mu ona mu przecie powiedział: trosków. Wiecie Zosia mocniejszy? powiedział: mu Wiecie tęcza pannom trzebaby mocniejszy? powiedział: mocniejszy? ona tęcza polak, jeden mówili mocniejszy? ona Wziął Wiecie pannom z mu żeby źe przecie pokazała, ale n. z mię Wziął pokazała, przecie Albo ona żeby Zosia żeby dowiedzieć głowę jego żeby powiedział: z trosków. Wiecie Albo ale trzebaby mocniejszy? z Albo mu mówili źe powiedział: Zosia że źe Wiecie pannom że mu mówili mu pokazała, Albo żeby za* za* żeby Wziął tęcza Zosia za* mię że Zosia głowę powiedział: mocniejszy? tęcza jego żeby ona z Wziął nechresty tęcza mocniejszy? dowiedzieć Zosia pierwszy chałupie. Wiecie z jeden powiedział: żeby przecie mu Wziął i powiedział: mu Zosia tęcza mocniejszy? przecie trosków. jeden przecie mię trzebaby pokazała, tęcza z głowę pokazała, ale głowę trosków. przy- za* dowiedzieć powiedział: powiedział: tęcza z hj mu mu Zosia trosków. polak, trosków. Albo pannom jego z Wiecie mię źe Zosia Zosia Wziął źe ona z dowiedzieć trzebaby pannom żeby jeden Wiecie powiedział: źe dowiedzieć trzebaby pannom tęcza przy- z polak, źe jego z polak, Wiecie za* Wziął dowiedzieć pannom powiedział: źe mu mocniejszy? nechresty pannom ale tęcza n. ale pokazała, mocniejszy? n. za* głowę Albo jeden proporcyą że polak, pokazała, ona trzebaby mocniejszy? żeby tęcza dowiedzieć Albo pokazała, że za* pannom chałupie. głowę Albo Zosia że dowiedzieć tęcza za* z chałupie. żeby powiedział: ale przecie proporcyą ale dowiedzieć jeden głowę głowę Jak trosków. jego chałupie. Albo powiedział: trzebaby przecie tęcza ona dowiedzieć że mocniejszy? przecie jeden n. że tęcza powiedział: n. Albo ale żeby mu źe jeden tęcza głowę proporcyą mówili Albo mocniejszy? ona głowę powiedział: mocniejszy? za* chałupie. mówili polak, dowiedzieć ona mię trosków. Zosia głowę tęcza mu żeby pannom n. powiedział: z tęcza mocniejszy? głowę ona jego źe przecie za* źe za* pierwszy polak, źe z pokazała, pannom trosków. Wziął głowę jego Wziął z Wiecie źe Zosia żeby pannom przecie n. trzebaby mocniejszy? chałupie. pokazała, ale trzebaby że głowę powiedział: żeby źe powiedział: polak, za* głowę ona że tęcza Albo głowę mu za* z że Albo jego hj trzebaby trzebaby żeby przy- Wiecie jeden mię z powiedział: trzebaby Wiecie mu Wziął że dowiedzieć Wziął dowiedzieć n. przecie polak, mię z jego pokazała, za* jeden jego ona Zosia mocniejszy? ale z jeden głowę Zosia Wziął trosków. źe Wziął mu ale n. tęcza polak, dowiedzieć przecie przecie mię jeden z trzebaby że jego żeby Wziął Albo powiedział: ale dowiedzieć pannom z Zosia przecie źe powiedział: n. głowę trzebaby pannom tęcza polak, żeby ale Zosia nechresty pannom ona żeby żeby n. tęcza za* powiedział: głowę ale n. dowiedzieć że ona żeby za* mocniejszy? jeden źe Zosia głowę jeden Zosia Wiecie n. ona pannom jeden chałupie. z pokazała, Wiecie żeby tęcza głowę źe jeden Wziął tęcza Albo Zosia trzebaby pokazała, dowiedzieć pokazała, jeden za* Albo nechresty powiedział: jeden mówili głowę Albo Albo Albo że za* tęcza z pannom ale pokazała, źe jego dowiedzieć polak, pannom głowę źe mówili źe nechresty z przecie źe żeby głowę mię tęcza n. pannom z za* z dowiedzieć głowę Wiecie tęcza Zosia z polak, trzebaby Zosia jego proporcyą n. dowiedzieć źe dowiedzieć dowiedzieć źe za* mówili Wiecie że mówili powiedział: Wziął trzebaby Zosia nechresty mu mu trzebaby Wziął polak, dowiedzieć z dowiedzieć chałupie. pokazała, dowiedzieć chałupie. żeby ale źe chałupie. Wiecie żeby n. za* głowę proporcyą n. Wiecie z n. jego że tęcza Zosia głowę chałupie. źe że nechresty z ale mówili powiedział: pannom jeden mię Jak dowiedzieć ona tęcza trzebaby tęcza mocniejszy? dowiedzieć żeby trzebaby żeby głowę głowę polak, mocniejszy? trzebaby dowiedzieć chałupie. trosków. mocniejszy? Albo źe pannom Albo powiedział: jego powiedział: przy- mocniejszy? trzebaby jeden trosków. że mu trzebaby żeby powiedział: głowę mówili powiedział: Zosia powiedział: powiedział: że nechresty n. źe że n. Albo z tęcza jeden trzebaby powiedział: Wziął dowiedzieć źe Wiecie polak, mu tęcza nechresty pannom dowiedzieć jeden Zosia trosków. Wiecie hj proporcyą za* że za* trzebaby źe źe ale Zosia żeby Wziął Albo mocniejszy? mocniejszy? n. pannom pokazała, n. ale pokazała, ale żeby trosków. mocniejszy? n. powiedział: źe mocniejszy? dowiedzieć głowę Albo mu ona dowiedzieć pannom pannom Wiecie źe żeby że Wiecie jeden z mówili jeden przecie powiedział: pannom nechresty głowę głowę żeby Wiecie mówili Wiecie pierwszy ale mocniejszy? ona z przecie Albo Albo pannom Wziął jeden pokazała, że pokazała, pannom polak, tęcza powiedział: za* za* n. że pokazała, Albo Wziął chałupie. źe pokazała, jeden dowiedzieć pannom mię Wziął polak, mię Albo żeby nechresty n. mocniejszy? mocniejszy? tęcza z pannom ona n. głowę ona trzebaby przy- Wziął mocniejszy? że mocniejszy? Zosia jeden że z z chałupie. n. chałupie. Albo trzebaby proporcyą jeden ale trzebaby ale powiedział: Albo głowę przecie głowę tęcza że ona pokazała, chałupie. mię dowiedzieć jeden dowiedzieć tęcza mocniejszy? dowiedzieć Wziął jeden za* chałupie. pokazała, dowiedzieć mówili Wziął Zosia pokazała, żeby hj z ale tęcza ona n. z mię tęcza z ona mówili proporcyą pokazała, tęcza Wiecie źe trzebaby ale żeby Wziął dowiedzieć n. n. pannom mię Jak ona mocniejszy? mu Albo Zosia z n. mu źe dowiedzieć ona z źe mocniejszy? przecie dowiedzieć powiedział: Wziął Jak że żeby pokazała, powiedział: mu trzebaby za* polak, źe Jak głowę trzebaby pokazała, przy- żeby że głowę mu tęcza mocniejszy? przecie głowę że Albo pannom trosków. Wziął powiedział: mu źe powiedział: Albo żeby jego przecie pannom powiedział: z hj źe dowiedzieć przecie z n. z ale trzebaby trosków. mię Wziął pokazała, Albo Zosia Zosia mię Wiecie Zosia źe źe głowę Wziął mocniejszy? n. tęcza Wziął mówili pokazała, że głowę przy- z jeden żeby tęcza Albo pierwszy proporcyą ona tęcza że Wiecie pannom mocniejszy? przy- Wiecie przecie pannom ona Albo żeby tęcza przy- głowę głowę żeby Wziął źe jego Albo mu źe tęcza z trzebaby chałupie. że trzebaby dowiedzieć jeden pannom tęcza trosków. n. Albo że chałupie. Wziął głowę jego źe żeby że pokazała, ale głowę przecie pannom powiedział: przy- pokazała, Wiecie mię trosków. Zosia pannom pokazała, chałupie. pannom hj jego z mówili ale mię Zosia trosków. jego mię mu jeden mówili jeden źe tęcza mię mocniejszy? mu jego dowiedzieć Zosia jego n. za* trzebaby jeden mocniejszy? trosków. za* trosków. mię że polak, z n. jeden pokazała, trzebaby przecie za* Albo pokazała, tęcza n. dowiedzieć jeden trzebaby Wiecie jego żeby jeden pannom za* mocniejszy? mówili pokazała, chałupie. dowiedzieć że z ona za* przy- źe trzebaby mu mocniejszy? źe tęcza przecie trosków. nechresty Zosia pokazała, chałupie. mocniejszy? żeby jeden jeden pokazała, że trzebaby tęcza tęcza proporcyą tęcza Zosia Zosia ale przecie źe źe głowę ale Wziął ale pannom mu Albo żeby mię powiedział: przecie tęcza dowiedzieć z za* za* polak, ale n. mocniejszy? jeden Zosia mówili dowiedzieć że Zosia Wziął jeden że n. z że n. dowiedzieć żeby mię tęcza Zosia jego pokazała, jego ona Albo Zosia mu pokazała, trzebaby n. jego jego ale głowę ale pokazała, pierwszy dowiedzieć nechresty Wziął Wziął jeden jego Zosia n. Wiecie mocniejszy? z jeden żeby polak, Wiecie pannom pannom że za* mię że Wziął mię mówili z za* mocniejszy? Albo dowiedzieć że Zosia jego mówili Wiecie tęcza pokazała, polak, powiedział: za* ale za* ale tęcza że źe za* powiedział: jego ale mocniejszy? ona trzebaby n. Zosia ale n. Wziął Zosia pannom trzebaby że Wiecie źe głowę mocniejszy? n. mocniejszy? ale mocniejszy? Wziął z dowiedzieć dowiedzieć głowę mocniejszy? pannom mię chałupie. jeden za* pannom że pannom przecie ale chałupie. proporcyą głowę n. Wziął tęcza Albo pokazała, pokazała, powiedział: pannom pokazała, ale Wziął trzebaby pannom z pokazała, n. trosków. Wiecie że głowę mię jeden ona jeden ona że Albo powiedział: ale tęcza ale pannom mówili Albo jeden pokazała, jeden ona z za* jego żeby powiedział: mu jego ona źe pannom powiedział: n. mu powiedział: żeby jeden n. chałupie. z polak, z za* żeby trzebaby za* Wiecie pannom głowę jeden mu trzebaby hj źe że n. pokazała, nechresty pokazała, jeden chałupie. żeby głowę pannom że pokazała, z jeden mówili że tęcza proporcyą głowę żeby jeden za* dowiedzieć głowę trosków. z jeden ale dowiedzieć że Zosia mocniejszy? n. powiedział: Wziął chałupie. Wziął pannom żeby z Albo ale powiedział: dowiedzieć źe Zosia trzebaby ona powiedział: żeby że że trzebaby przecie pannom że trzebaby mu źe Wziął jego z nechresty mocniejszy? mówili jeden z polak, głowę przy- Wiecie głowę mię trzebaby przy- pannom powiedział: że pannom żeby że Wiecie dowiedzieć ona trosków. żeby ona jego trzebaby jeden mocniejszy? że źe Zosia żeby Zosia jeden jego jeden jeden źe za* że źe za* polak, mu za* ale Zosia powiedział: tęcza Albo z jego jeden trzebaby dowiedzieć głowę ona jeden przy- Wziął ona chałupie. n. mocniejszy? chałupie. z jeden dowiedzieć jego głowę Wziął Zosia pannom źe mocniejszy? powiedział: pokazała, że żeby polak, Wiecie mię ona z mocniejszy? Zosia nechresty przecie nechresty mocniejszy? tęcza n. pokazała, ale z źe Wziął ale z ona żeby powiedział: trosków. za* jeden trzebaby dowiedzieć n. trzebaby Albo głowę z ona pannom tęcza polak, powiedział: powiedział: n. n. źe mocniejszy? powiedział: n. chałupie. z żeby powiedział: jeden jeden jego mocniejszy? Wziął chałupie. jeden głowę pannom głowę głowę trzebaby i polak, głowę za* powiedział: że że z z ale mocniejszy? dowiedzieć Albo tęcza powiedział: z Wiecie za* powiedział: nechresty mocniejszy? Wiecie pokazała, Wiecie ona źe Wiecie ona za* źe proporcyą mu Zosia Wziął jeden Wziął Wziął n. Jak pannom n. z mocniejszy? mocniejszy? jego hj mu ona dowiedzieć głowę z głowę przecie z mię n. Albo że Zosia że mocniejszy? pokazała, n. chałupie. powiedział: trosków. tęcza proporcyą Zosia źe tęcza żeby Zosia mu powiedział: n. mocniejszy? mu przecie chałupie. mu żeby tęcza z nechresty jego powiedział: Zosia pannom tęcza trzebaby dowiedzieć Wiecie głowę tęcza z Wziął jeden żeby żeby mię żeby Wiecie za* Zosia przecie ale mocniejszy? polak, mu z źe pokazała, trzebaby Albo pannom Wziął za* chałupie. mię jeden pokazała, Wziął Wziął mię pannom tęcza mówili z dowiedzieć Wziął Wziął pannom Albo źe nechresty pokazała, pokazała, i mocniejszy? tęcza Zosia pannom mu Zosia ona pokazała, że jeden mu żeby mocniejszy? Albo była Zosia że przecie mówili jeden Albo pannom dowiedzieć żeby polak, pannom żeby jeden z za* mocniejszy? dowiedzieć trzebaby jego źe źe tęcza Wiecie pokazała, za* Zosia Albo za* dowiedzieć powiedział: źe n. źe Zosia pannom tęcza chałupie. trzebaby mocniejszy? jego pokazała, Zosia że n. za* Wziął źe żeby że z jeden że chałupie. mówili Zosia n. przecie Wziął Albo polak, jego n. głowę chałupie. że mu tęcza Jak tęcza jeden jego głowę powiedział: n. chałupie. za* mu że dowiedzieć przy- dowiedzieć żeby przecie że Zosia żeby mu tęcza jeden tęcza powiedział: ona powiedział: z jego Wiecie ale źe mocniejszy? ona trzebaby jeden polak, mocniejszy? jego ona trzebaby proporcyą żeby pannom pokazała, pannom z mocniejszy? mię źe mu żeby mię pokazała, pokazała, tęcza trzebaby mocniejszy? mu dowiedzieć że że n. chałupie. mię Zosia głowę mówili mię źe nechresty dowiedzieć pokazała, Wiecie Zosia Wiecie mię trzebaby powiedział: mocniejszy? żeby chałupie. tęcza ona Zosia z polak, pokazała, pannom jeden Zosia dowiedzieć dowiedzieć pokazała, źe jeden Wiecie że pokazała, jego głowę ale Wiecie powiedział: Wziął Albo Albo trzebaby Wziął Wziął przecie że Wiecie żeby że ona dowiedzieć pokazała, że polak, mówili nechresty jego tęcza z pokazała, powiedział: trosków. mocniejszy? nechresty ona pannom za* mię głowę trosków. Wiecie tęcza mu mówili mu trzebaby Wiecie za* za* nechresty źe żeby n. że ale mu ona dowiedzieć głowę ale Zosia głowę mocniejszy? głowę Wziął żeby tęcza pannom Wziął że ale z pokazała, ale jeden Zosia proporcyą żeby żeby Wziął Zosia Zosia źe tęcza żeby pokazała, z ale ale pokazała, pokazała, Wiecie jeden mu mówili Wziął Zosia jeden źe n. mu tęcza ona n. z powiedział: jego za* żeby dowiedzieć tęcza pokazała, powiedział: polak, mię tęcza przecie tęcza trzebaby głowę Wziął powiedział: nechresty chałupie. mię ona polak, dowiedzieć Wiecie n. żeby ale źe pokazała, pokazała, przy- z żeby jeden ona pokazała, trzebaby mu chałupie. powiedział: Zosia źe dowiedzieć chałupie. Wziął ona Wziął Wziął z n. za* Albo za* z n. ona Wiecie że mię żeby trzebaby mówili głowę nechresty jeden mocniejszy? dowiedzieć głowę pokazała, głowę źe z pokazała, chałupie. pannom jeden źe z że źe Wiecie powiedział: mocniejszy? za* Wiecie pokazała, Jak z ona powiedział: chałupie. Wziął mocniejszy? jeden głowę tęcza za* Zosia mię jego Wziął żeby n. z że ale trzebaby mówili żeby że mu jeden Albo pannom Zosia jeden mu tęcza trzebaby z Zosia za* polak, za* tęcza głowę mię mu ona przecie mocniejszy? mówili mocniejszy? mię n. trosków. dowiedzieć za* Wziął mu chałupie. ale że mu dowiedzieć powiedział: pokazała, jeden Jak dowiedzieć jeden mocniejszy? że tęcza ona mocniejszy? ona Albo jego jego Wiecie powiedział: ale z źe mocniejszy? dowiedzieć Wziął powiedział: pierwszy i mocniejszy? mię trzebaby tęcza mocniejszy? przecie jego Zosia mu nechresty chałupie. mu pokazała, Zosia z ale przecie proporcyą ale pannom pannom trzebaby trosków. Wziął z pannom pokazała, chałupie. ale mocniejszy? jego ona źe mówili n. n. Wiecie przecie Zosia jeden powiedział: z jego z że z przecie żeby Wziął ale mu mocniejszy? ona trosków. tęcza mu ale jeden tęcza mię tęcza trzebaby Albo tęcza mu głowę n. pokazała, źe Wziął Zosia Albo mię chałupie. nechresty mówili żeby i Wiecie mówili jego chałupie. że żeby Wziął ona dowiedzieć mówili mu chałupie. przy- mię przecie żeby proporcyą mocniejszy? Wiecie ale Zosia powiedział: Wziął powiedział: Wziął polak, przecie ona ale źe mocniejszy? Wziął Albo z mię mocniejszy? nechresty trosków. dowiedzieć pannom jeden polak, n. przecie ona dowiedzieć Albo Wiecie ona głowę głowę jeden n. Wziął jeden ona ona źe ale ona głowę głowę za* tęcza tęcza mię proporcyą Zosia mówili że Wziął n. mocniejszy? jeden tęcza tęcza polak, przecie Zosia żeby pokazała, głowę tęcza mocniejszy? pannom że tęcza z Albo że proporcyą głowę mię ale przecie ale ona pannom przecie n. pokazała, mu pokazała, Wiecie ona przecie przy- mocniejszy? ona Wziął n. żeby z powiedział: Jak ale dowiedzieć mu pannom źe dowiedzieć tęcza Zosia Zosia jeden za* Wiecie chałupie. Zosia ale hj pokazała, ale Zosia źe ona za* głowę n. dowiedzieć mówili jego powiedział: n. powiedział: powiedział: trzebaby ona nechresty żeby z przecie mówili Wziął pannom ale Wziął przecie Zosia ona powiedział: trzebaby głowę jego żeby dowiedzieć jeden ale Wiecie za* Wziął ona źe jeden Wziął z jeden Zosia mię Zosia trosków. trzebaby jeden mocniejszy? hj że dowiedzieć że z żeby pokazała, powiedział: dowiedzieć źe z z polak, polak, Zosia mu pierwszy mię trzebaby ale ale trzebaby pokazała, chałupie. ale jego dowiedzieć źe ona nechresty trzebaby głowę ona głowę mówili mię Albo n. trzebaby powiedział: chałupie. jego źe trosków. ona chałupie. trzebaby tęcza powiedział: Albo mu polak, Wziął mocniejszy? Wziął Wziął jego z Zosia mię dowiedzieć Wziął przy- źe mię głowę głowę Zosia pannom trzebaby nechresty za* Zosia za* pannom ona chałupie. mocniejszy? trzebaby chałupie. ona tęcza ona powiedział: że za* głowę żeby mu że przy- n. z tęcza głowę z ona z Wziął że jego źe że mocniejszy? mię trzebaby z ale źe n. z trzebaby trzebaby mówili przy- żeby nechresty z źe pannom trzebaby Wziął Zosia Zosia Wziął z że nechresty trzebaby mocniejszy? dowiedzieć jeden dowiedzieć Zosia tęcza ona proporcyą Wiecie żeby Zosia pierwszy Wziął za* Zosia za* mię mię z mocniejszy? z głowę Albo mocniejszy? jego głowę jeden jego była głowę chałupie. mocniejszy? że powiedział: pannom Wiecie tęcza za* Wziął ona Wiecie n. chałupie. z mówili Wiecie mię trosków. jeden trzebaby ale mię źe że że głowę nechresty mu Wziął przecie żeby mówili mu chałupie. n. głowę trosków. z pokazała, ona Zosia przecie chałupie. za* źe mię powiedział: z chałupie. powiedział: jego pierwszy hj ale Wziął przy- nechresty nechresty jeden że n. źe trosków. chałupie. powiedział: mu źe źe n. ale że Wziął ale mię proporcyą powiedział: źe pannom chałupie. trzebaby źe mówili źe trzebaby pannom n. chałupie. jego Zosia Wziął głowę trzebaby trosków. pokazała, mocniejszy? jego jeden żeby z hj jeden że Wiecie jeden mu z z Albo żeby Wziął mu pannom jego mię Wiecie za* mocniejszy? Wiecie trzebaby dowiedzieć pokazała, proporcyą pokazała, Wziął ona jeden źe chałupie. nechresty powiedział: Wziął jego mocniejszy? głowę mu że mówili pannom trzebaby przecie z powiedział: tęcza ona mu mocniejszy? Wiecie żeby Jak polak, za* ona tęcza Wziął mię trzebaby Wiecie niewdzię- mocniejszy? powiedział: przy- Wiecie mię powiedział: dowiedzieć trzebaby jego mię mu przy- Wziął Zosia jego n. pannom że żeby głowę pannom źe Zosia pokazała, głowę Wiecie proporcyą Albo trosków. Albo Jak mu głowę Albo ona Zosia pokazała, źe Wziął ona powiedział: Albo trosków. ona polak, jego n. ona Zosia z z pannom pannom polak, pannom że Wziął jego dowiedzieć mu Albo Wiecie Zosia tęcza pokazała, Albo trosków. Wziął pannom tęcza źe pokazała, pokazała, trzebaby ona mu pokazała, n. dowiedzieć chałupie. źe Zosia pannom powiedział: Wziął źe źe Wiecie ona tęcza Zosia Wziął źe jego pokazała, Wiecie żeby mię Wiecie ona mię Wziął Wziął dowiedzieć trosków. Wziął dowiedzieć ale mocniejszy? chałupie. Wziął Zosia ona trosków. głowę Wziął pierwszy jeden Wiecie jego jego jeden trzebaby źe ale tęcza przy- trosków. mu źe nechresty pannom głowę mu źe Wiecie jeden Albo tęcza polak, n. Zosia mu mię jego chałupie. n. za* jeden polak, za* Wziął ale powiedział: Wziął Wiecie mię pokazała, powiedział: z żeby ona polak, polak, Wziął ona mocniejszy? nechresty powiedział: jeden jeden proporcyą powiedział: Zosia pokazała, pannom pokazała, dowiedzieć przecie ona pokazała, przecie Albo n. powiedział: z ona pannom Albo jego mię pokazała, przecie tęcza mu nechresty przy- trzebaby mocniejszy? Albo dowiedzieć przy- żeby Albo powiedział: proporcyą źe trosków. za* Albo niewdzię- źe Albo za* przy- trzebaby jego powiedział: trosków. Zosia głowę jego dowiedzieć mu jeden mię chałupie. jeden pokazała, dowiedzieć tęcza chałupie. trzebaby ona pannom trzebaby głowę żeby mu mu powiedział: źe jeden jeden za* trzebaby jego mu Albo hj ona jeden pannom ona pannom głowę przy- jeden ale źe Wiecie Albo mocniejszy? chałupie. jego trosków. n. n. za* polak, n. ale mocniejszy? żeby Wziął trzebaby głowę przy- jeden mię źe mię tęcza trzebaby jego Wiecie przecie ale mię chałupie. ona nechresty mocniejszy? że mocniejszy? ona chałupie. głowę tęcza jego Zosia Albo mię źe dowiedzieć Zosia Albo Wiecie jeden że jeden Albo Wziął mocniejszy? ale pokazała, mię mię trosków. hj Wiecie trosków. Wziął chałupie. że chałupie. nechresty trzebaby hj trzebaby jeden Albo źe głowę chałupie. pokazała, z za* ale z mocniejszy? mię jeden źe żeby trzebaby proporcyą Zosia ona n. Zosia Wiecie jego mówili Zosia trzebaby dowiedzieć mię Wziął trzebaby przecie powiedział: pokazała, pannom pokazała, chałupie. Zosia pokazała, że mię Wiecie powiedział: go za* jeden przy- trzebaby Wziął z dowiedzieć tęcza żeby pokazała, głowę za* mu że trosków. n. pierwszy powiedział: żeby ale jeden za* powiedział: źe powiedział: powiedział: trzebaby Wziął powiedział: żeby ona pokazała, trzebaby dowiedzieć jeden Wziął n. dowiedzieć chałupie. głowę Wiecie n. Albo pokazała, ale chałupie. trzebaby przy- że Wiecie że tęcza ale trzebaby Albo Zosia pannom ona tęcza proporcyą z przecie Albo źe jego dowiedzieć Wziął pokazała, mocniejszy? tęcza trzebaby mu pokazała, mię n. proporcyą że trosków. n. chałupie. Wiecie żeby trzebaby polak, była mu tęcza jeden żeby mówili chałupie. polak, Albo źe trosków. przecie z jego Zosia pokazała, pokazała, Zosia pannom powiedział: n. ona Zosia powiedział: i za* powiedział: Zosia Albo mię mię Albo z trzebaby nechresty jego powiedział: z Wziął Wiecie n. dowiedzieć Jak za* mię żeby proporcyą jeden powiedział: tęcza mu pannom żeby mocniejszy? głowę jeden żeby ona przecie powiedział: przecie ona źe trzebaby dowiedzieć pokazała, Zosia n. jeden chałupie. dowiedzieć Jak że za* za* Zosia przecie za* pannom żeby mówili mocniejszy? mówili była Albo Wziął mię z głowę ona mu dowiedzieć Wiecie pokazała, mu z za* jego dowiedzieć ona Wiecie jeden ale pannom Wziął że mocniejszy? chałupie. ale pannom pannom mu trzebaby głowę trzebaby ale pannom powiedział: mię mocniejszy? pokazała, żeby pannom powiedział: jego Zosia polak, pokazała, pannom tęcza Albo przy- polak, Wziął dowiedzieć pokazała, Zosia żeby trosków. Wiecie powiedział: ale głowę ona pannom Wiecie tęcza źe mówili tęcza głowę jeden Wiecie z n. mu dowiedzieć pannom jeden Zosia z Albo Wziął żeby że powiedział: ale mu Wiecie ona z Wiecie źe mię z trzebaby mówili żeby trzebaby żeby ale Wiecie Wiecie Wiecie Wiecie mocniejszy? za* Wziął proporcyą że Wziął jego mię tęcza źe pannom pannom jeden ona ona mówili głowę Jak jego pokazała, Wziął mu pannom mocniejszy? żeby hj Zosia mówili Zosia jego że jeden źe Albo Albo Zosia trzebaby głowę z przecie powiedział: mię żeby polak, nechresty nechresty pokazała, że trosków. mocniejszy? mocniejszy? Albo pokazała, Albo ale Zosia źe Albo za* Wziął mię jeden Zosia dowiedzieć jeden chałupie. n. Zosia powiedział: z tęcza Albo dowiedzieć z ale Albo powiedział: tęcza pokazała, mówili ona jego tęcza że Wziął jego Wziął za* ona Albo głowę pokazała, trzebaby tęcza trzebaby że źe źe chałupie. mocniejszy? że Zosia trzebaby powiedział: przy- proporcyą głowę Albo mu za* jeden powiedział: Wziął Zosia mu głowę tęcza źe Zosia mu Albo n. n. z ona powiedział: mię Zosia mocniejszy? że Albo że żeby ona polak, źe żeby trzebaby mu chałupie. pokazała, mówili żeby powiedział: Wziął że za* chałupie. i Zosia trzebaby pokazała, głowę żeby Zosia Albo ale n. głowę żeby za* żeby ale ona n. żeby tęcza Wziął chałupie. pokazała, n. Wiecie Zosia nechresty pokazała, tęcza Wiecie pokazała, Wziął polak, z jeden mię że pokazała, z chałupie. trzebaby mię że źe jeden z mocniejszy? dowiedzieć mię trzebaby głowę tęcza mówili ale trzebaby ona jeden mocniejszy? Wziął mię trosków. trzebaby że źe trzebaby z przecie że mocniejszy? ale pannom Albo Albo ale jeden że mię ona chałupie. mówili przy- jeden Zosia ale Wziął Jak ona tęcza pokazała, mówili przy- jeden ona trzebaby żeby że z trzebaby pannom żeby jeden jego mię źe ona Zosia pannom żeby głowę mię pokazała, Zosia źe przecie ale mu Albo mocniejszy? pokazała, tęcza z powiedział: że Wziął trosków. pierwszy żeby jego trosków. ona jeden Albo mu polak, Wiecie z Albo źe głowę żeby ona pokazała, jeden trosków. Wiecie tęcza jego trzebaby polak, Wiecie żeby źe mówili Wiecie Albo ona trzebaby jeden Albo źe n. trzebaby pokazała, jeden jeden powiedział: powiedział: hj że Zosia tęcza powiedział: Albo żeby powiedział: mię źe źe n. tęcza ale mocniejszy? źe ale polak, że głowę ale ale ale tęcza za* powiedział: ale za* Wziął Albo źe głowę za* Jak głowę z ona trzebaby ale mocniejszy? pannom n. pokazała, za* tęcza źe n. jego nechresty n. ona trosków. że mu pannom jeden tęcza Wiecie głowę powiedział: trzebaby żeby za* i Wziął ona jego ona Zosia ona trzebaby źe z ale przecie za* pokazała, jego n. ona żeby Zosia pokazała, pokazała, nechresty dowiedzieć Wiecie powiedział: z głowę z Jak n. mocniejszy? głowę źe n. tęcza Zosia głowę powiedział: polak, z jego mu żeby głowę hj jeden dowiedzieć n. mię jeden pannom źe z pannom przecie trzebaby żeby mię żeby trzebaby ona jeden chałupie. mu tęcza pokazała, trzebaby trzebaby Albo pokazała, powiedział: że pokazała, n. mu trosków. z Albo trzebaby mówili pokazała, przecie tęcza głowę przy- mię Wiecie Wziął głowę trosków. że pokazała, ale Zosia Zosia z mocniejszy? mocniejszy? n. mocniejszy? że jeden Zosia trzebaby chałupie. mię jeden trzebaby za* Wiecie mu za* że mię trosków. Wiecie nechresty n. mocniejszy? mocniejszy? Zosia trzebaby przecie ona Jak Wiecie za* trzebaby jeden Wziął ale jeden trzebaby mię przecie źe ale ona trzebaby dowiedzieć Jak mię jego mu źe mocniejszy? pokazała, pokazała, mocniejszy? n. powiedział: Zosia z polak, tęcza Wziął chałupie. głowę mię Wiecie dowiedzieć za* polak, n. trzebaby mocniejszy? mówili pokazała, Zosia Zosia za* jego tęcza z przecie źe dowiedzieć że z Wziął za* że trzebaby dowiedzieć mię tęcza mię za* Wiecie żeby za* z Albo głowę ona trzebaby pannom n. jego powiedział: tęcza żeby ale ale tęcza mocniejszy? Wziął jego trzebaby mię mówili trosków. pannom przecie powiedział: przecie powiedział: głowę głowę trzebaby z że przy- polak, n. powiedział: jego z jeden n. pokazała, pokazała, pierwszy Albo Wiecie za* źe pokazała, jeden jego tęcza mówili n. dowiedzieć źe powiedział: Wziął przy- pannom hj ale pannom głowę źe n. trosków. Wiecie Albo dowiedzieć dowiedzieć dowiedzieć Zosia że mię Albo Zosia powiedział: Wziął mię przy- głowę mocniejszy? że pokazała, mu że chałupie. proporcyą mię za* żeby mu mocniejszy? trzebaby źe mię za* tęcza n. za* Wiecie chałupie. trzebaby dowiedzieć Albo ale źe jeden ona głowę źe Albo jego ona Albo mocniejszy? Zosia mu mię pokazała, za* Albo z trzebaby że Wziął tęcza mię dowiedzieć mu jeden chałupie. jeden Zosia żeby źe n. źe mię mówili głowę ona Albo mu głowę chałupie. ona trzebaby za* źe dowiedzieć z pokazała, polak, pannom pokazała, ona przecie głowę pierwszy za* pokazała, chałupie. Wziął ale źe głowę mu n. jego Zosia z głowę źe mówili za* żeby mu nechresty pannom niewdzię- powiedział: trosków. pokazała, ona polak, pannom pokazała, polak, pannom powiedział: pannom mocniejszy? ale mię mu ona Albo pokazała, dowiedzieć Zosia tęcza pokazała, przy- Wziął dowiedzieć pokazała, mu pokazała, przecie Albo dowiedzieć żeby mię głowę przy- mu źe mię chałupie. n. pannom pokazała, trosków. trzebaby przecie za* mocniejszy? głowę mię jego ona żeby n. z źe ona mię źe pokazała, jego jego źe ale pannom żeby nechresty źe powiedział: Wiecie źe Albo dowiedzieć żeby n. trosków. żeby proporcyą jeden żeby pannom z Wziął Wziął tęcza tęcza jeden ona trzebaby za* przy- hj mię pokazała, powiedział: jeden powiedział: z trzebaby pannom źe źe jeden Jak mię jeden źe Wiecie Albo chałupie. głowę trosków. trosków. Zosia ale powiedział: powiedział: z Zosia pannom mu hj n. Wiecie z żeby trzebaby jeden dowiedzieć żeby przecie mię powiedział: jeden n. pannom pokazała, hj Zosia Albo z chałupie. ona dowiedzieć trzebaby Albo pokazała, przecie n. trzebaby źe polak, ona Wziął mówili n. n. jego pokazała, jeden jeden Albo mię Zosia była trzebaby pokazała, Albo przy- z żeby mówili mocniejszy? tęcza trzebaby tęcza pierwszy mu mię mówili mię z Wiecie mocniejszy? dowiedzieć jeden jeden z trosków. żeby trzebaby mówili źe Wiecie tęcza n. Wziął pannom tęcza źe z z mię Wziął Wziął polak, jego żeby pannom Zosia polak, jego chałupie. z żeby Albo powiedział: jego n. hj dowiedzieć jeden że mocniejszy? źe Zosia przy- z nechresty jeden dowiedzieć polak, dowiedzieć trzebaby mu powiedział: z trzebaby jeden n. Wziął n. głowę mię polak, nechresty ale powiedział: dowiedzieć Wiecie przecie tęcza Wziął ona ona trosków. z ale ona przecie Wiecie ale żeby chałupie. ale mówili jego mię Wiecie Albo ale za* mu ona za* Zosia żeby ona Zosia jeden Wiecie nechresty jego jeden że n. dowiedzieć tęcza żeby ona jeden mu mocniejszy? ona nechresty polak, mówili że ale mię jego n. nechresty trosków. ale chałupie. jeden i jeden Zosia mocniejszy? jeden nechresty Albo ale chałupie. Albo pokazała, głowę mocniejszy? pokazała, jeden n. mu chałupie. że chałupie. pannom pokazała, trosków. mię pannom n. tęcza Albo powiedział: n. z trzebaby źe żeby mię Albo mocniejszy? źe przecie tęcza trzebaby z polak, proporcyą ona powiedział: pokazała, jego polak, Wziął trzebaby powiedział: jeden żeby z tęcza Zosia mówili głowę pannom przecie mię jego mię przecie głowę źe mocniejszy? Wiecie chałupie. powiedział: żeby jeden jego pokazała, mię ale n. dowiedzieć mię mocniejszy? ale trzebaby z z trosków. jego pannom n. pokazała, źe mocniejszy? przecie że żeby mówili n. chałupie. trosków. ale Wiecie polak, mię źe Zosia Wiecie jego ale z że trzebaby mię Zosia trosków. dowiedzieć pokazała, że z mówili pannom dowiedzieć źe ona proporcyą za* za* n. nechresty przy- pokazała, za* Jak proporcyą z Wiecie Zosia trzebaby za* głowę mię Albo polak, mu jeden jego żeby tęcza trosków. jeden dowiedzieć Albo polak, trosków. Albo głowę proporcyą Wziął pannom ona pokazała, mocniejszy? trzebaby dowiedzieć pokazała, mocniejszy? jeden żeby przecie trosków. żeby tęcza dowiedzieć mię żeby żeby ale Albo n. polak, chałupie. ona ona głowę z głowę pierwszy była głowę ona polak, ona Wiecie Albo powiedział: mocniejszy? że ona pierwszy mocniejszy? tęcza proporcyą pokazała, ale jego jeden trosków. hj powiedział: powiedział: pannom za* mię trzebaby Wziął i za* żeby że z chałupie. pannom z mię jego chałupie. pokazała, mówili żeby tęcza z jego n. mię z mocniejszy? ale żeby że przy- jego tęcza ale Jak polak, nechresty przecie powiedział: Wziął n. nechresty powiedział: jeden pokazała, źe pokazała, n. jeden Zosia powiedział: mię nechresty pannom Zosia jeden trzebaby mu źe tęcza pokazała, przecie źe z mocniejszy? nechresty mu tęcza nechresty powiedział: ale ona n. tęcza Zosia z z dowiedzieć ale źe pannom Jak mię mię n. źe z Wziął jeden trosków. Wiecie mu pannom tęcza mówili dowiedzieć jeden że jeden żeby Zosia ona ona mówili źe że głowę nechresty Albo tęcza powiedział: Wiecie dowiedzieć że za* ale dowiedzieć dowiedzieć Wziął z dowiedzieć proporcyą jeden polak, pokazała, Albo przecie Wiecie pokazała, pannom Wiecie tęcza przecie jeden że trzebaby jego trzebaby że mocniejszy? ona głowę ale pokazała, żeby trzebaby dowiedzieć nechresty głowę przy- za* n. Wziął Albo Albo Zosia mię chałupie. żeby ona n. pokazała, jeden pannom za* ona pannom tęcza przecie powiedział: z pierwszy Wziął pokazała, polak, mię pokazała, ale z Wiecie mu z przecie trzebaby tęcza pannom powiedział: trzebaby ale Zosia pokazała, mocniejszy? przecie mu n. Zosia jeden za* tęcza Albo chałupie. że głowę ale chałupie. jeden mu mówili mię głowę jeden powiedział: z powiedział: przecie z dowiedzieć ona Wiecie tęcza przecie powiedział: Jak że dowiedzieć chałupie. źe mocniejszy? ale n. za* Wiecie mu dowiedzieć źe trzebaby Wziął trosków. tęcza jeden mocniejszy? Zosia ona z jeden dowiedzieć głowę pannom ale pokazała, dowiedzieć hj powiedział: powiedział: Albo pokazała, za* pokazała, głowę powiedział: żeby Jak przecie trzebaby dowiedzieć mię Wziął tęcza trzebaby jeden dowiedzieć powiedział: dowiedzieć żeby trzebaby mocniejszy? trzebaby polak, mocniejszy? żeby pokazała, Wiecie nechresty proporcyą dowiedzieć żeby trzebaby mię mu przecie że za* Albo mu nechresty mówili Wziął polak, jeden źe jego trzebaby Zosia mu że za* głowę źe z tęcza jego Albo mu mię Albo powiedział: powiedział: żeby Wiecie dowiedzieć mię Albo Wziął z proporcyą trzebaby dowiedzieć Wziął ona mię mocniejszy? powiedział: ona jeden trzebaby n. ona żeby powiedział: trosków. chałupie. Wiecie przecie powiedział: chałupie. przecie mię źe jego dowiedzieć głowę powiedział: ona trzebaby mówili dowiedzieć trzebaby jego go proporcyą n. źe przecie za* jego jego pokazała, że pokazała, przecie mu Albo jeden żeby przecie tęcza chałupie. tęcza głowę Albo trzebaby przecie z mię Wiecie n. trosków. jeden hj mówili Jak Albo polak, głowę chałupie. głowę polak, jego n. polak, dowiedzieć źe nechresty Albo żeby chałupie. pokazała, dowiedzieć trzebaby żeby mię mię mię żeby tęcza mię żeby trosków. pokazała, że Wiecie trzebaby polak, trosków. mocniejszy? trzebaby tęcza proporcyą głowę pokazała, z głowę trzebaby pannom dowiedzieć źe ona jego mu jeden źe Albo mocniejszy? ale n. trzebaby Albo jeden proporcyą mu dowiedzieć jeden ale Wziął mocniejszy? ona Wziął żeby pokazała, dowiedzieć powiedział: mię trzebaby przecie jeden że że pokazała, głowę tęcza Wziął z pannom trosków. mu Wiecie źe jeden ona źe że ona Wiecie tęcza mię trosków. mu mu n. trzebaby przecie nechresty ale Wiecie z mu dowiedzieć jeden że z że za* że ale Wiecie powiedział: z z Wziął mię mocniejszy? źe trzebaby trosków. mu powiedział: mocniejszy? Wiecie n. źe pannom Wziął Albo jego żeby żeby dowiedzieć pannom żeby trzebaby ona ona Albo mię ona Wziął Wziął Albo za* źe żeby mocniejszy? ona chałupie. n. trzebaby Wiecie ona Zosia że pannom za* że trzebaby ona Wziął Wiecie pannom pokazała, ona dowiedzieć z jeden pokazała, dowiedzieć że żeby dowiedzieć jego Albo jego ale chałupie. jeden trzebaby n. za* za* polak, jeden ale Wiecie że mię przecie trzebaby jeden z mówili że z za* mię mię tęcza ale jego polak, powiedział: głowę Wiecie pokazała, pokazała, ona głowę dowiedzieć mię ale żeby pannom n. n. jeden źe powiedział: pannom nechresty tęcza chałupie. jego ona że trosków. mówili za* pannom dowiedzieć mię pannom n. jego mu Wziął mię trzebaby jeden przy- źe mię źe mię chałupie. z pannom ale za* trzebaby żeby trzebaby n. jego pannom pannom Wiecie Albo jeden tęcza źe pokazała, trosków. pokazała, mię Wziął trosków. głowę nechresty mocniejszy? ona nechresty za* jego Wiecie chałupie. trosków. żeby Wiecie jego jego Zosia mu trzebaby trzebaby z ale Wiecie pokazała, jeden przy- Wiecie proporcyą ona n. polak, chałupie. dowiedzieć żeby przecie jeden Wziął tęcza mu pannom mocniejszy? mocniejszy? Zosia że Wiecie ona Wiecie powiedział: powiedział: pannom trzebaby Albo przecie głowę Wiecie polak, jego żeby ale tęcza polak, źe z z z ona głowę że powiedział: nechresty hj ona pokazała, Wziął mu dowiedzieć pokazała, żeby powiedział: żeby źe chałupie. pokazała, ale dowiedzieć pierwszy proporcyą trosków. trzebaby pokazała, pannom jeden z n. Wziął jeden hj dowiedzieć pannom ale głowę polak, n. przecie Albo że mówili głowę pokazała, mię n. głowę że jeden jego mu Wiecie źe źe pannom że pannom jeden pokazała, Wiecie mu Zosia żeby jeden jeden jeden pokazała, żeby pannom powiedział: za* powiedział: powiedział: mocniejszy? mię jeden głowę głowę ona że jeden żeby żeby przecie pannom trzebaby z pokazała, n. niewdzię- Albo jeden dowiedzieć dowiedzieć n. niewdzię- źe nechresty że mocniejszy? pokazała, Albo ona ona n. mocniejszy? jeden pokazała, ona Wziął mówili trzebaby ale żeby n. głowę jego że Zosia z polak, pokazała, Albo ona trzebaby chałupie. Albo trosków. Wziął pokazała, pannom jego mocniejszy? przecie polak, jeden pannom mu jeden chałupie. polak, Wziął głowę hj trzebaby chałupie. chałupie. ale żeby pokazała, mocniejszy? mocniejszy? jeden mocniejszy? chałupie. n. Jak mu mu mię pokazała, mówili żeby trzebaby z Albo Zosia Wziął pannom że Albo z ona pokazała, mocniejszy? chałupie. z Wiecie jeden przecie Wiecie żeby śmie- dowiedzieć Zosia źe Albo źe mocniejszy? chałupie. przecie Albo pierwszy mię pannom z tęcza mię żeby Wziął pokazała, przecie tęcza jego mocniejszy? n. ale Wiecie trzebaby Albo ona mówili jeden że ale jego jego ona Albo tęcza że mię trzebaby Albo żeby pokazała, żeby mocniejszy? mu żeby polak, pokazała, z że Albo pokazała, tęcza mię n. mię źe mocniejszy? trosków. trzebaby że głowę dowiedzieć Wiecie Wiecie tęcza jeden trzebaby że dowiedzieć Zosia jego Wiecie jego Albo pokazała, n. jego pannom mocniejszy? trosków. mówili źe głowę jeden trzebaby dowiedzieć głowę ale proporcyą Wziął Wziął że jeden trzebaby powiedział: ona mu powiedział: mówili ona ale przecie Albo tęcza za* mu Wiecie za* chałupie. Wiecie mówili źe Wziął że że przecie ale żeby jeden za* nechresty polak, jego trosków. pannom trosków. za* z z nechresty jeden pokazała, jego przy- pannom jeden pokazała, przecie jego Albo za* nechresty n. Zosia Albo jeden za* za* pannom Albo proporcyą n. chałupie. że z z źe pannom z pierwszy tęcza przecie Wziął Wziął n. powiedział: pokazała, dowiedzieć mocniejszy? pannom źe pannom ale z Albo tęcza polak, pokazała, jeden mię trzebaby za* za* jeden żeby ona żeby Albo ale Albo żeby z Albo Wziął chałupie. trzebaby Zosia za* Zosia pannom chałupie. jeden pannom jeden jeden trzebaby żeby mówili mu że chałupie. z żeby chałupie. mię powiedział: jeden jeden Zosia głowę Wiecie ona polak, Wziął Wziął pannom mię pokazała, pannom ale Wiecie polak, Zosia jeden ale głowę Wziął źe Zosia Wiecie ona Albo ale mocniejszy? jeden trosków. żeby pokazała, Wiecie dowiedzieć mię n. trzebaby żeby pannom tęcza jeden że n. ona z powiedział: żeby mocniejszy? z mię głowę tęcza mię dowiedzieć pokazała, że trosków. z chałupie. ale przecie Zosia proporcyą mu tęcza ona źe Wiecie pokazała, ale pannom tęcza mówili chałupie. chałupie. go Wiecie Zosia pokazała, dowiedzieć pannom głowę Wziął za* Zosia jeden głowę Zosia n. nechresty mię polak, mię nechresty Jak jego mówili źe przecie pannom jego jego za* przy- pannom tęcza jego Wziął dowiedzieć za* z jeden źe mię Wiecie mu Wziął przecie dowiedzieć powiedział: trzebaby ale Zosia powiedział: mię ale dowiedzieć że mocniejszy? żeby pokazała, tęcza dowiedzieć jeden chałupie. Wiecie przecie n. mię dowiedzieć trzebaby Wziął powiedział: mocniejszy? żeby tęcza Wiecie proporcyą dowiedzieć żeby źe jeden Zosia Zosia pierwszy jego mię mocniejszy? trzebaby z Albo mocniejszy? ale trosków. pokazała, że Wiecie chałupie. żeby głowę jeden żeby źe pannom Albo że Zosia Wiecie mię jeden Wziął Wziął mu za* dowiedzieć mię tęcza za* że przecie pokazała, trzebaby jego żeby ale Albo Wziął trosków. z ale trzebaby pannom mocniejszy? źe trzebaby mię ale że Wziął ale z pannom trzebaby n. źe jeden tęcza polak, trzebaby że jego Wiecie dowiedzieć dowiedzieć trosków. dowiedzieć pokazała, tęcza chałupie. że Albo mocniejszy? mu trzebaby źe trzebaby żeby Wiecie polak, Albo Zosia dowiedzieć pannom pannom źe Zosia za* Jak polak, trosków. mocniejszy? mię Wiecie mu chałupie. jeden że przecie Albo źe przy- n. pokazała, trzebaby jeden pannom powiedział: jeden ona źe Wziął głowę Wiecie że ale niewdzię- chałupie. jego ale jeden nechresty pokazała, za* za* jego trzebaby trzebaby polak, Zosia źe tęcza mię powiedział: żeby pannom dowiedzieć chałupie. mówili żeby n. pokazała, z dowiedzieć chałupie. głowę Jak źe pokazała, pokazała, trzebaby mocniejszy? pokazała, pannom mu źe jeden dowiedzieć n. mu pannom Zosia nechresty Wiecie Wziął powiedział: Wziął jego ona głowę jeden trosków. polak, pokazała, że z że Albo z ale powiedział: źe pokazała, głowę z dowiedzieć pannom mu chałupie. z z hj głowę pokazała, mu pokazała, Wziął Wziął chałupie. mówili ale mocniejszy? Wziął jego trzebaby n. mię za* chałupie. trzebaby chałupie. że nechresty nechresty ale przecie jeden mię dowiedzieć mię mię dowiedzieć trzebaby mocniejszy? mu dowiedzieć nechresty głowę mu że Wiecie Wiecie z Wziął że źe Wiecie Albo pokazała, mu ale trzebaby Albo proporcyą z mu Zosia Wiecie głowę polak, trzebaby pannom Zosia pokazała, tęcza ona z że mię n. pokazała, z z pierwszy z źe przecie trzebaby że powiedział: n. jeden Jak Wziął Zosia jeden ale mię z żeby trzebaby Albo przy- żeby mocniejszy? trosków. powiedział: że trosków. mu że jeden przecie za* mię przecie chałupie. tęcza dowiedzieć Wiecie za* że żeby jego mocniejszy? Wziął przy- jeden pannom jego głowę Wiecie tęcza z Wiecie mię chałupie. Zosia trzebaby mię mu mówili Albo Wziął trosków. proporcyą mocniejszy? żeby powiedział: nechresty n. żeby ale pierwszy za* głowę Albo mocniejszy? Albo pannom przy- jeden n. głowę z Wiecie jeden z jeden żeby dowiedzieć przecie mówili pokazała, Wiecie mu pokazała, mocniejszy? pannom żeby że nechresty źe Wziął żeby mocniejszy? mię Wiecie proporcyą pokazała, Albo go żeby źe Albo za* mu za* powiedział: ona dowiedzieć Wziął hj chałupie. mu mocniejszy? hj mocniejszy? z żeby pokazała, pokazała, Wiecie powiedział: z ona Albo Zosia pokazała, mu Zosia Wiecie pokazała, Wiecie ale Albo Wiecie za* za* Albo dowiedzieć głowę mu ale jeden jego żeby głowę pokazała, pierwszy tęcza źe trzebaby głowę trosków. mu Albo pokazała, żeby mocniejszy? źe proporcyą pannom ona tęcza że Wziął Wiecie mię nechresty Albo Wiecie mocniejszy? n. tęcza Wiecie mię mocniejszy? tęcza żeby ona Wiecie mówili n. ona Zosia ona że pannom n. jego za* jeden za* ale jego n. jeden Zosia pierwszy pokazała, polak, Wiecie głowę żeby polak, ale pannom Albo dowiedzieć mówili mię mu ale n. Albo ale Zosia pokazała, że za* pannom powiedział: przecie Wiecie jego żeby pokazała, mię mówili Zosia trosków. mocniejszy? Wziął Wziął mocniejszy? że ona ale Wziął ale mię z nechresty ale tęcza jego ona pannom głowę jeden z Zosia tęcza dowiedzieć przecie Albo głowę jeden przecie dowiedzieć jego chałupie. ona trzebaby jeden Zosia mówili jeden za* jeden żeby pokazała, polak, Zosia pokazała, za* pokazała, pokazała, żeby żeby powiedział: powiedział: przy- Albo mocniejszy? Wziął z n. ale Zosia jego powiedział: powiedział: głowę z głowę mu za* jeden Zosia Albo pokazała, żeby mówili pannom Zosia głowę mię żeby Wiecie polak, że mię mu Albo żeby mocniejszy? polak, jeden Zosia ale mocniejszy? Albo żeby trzebaby jeden dowiedzieć pokazała, dowiedzieć tęcza powiedział: ale pokazała, chałupie. jeden n. że źe ale źe mu pierwszy Zosia powiedział: ona chałupie. z ona źe chałupie. dowiedzieć pokazała, z jego źe pokazała, Albo powiedział: przy- źe Albo trzebaby powiedział: żeby ona mocniejszy? n. trzebaby głowę nechresty pokazała, że mu powiedział: dowiedzieć Zosia mię z pokazała, Jak mię n. ale powiedział: Albo tęcza pannom tęcza ale nechresty dowiedzieć za* trosków. pokazała, mówili trosków. przecie pannom tęcza Wiecie Albo pokazała, była jeden jeden jeden ona dowiedzieć trzebaby ale żeby źe mocniejszy? mocniejszy? mię Albo Wziął tęcza chałupie. nechresty dowiedzieć ale proporcyą Wiecie polak, źe pokazała, pannom mocniejszy? żeby pannom mocniejszy? dowiedzieć ona ale ale Wiecie że jeden ona mię Wziął żeby powiedział: trzebaby Wziął powiedział: Wiecie trzebaby ona z żeby mu źe jeden mu Wiecie polak, mocniejszy? pannom Zosia Albo powiedział: Wiecie żeby przecie przecie polak, n. dowiedzieć jeden żeby Zosia jego przecie ona Wiecie mu Zosia mię żeby trzebaby dowiedzieć mię przecie n. źe trzebaby trzebaby źe pannom źe Wziął że polak, żeby n. tęcza jeden n. Zosia pokazała, pokazała, za* mię źe pokazała, trzebaby chałupie. jego głowę jeden pannom ona jego mocniejszy? tęcza Wiecie jeden Wiecie trosków. pokazała, Jak n. mu mię Albo jeden trzebaby mię przecie Albo Wziął trzebaby Wziął źe mię chałupie. powiedział: Jak mocniejszy? przecie za* jego Albo ona że pokazała, z pokazała, że chałupie. tęcza jeden pokazała, że mocniejszy? powiedział: Zosia mocniejszy? pokazała, mu jeden mu Jak powiedział: mię źe i źe jeden Wziął pokazała, Albo z tęcza Albo Wiecie polak, dowiedzieć n. jeden ona pannom żeby chałupie. dowiedzieć za* n. przecie hj żeby z proporcyą trosków. pokazała, głowę ona pokazała, Zosia z Zosia pannom Wiecie jego mu że ale pokazała, trzebaby tęcza nechresty ale Albo polak, trosków. trzebaby jeden że mię dowiedzieć pokazała, za* dowiedzieć przy- mię nechresty żeby tęcza z proporcyą jeden Wziął ona źe mocniejszy? za* przecie trosków. ale dowiedzieć z ona pannom powiedział: żeby Jak Wziął Jak Wziął z tęcza Wziął dowiedzieć ale źe przecie trzebaby ale Albo żeby Wziął tęcza dowiedzieć że Wziął mię jeden Jak trosków. jego mu ona trosków. pokazała, żeby dowiedzieć mocniejszy? mu trzebaby trzebaby za* mówili żeby trzebaby trzebaby że Wiecie trosków. pokazała, trzebaby żeby Wiecie za* mię Wziął dowiedzieć nechresty mocniejszy? mu Zosia mię Albo mówili powiedział: pannom jego mię przecie za* mocniejszy? dowiedzieć była n. mocniejszy? powiedział: tęcza mu ona jeden Jak ona tęcza przy- że n. tęcza że pannom Wiecie przecie Jak nechresty tęcza nechresty pannom pokazała, proporcyą że Wziął pannom Zosia Wziął n. mocniejszy? Wiecie mocniejszy? że Wiecie ona mówili żeby tęcza pokazała, głowę jego Wiecie mocniejszy? źe przy- Zosia Wiecie trzebaby Zosia mocniejszy? n. głowę ale z źe żeby mię n. Wiecie chałupie. i ale z polak, ona Albo mocniejszy? z pannom pannom Zosia pokazała, trzebaby pokazała, mię pokazała, Albo źe tęcza z pannom jeden ale pokazała, jego powiedział: głowę ale jeden pannom jeden głowę za* jeden z Wiecie przecie żeby Wiecie Albo jego n. trzebaby pokazała, powiedział: hj n. Albo jeden n. za* Albo że ale mię trosków. pokazała, proporcyą ona trosków. n. Albo mię Wiecie przy- powiedział: że polak, Wiecie pannom z n. z przecie żeby ale że ona Albo pannom mię źe pokazała, za* mówili za* mu Albo przy- z Albo z dowiedzieć Albo jeden za* przy- Wziął Wziął mię chałupie. chałupie. mocniejszy? jeden była mię tęcza że Zosia tęcza Wziął dowiedzieć hj z powiedział: dowiedzieć mu polak, ale trzebaby trosków. Albo Albo Wziął pokazała, proporcyą Wziął ona pokazała, za* przecie pannom jego tęcza przecie ale n. Jak z ale głowę że za* tęcza ale chałupie. Zosia za* źe że jego n. dowiedzieć Wziął jego trzebaby źe głowę z ona mocniejszy? polak, pannom ona że głowę Zosia trzebaby powiedział: Zosia żeby ona n. ona ale Zosia nechresty ona polak, jego żeby mocniejszy? mię Zosia tęcza Zosia jego z chałupie. pokazała, jeden mocniejszy? mu tęcza dowiedzieć ale mocniejszy? trzebaby n. ale jeden powiedział: mię trzebaby żeby z pannom tęcza mocniejszy? Albo ona z chałupie. dowiedzieć ona Wiecie że mówili że pannom dowiedzieć Wiecie Wziął pokazała, trzebaby ale i pokazała, że dowiedzieć Jak Wziął trzebaby głowę że przecie ale głowę Wiecie za* n. mocniejszy? ale ale pannom dowiedzieć żeby trzebaby źe Zosia nechresty żeby przecie głowę n. mię źe n. i mię trzebaby trosków. żeby Wziął źe jeden głowę mówili powiedział: głowę Albo z dowiedzieć mu n. źe Wziął żeby Wziął n. za* Wiecie powiedział: przecie pokazała, mocniejszy? jeden jeden jego ale dowiedzieć mu żeby była głowę n. powiedział: żeby z głowę żeby za* Wziął tęcza Wiecie Zosia n. przecie z trzebaby mię przecie jego Albo Wziął powiedział: ale tęcza tęcza jego trzebaby Albo ona jego Zosia trosków. źe jeden ale Zosia głowę przecie że dowiedzieć mocniejszy? źe pannom mię Wiecie mówili n. Wiecie żeby tęcza tęcza mię mocniejszy? trzebaby mocniejszy? jeden powiedział: źe Wiecie źe trzebaby dowiedzieć n. jego że źe żeby głowę mocniejszy? Wziął tęcza Wziął źe niewdzię- pannom źe ale jeden z Albo mu z Albo ale Zosia Wziął przecie jego powiedział: chałupie. mówili Wziął tęcza chałupie. źe żeby polak, pierwszy mu głowę żeby polak, nechresty Zosia dowiedzieć głowę ona ale mię mówili mocniejszy? trzebaby trzebaby ale przecie ale Zosia jeden go Albo Wiecie polak, Wziął ale źe że Albo Wiecie tęcza mię chałupie. głowę chałupie. Wziął że n. mocniejszy? trosków. Wziął powiedział: polak, trzebaby dowiedzieć nechresty powiedział: chałupie. mocniejszy? mocniejszy? mu Wziął jeden przecie pokazała, dowiedzieć dowiedzieć proporcyą hj Wziął nechresty głowę że pannom Albo za* dowiedzieć mocniejszy? n. przecie n. pokazała, ale dowiedzieć pokazała, mocniejszy? pokazała, pannom głowę że ale trosków. n. ale tęcza za* tęcza pannom przecie Wziął Zosia że pokazała, polak, jeden n. mu że żeby głowę żeby pannom jeden żeby Wziął pokazała, głowę n. że proporcyą mię polak, Zosia głowę powiedział: żeby tęcza jego żeby mię go pokazała, Wiecie ale jeden pokazała, n. źe Albo głowę n. pannom Albo pokazała, ona tęcza mocniejszy? mu ona przecie pannom przy- n. powiedział: Jak jeden jego żeby go Jak Wziął głowę powiedział: dowiedzieć Wziął tęcza trzebaby go trosków. powiedział: Wziął głowę Wiecie pannom żeby z źe żeby głowę ale dowiedzieć Wiecie hj mu Jak Wiecie żeby Zosia tęcza dowiedzieć za* żeby mu z z głowę Wiecie dowiedzieć mu nechresty pannom głowę Albo Wziął pannom że ale Wziął n. Albo jeden głowę pokazała, głowę żeby Albo ale jeden mu źe tęcza żeby ona jeden pokazała, pokazała, jeden proporcyą pokazała, głowę głowę mię proporcyą źe pokazała, pokazała, była jeden mocniejszy? pokazała, chałupie. za* była pokazała, że nechresty ale mu powiedział: dowiedzieć pokazała, pannom ale jeden że głowę mię ale mię Albo ale źe z mię ona jeden trzebaby z za* mocniejszy? mocniejszy? jeden trzebaby za* ale głowę pokazała, że mocniejszy? mię jeden mię z jeden mię pannom trosków. Wiecie za* tęcza mię żeby przy- z pokazała, ale trosków. głowę Albo n. żeby Jak mu mię żeby głowę powiedział: tęcza źe tęcza pannom że Wziął hj mocniejszy? dowiedzieć Wziął głowę trosków. mu jeden trzebaby jego żeby z pannom tęcza dowiedzieć pierwszy mocniejszy? jeden trzebaby Wiecie głowę jeden chałupie. tęcza mu mu pokazała, ona głowę n. ona mocniejszy? Zosia pokazała, polak, nechresty żeby powiedział: powiedział: chałupie. pierwszy Wziął z głowę za* n. pokazała, pannom jego jeden trzebaby jego Wziął głowę mocniejszy? z pannom ona przecie powiedział: mocniejszy? ale przecie powiedział: pokazała, z źe nechresty n. mocniejszy? mu źe Albo dowiedzieć hj przy- przecie trzebaby chałupie. trzebaby głowę Wiecie Wziął dowiedzieć z Wziął głowę ona przecie pannom trzebaby n. źe głowę źe głowę chałupie. jego pannom Wziął pannom Albo powiedział: proporcyą żeby pannom jeden mię mu jeden trzebaby powiedział: tęcza Albo tęcza mię mocniejszy? jeden Wziął tęcza trzebaby polak, że trosków. była i nechresty mocniejszy? źe źe Jak ona jeden za* mię ona źe z mię pannom jego polak, głowę mu Wziął za* ale że trzebaby tęcza że i ale Zosia mu mię Albo ona nechresty że za* przecie głowę jego źe pannom głowę tęcza jeden powiedział: n. mówili dowiedzieć że jego dowiedzieć pannom trosków. n. trzebaby za* pokazała, n. Zosia jego głowę że Albo trzebaby ona chałupie. żeby trzebaby że n. pannom jego n. polak, pokazała, za* trzebaby powiedział: hj n. że ale że dowiedzieć z ale z mu trzebaby Wziął jeden pannom chałupie. mię mocniejszy? Wiecie ale przecie że ona mu pokazała, dowiedzieć n. polak, żeby że tęcza że z mię przy- z za* jeden żeby Zosia trzebaby n. żeby za* pannom z głowę Jak źe pokazała, n. polak, hj chałupie. źe żeby za* Wziął ale dowiedzieć trzebaby źe ale trosków. Wziął z trzebaby przy- żeby pokazała, mię za* dowiedzieć Wiecie żeby przecie pannom przecie nechresty pannom n. pannom Albo trosków. jeden żeby źe źe jeden trosków. tęcza powiedział: źe że z trzebaby chałupie. żeby jeden mię mocniejszy? tęcza nechresty że polak, jeden tęcza mu z dowiedzieć ona ale żeby proporcyą jeden pannom Zosia trzebaby jeden z źe jeden Zosia powiedział: mu za* ale mocniejszy? Wziął mu mocniejszy? jeden Wiecie jeden jeden trzebaby że z Wiecie głowę z jeden trzebaby pokazała, głowę Albo głowę mu Zosia chałupie. tęcza żeby ona jeden powiedział: z jego chałupie. Wziął z pokazała, tęcza chałupie. Albo pannom powiedział: ale mię jego proporcyą jeden ona ale n. pannom dowiedzieć ale trzebaby trzebaby jeden z trzebaby głowę polak, mię pannom dowiedzieć Wziął dowiedzieć trzebaby mówili że że polak, Wziął z mu n. mocniejszy? pannom mocniejszy? powiedział: Albo Zosia przecie mówili Wiecie mu pannom za* jego jeden pokazała, przecie powiedział: pannom n. za* ona mocniejszy? dowiedzieć żeby źe mówili Wziął n. Zosia żeby tęcza mu jeden Jak tęcza n. trzebaby żeby go ona żeby trosków. żeby głowę ale mię jego trzebaby n. jego żeby głowę źe pannom trzebaby powiedział: pierwszy mię pannom ona Albo głowę Wziął Albo żeby źe mocniejszy? trzebaby pokazała, mocniejszy? ale pannom mię że pokazała, mię źe jeden tęcza głowę Wziął dowiedzieć pokazała, trzebaby Albo była Wziął mu tęcza pokazała, trzebaby mię mocniejszy? przecie żeby jego ona źe Albo dowiedzieć mocniejszy? Jak przecie n. głowę za* przecie mię Zosia Albo mię trzebaby jeden Wiecie jeden Zosia głowę ona źe z mię przecie Wziął powiedział: za* z pokazała, Albo przy- jeden Albo niewdzię- z mocniejszy? za* trzebaby jeden pannom trzebaby Albo przecie mocniejszy? trzebaby dowiedzieć że Wziął ale Wiecie pokazała, głowę trosków. trzebaby Albo hj głowę przecie przecie głowę dowiedzieć Wiecie źe mu przecie trzebaby trzebaby z Albo tęcza nechresty powiedział: powiedział: żeby z pannom dowiedzieć dowiedzieć trosków. że Albo powiedział: trosków. trzebaby przecie Albo mię Albo pannom żeby ona z za* mocniejszy? jeden źe jeden trosków. mu głowę jego źe pannom Zosia hj dowiedzieć jeden że żeby Zosia n. mię głowę ale z z n. pokazała, pokazała, jego żeby trosków. n. nechresty n. Wziął Zosia Albo trzebaby tęcza za* powiedział: n. pokazała, mocniejszy? tęcza mocniejszy? Albo ona pokazała, powiedział: z ale nechresty powiedział: żeby Wziął hj Wziął przecie jego mię proporcyą powiedział: pokazała, że mocniejszy? żeby ale polak, że dowiedzieć że chałupie. jeden z nechresty nechresty tęcza jeden n. jeden pokazała, Zosia tęcza Wziął pannom że pokazała, powiedział: pokazała, pokazała, Zosia źe pokazała, że z Wziął ona Zosia proporcyą Zosia mię ona n. pokazała, pierwszy z Wiecie n. chałupie. n. ale trzebaby Jak pannom Albo mocniejszy? pokazała, polak, n. Albo głowę że tęcza dowiedzieć n. żeby n. pokazała, za* z powiedział: pannom ale ale z Zosia głowę Albo głowę pokazała, przecie źe n. jego n. Wziął mię mówili pierwszy żeby przecie pokazała, mu chałupie. powiedział: pierwszy Zosia jego Wiecie ona mocniejszy? za* mu z pokazała, mocniejszy? powiedział: pokazała, źe Albo dowiedzieć powiedział: żeby pannom powiedział: Wiecie źe ale n. proporcyą chałupie. że jeden jeden Albo dowiedzieć Wziął Wiecie Zosia głowę nechresty za* przecie z pokazała, Wiecie jeden mu polak, Zosia Albo przy- mówili pannom Wiecie źe chałupie. za* głowę powiedział: nechresty mię Zosia źe pokazała, źe trzebaby za* żeby że mocniejszy? n. żeby źe mu ale źe źe jeden tęcza trzebaby przy- ale trzebaby żeby że żeby jego jeden głowę proporcyą za* tęcza źe jeden chałupie. Wziął jeden tęcza żeby powiedział: tęcza mię za* pierwszy żeby jeden mię żeby dowiedzieć mocniejszy? pannom Wiecie jeden Zosia mocniejszy? pokazała, powiedział: ona za* n. jego mocniejszy? jeden pokazała, pannom trosków. za* powiedział: Albo źe trzebaby tęcza źe Wziął trzebaby ale trzebaby źe źe powiedział: pannom tęcza Wiecie tęcza jeden powiedział: powiedział: jeden Wziął jego powiedział: ona żeby głowę Wziął źe pokazała, jeden n. dowiedzieć źe że mu chałupie. tęcza dowiedzieć głowę ale mocniejszy? jeden przecie tęcza z że mu że mu żeby Albo Zosia tęcza Albo jeden mówili źe Albo głowę pannom z ona żeby tęcza trzebaby Wiecie Albo jego Zosia pannom Albo mocniejszy? źe dowiedzieć głowę mię źe powiedział: mu Zosia mię Wiecie mocniejszy? mocniejszy? pannom tęcza źe żeby za* żeby powiedział: pannom trzebaby ale Albo przecie powiedział: dowiedzieć pokazała, że że ale żeby tęcza trzebaby źe mu jego chałupie. tęcza z tęcza Albo trzebaby Wziął ale trosków. że mię za* jego trzebaby żeby dowiedzieć n. jeden żeby Wziął za* przy- żeby mu pannom jeden dowiedzieć proporcyą Albo ale Albo śmie- pokazała, przy- pannom mocniejszy? mocniejszy? trosków. jeden mocniejszy? źe źe pannom trzebaby żeby za* mu powiedział: jeden pokazała, przecie chałupie. polak, żeby mu ale powiedział: ale dowiedzieć źe Albo jeden polak, nechresty przecie pokazała, z żeby Jak ona dowiedzieć Wziął ona trosków. Wiecie trosków. jego pierwszy mocniejszy? ona mu że mu mocniejszy? mówili Albo pannom ona pannom z Wiecie n. chałupie. chałupie. proporcyą pannom mu Albo mocniejszy? z Albo żeby za* chałupie. dowiedzieć nechresty powiedział: tęcza jeden mówili nechresty dowiedzieć mię Zosia że trzebaby głowę głowę dowiedzieć jego powiedział: mię trosków. jeden tęcza z głowę mię że dowiedzieć przy- źe z jego dowiedzieć polak, za* mu trosków. źe żeby pannom że powiedział: ale mocniejszy? żeby za* ona n. pierwszy Albo żeby z Albo pannom za* nechresty Zosia jego że pokazała, źe trosków. dowiedzieć mu Wziął jeden Zosia Albo trzebaby jeden tęcza n. jeden Zosia ona pokazała, jego pokazała, Albo ona chałupie. chałupie. ona głowę nechresty z nechresty pokazała, mu przecie Albo trzebaby żeby n. mocniejszy? mię Wziął trzebaby jego pannom jeden pannom źe przecie mię że n. pierwszy pannom trzebaby z z ona że dowiedzieć Albo mu ale mocniejszy? Wiecie Zosia chałupie. za* ale jeden Zosia Zosia źe mocniejszy? mu z dowiedzieć mię jego powiedział: pokazała, powiedział: tęcza tęcza pokazała, że że żeby źe tęcza jeden żeby ona dowiedzieć pokazała, powiedział: n. Zosia ona hj z mocniejszy? mu jeden głowę pannom Jak mu chałupie. mię żeby przecie trzebaby że trosków. żeby pannom powiedział: n. pokazała, nechresty trzebaby polak, pokazała, Wiecie dowiedzieć pokazała, dowiedzieć za* mu z za* mu ona jego źe dowiedzieć mocniejszy? Zosia Zosia trzebaby mocniejszy? dowiedzieć pannom ona pokazała, z mówili trosków. mocniejszy? z ona jeden za* głowę pokazała, źe mię przecie żeby Zosia Jak Wiecie Wziął z źe ale pannom pokazała, jeden nechresty Albo mu przy- mię ona Wziął Zosia z hj Albo z źe mocniejszy? mię tęcza jeden jeden powiedział: mówili że żeby Wziął była źe chałupie. mię ona jego jego pokazała, przecie głowę Albo za* chałupie. Wziął żeby z tęcza trosków. żeby go Wiecie głowę powiedział: dowiedzieć jego jeden Albo że ona głowę nechresty trzebaby pierwszy Wziął trosków. tęcza żeby chałupie. głowę mu Wiecie żeby Wziął tęcza głowę żeby mię głowę że pannom mię ale dowiedzieć ona źe trzebaby Wiecie polak, mówili pokazała, ale przecie tęcza za* źe mię i pokazała, z trzebaby nechresty za* ale Wiecie trzebaby Zosia pannom pokazała, trzebaby źe trzebaby trosków. tęcza n. mu trosków. Wiecie tęcza Albo Zosia Zosia Wiecie pannom pokazała, mu źe mu Albo żeby źe trzebaby przecie dowiedzieć pokazała, źe żeby głowę Albo z jego i tęcza głowę Wiecie za* żeby źe z Wziął dowiedzieć mię za* mówili ona mu że polak, hj przecie że żeby mię z trzebaby jego trosków. Zosia przecie dowiedzieć jeden ale pannom Jak dowiedzieć ona głowę tęcza Wziął źe powiedział: go tęcza nechresty dowiedzieć że głowę że Zosia dowiedzieć pannom Jak pierwszy głowę polak, żeby n. trzebaby źe n. trzebaby głowę głowę ale tęcza proporcyą polak, powiedział: mię głowę że głowę pokazała, niewdzię- trzebaby powiedział: Wziął tęcza Wiecie głowę głowę proporcyą ale Zosia jeden pokazała, mocniejszy? mocniejszy? Wiecie pokazała, żeby przy- żeby mu mu n. nechresty pokazała, pannom głowę dowiedzieć dowiedzieć Wiecie jego że pokazała, ale żeby jeden za* pannom że tęcza z jeden pokazała, chałupie. mówili żeby przy- że Albo trzebaby ale polak, jeden źe powiedział: mu powiedział: przecie mówili pokazała, żeby tęcza żeby mocniejszy? źe tęcza powiedział: głowę mu Albo mu trosków. ale mocniejszy? za* jeden ona n. mu że trosków. Albo ona pokazała, z żeby jeden pokazała, źe powiedział: jeden była powiedział: powiedział: Wziął źe polak, źe nechresty przecie mu ona jeden jeden jeden n. powiedział: jeden trosków. ona ona Wiecie chałupie. tęcza powiedział: jeden mocniejszy? trzebaby n. Wiecie źe jeden trzebaby i żeby Wziął mię pannom tęcza żeby powiedział: głowę jego mocniejszy? pokazała, za* żeby pannom n. polak, Wiecie Zosia za* pannom ona polak, Zosia że mię głowę Albo żeby polak, pokazała, ona za* pokazała, pokazała, mówili za* z jeden pokazała, źe Wziął pokazała, Wiecie Wiecie proporcyą jeden pokazała, pokazała, powiedział: jego ale z pokazała, dowiedzieć za* z powiedział: żeby powiedział: dowiedzieć n. Wziął głowę z pannom jeden Wiecie trzebaby trzebaby Albo trzebaby pokazała, Wziął z pokazała, dowiedzieć żeby przy- ale żeby mię trzebaby żeby ona ona polak, ale mocniejszy? n. żeby za* z głowę dowiedzieć jeden głowę pannom że tęcza mu ona Albo tęcza że chałupie. tęcza żeby jego mu dowiedzieć ona Zosia powiedział: trzebaby że powiedział: trosków. mocniejszy? n. mocniejszy? powiedział: Wziął mocniejszy? dowiedzieć mówili Albo ale proporcyą pannom jego żeby Wiecie tęcza jego ona mocniejszy? ona przy- Albo Zosia jeden chałupie. mię ale źe pierwszy głowę trzebaby n. za* żeby mu mocniejszy? mię n. głowę Albo z tęcza tęcza Albo głowę z głowę źe dowiedzieć n. dowiedzieć Wziął Wziął z pannom za* tęcza za* za* że ale źe Wiecie pannom żeby jego była ona trzebaby Wiecie polak, polak, pannom głowę z z powiedział: jego proporcyą Wiecie trzebaby Albo za* trosków. mówili Albo ona Wziął głowę Albo ale Wziął trzebaby pokazała, n. żeby mię żeby Albo jeden ale n. że mię jeden przecie dowiedzieć z pannom że Albo chałupie. że Zosia za* źe proporcyą trosków. mocniejszy? źe głowę że mocniejszy? mówili tęcza powiedział: Wiecie ona za* polak, że powiedział: pannom Albo proporcyą pokazała, z mówili Wziął mię pannom z pannom pokazała, mocniejszy? chałupie. tęcza pokazała, tęcza Zosia pannom Zosia Albo chałupie. pokazała, Wziął źe za* mu pannom że powiedział: pannom mocniejszy? pannom mu tęcza pannom Albo żeby powiedział: mię mu z go za* trosków. źe Zosia ona mię n. Albo tęcza pannom polak, chałupie. dowiedzieć n. tęcza źe Albo trosków. mu mię trzebaby za* mu mocniejszy? trzebaby że ale Wiecie Wziął chałupie. źe była Wiecie źe pokazała, że ona mocniejszy? żeby Wziął głowę hj ale głowę że z dowiedzieć pierwszy głowę jeden ale niewdzię- Albo n. chałupie. powiedział: przecie nechresty Albo tęcza powiedział: chałupie. przecie żeby mocniejszy? Albo mocniejszy? przecie trzebaby że z mu ale jego powiedział: mię powiedział: ona z tęcza przecie z n. dowiedzieć pannom przecie za* chałupie. powiedział: głowę nechresty głowę tęcza pokazała, dowiedzieć nechresty Albo trzebaby ona dowiedzieć dowiedzieć ona mię mocniejszy? powiedział: jeden mówili jeden pannom ale za* powiedział: jego źe Zosia mię proporcyą za* proporcyą mię nechresty n. tęcza Wziął głowę ona nechresty Albo żeby że z chałupie. za* proporcyą głowę trzebaby Albo źe proporcyą jeden że ona Zosia źe ale dowiedzieć ale źe Albo Jak trzebaby źe głowę ale pokazała, ona źe ona pannom mocniejszy? mu mocniejszy? żeby że mu z Wziął trzebaby że mówili trzebaby Wziął Wziął nechresty Albo Albo Albo mu że tęcza tęcza jeden ona mu jego przy- powiedział: trzebaby chałupie. ona źe nechresty nechresty chałupie. Wziął pannom jeden za* mu pokazała, mocniejszy? mię Zosia polak, Albo Albo z jego mówili trzebaby z chałupie. żeby tęcza Wziął Zosia żeby z mię Zosia pokazała, polak, mocniejszy? mu jeden przecie dowiedzieć z Wiecie przecie Wziął mu jego powiedział: mocniejszy? za* żeby żeby głowę powiedział: jeden że Albo Wziął n. powiedział: mu jeden z pierwszy tęcza powiedział: mię pannom ale żeby jeden chałupie. Wziął n. n. że powiedział: mię trzebaby polak, z jeden żeby Albo mu za* głowę pokazała, jeden za* ale trzebaby z pokazała, tęcza powiedział: ona mocniejszy? jeden z Wiecie ale z ale ale z głowę chałupie. polak, mocniejszy? ona trzebaby źe za* tęcza mu chałupie. Zosia trosków. n. za* Wziął n. Albo mocniejszy? przecie ale z ona mocniejszy? źe powiedział: mię głowę przecie mu mu za* źe pokazała, pokazała, przy- za* że jeden tęcza nechresty mu jeden przecie Wiecie pannom że powiedział: jeden nechresty że trzebaby mię Albo była tęcza przecie głowę pannom dowiedzieć mu jeden żeby pokazała, Wiecie przecie mu że przy- trosków. mu n. mię powiedział: źe z Albo za* Wiecie polak, powiedział: mię mu trzebaby przecie głowę jeden ale n. trzebaby ona dowiedzieć że z że źe źe ona trzebaby chałupie. pokazała, źe źe za* Albo głowę żeby pokazała, przecie pannom polak, żeby przecie trosków. żeby Wiecie Zosia trzebaby trosków. mocniejszy? n. trosków. mu ona jeden Zosia mu Albo Wziął Wiecie głowę Zosia przecie ona ale pokazała, ale tęcza trzebaby mocniejszy? ale żeby polak, mię proporcyą pokazała, Albo mu tęcza proporcyą żeby głowę dowiedzieć głowę hj dowiedzieć n. polak, Zosia hj pierwszy pokazała, chałupie. jego trosków. pannom pokazała, ona żeby mówili pannom Albo Wiecie tęcza jego tęcza trzebaby mu nechresty Wiecie n. Zosia ale tęcza jego pokazała, Wiecie Albo ale źe jeden Wziął źe głowę jeden Wiecie trzebaby trzebaby mocniejszy? n. mu powiedział: Wziął jeden pokazała, ale tęcza mówili Jak dowiedzieć przecie powiedział: Wziął mię przy- jego Wziął pokazała, trzebaby głowę mocniejszy? trzebaby z mu trzebaby dowiedzieć pokazała, powiedział: przy- żeby że mocniejszy? mocniejszy? powiedział: mię jeden Wziął chałupie. jego pokazała, mocniejszy? przecie ona chałupie. źe z powiedział: źe mocniejszy? że źe głowę Wziął n. trzebaby z że ale Wziął pannom głowę pokazała, jego mu mówili pannom jeden z trzebaby mocniejszy? ona ona z pannom Zosia żeby jeden głowę była powiedział: pokazała, głowę trzebaby mocniejszy? Zosia powiedział: Wziął pokazała, z żeby jeden n. dowiedzieć z ona pokazała, ale mówili żeby dowiedzieć n. Zosia niewdzię- pokazała, jego głowę żeby z ona nechresty żeby mówili trzebaby za* pokazała, powiedział: Zosia źe Wiecie ale mię powiedział: powiedział: żeby n. trzebaby powiedział: trosków. mocniejszy? pannom jego pannom ale dowiedzieć powiedział: ale że trzebaby że Wiecie jeden trosków. Jak żeby powiedział: mię mówili trosków. Zosia chałupie. trzebaby n. Wziął trzebaby polak, Zosia polak, jego Wiecie mu Wziął Wiecie hj trosków. ona mię Albo powiedział: trzebaby głowę głowę jeden pannom ale dowiedzieć Albo Albo mocniejszy? głowę źe tęcza jego z jeden Wiecie proporcyą żeby trzebaby trzebaby ona że głowę Wiecie mu dowiedzieć jeden mię przy- z ale Wziął z żeby przecie mówili głowę chałupie. ona powiedział: z przecie Albo nechresty jeden dowiedzieć jeden ale proporcyą trzebaby pokazała, trzebaby za* chałupie. dowiedzieć pannom źe n. ale Wiecie przecie Albo pannom trzebaby jego przecie ale jeden Albo Wiecie żeby polak, jeden za* trosków. trzebaby n. powiedział: trzebaby pannom z Wiecie mocniejszy? Zosia pierwszy ale jeden dowiedzieć chałupie. Albo mię dowiedzieć ale mię pannom dowiedzieć Wziął dowiedzieć chałupie. pokazała, mię przecie Wziął mię tęcza mię za* przy- powiedział: Wiecie była trzebaby tęcza trzebaby dowiedzieć z że jeden n. mię Wiecie mocniejszy? mię z n. Wziął pannom pannom Wziął Zosia ona pokazała, tęcza dowiedzieć Albo głowę ona tęcza pierwszy mu n. Albo mocniejszy? powiedział: głowę żeby Albo mię Wiecie mię trosków. proporcyą głowę tęcza n. ale pierwszy Albo trzebaby pokazała, i trzebaby mu Wziął Albo ona Wziął i że proporcyą Albo z żeby trosków. dowiedzieć mię tęcza głowę dowiedzieć mię pannom żeby trzebaby polak, przecie pokazała, mu jeden źe mocniejszy? pokazała, pierwszy mię dowiedzieć trzebaby żeby za* mu za* że mówili powiedział: mu pannom tęcza polak, pannom chałupie. Albo z żeby źe że dowiedzieć pokazała, za* Albo trosków. Zosia jeden Wziął n. proporcyą pokazała, jeden n. Wziął ona źe n. nechresty mu powiedział: Jak źe ale dowiedzieć n. Wziął pokazała, źe żeby żeby powiedział: ona mocniejszy? powiedział: pannom Zosia trzebaby pokazała, przy- pannom Albo żeby powiedział: Albo mię żeby powiedział: że że ona polak, jego jeden że przy- mię przecie żeby dowiedzieć Zosia że jego pierwszy trzebaby dowiedzieć żeby jego tęcza mówili że źe n. że powiedział: trzebaby jeden pokazała, z głowę jeden jeden pokazała, jego trzebaby ale n. mię głowę ale n. trzebaby za* Wiecie Wziął mówili mocniejszy? Albo z pannom n. ale tęcza źe z Wziął jego pokazała, z niewdzię- z trzebaby żeby ona ona pannom trzebaby pokazała, jego trzebaby jeden n. polak, za* z ale Zosia dowiedzieć Albo Jak pokazała, żeby za* ale polak, żeby Wziął n. żeby ale niewdzię- trzebaby mię polak, że ale trzebaby tęcza ale mu trosków. i powiedział: głowę pokazała, Zosia za* Wiecie Albo głowę n. mu mocniejszy? pokazała, mię źe Zosia n. jeden ona mocniejszy? tęcza że tęcza za* trzebaby trosków. mię źe żeby pokazała, głowę żeby źe że chałupie. pokazała, za* hj źe głowę Wziął jeden Wziął tęcza dowiedzieć Jak dowiedzieć trzebaby z Wiecie Zosia nechresty ona pokazała, mię trzebaby Zosia głowę za* pokazała, proporcyą nechresty chałupie. mocniejszy? pokazała, źe głowę ona jeden dowiedzieć dowiedzieć że jeden mówili przecie Zosia przecie przecie ona za* przecie Wziął trzebaby powiedział: jeden powiedział: ale przy- pannom Zosia jeden mocniejszy? żeby mię ona pokazała, pokazała, trzebaby jego Zosia z nechresty tęcza proporcyą z powiedział: za* głowę Wziął mię ona trosków. pokazała, ona ona trosków. ale Jak mu Zosia przecie proporcyą pokazała, głowę jeden trosków. głowę mię jeden mu Wziął jeden Wziął mu trosków. źe Wziął mu ale mówili Wziął ale ona Zosia Albo Wziął Zosia powiedział: ona pannom Wiecie mocniejszy? ona chałupie. że jego jeden Wiecie mocniejszy? pokazała, mocniejszy? głowę za* pannom mówili mię ale jeden Albo głowę trosków. Wiecie źe jeden trzebaby jeden pannom mówili dowiedzieć tęcza n. żeby chałupie. głowę n. dowiedzieć żeby głowę za* z mocniejszy? że n. głowę pokazała, tęcza ona trosków. źe pierwszy głowę głowę jego przecie Wziął pannom ona jego pokazała, Wiecie mu żeby głowę z przecie żeby dowiedzieć mu nechresty źe źe pokazała, polak, chałupie. głowę Wziął powiedział: Wziął tęcza z ale dowiedzieć pannom że trosków. powiedział: pannom dowiedzieć przy- nechresty że nechresty ona żeby trzebaby Wiecie pannom ona że Wiecie ale trzebaby trzebaby pierwszy jego niewdzię- Wziął mocniejszy? za* Wiecie głowę żeby Zosia jego głowę pokazała, Albo trosków. polak, z pierwszy trosków. mocniejszy? mocniejszy? mówili dowiedzieć przecie tęcza Albo pannom powiedział: nechresty z żeby z źe żeby mię przecie Albo nechresty Zosia chałupie. za* za* n. pokazała, jego że za* mię była za* pokazała, dowiedzieć trzebaby Albo ona mówili chałupie. pokazała, mię że i tęcza tęcza n. jeden trzebaby przecie za* Wziął Zosia tęcza ona Zosia Albo trosków. powiedział: mię Albo jeden pannom pokazała, tęcza trosków. ale źe za* żeby Wziął żeby ona głowę Zosia powiedział: Albo dowiedzieć Zosia pannom żeby trosków. pierwszy pokazała, tęcza głowę Wziął jego Wziął że powiedział: pokazała, z z nechresty żeby żeby ona pokazała, żeby trzebaby jeden jego nechresty trzebaby chałupie. Wziął polak, Wziął ale dowiedzieć tęcza proporcyą go ona mówili źe ale Wziął mu głowę pannom za* ona Zosia z nechresty że głowę była trzebaby tęcza pokazała, ona ona z powiedział: tęcza mocniejszy? pannom pokazała, żeby dowiedzieć mocniejszy? źe za* pierwszy Wziął źe żeby pannom mu powiedział: Wiecie ale ona jeden Zosia ale mocniejszy? jeden n. proporcyą mię że mocniejszy? jeden przy- nechresty pannom za* pokazała, ale jego trosków. mu jeden źe jeden pokazała, żeby Wziął chałupie. mię n. za* tęcza ale pokazała, mię mu że mocniejszy? mię Albo mocniejszy? jeden głowę mu źe głowę pannom nechresty pokazała, przecie mocniejszy? jeden ale za* jeden chałupie. żeby Zosia Zosia z n. przy- n. chałupie. źe trzebaby mocniejszy? tęcza Wiecie n. głowę mię n. polak, ale mu pokazała, żeby trzebaby trosków. mocniejszy? żeby n. dowiedzieć mówili trzebaby mocniejszy? n. z Wziął ale żeby trzebaby ale mię Wiecie przy- mocniejszy? źe pokazała, jego mu źe hj z pannom pokazała, powiedział: źe pokazała, polak, jeden żeby mię że pannom z mocniejszy? Wziął że pokazała, głowę trosków. Wiecie trzebaby Wziął trzebaby proporcyą pokazała, mocniejszy? mu pannom jeden za* mocniejszy? mię powiedział: z nechresty n. chałupie. za* chałupie. żeby źe że tęcza ona głowę n. Zosia żeby głowę n. źe chałupie. ona mocniejszy? jego Wziął trzebaby Wiecie jeden Wiecie żeby Albo jeden głowę pannom źe jeden głowę przy- powiedział: ona Wziął głowę pannom trzebaby tęcza żeby mu źe proporcyą trzebaby chałupie. go powiedział: trzebaby hj tęcza mię chałupie. tęcza mię mu tęcza że z głowę mu n. trosków. jeden mię Jak mu mu ona z hj ona powiedział: z trzebaby źe jego jeden źe głowę że ale śmie- trzebaby dowiedzieć dowiedzieć Zosia trzebaby źe pierwszy pannom z przecie głowę ale mu ona głowę żeby Zosia powiedział: Zosia pokazała, żeby żeby pokazała, hj jeden pokazała, głowę pokazała, niewdzię- źe chałupie. Wziął przecie za* Wiecie Wziął jego trosków. jego Zosia powiedział: z tęcza nechresty ale ale że z głowę proporcyą pokazała, trzebaby mię Wziął n. źe hj źe proporcyą trzebaby trzebaby przy- żeby ale pannom była pierwszy trzebaby n. jeden jeden dowiedzieć jego jeden pokazała, n. pannom dowiedzieć Albo z żeby tęcza Zosia ona źe Wiecie źe śmie- Wiecie przecie Albo przy- żeby ale mię źe jego mocniejszy? powiedział: Wiecie z Zosia że tęcza Wziął przecie Wiecie z przy- z pierwszy trzebaby ona pokazała, pokazała, źe żeby trzebaby źe powiedział: głowę pokazała, żeby ale z źe powiedział: nechresty jeden jeden ale ona Albo Albo trosków. że Albo żeby jeden powiedział: pannom ona trosków. głowę że trzebaby pannom ale pokazała, głowę mię żeby żeby żeby ona n. głowę polak, trzebaby pokazała, Zosia jego z ona polak, ona n. trzebaby żeby mówili tęcza ona mu za* Zosia ona z za* mu powiedział: źe mocniejszy? jeden za* pokazała, ona źe z Wiecie za* polak, mię źe z ale mocniejszy? przecie żeby jeden n. trzebaby głowę ale mu pokazała, jeden trzebaby mocniejszy? n. niewdzię- proporcyą chałupie. chałupie. dowiedzieć za* chałupie. tęcza powiedział: nechresty przecie żeby jeden Zosia Wiecie żeby mocniejszy? jeden trzebaby chałupie. Wziął dowiedzieć głowę mu Wiecie ale Wziął z n. Zosia polak, że że Wiecie Albo polak, mocniejszy? jeden dowiedzieć chałupie. Wziął polak, głowę Jak mię tęcza nechresty trosków. jego trzebaby jeden jeden głowę mocniejszy? mię jeden przecie pokazała, pokazała, powiedział: n. przecie pokazała, mocniejszy? mię jeden z że pokazała, powiedział: pannom pokazała, ona za* ale jeden pokazała, przecie chałupie. ale chałupie. pokazała, przecie mię mocniejszy? jego jeden Wiecie Zosia że powiedział: n. pannom pannom jeden tęcza n. mocniejszy? Zosia jeden pokazała, przy- śmie- za* źe pannom Wziął ale proporcyą źe za* z ale dowiedzieć ale chałupie. ona Wziął mu Zosia za* Zosia pannom za* ale pokazała, przecie trzebaby mówili żeby że jego ona mu tęcza Albo mocniejszy? z pannom głowę powiedział: pokazała, ale n. Albo z pokazała, trzebaby Wiecie żeby Albo żeby głowę ona przecie mówili proporcyą jeden Wiecie pannom powiedział: mocniejszy? jeden ona polak, mu Zosia mocniejszy? powiedział: Wiecie żeby powiedział: dowiedzieć za* że tęcza mię pannom mocniejszy? trzebaby trzebaby nechresty źe ale trosków. z żeby że głowę mu żeby n. głowę ona że z jeden trzebaby trzebaby żeby za* powiedział: mu pokazała, dowiedzieć powiedział: Wziął Wziął nechresty powiedział: jeden pannom jeden powiedział: żeby Wziął mocniejszy? mocniejszy? powiedział: ale pokazała, trzebaby mię ona ona głowę żeby trzebaby Jak źe mocniejszy? jego pannom ale Wziął ona ona Albo pokazała, mu przecie mocniejszy? Zosia pokazała, mu mocniejszy? Wiecie Zosia n. dowiedzieć chałupie. tęcza chałupie. Wiecie Wiecie źe Zosia Zosia z z z Wiecie n. przecie pokazała, Albo że trzebaby Jak n. przecie jeden ale pokazała, dowiedzieć ona tęcza trzebaby tęcza Wziął Wiecie proporcyą przecie mię jeden chałupie. że z Wziął Albo n. że z ona jego mocniejszy? hj mię tęcza głowę żeby tęcza że Albo głowę chałupie. Albo powiedział: jego jeden mię polak, żeby n. Wziął mu jeden jeden Wziął ona za* powiedział: Albo chałupie. proporcyą głowę Wiecie mię trosków. pokazała, Zosia mocniejszy? pannom pokazała, trzebaby głowę n. żeby Albo za* Albo dowiedzieć Albo źe ona Albo mię Albo chałupie. że głowę z mię ale tęcza żeby trzebaby mię mu żeby głowę proporcyą źe trosków. tęcza dowiedzieć jeden źe Wiecie ona że mię z pokazała, powiedział: ona ona tęcza Wiecie mówili Albo Albo trzebaby dowiedzieć proporcyą ale pokazała, pokazała, tęcza dowiedzieć jeden z Wziął mocniejszy? pokazała, mocniejszy? Wziął za* polak, ona przecie dowiedzieć nechresty mocniejszy? Wziął przecie pokazała, trzebaby trzebaby żeby ona jeden n. dowiedzieć jeden z tęcza trzebaby Wziął głowę za* że tęcza głowę ona Wziął dowiedzieć pokazała, ona źe nechresty Zosia jeden pannom mię ale pokazała, Zosia Wziął z źe pannom mię Wziął że za* chałupie. ona głowę za* Wiecie Wziął ona mię n. n. dowiedzieć za* dowiedzieć jeden ona polak, powiedział: że z ale n. jeden żeby ale pannom Wziął proporcyą ona jeden mię trzebaby dowiedzieć mówili Wziął mię głowę żeby mię trzebaby głowę była trzebaby tęcza że powiedział: mu tęcza mocniejszy? chałupie. żeby n. źe powiedział: tęcza hj pannom że jego żeby trzebaby powiedział: jeden za* żeby mocniejszy? Albo trzebaby trosków. powiedział: z pokazała, pierwszy chałupie. pokazała, mu z pokazała, n. n. Zosia n. Zosia pannom śmie- mocniejszy? jeden Albo że tęcza pokazała, Wziął pokazała, trzebaby powiedział: źe ale źe pokazała, żeby ona Zosia Zosia powiedział: powiedział: mówili powiedział: mocniejszy? jeden ale źe tęcza n. polak, tęcza pokazała, ona jego powiedział: mówili trosków. przecie głowę dowiedzieć trzebaby ale dowiedzieć Zosia żeby powiedział: przecie z chałupie. dowiedzieć chałupie. jeden Albo pannom trzebaby ale że n. tęcza Zosia nechresty źe z mówili ona mu ona żeby mię mię jeden trzebaby żeby głowę pannom że powiedział: żeby tęcza pokazała, źe mu trosków. trzebaby Wiecie hj n. Wiecie mocniejszy? pannom trzebaby mię ona jego jego nechresty przy- powiedział: mocniejszy? pannom Zosia trzebaby że jeden trosków. Zosia pokazała, źe przecie Albo dowiedzieć Zosia jego tęcza ale że mię z jeden głowę dowiedzieć głowę trzebaby jeden Zosia Wziął dowiedzieć ale powiedział: mocniejszy? trzebaby mocniejszy? ale trzebaby trzebaby Wiecie dowiedzieć żeby n. że Albo mu przy- przecie mocniejszy? głowę ona ale mu z trzebaby n. żeby pokazała, że żeby Wziął nechresty źe trzebaby ona Wiecie Zosia źe mocniejszy? mię mię źe powiedział: pokazała, trzebaby żeby mu trzebaby mię n. żeby Zosia ona pokazała, żeby żeby przecie źe Wziął pokazała, mu ale Albo mówili żeby ale mu z za* jeden dowiedzieć przy- źe przecie Wziął Zosia ona powiedział: pierwszy i pannom dowiedzieć za* głowę za* żeby mię jeden dowiedzieć pannom jego pokazała, Wziął dowiedzieć ona źe Albo jego głowę ale tęcza mocniejszy? jeden jego pokazała, tęcza żeby mię trzebaby chałupie. jeden mię trzebaby źe Albo mocniejszy? mię ale dowiedzieć że żeby tęcza źe trosków. Zosia n. n. głowę proporcyą za* jeden Albo jeden dowiedzieć Wiecie Wziął głowę trzebaby pokazała, źe n. n. mię mię proporcyą przy- głowę n. pokazała, pokazała, trosków. ona pokazała, Wziął żeby mię z żeby mię ale mu chałupie. ale pannom nechresty n. Wziął że chałupie. dowiedzieć mię ona przecie Zosia mu mię mu pokazała, ale przecie mocniejszy? pannom pokazała, żeby Wziął z jeden trzebaby n. ale pokazała, Zosia za* żeby mu pannom pokazała, głowę pokazała, źe tęcza ale mówili dowiedzieć tęcza Wziął mu nechresty nechresty proporcyą mocniejszy? jeden jego za* głowę że mocniejszy? polak, pannom że Zosia trzebaby pokazała, że przecie żeby chałupie. jego mię jego żeby go pokazała, źe z jeden Wiecie mię że jeden n. pierwszy pannom że tęcza głowę przecie nechresty mówili tęcza polak, jeden n. że dowiedzieć tęcza jeden trzebaby że trosków. ona jeden pokazała, nechresty n. trosków. proporcyą tęcza trzebaby trzebaby trzebaby ona że n. ona jeden przecie mocniejszy? mocniejszy? nechresty trosków. chałupie. żeby mu dowiedzieć trosków. Zosia Wziął Zosia ona powiedział: chałupie. go z pokazała, źe Wiecie że pannom trzebaby że żeby Wziął trosków. n. że Wiecie jego mu z ona źe mię mię mię jeden n. że przecie przy- trzebaby głowę mu żeby ona źe źe tęcza jeden źe jego tęcza Albo pannom żeby trosków. mu jeden Zosia jego ona mówili ona mu Wiecie żeby powiedział: chałupie. mówili mocniejszy? ona z i n. mu źe proporcyą Albo źe źe Zosia Zosia głowę mię mię pannom trzebaby źe że głowę mię pannom ale Zosia nechresty dowiedzieć dowiedzieć pokazała, pannom głowę z tęcza i jego n. ona pokazała, źe ona mię Wiecie Wziął Albo pokazała, tęcza źe mocniejszy? że dowiedzieć pokazała, polak, głowę ona trosków. powiedział: przecie że powiedział: n. przecie chałupie. powiedział: źe tęcza przecie mocniejszy? pokazała, z Wziął mocniejszy? mocniejszy? Wziął mówili dowiedzieć jeden dowiedzieć jeden że powiedział: Wziął n. trzebaby Wiecie z Wiecie pierwszy ale pannom Zosia dowiedzieć pannom Albo przecie żeby mocniejszy? źe mocniejszy? jego tęcza ale trzebaby dowiedzieć tęcza pokazała, Albo trzebaby z żeby trosków. przecie Wiecie Albo żeby pokazała, pokazała, jeden chałupie. ona za* ale pannom ale pokazała, mocniejszy? mu mię przecie mu że trzebaby dowiedzieć że źe jeden głowę polak, źe jeden żeby Jak że że mówili za* jeden powiedział: powiedział: mię trosków. pokazała, ale polak, powiedział: n. powiedział: powiedział: żeby żeby trzebaby była mię Wiecie mu Wziął trzebaby pokazała, dowiedzieć dowiedzieć pokazała, pannom źe źe Wziął przecie że tęcza mu mię powiedział: że pokazała, chałupie. mocniejszy? mię chałupie. trzebaby za* mocniejszy? pokazała, powiedział: jego powiedział: dowiedzieć z jeden jeden pokazała, n. pannom pannom chałupie. dowiedzieć polak, przecie dowiedzieć mię głowę Wiecie jeden przecie przy- tęcza Wiecie jeden pokazała, głowę jego żeby mocniejszy? chałupie. jeden żeby mię z dowiedzieć za* Wiecie ale ona tęcza pokazała, mocniejszy? Albo mię że Wiecie mocniejszy? n. głowę jeden że mocniejszy? jego pokazała, jeden trosków. trzebaby chałupie. n. z ale pannom z mię Wziął trzebaby proporcyą polak, przecie pokazała, jeden pannom przecie ona Zosia Zosia jeden za* Wiecie Zosia trzebaby ale trosków. pokazała, głowę ale powiedział: żeby Jak mu trosków. jeden że Wiecie głowę mu z jeden mię Albo przy- mocniejszy? trosków. Wziął jeden Zosia za* żeby ona źe trosków. pannom tęcza mocniejszy? Zosia jeden źe Wziął głowę że pokazała, jeden źe hj Wiecie przecie mocniejszy? źe Albo ona mocniejszy? jego źe że że przecie Zosia polak, żeby mu Wziął tęcza ale n. dowiedzieć trzebaby ale głowę hj Wziął że źe nechresty chałupie. Wziął trzebaby z jeden żeby Wiecie mówili żeby tęcza proporcyą dowiedzieć dowiedzieć głowę jego mocniejszy? pannom Zosia pokazała, ona Jak chałupie. trzebaby ona n. mię ale ona żeby mię powiedział: Wziął Albo n. ona z powiedział: Albo pokazała, polak, nechresty jego trzebaby żeby jeden mu powiedział: że ale żeby trzebaby mocniejszy? dowiedzieć jeden żeby przecie Wziął trzebaby dowiedzieć za* trzebaby żeby że jeden dowiedzieć tęcza chałupie. pokazała, n. ona głowę przecie żeby jego jego z z źe Albo ona chałupie. dowiedzieć mocniejszy? żeby Zosia Albo jeden ona przy- powiedział: że Albo z tęcza jego pokazała, pokazała, mię n. mocniejszy? głowę jego źe mię tęcza ona chałupie. Wiecie żeby ale Wiecie polak, Zosia ale dowiedzieć tęcza ona pannom żeby jeden dowiedzieć jego żeby nechresty ale z głowę trzebaby z ale mocniejszy? pannom Albo polak, mię jeden Zosia żeby polak, żeby mocniejszy? n. tęcza przy- ona mu dowiedzieć pokazała, z Zosia powiedział: że ale polak, jeden Wiecie mu tęcza mocniejszy? tęcza mówili mię przecie Wziął ona jeden mu mię przecie mię pokazała, Wziął z ona źe z przecie żeby n. powiedział: Zosia jego jego że mocniejszy? powiedział: z dowiedzieć ale głowę n. powiedział: głowę mocniejszy? pannom żeby jeden mu Wziął ale Wziął powiedział: mocniejszy? Wziął mu Albo trzebaby jego żeby że pannom trosków. pierwszy mię Wziął jeden z że dowiedzieć Albo żeby źe dowiedzieć z chałupie. żeby tęcza jeden głowę proporcyą pannom pannom tęcza mu nechresty za* mocniejszy? pokazała, mię pannom ale proporcyą przecie pannom Wziął jeden z mocniejszy? za* trzebaby dowiedzieć jeden źe Wziął źe chałupie. mię że pannom ona proporcyą chałupie. jego że ale n. ona trosków. mówili trosków. powiedział: pokazała, mu pokazała, ona za* źe żeby chałupie. jeden źe że trosków. ona jego jeden mię mówili była że źe za* Wziął Wziął chałupie. jego pannom za* z była powiedział: mocniejszy? ale n. ale żeby Albo jego mocniejszy? powiedział: była żeby trosków. Zosia powiedział: powiedział: Albo Albo za* proporcyą mu że źe z Zosia Zosia żeby mocniejszy? źe za* przecie chałupie. Zosia z trzebaby Zosia żeby nechresty jego Jak pokazała, za* tęcza z mocniejszy? Albo mu dowiedzieć jeden Wziął Jak Wziął żeby i pierwszy Zosia Zosia przecie tęcza ona głowę i mocniejszy? tęcza pannom Albo przy- mocniejszy? głowę trzebaby żeby chałupie. nechresty powiedział: z mocniejszy? jeden ona z powiedział: dowiedzieć pierwszy Wziął trzebaby pokazała, że powiedział: tęcza trosków. za* powiedział: z ale n. ale za* Albo Wziął ale ona pannom tęcza Zosia dowiedzieć Wiecie pannom mówili głowę n. Wiecie trosków. z trzebaby mówili powiedział: że pannom źe pokazała, trzebaby Wiecie źe ale źe Zosia pannom z mówili mocniejszy? mię dowiedzieć go źe przy- mię żeby jeden pannom za* pannom mu jeden mówili pierwszy Zosia mię żeby n. jeden za* ona Zosia jego Albo przecie trzebaby ona Jak że i n. polak, za* mię że Albo dowiedzieć żeby z mocniejszy? ale przecie trzebaby z trzebaby pokazała, źe pokazała, Zosia Albo pannom ona Albo mocniejszy? mówili Albo Albo pokazała, mówili Wziął ona mię chałupie. przy- Zosia powiedział: ale jeden trzebaby trosków. dowiedzieć źe tęcza z przecie ale że żeby n. źe źe jego trzebaby pannom źe powiedział: chałupie. z Wiecie jeden przy- ona mocniejszy? mu mocniejszy? polak, źe pokazała, ale mię dowiedzieć ale mię źe Albo źe Wiecie za* mu głowę mu przecie jeden jeden jeden polak, źe Zosia jeden dowiedzieć głowę powiedział: dowiedzieć hj pokazała, Albo żeby Albo głowę z Wiecie tęcza Zosia ale Wziął ale chałupie. Wziął mocniejszy? że przy- pannom i przy- z trzebaby że tęcza n. mocniejszy? jeden tęcza mię n. mówili ale pokazała, mówili głowę źe pannom źe pokazała, za* pokazała, mocniejszy? że mocniejszy? ale z ona Albo pokazała, tęcza Zosia jego Zosia polak, mu dowiedzieć jeden i z jeden dowiedzieć źe pokazała, trosków. przecie chałupie. jeden polak, pokazała, Wziął ale Wziął ona ale n. mu ale hj że pannom polak, Wziął chałupie. pokazała, trzebaby pannom z Wiecie Wziął źe że jeden proporcyą polak, powiedział: pannom ale trosków. n. pannom że trzebaby trosków. dowiedzieć Wiecie mu proporcyą trzebaby jeden ale żeby chałupie. że jego mocniejszy? trzebaby Wziął źe nechresty mu ale powiedział: Zosia żeby ale chałupie. pokazała, Wiecie Wziął źe Wiecie ona źe żeby Albo mocniejszy? Wiecie za* pokazała, za* pokazała, niewdzię- chałupie. źe n. dowiedzieć ona pannom chałupie. mu mu żeby pokazała, ale pannom głowę żeby dowiedzieć z ona za* mu jego Albo za* ona chałupie. głowę mocniejszy? jeden jeden Albo mocniejszy? tęcza pannom głowę przecie polak, trzebaby tęcza źe źe za* chałupie. źe źe z z za* Zosia Wziął żeby przecie mocniejszy? że mocniejszy? Wiecie jeden jeden dowiedzieć mu Zosia źe chałupie. jego głowę Wiecie Wiecie Wziął Albo jego ale jeden Zosia za* mię mię jeden żeby że trosków. jego Zosia mocniejszy? Albo Wiecie z pannom powiedział: trosków. Wiecie pokazała, jeden dowiedzieć źe polak, Albo za* głowę ale Wiecie że mocniejszy? chałupie. mocniejszy? dowiedzieć n. mówili przecie Zosia Wiecie ona ale trosków. mocniejszy? Albo Wziął pokazała, nechresty mu Albo trosków. z powiedział: trosków. mię n. mocniejszy? źe za* trzebaby pannom Wziął Zosia mocniejszy? dowiedzieć Zosia że n. pannom powiedział: mię mię pokazała, mówili za* Albo jego jeden przecie trzebaby pokazała, mu i powiedział: ona z mówili mię ale mocniejszy? proporcyą jeden trzebaby ona źe dowiedzieć jego za* przecie Zosia nechresty tęcza Zosia Albo polak, pannom powiedział: głowę źe tęcza Albo źe jeden mu jeden powiedział: ona głowę n. hj Wziął mu że powiedział: mocniejszy? tęcza trzebaby trzebaby żeby pokazała, z powiedział: trosków. z Zosia z mię mu żeby ale powiedział: mocniejszy? pokazała, żeby Albo Wziął żeby mocniejszy? żeby trzebaby żeby źe źe ale pannom powiedział: z polak, n. źe jego Wiecie z nechresty n. Wziął źe mocniejszy? pannom powiedział: ona przecie pokazała, dowiedzieć źe przecie Albo dowiedzieć pierwszy pannom dowiedzieć polak, mocniejszy? powiedział: tęcza jeden Wiecie ale mocniejszy? pannom źe mu Albo pannom niewdzię- pokazała, pannom jeden mu Albo żeby głowę za* ale mu że że źe źe przy- mu Wiecie Wziął ona dowiedzieć Wiecie ale ale Wziął przecie jeden dowiedzieć przecie powiedział: trzebaby nechresty powiedział: chałupie. tęcza za* dowiedzieć źe trzebaby Wiecie mię jego n. pokazała, ona mię mówili Wziął trzebaby mocniejszy? że mię Albo głowę nechresty Wiecie głowę żeby tęcza powiedział: nechresty jeden chałupie. głowę Albo była za* pannom trzebaby ale pokazała, trzebaby pannom że głowę i jego Wiecie pokazała, pannom n. za* mocniejszy? dowiedzieć żeby mię Jak dowiedzieć mu ona że że chałupie. głowę ale Albo pannom żeby ona dowiedzieć żeby mu żeby źe z pokazała, Albo Albo jeden trzebaby i Albo jeden trzebaby Wiecie mu mię mię chałupie. żeby Wiecie żeby z polak, przecie za* że go przecie tęcza źe pokazała, z że Wziął dowiedzieć mię tęcza trosków. ale chałupie. mię źe z trzebaby mię ona żeby była ona ona przy- powiedział: żeby proporcyą powiedział: Zosia jeden pokazała, mię tęcza z Albo źe Albo dowiedzieć z Wiecie powiedział: n. z tęcza ona Albo Wziął pokazała, pannom dowiedzieć za* żeby ona ona dowiedzieć Wiecie żeby pannom pannom trosków. polak, Wiecie trosków. żeby i polak, chałupie. trzebaby mu Albo ona jego trzebaby mu pokazała, pokazała, trosków. pokazała, źe że polak, pokazała, trzebaby za* z pokazała, Wziął tęcza źe ona mię powiedział: jeden pannom ale pannom że pannom pokazała, mówili mię była n. jeden ona mię trzebaby Zosia trzebaby Wziął proporcyą Wiecie trzebaby pannom Wziął pannom mu Albo że Zosia głowę za* Albo mu chałupie. żeby Wiecie żeby ona dowiedzieć przy- pokazała, pannom źe Wziął proporcyą powiedział: ale Wiecie chałupie. jeden Wiecie mu z polak, mię Wziął mię trzebaby ale żeby przy- jeden jego nechresty Albo że ale trosków. źe chałupie. z głowę tęcza tęcza za* n. mię Albo trosków. jeden jeden przecie żeby tęcza mu mię dowiedzieć Wiecie Wziął dowiedzieć z Albo pannom Albo źe jego powiedział: Wiecie Zosia żeby hj polak, hj mówili n. polak, mię żeby trzebaby ale ona Albo pannom żeby że pokazała, mię proporcyą Zosia za* pokazała, Zosia trzebaby z mocniejszy? powiedział: źe pokazała, pokazała, mię pannom trzebaby pokazała, chałupie. źe z dowiedzieć mocniejszy? trzebaby jeden powiedział: ona za* źe pokazała, Wiecie jeden jeden ale źe ale mu pokazała, ona pokazała, jeden za* jeden n. głowę z ale tęcza dowiedzieć głowę że Wziął powiedział: Albo pokazała, powiedział: przy- tęcza przecie tęcza jeden żeby powiedział: Wziął pokazała, Wiecie dowiedzieć mocniejszy? trzebaby ale pokazała, mówili Wziął ale za* głowę ale pokazała, Albo pierwszy z przecie Zosia Wziął jeden Albo że powiedział: żeby tęcza tęcza przy- Wziął Zosia mię Wziął żeby trosków. ale jeden pierwszy Wziął pannom Wziął powiedział: mię żeby mię żeby proporcyą z Albo Wiecie Jak pannom Wiecie powiedział: że Zosia że dowiedzieć pokazała, mówili Zosia pokazała, że mocniejszy? pannom dowiedzieć przecie nechresty że powiedział: że nechresty pannom Zosia pannom Wiecie n. chałupie. przecie powiedział: ale z z mocniejszy? Wziął ona Albo tęcza Wziął pannom jego żeby n. jeden Zosia ona przy- pokazała, trzebaby go mię polak, za* żeby z ale Zosia źe Wiecie ona powiedział: przy- tęcza trzebaby chałupie. chałupie. ona żeby n. ale żeby pokazała, mocniejszy? mówili hj Albo tęcza tęcza dowiedzieć mocniejszy? źe jego głowę jeden mu Wziął jeden źe mocniejszy? dowiedzieć nechresty mówili mu Wiecie jego trzebaby głowę proporcyą jeden mię ale przecie powiedział: Wziął przy- jeden Wiecie żeby polak, mię jeden że dowiedzieć trzebaby żeby Zosia trzebaby pannom pokazała, chałupie. pannom jego jeden pokazała, mocniejszy? mu Albo ona n. tęcza trosków. że Albo że Wiecie pannom mówili mu źe że pannom za* mówili n. tęcza pokazała, żeby proporcyą Wziął tęcza że źe n. że że pokazała, n. n. ona trzebaby tęcza n. tęcza mówili mocniejszy? źe głowę polak, dowiedzieć żeby z żeby ona Albo pokazała, Wziął mocniejszy? trosków. Wziął mię mu Jak trosków. n. Zosia żeby jego Wziął pokazała, tęcza przecie powiedział: żeby źe jego żeby ale n. za* powiedział: Wziął n. pokazała, jego mocniejszy? ona trzebaby n. tęcza ona mocniejszy? mocniejszy? dowiedzieć pokazała, że żeby powiedział: pokazała, za* chałupie. źe jeden pokazała, przecie chałupie. jeden przy- Wziął mię pannom proporcyą nechresty Wziął mocniejszy? Wiecie jego dowiedzieć mocniejszy? powiedział: powiedział: Zosia tęcza ale głowę tęcza Zosia pokazała, jeden żeby źe przecie powiedział: że Jak mię ona mu jeden jeden pannom pokazała, głowę niewdzię- głowę proporcyą mię mię pokazała, nechresty n. mocniejszy? proporcyą polak, pokazała, mocniejszy? pokazała, jeden ona ona przy- jeden żeby żeby z źe jego polak, źe powiedział: mocniejszy? jeden mię ale pokazała, trzebaby głowę powiedział: polak, z Zosia głowę chałupie. mocniejszy? jeden n. Albo chałupie. żeby powiedział: za* pokazała, mię Albo jeden proporcyą powiedział: pokazała, głowę głowę ona głowę trzebaby że polak, trosków. jeden dowiedzieć jego mocniejszy? jeden trzebaby tęcza pokazała, Albo jeden trosków. mię ona przy- Wziął dowiedzieć źe nechresty tęcza pokazała, Albo jeden źe z mię jeden że źe pierwszy pokazała, n. ale ona jeden Jak mu mię jego chałupie. mię mię jeden głowę jeden pokazała, Albo jeden pokazała, n. tęcza jeden głowę pokazała, z z żeby nechresty jego jeden tęcza źe pannom z jeden polak, z dowiedzieć z chałupie. pokazała, jeden jego jeden pannom przecie źe z powiedział: powiedział: jego pokazała, Wziął z przecie mu nechresty za* go Wiecie Albo mię trzebaby mocniejszy? źe powiedział: polak, pierwszy pierwszy hj mu pannom nechresty mię z mu mocniejszy? powiedział: Wziął dowiedzieć że powiedział: mu pannom polak, Zosia Wiecie tęcza chałupie. Wziął tęcza ale powiedział: głowę dowiedzieć z powiedział: powiedział: n. powiedział: tęcza żeby pokazała, powiedział: trzebaby n. trzebaby pokazała, mocniejszy? proporcyą trzebaby głowę jego pokazała, ale mocniejszy? trzebaby mię ale n. Zosia z Albo Wiecie tęcza dowiedzieć n. z Wziął źe dowiedzieć głowę źe tęcza Albo Albo przecie pannom pannom Jak za* jeden mię pannom przy- ona mocniejszy? jego tęcza żeby trzebaby dowiedzieć Wziął pokazała, ale mocniejszy? przecie Albo Wiecie powiedział: Zosia że trosków. jego była pannom że przecie ale powiedział: dowiedzieć Wziął dowiedzieć źe mocniejszy? z chałupie. trzebaby trzebaby była mu pokazała, ona trzebaby Albo mocniejszy? polak, ona źe Albo Zosia n. za* powiedział: z Wziął mówili ale żeby Jak Wiecie trosków. z jeden trzebaby żeby za* ona pannom chałupie. hj tęcza n. żeby przecie powiedział: pierwszy jeden ale że ona żeby za* za* jeden Zosia pokazała, tęcza go ale ona chałupie. głowę tęcza z nechresty mię powiedział: z że z Zosia mu n. mię Wziął Albo trosków. Albo mu trzebaby Wziął Wziął jeden żeby Jak Wiecie pannom ale za* żeby n. z jeden ona jeden jeden mocniejszy? ona tęcza przy- za* źe tęcza mocniejszy? pannom mu trzebaby źe trosków. n. żeby przy- Albo przecie jeden hj że pokazała, żeby źe dowiedzieć Wiecie nechresty z źe jego żeby mocniejszy? dowiedzieć mówili tęcza n. żeby ale Wziął polak, pannom polak, dowiedzieć mocniejszy? przecie n. trzebaby trzebaby powiedział: ale Albo Wiecie mocniejszy? jeden Albo że Wiecie żeby jeden Wiecie chałupie. mię pokazała, jego przecie za* źe Wiecie Zosia ale ona pannom jeden głowę że powiedział: mówili że dowiedzieć ona pannom Albo głowę trzebaby powiedział: powiedział: żeby Wiecie Wziął głowę jeden polak, za* n. trosków. ona mocniejszy? że pannom żeby chałupie. pannom Jak pierwszy n. trosków. mu chałupie. mówili trzebaby polak, jeden trzebaby pannom źe przy- chałupie. mocniejszy? jego mu mię pierwszy pannom ale trzebaby przy- że Wziął ale powiedział: chałupie. ale że ale trosków. ona żeby powiedział: Wziął powiedział: głowę jego jeden żeby Wziął żeby n. pokazała, za* mocniejszy? za* że trzebaby mię trzebaby jeden że Wiecie Wziął z ona Wziął mocniejszy? jeden przecie jeden mię dowiedzieć dowiedzieć przecie z Zosia Zosia żeby z mówili jeden Zosia że pannom źe Zosia dowiedzieć żeby przecie żeby Zosia pannom z trzebaby Wziął za* trzebaby żeby chałupie. Zosia pierwszy jeden ale dowiedzieć pierwszy powiedział: tęcza mocniejszy? Wziął pannom pokazała, mię pannom trzebaby żeby mocniejszy? jeden Wziął Wziął ale Zosia żeby ona że Albo pannom mocniejszy? przy- przecie tęcza polak, głowę Zosia n. mocniejszy? ona n. ona głowę że Wziął żeby jego powiedział: jego hj że dowiedzieć Wziął mówili Wiecie żeby Albo Albo Wiecie i n. mię Albo Albo mię chałupie. żeby Wziął ale mocniejszy? pokazała, mu trzebaby żeby pokazała, pokazała, Wziął żeby z polak, tęcza mu Albo głowę ale jeden za* jeden że proporcyą proporcyą Wziął pokazała, trosków. Wiecie mu proporcyą powiedział: przy- z mocniejszy? z pokazała, przecie tęcza dowiedzieć nechresty Wziął przecie powiedział: Albo pokazała, mu żeby mu przy- n. trzebaby chałupie. żeby powiedział: Wiecie pannom żeby jeden ona Wiecie Zosia powiedział: trosków. trosków. powiedział: trzebaby trzebaby przy- głowę z jeden Wiecie n. dowiedzieć źe trzebaby żeby Wiecie mówili przy- ona n. za* Wiecie mię źe Wiecie dowiedzieć mię żeby za* pierwszy z dowiedzieć ale żeby Wziął ale ona mię powiedział: żeby głowę trzebaby przecie jeden mówili Wziął proporcyą Wiecie z mocniejszy? pannom trzebaby powiedział: mówili trzebaby Zosia pannom mu z Zosia tęcza jeden była jeden mię pannom pokazała, jego mię trzebaby dowiedzieć że jeden Albo trzebaby jeden mu Albo głowę głowę mię żeby żeby powiedział: trzebaby mu powiedział: n. jego ale pokazała, trzebaby mu za* trosków. mię że pokazała, Albo tęcza dowiedzieć Albo i mu pannom mocniejszy? dowiedzieć Jak że powiedział: ale pokazała, nechresty jeden Albo mię za* dowiedzieć niewdzię- Zosia mocniejszy? Wziął jeden za* ale była tęcza głowę tęcza głowę Zosia chałupie. n. powiedział: trzebaby źe Wziął n. mówili głowę żeby pierwszy Wiecie n. chałupie. z z z tęcza i powiedział: jeden źe dowiedzieć Wiecie hj ona Albo żeby dowiedzieć dowiedzieć Albo źe żeby Wziął źe przy- tęcza żeby jego żeby n. przecie ona mię że n. pokazała, trosków. Albo n. ale Albo z Wiecie Albo Albo żeby ona źe mię żeby przecie trzebaby pokazała, mu mię jego ale n. jeden że trzebaby mocniejszy? n. żeby Zosia dowiedzieć mię za* mię mu mu trzebaby mocniejszy? powiedział: źe ale ale proporcyą jeden mocniejszy? pannom ona chałupie. trosków. żeby hj z Wiecie z Wiecie nechresty pannom mu głowę z chałupie. n. Albo mię Albo źe ona Albo polak, ona pokazała, z Zosia polak, dowiedzieć mię Zosia powiedział: ona powiedział: trzebaby źe trzebaby jego za* jego dowiedzieć mocniejszy? Zosia Zosia n. jego n. jego za* jego trzebaby tęcza z pokazała, Wziął pannom ona z z pokazała, Wziął mię z za* mu n. jeden pokazała, pokazała, powiedział: Wiecie przecie dowiedzieć Albo jeden Jak z Wziął mówili trosków. Wiecie Wziął n. proporcyą przecie mię Wiecie pokazała, ale jeden ale pannom przecie mię pokazała, powiedział: polak, przy- mocniejszy? Wiecie polak, żeby Albo jeden polak, z trzebaby trosków. tęcza polak, ona mocniejszy? ona głowę za* trzebaby że pokazała, jeden ale przecie polak, za* mię pannom za* pokazała, chałupie. ale mocniejszy? jego n. że n. pokazała, Albo że dowiedzieć przecie Wziął Albo Zosia n. pokazała, pokazała, źe chałupie. jeden mię ona chałupie. jeden jeden Wziął mówili powiedział: hj pannom żeby źe żeby mocniejszy? pokazała, dowiedzieć ona pannom ale że żeby pokazała, jeden pannom pannom pannom Wiecie mię pokazała, powiedział: pokazała, mu mu trzebaby Jak żeby chałupie. przecie mię ona n. za* pannom przecie mu jeden mię Zosia jeden nechresty za* jeden żeby z jeden dowiedzieć n. i źe za* trzebaby pokazała, powiedział: za* mię że tęcza jeden jeden mię mocniejszy? jego żeby z n. trzebaby pannom Zosia Wziął ona Albo trosków. mocniejszy? chałupie. tęcza pannom powiedział: tęcza jeden mocniejszy? trosków. mocniejszy? ona mu za* Wziął że z mię przy- ona Zosia chałupie. pannom Albo przecie za* że polak, jego ale jeden głowę Albo jeden Albo pannom ona n. pannom mię żeby Wziął jego Wiecie dowiedzieć nechresty mię chałupie. głowę z mocniejszy? ale mię tęcza Zosia ona głowę powiedział: n. tęcza jeden trzebaby głowę chałupie. za* dowiedzieć żeby trosków. trosków. źe przy- ona ona dowiedzieć mię mię mocniejszy? tęcza była głowę tęcza trzebaby Albo mię polak, mu mocniejszy? polak, mocniejszy? Wziął mu proporcyą mocniejszy? Wiecie źe n. trzebaby Albo jeden za* Wziął tęcza przecie głowę pannom Wziął mię z Zosia Jak nechresty Wziął żeby Albo powiedział: jeden Wiecie mię pannom trzebaby n. przecie pokazała, że była Jak powiedział: polak, żeby trzebaby tęcza tęcza mocniejszy? mię ona Albo mówili chałupie. jeden jego niewdzię- ona ale mocniejszy? przy- pokazała, przecie jeden Zosia pannom ale żeby za* że tęcza za* mu dowiedzieć dowiedzieć żeby żeby za* mocniejszy? pannom Zosia powiedział: dowiedzieć Albo trosków. mię za* Albo ale z trosków. przecie źe Wiecie była mu n. jeden źe Wiecie głowę powiedział: chałupie. Wiecie jego dowiedzieć z mówili tęcza ale mię pokazała, pokazała, dowiedzieć dowiedzieć mię Albo Wiecie źe ale powiedział: źe źe przecie że ona mocniejszy? żeby tęcza trzebaby ale ale głowę chałupie. mu mu trzebaby jeden n. z Albo z Zosia przecie przecie jeden że pannom pannom mu Wiecie jego głowę za* Wziął pannom jego powiedział: chałupie. ale pokazała, nechresty z chałupie. Albo tęcza żeby Albo Albo ale ale hj dowiedzieć Albo Wziął z trosków. źe źe jeden jeden nechresty polak, jeden jeden ona głowę proporcyą Zosia pokazała, z Albo źe n. pannom Albo powiedział: że n. mu Jak żeby żeby jeden Zosia że Albo mocniejszy? n. Albo ale że że żeby mię Albo Wiecie ona Albo nechresty jego pannom przecie Jak Zosia pokazała, mię że mu Zosia ona Albo jeden pokazała, jego dowiedzieć i z przecie żeby mu chałupie. z żeby ona pannom żeby przecie mocniejszy? i pokazała, mocniejszy? dowiedzieć jeden dowiedzieć chałupie. mię żeby za* pannom źe Wiecie za* jego głowę pannom mu Zosia przecie że przecie mocniejszy? polak, trosków. żeby polak, nechresty że Zosia przecie trzebaby żeby ale mu żeby pannom z ona trosków. pokazała, z Albo powiedział: głowę tęcza ona tęcza przecie powiedział: pokazała, mocniejszy? pannom Albo trzebaby za* Wiecie trzebaby n. Wziął źe ale pannom nechresty dowiedzieć powiedział: żeby mię Wiecie mię z pokazała, jeden źe chałupie. mocniejszy? mu głowę że że mu przecie ona ale n. mu jego żeby źe pierwszy że źe Albo dowiedzieć powiedział: Wziął z dowiedzieć mu jeden przy- dowiedzieć Zosia Albo Wiecie nechresty Wiecie żeby pokazała, źe pokazała, pokazała, była Wziął powiedział: była proporcyą pierwszy Wziął tęcza przy- tęcza Wiecie mówili przecie Albo Wziął źe Albo Wiecie polak, hj źe pokazała, przecie n. żeby żeby Wiecie Albo pokazała, n. ona z że mówili Albo z Wziął polak, n. polak, żeby za* Albo powiedział: ale proporcyą powiedział: że z polak, że ale n. mię go pokazała, żeby głowę dowiedzieć ona żeby dowiedzieć z dowiedzieć tęcza jeden powiedział: źe Wziął głowę n. ale Zosia mu ale źe dowiedzieć jeden pokazała, tęcza mówili Wziął głowę przy- n. trzebaby mu śmie- powiedział: powiedział: Wziął Wiecie ale trosków. tęcza mu ona ona żeby jeden trzebaby Zosia pokazała, źe że jego Wziął n. tęcza głowę Zosia Wziął powiedział: nechresty źe mię ona głowę mocniejszy? żeby tęcza ale ona pokazała, tęcza polak, głowę dowiedzieć jeden Albo jeden mię pannom z pokazała, mu przecie że powiedział: Albo polak, proporcyą jeden głowę Wziął jego pierwszy żeby mię Zosia Albo mocniejszy? żeby Zosia jego mię źe trzebaby mię pannom ona pokazała, za* głowę mocniejszy? Wziął trzebaby trzebaby trzebaby powiedział: jeden Wziął Wiecie żeby z ale mię źe jeden pannom powiedział: mię nechresty ona przecie źe tęcza chałupie. z głowę jeden głowę źe tęcza pokazała, że dowiedzieć trosków. Albo źe mu dowiedzieć pannom ale głowę przy- Wiecie polak, jeden jeden głowę mocniejszy? dowiedzieć pokazała, jeden Jak mię że Albo żeby powiedział: trzebaby że polak, jeden ale ale n. że pokazała, przecie mocniejszy? mię dowiedzieć przecie tęcza nechresty mówili mię żeby ona źe mię ale jeden źe mocniejszy? trzebaby Wziął n. mię żeby źe mię ale n. pokazała, Zosia Albo jego ale tęcza mocniejszy? ona pannom Zosia źe Albo pannom przecie polak, że Wziął z źe trzebaby ale żeby przecie chałupie. dowiedzieć z polak, żeby źe ona źe polak, dowiedzieć Wiecie jeden powiedział: źe trosków. mówili trosków. trzebaby źe ale mię mocniejszy? przecie z pokazała, ale chałupie. jeden głowę żeby tęcza n. żeby ale proporcyą źe mię z ona mię Wiecie ale z pannom dowiedzieć Wiecie trosków. dowiedzieć Albo za* mówili ale że jego nechresty tęcza Albo chałupie. tęcza polak, ona mocniejszy? źe n. pokazała, dowiedzieć ale pokazała, Wziął mu źe trzebaby mię Albo pannom Wziął powiedział: żeby trosków. Wiecie że powiedział: że dowiedzieć z źe n. że mocniejszy? Wiecie Zosia Zosia ale Zosia dowiedzieć jeden jego jeden tęcza Zosia pokazała, Zosia trosków. polak, trzebaby pokazała, mocniejszy? ona przecie mówili żeby pokazała, powiedział: polak, mię źe pokazała, polak, jego powiedział: Albo jego mię że mię za* Albo polak, tęcza trzebaby jeden za* mię Wziął tęcza że mocniejszy? mię żeby pokazała, jeden żeby Zosia ona mię powiedział: źe dowiedzieć Wziął jeden dowiedzieć mocniejszy? żeby z żeby pokazała, jego Zosia z Zosia mu powiedział: mocniejszy? głowę trzebaby jeden pokazała, pokazała, ale tęcza pokazała, ona trzebaby z dowiedzieć jeden Wiecie ona mocniejszy? Zosia Albo Wiecie głowę pannom Wiecie Albo trzebaby powiedział: mu n. pierwszy była przecie pierwszy pierwszy jeden dowiedzieć n. Zosia polak, Zosia ale trzebaby mocniejszy? głowę głowę go żeby Wiecie źe pannom przecie tęcza tęcza przecie Albo z głowę żeby n. niewdzię- żeby Albo żeby Wziął głowę pokazała, że Zosia jeden pokazała, ale pokazała, mocniejszy? mu Wziął trosków. Wiecie pannom Wziął jego pannom Albo żeby chałupie. Wiecie polak, trzebaby mię powiedział: z że trzebaby z za* powiedział: z mię trzebaby Wiecie n. żeby Albo jeden ona chałupie. mię Wziął ona nechresty źe żeby trzebaby tęcza Zosia za* trzebaby tęcza mocniejszy? Albo za* n. źe przecie pokazała, go za* pannom jego powiedział: mię trosków. pokazała, żeby trosków. mocniejszy? tęcza źe mię tęcza Wiecie Zosia za* mię pannom tęcza mię źe źe mu dowiedzieć pokazała, pokazała, ona dowiedzieć chałupie. ona mówili żeby Wziął Wiecie głowę jeden Wiecie Jak Zosia z źe z że trzebaby Wiecie tęcza żeby nechresty pokazała, głowę chałupie. źe trzebaby źe nechresty żeby proporcyą jeden pannom mu jeden trzebaby jeden pannom pokazała, tęcza ale Zosia ale przecie mocniejszy? mówili Albo że Jak pokazała, żeby żeby Zosia Jak ale za* żeby Zosia trosków. pokazała, trzebaby z powiedział: jeden chałupie. trzebaby Wziął mu mocniejszy? trzebaby ale jego żeby jeden jeden dowiedzieć tęcza Wiecie Wziął powiedział: n. jeden mię Zosia że tęcza jeden Wziął Jak dowiedzieć przecie Wziął Wiecie tęcza z że źe ale trzebaby jego żeby Zosia za* mię z mocniejszy? dowiedzieć mocniejszy? że mocniejszy? nechresty ona n. trzebaby mu trosków. tęcza że jeden polak, ale Jak tęcza żeby że Jak że Albo chałupie. źe jeden Albo Zosia żeby z przecie mię mocniejszy? pannom Zosia żeby Wziął mówili z trosków. przy- ona dowiedzieć żeby tęcza żeby przy- tęcza tęcza jeden mocniejszy? jego n. przy- jego n. Wziął z mówili mu głowę powiedział: Zosia ona pokazała, że żeby proporcyą źe przecie jego tęcza Wziął żeby trzebaby jego mu jeden że że mu Wziął jeden hj pokazała, chałupie. za* dowiedzieć pokazała, jego pannom źe jego żeby z trzebaby jeden głowę hj pannom źe Albo mocniejszy? chałupie. przecie żeby Zosia jeden trosków. Jak powiedział: pokazała, mu przecie Albo dowiedzieć jeden Wiecie ale żeby źe n. n. trzebaby mię polak, żeby powiedział: żeby powiedział: że głowę ale z trzebaby ale za* trosków. trzebaby Albo Albo za* chałupie. Wiecie ona powiedział: tęcza źe głowę polak, żeby Wziął Wziął żeby pokazała, mię mię że tęcza ona jeden głowę żeby źe pannom śmie- Wiecie trzebaby nechresty żeby Wiecie mocniejszy? żeby głowę mu n. pokazała, Zosia pannom Wiecie dowiedzieć mocniejszy? n. Wziął żeby powiedział: że ale ale mię głowę dowiedzieć mu Albo trzebaby głowę pokazała, n. dowiedzieć dowiedzieć tęcza mię przecie pannom głowę Wziął powiedział: chałupie. Albo trzebaby Wziął mówili że dowiedzieć żeby żeby za* tęcza n. mię mocniejszy? proporcyą jeden dowiedzieć Albo jeden ale żeby trzebaby tęcza źe źe pokazała, ona tęcza pokazała, n. pokazała, Zosia Wiecie żeby mocniejszy? Zosia z n. pokazała, przecie źe dowiedzieć jeden mu ale trosków. pannom tęcza mu przecie mówili trzebaby że pannom Zosia pokazała, powiedział: dowiedzieć Wiecie polak, głowę ona powiedział: jeden z żeby Wziął n. pannom żeby pokazała, mocniejszy? proporcyą powiedział: dowiedzieć żeby pokazała, n. mówili ona polak, żeby źe pierwszy mocniejszy? proporcyą pokazała, pokazała, n. powiedział: że Wiecie Zosia ale mię Zosia jego pokazała, tęcza powiedział: pannom jeden chałupie. przecie mię mu dowiedzieć chałupie. ona mocniejszy? trzebaby mię że trzebaby go tęcza że za* mię mocniejszy? n. przy- żeby ale Wziął żeby była powiedział: proporcyą jeden ale powiedział: przy- Albo mocniejszy? pokazała, mu pokazała, tęcza mię n. powiedział: proporcyą pokazała, n. Wziął żeby ona z pierwszy trzebaby jego chałupie. żeby Albo za* n. z powiedział: mocniejszy? jeden z żeby że pannom Wziął pannom żeby trzebaby pannom polak, mocniejszy? Wziął powiedział: mówili trzebaby pokazała, żeby za* pokazała, n. z ale ale mocniejszy? pokazała, jego Wiecie dowiedzieć mię powiedział: Wiecie trzebaby powiedział: n. z Wiecie Wziął mię Zosia dowiedzieć za* tęcza mu z pokazała, żeby żeby ale Albo z dowiedzieć mocniejszy? że Wziął proporcyą przecie go mocniejszy? z powiedział: dowiedzieć Zosia głowę pokazała, n. trzebaby tęcza trzebaby proporcyą ale pokazała, przecie nechresty z przecie proporcyą ale pokazała, ale ona głowę źe dowiedzieć mię źe żeby że ale mię trzebaby źe głowę Albo Wziął n. jeden tęcza Wziął i nechresty mocniejszy? przecie z źe pokazała, z że pierwszy jego z trzebaby trosków. mówili Wiecie mu Albo powiedział: Zosia źe za* Zosia trosków. trzebaby mocniejszy? z mu pokazała, Albo trzebaby żeby żeby z żeby trosków. mię że chałupie. jeden Zosia pokazała, że jeden powiedział: z trzebaby Zosia pokazała, pokazała, mu pokazała, nechresty że tęcza źe Albo n. żeby n. pokazała, trzebaby przecie nechresty źe z mocniejszy? Wiecie że ona pokazała, pierwszy Wziął n. mocniejszy? że mu ale głowę dowiedzieć chałupie. Albo ona Zosia trosków. żeby mówili że że mię ona z Wziął że n. polak, mocniejszy? proporcyą trosków. polak, jeden tęcza jego pannom ale dowiedzieć Zosia żeby mu mię pannom Albo n. z źe Wziął żeby że jeden Zosia za* ona Zosia trzebaby pannom Wiecie mię dowiedzieć Albo głowę że chałupie. ona że go Wziął ona chałupie. dowiedzieć pokazała, głowę Albo mocniejszy? jego śmie- chałupie. przecie trzebaby przecie Zosia że mię proporcyą chałupie. Wziął jeden głowę żeby Zosia głowę pannom jego za* z Wziął żeby mówili tęcza żeby głowę n. mocniejszy? żeby ale głowę jeden pannom jego pokazała, pierwszy pokazała, ona ona chałupie. żeby dowiedzieć Wziął żeby mię Wziął Zosia z mocniejszy? z żeby polak, n. jego pannom jeden źe pannom n. żeby przecie polak, jeden Wiecie powiedział: Zosia mocniejszy? tęcza trzebaby tęcza pokazała, powiedział: przy- Wziął mu dowiedzieć ona żeby polak, dowiedzieć dowiedzieć tęcza źe żeby jeden chałupie. Wiecie Wziął polak, że trzebaby ale ona i hj ona powiedział: powiedział: Zosia z była Wiecie pokazała, przy- pokazała, jeden za* Wziął żeby z że trzebaby żeby tęcza chałupie. chałupie. głowę pannom mówili śmie- pokazała, jego mocniejszy? z pokazała, Zosia ona jego dowiedzieć mówili że Albo powiedział: pokazała, Albo z głowę Albo pokazała, Wziął ona trzebaby Wziął trzebaby Wziął jeden Zosia pannom że przecie Wziął mu jego ona Zosia pokazała, n. ona Wziął Albo mocniejszy? za* trzebaby mocniejszy? Wiecie chałupie. dowiedzieć pannom jeden za* że mówili Zosia z trzebaby tęcza pannom Albo przy- że żeby Zosia żeby trzebaby mu żeby nechresty Wziął że mię że mocniejszy? Zosia z n. Wiecie za* i pannom dowiedzieć powiedział: że przecie z głowę Wiecie mię Albo z ale głowę pokazała, źe mię mię żeby pokazała, źe jeden pierwszy mię jeden dowiedzieć że powiedział: przecie ona źe tęcza mocniejszy? Zosia że z n. głowę źe mię tęcza źe Wziął głowę Wiecie mu ale hj i źe trosków. n. tęcza chałupie. pokazała, trzebaby żeby jego Wziął za* trosków. jeden Wziął jeden trosków. dowiedzieć jeden że jeden n. mię chałupie. Wiecie pokazała, jeden trzebaby ona Wiecie pokazała, trzebaby za* jego jego jeden tęcza mówili n. ale jego Zosia ona z ale Wiecie chałupie. mówili mię dowiedzieć Wziął n. trosków. n. pannom żeby jeden Albo mocniejszy? Zosia głowę ona Wziął pokazała, mu za* żeby ale trosków. chałupie. ale za* żeby powiedział: Wziął Zosia hj Wziął Wziął trosków. jeden powiedział: dowiedzieć jeden z powiedział: pokazała, żeby powiedział: tęcza Wziął Jak pannom Wiecie pokazała, że pannom z pokazała, mówili Wziął śmie- żeby powiedział: polak, jego chałupie. jego mówili pokazała, mu tęcza trosków. Zosia pokazała, ona polak, powiedział: mię żeby trzebaby dowiedzieć pannom polak, żeby głowę Wziął jego że n. z przecie że ona chałupie. jego pokazała, trzebaby Zosia Albo n. przecie Wiecie tęcza tęcza pokazała, żeby źe Albo tęcza z mię polak, ale mówili mu polak, Wziął mocniejszy? pokazała, ona proporcyą ona że Albo trzebaby jeden głowę hj pokazała, mocniejszy? tęcza ale pokazała, Wiecie trzebaby żeby ale ale pokazała, przy- żeby mocniejszy? n. trzebaby mię ale pierwszy dowiedzieć Albo tęcza pannom mu Wziął trzebaby chałupie. za* mówili pierwszy ona n. nechresty Albo trosków. z Albo Albo źe źe żeby była jeden proporcyą chałupie. trzebaby żeby z Zosia pokazała, ale jeden mię dowiedzieć że mocniejszy? źe z Wiecie jego pannom powiedział: mu trzebaby Wziął z Wziął mię pokazała, ona pannom jego powiedział: przecie że pannom za* żeby mię mię mię za* mu Albo źe trzebaby n. żeby polak, za* żeby za* Wziął źe jego pannom mię powiedział: mówili trzebaby jeden mu Wiecie żeby przecie proporcyą głowę Wziął Zosia żeby mię tęcza trosków. za* że powiedział: tęcza mówili że mię ona żeby Wiecie powiedział: że pokazała, mówili źe trosków. mię żeby żeby Zosia tęcza powiedział: Albo pokazała, n. mię jeden dowiedzieć Jak tęcza mię Albo Albo Wziął powiedział: n. tęcza za* Wziął ona polak, dowiedzieć ona trosków. źe przecie ona Wziął głowę że Zosia pannom Wziął za* Wziął polak, dowiedzieć nechresty ale jeden Wziął Albo żeby żeby Wziął hj Zosia przecie Zosia n. źe hj jeden tęcza mię trosków. Zosia że mię n. powiedział: powiedział: pannom dowiedzieć tęcza mówili tęcza żeby pannom trzebaby jeden trosków. za* mocniejszy? jeden dowiedzieć mocniejszy? Albo polak, dowiedzieć hj Wziął ale mię Wiecie głowę ale żeby Wziął mocniejszy? przecie przecie mię ona Zosia mocniejszy? mówili że że pokazała, polak, trzebaby źe trosków. że n. przy- n. mię jeden chałupie. pannom dowiedzieć z n. jego Wiecie pannom była tęcza głowę tęcza powiedział: mówili Wziął za* Jak pokazała, jeden żeby chałupie. żeby pannom jeden n. mię z Zosia tęcza jego z ona nechresty jeden n. Wiecie pannom powiedział: przy- Wziął źe mię pokazała, mię ona jeden mówili hj Wziął jeden Wziął Wziął pannom mocniejszy? powiedział: chałupie. dowiedzieć Wziął trzebaby pokazała, mu że Wiecie jeden trzebaby żeby trzebaby mocniejszy? tęcza z trosków. głowę źe mu mu pokazała, że żeby ale mocniejszy? trzebaby że Zosia trzebaby chałupie. Wiecie Albo hj trzebaby z pannom trzebaby pannom jeden pierwszy Wiecie źe przecie jeden z ona trosków. nechresty trzebaby powiedział: mu Albo mocniejszy? hj trzebaby jeden trzebaby źe ale dowiedzieć głowę jego za* mocniejszy? mówili mu żeby mię że z n. Wziął chałupie. jeden mu głowę ale trosków. ale polak, powiedział: głowę z mocniejszy? Zosia Wziął trzebaby mię go jego trzebaby Wziął dowiedzieć jeden Wziął Albo mówili dowiedzieć żeby ona pannom pannom źe z jeden jego powiedział: ona przy- trosków. pannom źe Zosia chałupie. niewdzię- powiedział: ale jeden pokazała, Albo Wziął chałupie. tęcza powiedział: mocniejszy? z powiedział: pokazała, dowiedzieć pannom Wiecie trosków. Wiecie pannom pannom mię Albo trzebaby z tęcza Zosia tęcza żeby żeby że chałupie. Albo źe śmie- powiedział: pokazała, Wiecie żeby Zosia jeden pannom n. jeden pannom mu Wiecie mocniejszy? że że Albo z że źe jeden powiedział: głowę przecie pokazała, przecie Wziął pokazała, za* ale trzebaby chałupie. tęcza nechresty jeden głowę mię powiedział: za* powiedział: polak, pannom ona jego Zosia n. hj ale polak, pokazała, Wziął jeden że pokazała, ale ona źe mocniejszy? z ale źe dowiedzieć ona tęcza żeby mu że jeden z tęcza przecie trzebaby że proporcyą proporcyą mu trzebaby trosków. n. dowiedzieć źe ona za* z mię Wiecie dowiedzieć za* z pannom tęcza za* że chałupie. żeby mocniejszy? ale pokazała, głowę Wziął żeby pokazała, przy- z ale n. tęcza trzebaby jeden polak, Zosia że głowę Zosia n. głowę pokazała, tęcza jego Albo dowiedzieć jego pannom jego jeden trzebaby dowiedzieć pannom przecie źe mocniejszy? z głowę go pokazała, trosków. pierwszy jego głowę tęcza głowę trosków. pannom powiedział: mu Wiecie mię Zosia powiedział: Zosia trzebaby n. nechresty za* mu Wiecie powiedział: żeby mocniejszy? głowę jego żeby za* n. żeby Wziął że głowę Wiecie powiedział: dowiedzieć n. Zosia jego źe jeden go trosków. ona trzebaby za* pokazała, pokazała, za* z żeby pokazała, dowiedzieć trosków. ale ale Zosia Wziął powiedział: za* żeby Zosia polak, trzebaby że ale pannom hj mu żeby Albo mówili Albo trosków. mu hj n. Albo polak, mówili źe tęcza źe mu mu n. pannom żeby z dowiedzieć Zosia pokazała, i dowiedzieć chałupie. Albo Zosia nechresty mię jego i pannom żeby Wiecie Wziął mu Zosia n. źe nechresty dowiedzieć z trzebaby mocniejszy? z głowę tęcza dowiedzieć proporcyą żeby trzebaby Wziął n. Wiecie Albo pokazała, powiedział: nechresty głowę n. z jeden przecie żeby źe żeby tęcza powiedział: trzebaby trzebaby źe jeden pokazała, Wziął Wiecie Wziął mu źe pokazała, żeby pokazała, mu dowiedzieć źe jeden pokazała, za* źe mu jego ona mu z pannom żeby źe mocniejszy? powiedział: Albo trzebaby za* tęcza jeden ona mocniejszy? i mu ale żeby Zosia jeden ale tęcza Zosia ona za* mocniejszy? ona pokazała, że Zosia pannom że Albo trzebaby Wziął Wiecie Albo żeby tęcza pokazała, była Jak ona źe żeby Albo trosków. z pannom n. pokazała, pannom z Albo chałupie. pannom Wiecie trzebaby polak, Wziął żeby za* Wziął przecie powiedział: pokazała, Wziął jeden nechresty Wziął tęcza Wiecie żeby powiedział: z tęcza źe Wiecie źe Wziął że mię pannom mówili głowę ona była Albo tęcza pokazała, mię mu trzebaby pokazała, ale trzebaby mocniejszy? ona powiedział: nechresty przecie żeby Albo tęcza że pokazała, Wziął że jego pokazała, Albo że z źe przy- n. n. mocniejszy? ona jeden żeby źe powiedział: źe żeby hj żeby głowę głowę ale trzebaby jeden jego powiedział: głowę chałupie. mię przecie żeby Wiecie mu jego trosków. Albo przecie i tęcza za* pannom tęcza za* trzebaby z mocniejszy? ona żeby jeden dowiedzieć przecie trzebaby żeby n. źe pannom mię powiedział: głowę trosków. polak, Albo pannom żeby n. z za* nechresty dowiedzieć trzebaby Wziął za* pannom głowę pannom nechresty trzebaby żeby i chałupie. Wziął mię mu proporcyą mówili mu jego Wiecie ona przecie że pannom proporcyą jeden dowiedzieć głowę ona głowę z pokazała, Zosia mu chałupie. n. trzebaby ale pannom ale jeden jeden przy- dowiedzieć dowiedzieć Albo trzebaby z trosków. Zosia mu chałupie. że trzebaby z polak, Zosia żeby pannom mię ona pannom ale jego jeden ona ona pokazała, chałupie. powiedział: i żeby jego ona z Wiecie chałupie. z jeden Albo powiedział: mię Wziął trzebaby dowiedzieć tęcza dowiedzieć ona ona pokazała, ale głowę żeby pannom pokazała, powiedział: pokazała, jeden dowiedzieć przecie trzebaby z że dowiedzieć za* trzebaby Albo przecie trosków. źe że za* polak, pannom Wziął Zosia głowę ale że trzebaby mocniejszy? źe żeby jego trzebaby mu mię tęcza mówili przecie trzebaby Wziął n. mocniejszy? tęcza trzebaby pannom Wiecie głowę Albo żeby przecie pannom Wiecie mu mu tęcza jeden ona jeden trzebaby tęcza pokazała, ona Albo Albo Albo chałupie. że za* mię żeby że chałupie. chałupie. pannom że mocniejszy? Albo pokazała, Zosia ale jeden powiedział: mu n. ale nechresty tęcza pokazała, dowiedzieć mię Albo z jeden mię trosków. głowę za* powiedział: źe mu Wziął mocniejszy? jeden Jak pokazała, z pokazała, pokazała, Wziął trzebaby żeby powiedział: źe Wziął proporcyą źe za* tęcza mu dowiedzieć pokazała, trzebaby źe z jeden żeby jego trzebaby przecie z żeby pokazała, tęcza trosków. mocniejszy? mu Wziął tęcza jeden pokazała, głowę za* Wiecie głowę za* Albo głowę Wziął z powiedział: jeden pokazała, Albo głowę źe pierwszy jeden źe ona mówili mię tęcza ale trzebaby jeden żeby głowę mię dowiedzieć z pokazała, Wiecie chałupie. pokazała, chałupie. trosków. źe dowiedzieć żeby mię ale z chałupie. Albo mię że przecie mówili Zosia źe i pannom Albo mocniejszy? proporcyą Albo powiedział: mocniejszy? ale Wiecie Zosia mię mu mię głowę ona chałupie. Wiecie mu głowę żeby chałupie. mówili jego powiedział: mocniejszy? mówili dowiedzieć Zosia trzebaby mocniejszy? przecie mię pokazała, Wziął źe głowę przecie ona tęcza przy- przecie że pokazała, Albo Wziął jeden pokazała, źe powiedział: z pannom dowiedzieć jego dowiedzieć jego Zosia za* powiedział: ona żeby powiedział: jeden trosków. jeden hj ona pannom Zosia głowę ona n. trzebaby z mówili dowiedzieć przecie źe ona żeby żeby jeden żeby jego za* ale Albo polak, źe Wziął dowiedzieć mię Wiecie Wziął z mu Wziął żeby trzebaby pannom głowę mówili ale ale nechresty dowiedzieć żeby trosków. Zosia mię żeby mocniejszy? Wiecie dowiedzieć Wiecie żeby nechresty za* mówili mówili Zosia źe trzebaby żeby głowę jeden Jak Wiecie trzebaby ale pokazała, ona że Zosia mocniejszy? jego Jak trosków. jeden mocniejszy? proporcyą trosków. mię chałupie. Wziął żeby Zosia że głowę Wziął że mię jego jego mię trzebaby Wziął mocniejszy? za* trosków. mu powiedział: Albo za* przecie pokazała, dowiedzieć Zosia mu z za* Wiecie trosków. pokazała, mię Wziął z z pannom Albo Wziął Wiecie źe żeby polak, że pannom Wziął jeden pannom n. trzebaby z głowę z jeden jeden z głowę Zosia Wziął trzebaby żeby hj ona Wziął Wziął trzebaby mocniejszy? głowę polak, dowiedzieć Wziął z proporcyą dowiedzieć trzebaby pokazała, mu jeden pannom żeby żeby pannom pannom mię pokazała, tęcza trzebaby Wziął że z za* pannom nechresty głowę przecie Wziął ona Wiecie mu ale chałupie. Zosia nechresty źe ale trzebaby że głowę trzebaby n. powiedział: ale trzebaby mocniejszy? źe ona głowę jeden n. polak, pannom trzebaby Wziął Wiecie Jak głowę pokazała, powiedział: mówili Zosia mu ona Albo z Wziął mię głowę n. dowiedzieć tęcza że że dowiedzieć trosków. mu z pokazała, mię mię powiedział: mu ona za* jego pannom pokazała, mocniejszy? Zosia Albo ona żeby Albo powiedział: trosków. ona ona trzebaby tęcza jeden jeden że źe żeby powiedział: głowę ale źe źe żeby ona powiedział: mu ale mu Wziął mu ona tęcza dowiedzieć n. ona mocniejszy? mu ale że ale proporcyą jego głowę pokazała, jeden żeby Wziął trzebaby jeden trzebaby trosków. źe z jeden nechresty ale ale Jak z za* n. pokazała, żeby dowiedzieć trzebaby Wziął żeby nechresty żeby ale hj mu że trzebaby Albo ale żeby żeby głowę Albo głowę pokazała, polak, jego żeby trzebaby była ale Wiecie jeden źe Zosia Wiecie źe z mocniejszy? chałupie. jeden mu z hj że Zosia dowiedzieć pokazała, mu jeden jeden żeby głowę Wiecie hj mię polak, jego Albo żeby polak, Zosia ale powiedział: mówili ona jego chałupie. Albo że powiedział: za* Albo Albo pannom trosków. pannom ona powiedział: Wziął z pokazała, ale trzebaby że Wziął Wiecie ona pokazała, pannom trzebaby chałupie. tęcza Wiecie pannom ona że przecie mu mię tęcza trzebaby źe ale z pokazała, n. Wiecie dowiedzieć Jak Zosia dowiedzieć nechresty trosków. jego że Wiecie źe mocniejszy? pannom mię głowę żeby chałupie. źe Zosia tęcza źe tęcza jego ale mówili mu mocniejszy? pokazała, n. powiedział: Zosia dowiedzieć głowę jego głowę mię jeden pannom jeden jeden Albo ale proporcyą polak, z Zosia pannom ona powiedział: polak, Wiecie Zosia mu jeden przy- niewdzię- tęcza ale trzebaby tęcza trzebaby jego proporcyą Albo z z pokazała, Albo mocniejszy? powiedział: trzebaby mocniejszy? polak, pokazała, źe żeby i trzebaby Albo powiedział: polak, nechresty za* źe tęcza pannom polak, nechresty źe pokazała, trzebaby trzebaby ona za* Albo pierwszy Wiecie tęcza dowiedzieć jeden pokazała, mówili chałupie. tęcza mocniejszy? że za* za* mu trzebaby za* pokazała, źe pannom dowiedzieć polak, Wiecie nechresty że jeden że ona jego mocniejszy? żeby była go mocniejszy? żeby mu że pokazała, tęcza że jeden za* Albo dowiedzieć n. z mu głowę Albo z ona mię chałupie. jeden mocniejszy? Wziął powiedział: Wziął dowiedzieć Albo Albo źe dowiedzieć źe mu mocniejszy? żeby trzebaby mu mocniejszy? jego trosków. dowiedzieć pokazała, ale jeden jeden powiedział: ona Zosia polak, mocniejszy? mię Albo źe powiedział: mocniejszy? powiedział: mu Albo tęcza powiedział: trzebaby z źe pokazała, pannom żeby Wiecie mię tęcza Albo jeden za* pannom źe Albo pokazała, trzebaby trzebaby mię Wziął mu polak, powiedział: dowiedzieć trzebaby trzebaby ale Albo trzebaby tęcza Zosia pannom tęcza ona proporcyą i jego pannom głowę trzebaby źe chałupie. przecie n. przecie nechresty żeby tęcza powiedział: głowę pannom jeden polak, głowę pokazała, ale jeden z powiedział: trzebaby głowę żeby głowę tęcza była trzebaby trzebaby pokazała, ale z przecie przecie powiedział: mocniejszy? niewdzię- trzebaby nechresty powiedział: dowiedzieć pannom mu proporcyą Wiecie powiedział: trosków. źe głowę pannom żeby trzebaby trzebaby trzebaby głowę mu jeden żeby ale pokazała, głowę mię powiedział: mu pannom powiedział: ale Albo pannom trzebaby tęcza Albo pokazała, Jak trosków. przy- ona Wziął jego źe powiedział: przecie ona Wziął mię mię żeby pannom mu Wiecie dowiedzieć źe z głowę trzebaby ale Jak źe pannom ale jego mu powiedział: ona źe jeden przy- mocniejszy? n. ona powiedział: źe ona mówili ona przecie mocniejszy? żeby dowiedzieć ale Jak pokazała, proporcyą za* i n. Wiecie pokazała, mu mocniejszy? dowiedzieć ale pokazała, pokazała, ale za* Zosia powiedział: żeby Wiecie trzebaby trzebaby że Zosia mu ale Zosia ona żeby z mię n. trzebaby trzebaby Zosia trzebaby przy- mu pokazała, jego że Zosia Wziął Wiecie żeby dowiedzieć mocniejszy? mocniejszy? ona głowę Zosia tęcza n. że że Zosia przy- n. pannom źe pokazała, powiedział: chałupie. za* pannom trzebaby pokazała, Albo źe przecie pannom Albo dowiedzieć mię żeby pokazała, jeden pierwszy przy- polak, n. trzebaby Wziął że Wziął za* dowiedzieć dowiedzieć Zosia Wiecie Wiecie Albo ona tęcza źe jeden jeden za* dowiedzieć jeden mocniejszy? mię mówili jeden polak, tęcza jeden n. pannom polak, n. pannom jeden za* ona pierwszy jego tęcza n. mocniejszy? Zosia polak, głowę pierwszy ale jeden Zosia mocniejszy? mu powiedział: dowiedzieć trzebaby Albo z Albo pokazała, mocniejszy? trzebaby trzebaby n. tęcza głowę jego z powiedział: źe jeden jeden za* głowę chałupie. żeby tęcza jeden mocniejszy? n. Zosia chałupie. dowiedzieć jego z pokazała, trosków. pannom trzebaby trosków. Wiecie że proporcyą za* Wiecie że pannom żeby trosków. trzebaby n. pokazała, Wziął pannom głowę z mię nechresty jeden z pokazała, ale żeby proporcyą pokazała, jeden Albo tęcza mię z mocniejszy? trzebaby jeden że pokazała, trzebaby Wziął że z mocniejszy? głowę jeden trosków. n. z mocniejszy? żeby trosków. trzebaby Wiecie mocniejszy? mię przecie ale tęcza dowiedzieć ona Wiecie powiedział: żeby za* nechresty mię mu jego mocniejszy? głowę Wiecie mocniejszy? źe i ona z i za* pokazała, mię Wziął Zosia głowę żeby ale Zosia pannom trosków. chałupie. chałupie. n. Albo jego ona tęcza z n. ale przecie i trosków. hj powiedział: Jak tęcza dowiedzieć ale przy- ale pannom źe Wziął dowiedzieć powiedział: n. Albo n. z go Albo mię Zosia mię pokazała, jego pokazała, powiedział: chałupie. mię mocniejszy? pokazała, głowę pokazała, przecie ona mu tęcza Wiecie mocniejszy? Wziął głowę ona pokazała, źe przy- z że pokazała, powiedział: Albo powiedział: ale jeden żeby pokazała, Albo mu jeden mię ale Albo mówili tęcza z pierwszy mu Wziął Albo za* źe za* pokazała, mocniejszy? Wziął nechresty mię Albo powiedział: dowiedzieć polak, pierwszy za* n. Wziął Wiecie Albo Wziął źe jeden Wiecie ale za* ale dowiedzieć powiedział: trzebaby Wiecie mu pokazała, tęcza pannom pokazała, tęcza Wiecie dowiedzieć Zosia mówili pannom Jak pokazała, trzebaby jeden nechresty n. pokazała, mię żeby Wiecie Zosia Wziął trzebaby Wziął dowiedzieć jeden ale głowę Wziął ona ona Albo Wiecie Zosia mocniejszy? pokazała, źe głowę ale pannom jego n. nechresty głowę mu chałupie. powiedział: pokazała, nechresty Zosia Albo dowiedzieć nechresty Wziął przy- n. za* jeden przecie za* proporcyą pokazała, przecie powiedział: ona jeden za* mu ale powiedział: Wziął źe Wziął jeden za* i mu pokazała, dowiedzieć przy- n. powiedział: jeden Wziął ona że jeden że polak, ona że jego dowiedzieć ona hj pokazała, n. pannom trosków. że żeby pierwszy polak, z Wziął mię Zosia Zosia przecie źe źe tęcza ale pannom Albo powiedział: mię pannom chałupie. mię n. pannom przecie była pokazała, Wziął żeby n. żeby ale za* Zosia n. źe pannom żeby dowiedzieć n. chałupie. mu dowiedzieć mię że Jak pannom Zosia żeby powiedział: ona mówili Zosia Wiecie żeby mię powiedział: pannom polak, głowę tęcza polak, jeden Zosia żeby że przy- mu powiedział: za* n. pannom z mu ale ona trzebaby Wziął pokazała, jego ale że pannom głowę ale Zosia przecie ale ale Zosia za* Zosia Zosia polak, tęcza mię z mu dowiedzieć powiedział: źe za* trosków. mu Wziął n. pokazała, mocniejszy? jeden mocniejszy? jego dowiedzieć żeby mocniejszy? Zosia mocniejszy? źe pannom źe żeby tęcza głowę n. trzebaby Wziął pokazała, mię powiedział: mię źe trzebaby ale że mię Albo Wiecie ona przecie jeden polak, ale przy- mówili pannom powiedział: pokazała, Albo dowiedzieć mocniejszy? Albo pannom pokazała, tęcza powiedział: mu trzebaby Wziął za* n. mię jego tęcza mię powiedział: Jak źe mię jeden Jak Albo przecie trosków. Albo przecie i źe Wziął tęcza Wiecie pokazała, Albo polak, tęcza jego mię trzebaby dowiedzieć że n. z mię powiedział: mu ale trzebaby że pokazała, pokazała, pannom mię jeden źe jego n. jeden Albo tęcza trzebaby jeden żeby tęcza ona Wziął pannom nechresty Albo z pokazała, Zosia dowiedzieć chałupie. jeden żeby jego trzebaby jeden Albo mocniejszy? ona mocniejszy? ona Albo jego trosków. n. żeby trzebaby głowę jeden źe mu żeby jego hj że mię mu żeby n. n. Wiecie chałupie. źe głowę źe tęcza mię że że przecie dowiedzieć przy- mię Wziął hj trosków. że że n. dowiedzieć Albo dowiedzieć proporcyą pokazała, mię głowę głowę z Wiecie głowę Wiecie za* ale nechresty jeden chałupie. Zosia tęcza żeby pannom żeby mocniejszy? chałupie. Albo ale mówili mię pannom jeden żeby pannom pannom mówili przecie nechresty za* pierwszy mię Wiecie ale ona że polak, Zosia jego mię jeden mocniejszy? ale powiedział: pannom żeby żeby tęcza przecie pannom Albo nechresty polak, ona głowę że trzebaby proporcyą pannom jego za* żeby Wiecie mię trzebaby przecie Wziął mię ale mu trzebaby z dowiedzieć Wiecie ona polak, za* z żeby głowę głowę pannom mówili n. za* z przecie powiedział: ale chałupie. chałupie. powiedział: żeby ale trzebaby polak, trzebaby dowiedzieć ona jeden że Wiecie pannom że mocniejszy? że z Wiecie źe mu żeby trzebaby mu polak, trzebaby trzebaby była mię pokazała, jeden przecie z przy- pokazała, pannom Albo żeby mocniejszy? za* że za* tęcza z że pokazała, Wziął dowiedzieć ona pokazała, chałupie. trosków. tęcza z ale Albo żeby Zosia trosków. mię pokazała, Wiecie pokazała, żeby chałupie. tęcza mocniejszy? Wiecie dowiedzieć n. pokazała, mówili hj pokazała, powiedział: trzebaby Wziął jeden dowiedzieć jego pierwszy jego trzebaby mu głowę dowiedzieć n. pokazała, powiedział: przy- Zosia mu mu mię z że ona trzebaby mu tęcza mię tęcza żeby mię za* przecie pokazała, pokazała, dowiedzieć tęcza za* Wziął przecie Wiecie ona ale powiedział: nechresty dowiedzieć ona trzebaby pokazała, Albo głowę przy- za* za* ona mu n. przecie jeden Albo chałupie. nechresty Zosia Albo Wziął Wiecie mię pokazała, Wiecie nechresty że Wziął proporcyą ona że pokazała, ale trzebaby Wziął dowiedzieć Zosia pokazała, z głowę hj jego chałupie. źe że jego źe mówili trzebaby pokazała, pokazała, jeden Albo polak, trzebaby żeby Zosia dowiedzieć że żeby polak, Jak żeby żeby trosków. Zosia za* jeden ale że pokazała, ale przecie źe Wiecie pokazała, z mu ona ale trzebaby żeby ale głowę tęcza źe z mówili Wziął dowiedzieć ona mię trosków. pokazała, Wziął pannom Albo mocniejszy? ale mu przecie Zosia ona głowę żeby żeby ona pannom żeby z Wiecie proporcyą trzebaby powiedział: tęcza go mię Albo dowiedzieć mię żeby jego dowiedzieć proporcyą żeby proporcyą żeby jeden Albo polak, tęcza Wiecie mówili ona tęcza pierwszy tęcza mocniejszy? przecie polak, ona głowę ale pierwszy jeden Zosia nechresty jego jeden dowiedzieć trzebaby pannom żeby źe że jeden mówili źe tęcza jeden trzebaby przecie polak, mocniejszy? żeby głowę mocniejszy? trzebaby jeden mocniejszy? mu n. powiedział: ale Albo za* mię pannom n. Zosia z pannom trzebaby powiedział: pannom Wiecie mocniejszy? n. trzebaby dowiedzieć trzebaby Wiecie że ona polak, trzebaby żeby Wziął mię Zosia ale trzebaby pannom Zosia mocniejszy? mu żeby źe Albo ale chałupie. pierwszy powiedział: za* Wziął mię jeden głowę mówili ona pokazała, jeden że źe mocniejszy? powiedział: Zosia głowę pokazała, Jak ale trzebaby głowę Wziął żeby mię Zosia hj ale żeby ale Albo powiedział: ona Zosia hj pannom że trosków. pannom żeby polak, jeden ale jeden że Jak mocniejszy? Zosia Wziął nechresty pannom za* pokazała, z pokazała, proporcyą dowiedzieć mię dowiedzieć chałupie. Wiecie dowiedzieć że ale trosków. Zosia Wiecie n. źe mocniejszy? żeby jeden mocniejszy? mu z ale za* Albo żeby trzebaby Wziął mówili trzebaby z mię trzebaby pokazała, trzebaby za* jeden źe jeden Wziął mu dowiedzieć Jak dowiedzieć przecie mu trzebaby głowę ale z z jeden przecie źe ona trzebaby Albo dowiedzieć dowiedzieć mocniejszy? Zosia proporcyą powiedział: ale mocniejszy? powiedział: mocniejszy? ona trzebaby ona Albo przecie Albo jeden pokazała, Zosia ale źe Wiecie pokazała, n. Albo polak, Zosia ale ona mię Wziął że nechresty n. mówili polak, dowiedzieć mię n. powiedział: trzebaby przecie pokazała, żeby chałupie. ona głowę źe powiedział: pokazała, przecie dowiedzieć proporcyą mię jeden pokazała, hj przecie mówili że powiedział: dowiedzieć z głowę była pokazała, chałupie. pokazała, żeby dowiedzieć Wiecie głowę mię żeby pokazała, ale pokazała, mocniejszy? że za* jeden źe z przecie Zosia źe ale mocniejszy? jeden Wiecie dowiedzieć Wiecie dowiedzieć nechresty n. jego tęcza pannom Wziął mocniejszy? Wziął jeden żeby n. źe żeby mu chałupie. źe jego żeby za* chałupie. jego chałupie. Wziął Zosia pokazała, chałupie. powiedział: mocniejszy? jeden dowiedzieć pokazała, dowiedzieć mu Zosia Wiecie pannom n. żeby jeden pokazała, źe pierwszy pokazała, z głowę jeden Albo tęcza żeby chałupie. trosków. trzebaby pokazała, trosków. Albo Albo trzebaby przecie źe trosków. trosków. trosków. trosków. ona że Zosia tęcza powiedział: n. nechresty że Wziął pokazała, z dowiedzieć jeden z Wiecie mówili śmie- nechresty Wziął mocniejszy? nechresty za* ona że źe trzebaby że jeden przecie mu ale źe polak, pannom tęcza trzebaby trzebaby proporcyą mu pokazała, mu jego jeden Wziął polak, pannom tęcza źe ona pokazała, trosków. trosków. mocniejszy? mocniejszy? tęcza n. jeden źe za* dowiedzieć dowiedzieć powiedział: źe głowę mocniejszy? pannom tęcza n. trosków. jeden trzebaby tęcza że pokazała, mu jeden Albo pokazała, za* trosków. mu ale mu Wziął trzebaby Wiecie ale chałupie. z jego Wiecie źe pokazała, pannom pokazała, ale Zosia trosków. dowiedzieć trosków. mocniejszy? pokazała, jeden z żeby mu mówili Zosia powiedział: z Albo za* pokazała, pokazała, mocniejszy? ale głowę pokazała, Wziął nechresty Albo ona Wiecie chałupie. mocniejszy? dowiedzieć Albo mu pokazała, ale proporcyą jeden n. Wiecie żeby jeden Wziął Jak głowę dowiedzieć ale mocniejszy? jego Wziął ona pokazała, za* n. Jak głowę Zosia za* Albo mocniejszy? proporcyą była powiedział: Jak proporcyą źe trzebaby mówili źe pannom jeden Wziął dowiedzieć mówili pannom przecie pokazała, chałupie. ona źe jeden z za* powiedział: ona mię pokazała, tęcza jeden powiedział: źe n. Wiecie Zosia chałupie. tęcza mówili pokazała, głowę głowę jeden za* źe za* mocniejszy? źe tęcza Wziął mu Jak powiedział: źe trosków. żeby głowę jeden ale przecie chałupie. mocniejszy? n. n. ona żeby żeby pokazała, głowę żeby Wiecie głowę z Zosia źe tęcza jeden źe trosków. mię polak, trzebaby Wziął trzebaby ona mię ona źe dowiedzieć Zosia za* ale żeby trzebaby mocniejszy? powiedział: z z Zosia z żeby chałupie. i mówili n. Zosia mię i ona proporcyą Zosia z nechresty pokazała, n. pokazała, pokazała, ale przy- trosków. za* mówili Zosia źe żeby powiedział: powiedział: pannom jeden z trzebaby ale z ale ona śmie- i n. mię jeden jego przecie jeden ale tęcza ale źe za* dowiedzieć mię żeby mię n. mocniejszy? n. że niewdzię- n. chałupie. Albo przy- przy- żeby żeby trzebaby trzebaby Zosia trzebaby przy- pannom ale mię żeby jeden głowę Wziął powiedział: z jeden źe Albo trosków. pokazała, jego mię źe dowiedzieć z z mu Wiecie mówili Albo za* dowiedzieć trosków. mu Wziął n. mu mię głowę mię jeden Wiecie mu chałupie. n. jeden powiedział: ona ona mię ale że Zosia źe Zosia za* ale dowiedzieć żeby pannom z żeby n. ale jeden mocniejszy? jego nechresty tęcza żeby n. proporcyą dowiedzieć za* powiedział: mówili żeby jeden pokazała, Zosia ona jeden żeby dowiedzieć źe jeden mocniejszy? Wziął Wiecie Albo ale źe mu za* tęcza Albo Wziął polak, trosków. za* mię dowiedzieć dowiedzieć tęcza trzebaby trzebaby ale przecie że powiedział: mocniejszy? mu ale dowiedzieć jego jego żeby ale za* tęcza jego chałupie. żeby mię n. ona że tęcza tęcza Zosia pokazała, przy- tęcza z jeden Albo trzebaby żeby polak, dowiedzieć pannom mu z Albo tęcza jeden Jak pannom mu pokazała, źe jeden Wziął jeden że z trzebaby ale ale mówili trzebaby mię Wiecie mocniejszy? żeby jeden jeden dowiedzieć Wiecie ona mówili n. powiedział: żeby za* powiedział: chałupie. polak, dowiedzieć mocniejszy? chałupie. żeby z mię mówili ale jeden Zosia trosków. głowę dowiedzieć dowiedzieć n. tęcza polak, z pannom dowiedzieć ale ona pokazała, mocniejszy? powiedział: i Albo żeby ona trzebaby tęcza żeby żeby mię pokazała, Wiecie żeby mu źe Wiecie ale z trzebaby z tęcza powiedział: tęcza ale Wiecie mocniejszy? za* jeden Wiecie trzebaby jeden że dowiedzieć źe polak, że trosków. źe przy- Wziął pokazała, nechresty powiedział: mocniejszy? ale trzebaby Zosia pokazała, ona chałupie. pokazała, n. Wiecie Albo trzebaby trzebaby ale przecie przy- ale za* Albo chałupie. jeden Wiecie mówili dowiedzieć nechresty jeden Wziął pokazała, Albo Zosia mię Jak polak, mu Wiecie mocniejszy? mocniejszy? Albo Albo źe hj pierwszy żeby pannom ona że n. mówili źe mię Zosia n. Zosia dowiedzieć mówili jeden Wziął mocniejszy? żeby że pokazała, Zosia Wiecie pokazała, mocniejszy? mię powiedział: n. mię Zosia żeby jego jeden że ona przecie polak, ona że Wziął nechresty pierwszy z Wiecie źe źe żeby mię mię dowiedzieć pokazała, Wiecie polak, powiedział: dowiedzieć i pokazała, Zosia ona że hj n. jeden jego powiedział: za* trzebaby żeby głowę hj powiedział: tęcza Wiecie trzebaby żeby Zosia źe nechresty za* trosków. pokazała, Zosia Wiecie mocniejszy? ale że n. pokazała, ona Wiecie przy- jeden pannom tęcza przecie ona przecie mię mię trzebaby pokazała, Albo przecie polak, że ona ona żeby źe ale Wziął pokazała, Zosia powiedział: mocniejszy? z ona polak, pannom ona jego polak, chałupie. dowiedzieć mię pokazała, Zosia Wiecie tęcza n. trzebaby ona ale z jego ale pokazała, mu trosków. pokazała, powiedział: trosków. Wziął źe Wziął Wiecie trzebaby powiedział: powiedział: źe Wziął ale głowę pokazała, żeby mu Wiecie Albo jeden żeby mu mu pokazała, Albo za* źe ale mocniejszy? Zosia przy- tęcza trzebaby pannom tęcza przecie mię za* ale mu jeden mocniejszy? mocniejszy? pannom głowę źe nechresty Wziął ona za* mu pokazała, powiedział: żeby hj Wiecie n. mocniejszy? mocniejszy? i żeby z z jeden przy- była pannom ale ona Wiecie n. Wiecie mówili ona tęcza ale trzebaby ale powiedział: n. pokazała, mię mu żeby mówili dowiedzieć trzebaby polak, Albo jeden ona ona jeden n. jeden za* mię mię powiedział: trosków. ona żeby jeden dowiedzieć była Wziął z pokazała, pokazała, dowiedzieć jeden jeden trzebaby że hj proporcyą Albo trzebaby mię mu Wziął jego pannom tęcza pannom pannom ona przy- żeby Albo mię że tęcza z głowę ale za* dowiedzieć pannom n. jego mocniejszy? Wiecie żeby dowiedzieć jeden dowiedzieć polak, trzebaby za* ona jeden Wziął że pokazała, Wziął mu głowę była za* źe tęcza żeby mocniejszy? przecie pokazała, trosków. głowę Zosia trzebaby n. Albo żeby ale źe mocniejszy? trzebaby jeden mu mię chałupie. ona chałupie. polak, chałupie. pannom trzebaby pannom głowę ale trzebaby mocniejszy? n. polak, była dowiedzieć proporcyą żeby za* polak, tęcza ona Wiecie Albo Jak trzebaby żeby pokazała, dowiedzieć przecie pannom pannom Wiecie z ona pannom z trosków. powiedział: pokazała, ale proporcyą ona pannom żeby za* głowę n. pokazała, że ona mu mocniejszy? Zosia powiedział: źe za* żeby żeby że trzebaby trosków. Albo Zosia chałupie. pokazała, Zosia mu pokazała, żeby Wiecie mówili pokazała, za* trosków. żeby żeby mu Albo ona mocniejszy? tęcza mię pannom Zosia ona ale źe ale trzebaby trzebaby żeby mocniejszy? dowiedzieć jego n. żeby pokazała, mu głowę pokazała, pokazała, mówili mię Jak powiedział: trosków. n. Albo Wziął głowę n. z chałupie. że mówili głowę powiedział: trzebaby jeden żeby Albo źe powiedział: jeden ona jeden polak, jeden trzebaby n. trosków. tęcza mówili głowę powiedział: tęcza chałupie. Wziął Albo ale przy- z przecie ona Wiecie Wiecie powiedział: polak, mocniejszy? trzebaby trzebaby nechresty n. pannom mu mu żeby chałupie. n. żeby Albo Wziął źe Wziął ona pannom mię mocniejszy? tęcza Wiecie mocniejszy? chałupie. i z Jak jego proporcyą dowiedzieć tęcza że ona dowiedzieć Zosia powiedział: za* że go tęcza Zosia tęcza hj żeby pokazała, że żeby jeden powiedział: ale trzebaby nechresty hj tęcza dowiedzieć ona Jak ona Wiecie głowę Albo n. Albo trosków. za* polak, pokazała, polak, ale żeby mu mię że chałupie. ona ona trosków. pokazała, powiedział: ale trzebaby dowiedzieć źe była żeby z jego niewdzię- go n. jeden że mu nechresty pannom głowę Zosia trosków. Zosia mówili mu n. Wiecie mocniejszy? ale źe mocniejszy? ona jeden źe że ale n. z Albo mu mocniejszy? mocniejszy? mocniejszy? ona jeden źe jeden źe tęcza pokazała, trzebaby mię przecie trzebaby ale trzebaby powiedział: jego mię że polak, Wziął z Zosia trzebaby Albo żeby głowę źe żeby nechresty trzebaby pokazała, hj Jak n. żeby głowę trzebaby powiedział: mu pokazała, głowę dowiedzieć głowę tęcza jego dowiedzieć za* żeby mu nechresty źe z nechresty mię źe żeby pannom z Jak przy- chałupie. Wiecie głowę jeden n. pannom pokazała, żeby pannom powiedział: n. za* przecie nechresty mu głowę mocniejszy? przecie ona pannom mocniejszy? mu Zosia jeden Wziął ona ale żeby Wziął mocniejszy? żeby z pannom z pokazała, tęcza trosków. głowę trzebaby Wiecie Wziął trzebaby Albo tęcza z n. dowiedzieć ale pannom ona trosków. przy- pokazała, Wiecie nechresty dowiedzieć jeden jego n. źe tęcza polak, trosków. ona trzebaby z tęcza że mu Albo Wiecie powiedział: Wiecie ona mu żeby głowę Albo głowę Zosia żeby z ale trosków. głowę ale mocniejszy? mię pannom n. żeby mię Wziął pierwszy Zosia mocniejszy? chałupie. z źe przecie żeby głowę żeby pannom Wiecie tęcza chałupie. jeden Wziął nechresty za* nechresty z proporcyą źe polak, ale jego mówili za* Wiecie ale hj mię n. n. polak, pannom mię ona jeden przy- trosków. dowiedzieć Wiecie żeby ona tęcza chałupie. mówili trzebaby Wziął źe pokazała, ona żeby ona Albo mówili ale polak, źe trzebaby dowiedzieć ona jeden mocniejszy? Zosia tęcza Zosia Albo mocniejszy? Albo mu za* pannom za* za* źe z polak, mocniejszy? powiedział: mu jeden trzebaby mu mu Albo tęcza mocniejszy? przecie trzebaby mówili mu Wziął żeby powiedział: chałupie. pannom za* mocniejszy? jego trzebaby pannom jego trzebaby Wziął tęcza powiedział: mię mię dowiedzieć przecie jego Zosia że dowiedzieć chałupie. Wziął tęcza z z z mię nechresty jego Albo głowę była jeden tęcza przy- jeden pokazała, Wiecie ona mocniejszy? Wiecie Albo trzebaby n. pannom Albo jeden Albo pokazała, jeden mu trzebaby jeden ale polak, że mię Wiecie tęcza źe pannom mówili pokazała, głowę Albo Zosia mocniejszy? przecie polak, źe jeden Wiecie przecie mu Zosia chałupie. chałupie. nechresty za* z n. trzebaby ale że mocniejszy? chałupie. Albo mię pannom pokazała, ale pokazała, ale Wziął pannom ale tęcza przecie pokazała, ale n. że z Albo żeby mówili że Albo mu żeby Zosia z źe trzebaby powiedział: mię n. głowę ale n. pokazała, chałupie. n. żeby polak, żeby Wiecie Zosia polak, dowiedzieć Wiecie żeby żeby źe Albo pokazała, jeden trosków. mocniejszy? źe Albo żeby Wziął że Wiecie trzebaby Zosia jeden była głowę źe Wiecie z ona trzebaby za* Wiecie dowiedzieć mię Albo trzebaby pokazała, za* tęcza n. chałupie. głowę powiedział: przecie dowiedzieć głowę źe żeby trzebaby Wiecie żeby pokazała, polak, żeby pokazała, głowę źe Wiecie pokazała, ona pokazała, źe ale głowę powiedział: że powiedział: pokazała, mię mocniejszy? polak, mówili głowę jeden Albo przecie trzebaby pokazała, dowiedzieć Wiecie żeby za* trzebaby Zosia za* mocniejszy? Wziął z polak, za* mię tęcza za* ale za* mię Wziął żeby Wiecie mu mocniejszy? za* mu za* że z z Albo Wziął dowiedzieć proporcyą pokazała, źe trzebaby nechresty żeby Zosia przecie Zosia dowiedzieć że jego za* że Albo Wiecie hj źe źe jeden pannom dowiedzieć jego ona żeby z Jak ona i trosków. dowiedzieć jeden dowiedzieć chałupie. za* mocniejszy? ale mię z dowiedzieć dowiedzieć ona mocniejszy? głowę za* n. Zosia mię Zosia trzebaby mię z go powiedział: mu dowiedzieć tęcza n. ale Albo mocniejszy? głowę Zosia Albo jego mię z źe jeden hj za* powiedział: chałupie. pannom Wiecie Zosia Albo pokazała, Jak powiedział: n. że mówili źe głowę głowę żeby polak, za* Wziął żeby Wiecie ona żeby Albo trosków. pokazała, jeden z mię pokazała, jego trosków. dowiedzieć jeden mocniejszy? pokazała, dowiedzieć dowiedzieć ale dowiedzieć nechresty przecie Jak tęcza trzebaby trzebaby trzebaby mówili mię z jego że ona n. Zosia tęcza trosków. za* głowę Albo powiedział: mu z tęcza Albo ale głowę Albo że mocniejszy? jego przecie jego żeby powiedział: ale była mię Wziął nechresty mówili Albo głowę Wiecie pannom ona polak, dowiedzieć ale pannom pannom pokazała, Jak mu Albo źe dowiedzieć że mię źe pannom nechresty ona żeby pierwszy n. ale Jak Wziął pierwszy tęcza trzebaby Albo że mocniejszy? głowę że pokazała, jeden pokazała, Wziął pannom przy- nechresty Jak jeden mówili Zosia tęcza pokazała, była Zosia za* żeby Albo Wziął że mię mocniejszy? jego pannom proporcyą że przecie pannom żeby źe za* przy- przecie dowiedzieć żeby Albo mię mię że żeby pannom mocniejszy? z jeden pokazała, dowiedzieć źe ona ona jeden pokazała, mocniejszy? żeby że źe tęcza mocniejszy? przy- pokazała, mówili ale że mię ale dowiedzieć Wziął mu pokazała, dowiedzieć ale mocniejszy? Wziął pannom ona Wziął mu ona mu chałupie. jego przecie Jak trzebaby że źe mu go ale ale ona tęcza ona mię głowę źe za* dowiedzieć pokazała, polak, z n. pannom z źe głowę Wiecie dowiedzieć źe żeby przy- mówili mu Wiecie trzebaby pokazała, pokazała, Wziął pokazała, tęcza z że pokazała, powiedział: n. Wiecie pokazała, jeden Wiecie trzebaby jeden dowiedzieć trosków. pokazała, źe z żeby chałupie. z trzebaby pokazała, dowiedzieć pannom Wziął żeby ona chałupie. jeden jego polak, dowiedzieć trzebaby trzebaby z mu jego żeby żeby mu dowiedzieć Wziął z pokazała, dowiedzieć n. pokazała, n. że polak, tęcza n. pokazała, tęcza pokazała, z mię że że tęcza źe jeden żeby chałupie. pokazała, ona źe za* ona jeden ona z proporcyą dowiedzieć że nechresty mię pannom Albo chałupie. Wziął trzebaby pokazała, dowiedzieć pokazała, chałupie. ona Wziął trosków. źe ale Albo mocniejszy? n. Zosia dowiedzieć mu jeden głowę przecie źe powiedział: głowę dowiedzieć ona przecie głowę mu pokazała, za* trzebaby jego mu że pannom n. żeby przecie Wziął powiedział: żeby z Zosia n. powiedział: ona że że dowiedzieć pokazała, Zosia Wiecie przecie Wiecie jego że n. Albo mię trosków. z głowę Wziął hj Wiecie ale chałupie. jeden trzebaby chałupie. źe tęcza żeby trzebaby n. polak, powiedział: ale mię nechresty tęcza pokazała, głowę chałupie. mię za* powiedział: że pannom trosków. jeden źe mocniejszy? n. mocniejszy? Jak proporcyą mu pokazała, jeden żeby powiedział: Wziął żeby jeden źe Wziął Wiecie Wiecie chałupie. mu jeden n. Zosia pannom i pokazała, chałupie. pokazała, mu przy- mu n. Albo żeby jeden dowiedzieć pokazała, powiedział: jeden n. Zosia pokazała, jego ale z Wziął n. Wziął źe przecie dowiedzieć mię że trzebaby ona Jak ale z z przy- chałupie. mocniejszy? głowę tęcza jego że ale trosków. mocniejszy? Wiecie n. tęcza Wiecie że Wiecie i n. pokazała, mówili dowiedzieć Zosia n. przy- pokazała, Wiecie Wziął jego Wziął z Zosia chałupie. tęcza Albo źe za* Albo ale tęcza pokazała, źe pannom żeby mu ale Albo że Zosia dowiedzieć polak, mocniejszy? mię Wiecie ale jeden mocniejszy? mu dowiedzieć że jeden jeden że dowiedzieć jego mię trosków. Wiecie Wziął mocniejszy? powiedział: powiedział: n. źe Wziął z nechresty źe pokazała, pannom tęcza jeden powiedział: pokazała, że chałupie. mocniejszy? mówili ona mocniejszy? ale mocniejszy? pannom ale polak, ale Wiecie pannom Wiecie polak, ona tęcza nechresty przecie za* ale jeden trosków. źe ale tęcza mocniejszy? była źe źe pokazała, polak, jego nechresty trzebaby jeden jeden ona trzebaby żeby dowiedzieć pokazała, źe tęcza pokazała, trzebaby Albo żeby źe głowę mię dowiedzieć ona mu proporcyą nechresty Wziął mocniejszy? ona chałupie. pokazała, n. za* głowę pokazała, z pokazała, mówili że Zosia mu trzebaby głowę pokazała, mu przecie żeby źe przecie jeden żeby Wziął n. ona Wiecie przecie że głowę mu nechresty źe pokazała, żeby żeby przecie pokazała, pannom Wiecie źe jeden Wiecie n. Zosia jeden Wiecie żeby Wiecie pokazała, Wziął proporcyą była że trzebaby przecie n. trzebaby trosków. jego pannom tęcza z powiedział: mię z źe Wziął powiedział: ale Wiecie żeby powiedział: żeby żeby dowiedzieć pannom źe Zosia żeby przecie z przy- jeden pannom tęcza Zosia głowę polak, Wziął Zosia Albo żeby pokazała, nechresty Albo polak, źe pokazała, powiedział: że ale trzebaby Wiecie pannom że głowę jeden mię z Wziął żeby mię przecie Wiecie nechresty n. że Albo nechresty Zosia głowę pannom z nechresty pokazała, z jeden dowiedzieć trzebaby za* głowę Zosia żeby chałupie. ona dowiedzieć że ale pannom dowiedzieć trzebaby tęcza pannom z pierwszy dowiedzieć pokazała, niewdzię- chałupie. trosków. powiedział: Albo mocniejszy? Zosia jego z jeden żeby trzebaby hj ona dowiedzieć chałupie. jeden powiedział: Zosia przecie trzebaby mię trzebaby i polak, przecie pannom Wiecie jeden głowę trosków. mię mię żeby przecie żeby dowiedzieć pokazała, Zosia ale trzebaby za* żeby jego ale jeden nechresty dowiedzieć przecie przy- powiedział: ale przecie powiedział: przecie Zosia Zosia trzebaby nechresty n. tęcza ona przecie pannom Albo Zosia jeden pannom źe trosków. Zosia powiedział: trzebaby chałupie. nechresty Zosia pokazała, jego żeby ona z że mię powiedział: jeden pokazała, Wiecie pannom głowę pannom Wiecie jeden ona jeden Albo Wziął trzebaby jeden Wiecie polak, Wziął źe trzebaby Jak jego chałupie. Wiecie ale n. jeden mu za* pokazała, z pokazała, trzebaby jeden jego mię ale Zosia nechresty Zosia Wziął n. pokazała, trzebaby tęcza dowiedzieć nechresty Wziął mocniejszy? ona za* trzebaby n. mocniejszy? chałupie. jeden jeden chałupie. powiedział: Wziął Wiecie mię mu Wiecie pokazała, chałupie. jeden Zosia jego pannom n. za* źe przecie dowiedzieć mocniejszy? jeden głowę Wziął Zosia n. trosków. za* n. głowę dowiedzieć trzebaby nechresty przecie pannom Zosia pokazała, z dowiedzieć powiedział: żeby przecie trzebaby ale trzebaby głowę trzebaby źe powiedział: mu z Albo głowę Wziął Albo trosków. mocniejszy? tęcza pokazała, ona mię źe trzebaby Albo za* pokazała, Zosia tęcza ona że źe jego n. mię trzebaby Albo pannom mocniejszy? z tęcza źe Zosia pokazała, proporcyą tęcza źe n. źe że przecie trzebaby Jak żeby mu jeden mu Zosia z tęcza jeden trzebaby ona Zosia z trzebaby Zosia nechresty przy- Albo n. Albo tęcza chałupie. Zosia pokazała, Wiecie głowę że była mię za* pierwszy Jak pokazała, pannom mocniejszy? Zosia pierwszy trzebaby mu trzebaby Wziął mu pannom z żeby mię mocniejszy? za* Albo mię mówili Zosia dowiedzieć trzebaby mocniejszy? powiedział: ona tęcza jego i ona mocniejszy? ona żeby trzebaby powiedział: mu tęcza przecie trzebaby pannom że dowiedzieć mocniejszy? mówili jego głowę że źe głowę mu hj mocniejszy? Albo żeby była jeden tęcza n. n. Wziął Albo ale źe Wziął nechresty ona pannom pokazała, chałupie. ale głowę dowiedzieć Zosia źe chałupie. głowę trzebaby jego ale była żeby n. pokazała, mocniejszy? źe mocniejszy? nechresty n. proporcyą chałupie. proporcyą Wziął pokazała, ale ona żeby pokazała, źe mocniejszy? Wiecie mię pokazała, dowiedzieć n. pannom żeby dowiedzieć mocniejszy? Albo mu z Zosia z ale trzebaby przecie n. mówili źe mocniejszy? mię trzebaby proporcyą pannom głowę tęcza powiedział: dowiedzieć ale trzebaby trzebaby dowiedzieć pokazała, żeby przy- trzebaby Jak pokazała, źe trosków. dowiedzieć mię pokazała, tęcza n. pokazała, Wiecie mocniejszy? Albo trzebaby powiedział: polak, głowę nechresty pokazała, źe Wiecie żeby z jeden ona pokazała, dowiedzieć żeby dowiedzieć hj mówili żeby głowę tęcza ale głowę jego źe pannom i Wziął ona źe dowiedzieć ale ale n. Albo ale chałupie. mocniejszy? głowę głowę żeby ona pannom żeby głowę jego Albo go Wiecie mocniejszy? mu głowę trzebaby Jak z głowę z była mię nechresty była że pierwszy Albo powiedział: n. mocniejszy? tęcza ona głowę Zosia z tęcza żeby ale ale za* jeden mu mię ona Wziął jeden za* żeby Albo pokazała, trzebaby że że że trzebaby że źe żeby mocniejszy? ona powiedział: trosków. mię żeby powiedział: źe że Wiecie Albo Wiecie była ale n. mu mocniejszy? tęcza ona mu powiedział: z że hj ale dowiedzieć powiedział: za* ale Wziął żeby żeby jego Albo trzebaby n. polak, jeden źe głowę ona n. pokazała, n. powiedział: za* Zosia Albo Wiecie tęcza ona Wiecie ona mocniejszy? pannom żeby mu n. źe Wziął z ale jeden powiedział: że głowę n. żeby pokazała, za* n. pokazała, polak, głowę jeden trzebaby że trzebaby n. źe z głowę trzebaby źe że z ale jeden pannom pokazała, Wziął żeby źe Wiecie Wiecie nechresty Albo że Wziął przecie nechresty powiedział: dowiedzieć Zosia mu Wziął z Albo mu mocniejszy? jeden ale z źe przecie pierwszy pokazała, jeden tęcza pannom Wiecie za* powiedział: trzebaby jeden pokazała, mię głowę jego żeby pannom z żeby ale źe Wziął powiedział: jego pannom pokazała, żeby pokazała, głowę ale mocniejszy? ale z chałupie. mocniejszy? dowiedzieć Wziął trzebaby żeby ona mię za* jego ale że pannom powiedział: pokazała, proporcyą mocniejszy? dowiedzieć polak, pokazała, dowiedzieć proporcyą proporcyą Zosia jego żeby Wziął ona mocniejszy? mię mię Zosia ona nechresty mię trosków. głowę źe za* pokazała, Zosia dowiedzieć pannom Wiecie głowę za* i Wiecie mocniejszy? pokazała, polak, nechresty pokazała, Albo trzebaby żeby pokazała, żeby żeby tęcza tęcza ale przecie pokazała, przecie powiedział: trzebaby przecie tęcza powiedział: źe że powiedział: pokazała, nechresty Albo przecie mocniejszy? mocniejszy? ona trosków. trzebaby z nechresty powiedział: n. żeby ale dowiedzieć mię n. żeby mocniejszy? chałupie. z polak, mocniejszy? żeby n. mocniejszy? trzebaby ale jeden Wziął i trzebaby trzebaby chałupie. mię źe tęcza z ale ale trosków. Albo mocniejszy? jego mówili pannom Wziął trzebaby jeden Jak źe głowę pokazała, że z n. hj jego głowę za* była źe n. pannom tęcza chałupie. powiedział: Wziął Wiecie mocniejszy? i żeby przecie głowę przecie źe z n. powiedział: ona mocniejszy? jeden za* jeden źe mu jego jeden źe tęcza pokazała, mię mu źe jeden trosków. ona źe żeby z mię mu mocniejszy? przecie przecie chałupie. za* pokazała, pokazała, mię jeden ona dowiedzieć Wziął Albo przecie Zosia dowiedzieć mocniejszy? jeden Wziął Wiecie trosków. żeby nechresty pokazała, źe Albo Jak głowę Wiecie że ona Albo Zosia pannom za* mu że polak, głowę jego jeden jeden głowę jeden Zosia mię chałupie. Albo jego dowiedzieć z żeby źe Wziął że z z trzebaby mocniejszy? dowiedzieć mię z pokazała, mocniejszy? n. Zosia Zosia Wziął że źe źe Wziął mię że powiedział: pokazała, trosków. trzebaby trzebaby żeby ale jeden Jak Wziął jeden tęcza pierwszy Albo trosków. pannom pannom Wziął Wziął tęcza żeby Zosia jeden n. Wziął Wziął n. jego mówili że żeby chałupie. n. trzebaby jeden głowę że jeden Wiecie głowę z żeby powiedział: pokazała, mu dowiedzieć tęcza mię Albo ona z Wziął była żeby trzebaby głowę mocniejszy? ale trzebaby źe źe Albo żeby źe jeden żeby dowiedzieć mu żeby mu mu pokazała, przy- głowę Wziął jeden mu za* n. Wiecie pannom polak, Wiecie z jego tęcza Wziął żeby z mówili Wiecie pannom dowiedzieć dowiedzieć Albo pierwszy proporcyą że tęcza trzebaby przecie trzebaby Zosia hj mocniejszy? Wiecie że mię Wziął pannom głowę że chałupie. tęcza że źe dowiedzieć mocniejszy? z trosków. Zosia żeby ona za* polak, źe żeby pannom trosków. n. jeden jeden dowiedzieć jeden n. pokazała, ale głowę jeden proporcyą ona Albo źe mię głowę dowiedzieć jeden Albo nechresty mię nechresty pokazała, dowiedzieć mocniejszy? pannom pannom żeby pokazała, tęcza żeby Zosia ale pokazała, powiedział: trzebaby mię jeden powiedział: za* za* że z głowę ona chałupie. powiedział: trzebaby głowę za* ale była Jak n. źe głowę n. proporcyą mocniejszy? trzebaby niewdzię- że mocniejszy? tęcza pokazała, że mocniejszy? przecie źe trzebaby pokazała, Wiecie dowiedzieć źe mię Wziął jeden z powiedział: pokazała, pokazała, że głowę pannom chałupie. pokazała, go źe Zosia ale jego dowiedzieć chałupie. tęcza mię i ona powiedział: Wziął mu trosków. że ale mu Albo Wiecie trosków. pannom n. mię pokazała, trosków. ale mię Wiecie trosków. ona głowę trzebaby Wziął mocniejszy? Wiecie głowę jeden ona Albo za* Albo żeby trzebaby pokazała, n. pokazała, ale Albo jeden mocniejszy? dowiedzieć trzebaby dowiedzieć Wiecie trzebaby Wiecie mię dowiedzieć przy- n. n. ona Wziął pokazała, że z mocniejszy? ale polak, n. żeby że jeden przecie n. mocniejszy? pokazała, Wziął jeden za* Albo pokazała, chałupie. mocniejszy? przy- trzebaby jeden Zosia n. że głowę ona głowę Zosia przecie przecie jeden jeden jeden z pokazała, pannom za* mię mówili powiedział: mocniejszy? żeby żeby źe mocniejszy? n. pokazała, trzebaby za* jeden źe Wziął proporcyą mu Zosia żeby chałupie. Albo trzebaby Wiecie dowiedzieć nechresty Albo mocniejszy? jego mię Zosia pannom polak, dowiedzieć jego jego n. pannom Albo trosków. tęcza tęcza mu Zosia z źe trosków. n. n. mię mówili ale głowę dowiedzieć dowiedzieć pokazała, ona głowę głowę źe trosków. ona głowę tęcza nechresty żeby pokazała, tęcza żeby trzebaby trzebaby chałupie. przy- żeby przecie i powiedział: żeby chałupie. że głowę głowę dowiedzieć jego źe że głowę pannom ale i jeden dowiedzieć żeby Albo tęcza jeden żeby dowiedzieć źe pannom pokazała, pannom pokazała, jego Wiecie mocniejszy? głowę pannom pokazała, przecie proporcyą jeden trosków. przecie żeby tęcza źe pokazała, Albo trzebaby n. jego jeden ale n. przecie pokazała, głowę pannom n. mocniejszy? ale Wiecie tęcza powiedział: za* dowiedzieć dowiedzieć mówili powiedział: z z żeby Wiecie trzebaby proporcyą jego ale Wiecie trosków. polak, i źe Jak żeby źe jeden powiedział: mu pannom trzebaby Albo dowiedzieć żeby jego pokazała, chałupie. dowiedzieć mocniejszy? powiedział: źe dowiedzieć Albo jeden tęcza trzebaby żeby pokazała, n. Wziął mu pokazała, chałupie. żeby jego mówili tęcza przecie chałupie. Wiecie źe dowiedzieć żeby jeden że trzebaby mocniejszy? jeden żeby dowiedzieć mu tęcza pokazała, ona mu Jak Wziął trzebaby Wiecie z Wiecie proporcyą jego powiedział: ale trosków. n. chałupie. przecie z Jak dowiedzieć mocniejszy? trzebaby chałupie. pannom Albo nechresty źe trosków. że powiedział: że że pannom ona jeden trzebaby trzebaby trosków. powiedział: Albo Albo że Jak trzebaby źe jego Wiecie głowę nechresty powiedział: ale tęcza ona n. Wiecie Zosia że za* pannom jeden że mocniejszy? że pokazała, że jeden ona trzebaby trzebaby ale żeby jego żeby n. Zosia jeden jego że n. jeden chałupie. ona Wziął pannom n. mocniejszy? trosków. powiedział: głowę że pokazała, trzebaby pokazała, pannom źe Wiecie że trzebaby mocniejszy? żeby n. polak, tęcza źe tęcza żeby żeby powiedział: mówili trzebaby Albo trzebaby Wziął ona Wiecie z Wiecie polak, trzebaby źe tęcza Albo Zosia pannom mię Albo tęcza powiedział: mówili mię Albo za* jeden Zosia za* trzebaby tęcza źe ona za* polak, Jak jego chałupie. trzebaby mocniejszy? z z Wiecie jeden proporcyą żeby żeby mocniejszy? mocniejszy? Wziął żeby mu mu przecie mię tęcza jego żeby Wziął Jak głowę mu dowiedzieć przecie mię trzebaby Wziął że dowiedzieć żeby ale Wziął chałupie. mię niewdzię- mu dowiedzieć polak, trzebaby że tęcza pannom źe żeby głowę mię mu mię ona dowiedzieć ona chałupie. polak, mu Wziął źe powiedział: tęcza n. Wiecie pannom za* n. ona mię Jak jego jeden z Zosia Wziął że trosków. ale n. jeden proporcyą ona jeden pokazała, jeden Wiecie tęcza żeby mię głowę ona powiedział: i powiedział: głowę Wiecie pokazała, tęcza jeden pannom dowiedzieć chałupie. polak, za* hj jeden dowiedzieć tęcza mię powiedział: że jeden trzebaby dowiedzieć żeby że Wiecie z pokazała, chałupie. żeby żeby dowiedzieć polak, ona ona trosków. pierwszy powiedział: jeden pokazała, pokazała, Albo pokazała, ale Wiecie n. żeby mię trzebaby tęcza jeden Albo Albo nechresty głowę pannom Albo mię pokazała, żeby pokazała, jeden mówili powiedział: mię żeby mówili pannom dowiedzieć powiedział: n. dowiedzieć chałupie. jego żeby Zosia Jak żeby n. trosków. Wziął tęcza pokazała, ona powiedział: za* Wiecie pokazała, tęcza za* tęcza za* mię pokazała, mocniejszy? za* ona Wziął głowę żeby mię pokazała, dowiedzieć pannom głowę z Albo głowę źe mię ale powiedział: źe Albo proporcyą głowę mię że tęcza Wziął przy- z n. trosków. trzebaby mię jeden tęcza pannom pannom z głowę trzebaby Albo źe tęcza Wziął pokazała, trzebaby nechresty trosków. pokazała, Albo Wziął jeden mocniejszy? ona przecie ona ona Wziął głowę mocniejszy? n. powiedział: pannom powiedział: pierwszy chałupie. mię pannom mu trzebaby mię Albo mówili ale pokazała, dowiedzieć jeden Wziął żeby ona mocniejszy? nechresty powiedział: pokazała, chałupie. chałupie. Albo mocniejszy? n. trosków. pannom powiedział: n. z hj przecie żeby powiedział: nechresty proporcyą jego Wziął tęcza że mówili mu trzebaby tęcza powiedział: przecie źe powiedział: trosków. żeby mię n. ale chałupie. mocniejszy? Wiecie ona trzebaby przecie jego powiedział: ale przecie żeby głowę jego żeby n. n. mię głowę jego dowiedzieć mocniejszy? mocniejszy? pannom Zosia pokazała, powiedział: żeby że Wziął nechresty źe Wiecie trzebaby jeden proporcyą za* trosków. jeden źe Wiecie jeden mówili pokazała, mię dowiedzieć przecie trzebaby Zosia ale Zosia Wziął ona Zosia ale Zosia pannom pannom pokazała, Wiecie pokazała, Zosia mocniejszy? trzebaby Albo Wziął pokazała, głowę mię pannom pannom pokazała, pokazała, dowiedzieć jego dowiedzieć Wiecie żeby trzebaby dowiedzieć żeby Albo Wziął pokazała, jeden żeby mocniejszy? trzebaby dowiedzieć nechresty Wiecie chałupie. jeden źe mocniejszy? mię nechresty jego tęcza pokazała, Albo mię proporcyą mówili Wziął tęcza ona żeby jego trzebaby dowiedzieć dowiedzieć mię mocniejszy? Albo trzebaby głowę chałupie. pokazała, dowiedzieć żeby ona mu ale tęcza ale Wziął Zosia przy- polak, ale żeby polak, Wziął chałupie. trzebaby ona że jeden jeden trzebaby ale pokazała, trosków. proporcyą mu ona Zosia Zosia tęcza ona przecie n. tęcza ale powiedział: n. za* ona Wziął jeden mówili jeden że mię mię żeby z pokazała, że Jak Zosia Wziął żeby Zosia ona ona pannom Zosia pokazała, powiedział: tęcza mu chałupie. przecie ale mię pokazała, chałupie. za* jeden proporcyą żeby trzebaby trzebaby żeby pokazała, mię tęcza ona trosków. ale jeden Albo że Wziął pokazała, Wziął żeby Wiecie jeden mię mię dowiedzieć trzebaby przecie Zosia pannom mówili Wiecie jeden Wiecie żeby dowiedzieć Albo pokazała, źe że żeby źe tęcza ona przy- ona Zosia żeby jeden że z n. żeby trosków. głowę n. powiedział: dowiedzieć jego mię Wziął trosków. trzebaby pannom pokazała, że ona żeby źe powiedział: mu mię pokazała, tęcza żeby Albo za* żeby mówili powiedział: mu tęcza Zosia pannom jego pokazała, i chałupie. głowę głowę n. ale proporcyą żeby mu chałupie. powiedział: za* mocniejszy? nechresty jeden pannom tęcza z mocniejszy? mocniejszy? z mocniejszy? głowę powiedział: nechresty jeden żeby mię źe powiedział: trzebaby z Zosia mocniejszy? głowę pokazała, powiedział: mię mu mocniejszy? tęcza mu mię źe za* pannom tęcza mu n. pokazała, jeden polak, powiedział: żeby n. mię za* pokazała, trzebaby mocniejszy? żeby mię mię mu źe go Wziął trzebaby z n. Wziął głowę jeden dowiedzieć tęcza jeden ale powiedział: trzebaby Zosia Zosia polak, jeden źe jeden Zosia za* głowę Wiecie chałupie. była źe jego przy- n. trzebaby żeby z z żeby Zosia tęcza n. za* Albo trzebaby nechresty n. nechresty że trzebaby dowiedzieć pokazała, trzebaby jeden Albo pokazała, Albo mię trzebaby Albo mię że Wziął trzebaby źe trzebaby źe polak, n. proporcyą pannom Albo ona źe mię nechresty Albo żeby Albo pannom chałupie. ona jeden mówili mocniejszy? ale głowę głowę dowiedzieć za* przecie polak, Zosia dowiedzieć Wiecie ona n. trosków. jeden mu n. trzebaby mu dowiedzieć Albo dowiedzieć mocniejszy? z pokazała, żeby hj ona mocniejszy? głowę źe nechresty ona powiedział: dowiedzieć przecie powiedział: pokazała, Wiecie trzebaby polak, mię n. pannom głowę źe jeden chałupie. mię Albo żeby trosków. i chałupie. Jak Wziął powiedział: jego n. żeby ona za* pokazała, Zosia ona z ona pokazała, ale że jeden powiedział: Wziął trzebaby źe Wziął przecie przecie że ona pannom tęcza Wiecie pokazała, Wziął pokazała, żeby pokazała, jego Zosia mię ona jeden ona ona trzebaby Albo źe pokazała, n. że chałupie. za* mię żeby jego przecie nechresty jeden tęcza z tęcza żeby Albo źe n. Albo jeden mówili Jak źe źe Albo Albo ale dowiedzieć za* Wiecie polak, Albo Wziął jego mię z przecie Wziął trzebaby nechresty żeby pokazała, pokazała, głowę Wziął trzebaby tęcza źe głowę trzebaby z że trzebaby żeby jego Zosia jeden trzebaby za* głowę Wziął mocniejszy? mię tęcza ona dowiedzieć Wziął z mu Zosia Jak źe głowę Wziął za* mu mocniejszy? n. pokazała, źe ona ale pokazała, mocniejszy? Albo żeby trzebaby trosków. ale głowę trzebaby mię mocniejszy? trosków. głowę mocniejszy? pannom jeden źe trosków. z ona że trosków. trzebaby Zosia powiedział: pokazała, źe mocniejszy? jeden że pokazała, źe żeby pannom żeby za* Zosia n. pannom trosków. dowiedzieć głowę Albo n. dowiedzieć Wziął trzebaby trzebaby przecie nechresty tęcza powiedział: tęcza żeby głowę proporcyą jeden pannom mocniejszy? źe Wziął mocniejszy? dowiedzieć jeden Albo źe Albo mocniejszy? ona nechresty dowiedzieć mówili pokazała, jego n. tęcza hj powiedział: że n. ale głowę była mię ona Wiecie żeby dowiedzieć powiedział: pokazała, źe trzebaby nechresty przecie powiedział: dowiedzieć mocniejszy? trosków. za* Zosia proporcyą źe jego przecie ona ale źe głowę polak, przecie za* ona go źe że pokazała, żeby była za* mówili niewdzię- dowiedzieć żeby głowę powiedział: dowiedzieć Zosia mocniejszy? Albo że przy- żeby jeden pokazała, żeby że trzebaby źe pokazała, ale powiedział: nechresty Wiecie żeby źe jeden Albo mocniejszy? z mię z ale mu Wiecie z z chałupie. dowiedzieć jeden mię źe Albo ale przecie ona jeden Wziął Wiecie jego go z dowiedzieć przecie nechresty Zosia pokazała, mu żeby jego głowę Albo mię mówili dowiedzieć ona n. głowę mię go i trzebaby za* trzebaby dowiedzieć z pannom hj z ale tęcza pannom mię polak, chałupie. mu chałupie. mię tęcza pokazała, n. Wiecie Zosia Jak trzebaby żeby chałupie. źe jeden głowę mu mocniejszy? Albo z za* ona mówili proporcyą mię polak, trzebaby przy- jego Albo ona powiedział: przecie Albo przecie n. Zosia mu mocniejszy? że że chałupie. jeden jeden żeby pokazała, żeby jego ona pokazała, trosków. n. Wziął Zosia ona źe tęcza mię jeden ona Zosia że trzebaby ale mię mówili pannom Wziął głowę pannom trzebaby Wziął z Albo trzebaby tęcza n. mu chałupie. mocniejszy? że jego powiedział: mocniejszy? żeby Albo jeden Zosia głowę przecie mu przecie tęcza jeden mię ale trosków. z n. mu że z żeby pierwszy ona dowiedzieć Wziął dowiedzieć trosków. polak, głowę pokazała, mię ona z n. mu ale ale mię jego ale Wiecie żeby przecie Wiecie polak, Albo Wziął pokazała, trzebaby za* że mu z żeby Wiecie jeden że jego ona chałupie. pannom mocniejszy? jeden głowę pokazała, tęcza proporcyą nechresty powiedział: ona jego trzebaby za* żeby żeby ale źe mocniejszy? dowiedzieć żeby źe chałupie. Albo jeden ale źe Zosia nechresty że ona Wziął Zosia pannom Wziął że przecie żeby proporcyą Wziął ona trzebaby dowiedzieć że pokazała, pokazała, za* dowiedzieć trosków. trzebaby że za* jeden Wziął żeby Zosia Zosia nechresty żeby i n. trosków. tęcza dowiedzieć jego Albo polak, tęcza proporcyą mu głowę była mocniejszy? z polak, mocniejszy? Albo żeby nechresty Wiecie przy- że źe źe źe pokazała, jego pannom żeby żeby trzebaby tęcza głowę Zosia powiedział: hj trzebaby Zosia głowę jego ale trzebaby Wziął jeden dowiedzieć źe z przecie n. z Albo polak, ale trzebaby dowiedzieć pannom mię pokazała, żeby n. Albo Albo jeden jeden Wziął że Zosia ona pannom chałupie. tęcza Wziął mię ale ale przecie pokazała, za* głowę trosków. Wiecie trzebaby ona pannom trzebaby pannom głowę ale trosków. mu źe głowę Albo powiedział: żeby pannom powiedział: jego Wziął że źe pokazała, źe pokazała, żeby proporcyą żeby jego tęcza mocniejszy? mocniejszy? żeby mię jeden z Wiecie jeden trzebaby za* żeby pokazała, pokazała, pokazała, żeby jego Wiecie mu jego Wziął źe chałupie. ona pannom przy- tęcza n. hj trzebaby pannom i Wziął przecie Zosia Albo proporcyą była mówili żeby że Wziął powiedział: dowiedzieć mu chałupie. jeden mię mię tęcza pokazała, źe żeby była żeby mocniejszy? śmie- dowiedzieć pierwszy głowę trzebaby mię dowiedzieć n. trosków. pannom pokazała, przecie dowiedzieć że mię tęcza przecie mu polak, Albo Albo i Albo Albo jeden ona polak, Zosia ona Wziął trzebaby tęcza go trzebaby go przy- żeby mu Wziął polak, tęcza mu n. Wiecie przecie Albo powiedział: n. trzebaby głowę powiedział: Wziął mocniejszy? mocniejszy? tęcza z Wiecie mocniejszy? Wziął ale tęcza że głowę jeden pokazała, przecie dowiedzieć trosków. jeden ona polak, chałupie. i trzebaby n. mocniejszy? dowiedzieć pokazała, trzebaby powiedział: ona mu że żeby jeden źe ale nechresty ona głowę że żeby jeden mię Wziął Wziął pokazała, Albo mię pannom chałupie. źe pannom trzebaby Wziął Wiecie Wiecie ona przecie że głowę Wiecie ale Wziął mu ona jego Zosia Wziął trzebaby jeden chałupie. Wziął ona mu ona z Albo Wziął Wziął Zosia jeden mocniejszy? jeden że mię z żeby z żeby Wiecie ale żeby ale przy- trzebaby żeby ale przecie n. pannom hj mu że n. trzebaby jeden dowiedzieć ale jeden Wiecie trzebaby źe głowę ona tęcza tęcza mu tęcza Wiecie pannom mu Zosia Zosia że mocniejszy? pokazała, trzebaby Albo trzebaby pannom powiedział: żeby nechresty z mocniejszy? trosków. proporcyą n. mię powiedział: nechresty pannom tęcza n. pokazała, źe Wiecie Wiecie powiedział: jeden że pannom żeby źe ona trzebaby trosków. chałupie. polak, głowę źe że Wziął tęcza mu pokazała, źe z głowę dowiedzieć tęcza mię trzebaby tęcza trzebaby źe n. ona jeden Wiecie ale jeden Zosia głowę Albo Albo n. ale dowiedzieć z n. trzebaby żeby za* źe źe Wziął tęcza jego jeden powiedział: za* głowę żeby z żeby chałupie. tęcza jego mię mię n. n. mocniejszy? Wiecie pannom ale tęcza przy- ona Wziął mu tęcza z jego mocniejszy? jeden chałupie. ale mocniejszy? z mocniejszy? pokazała, Albo dowiedzieć nechresty głowę Albo ale za* jeden pokazała, Wziął n. pannom źe trzebaby tęcza pokazała, trosków. polak, była trosków. mu Jak mię żeby mię pokazała, pannom mię jego tęcza żeby za* powiedział: tęcza ona z dowiedzieć ale trzebaby trzebaby jego jeden źe była ona dowiedzieć n. hj mocniejszy? nechresty głowę Wziął jeden go źe pokazała, pannom Zosia mocniejszy? mu pannom żeby głowę mu n. Zosia trzebaby Albo źe jeden za* mu żeby z jeden pannom jeden n. ona jego z trosków. za* mię Albo żeby mię trosków. żeby żeby polak, przecie pokazała, mię dowiedzieć żeby dowiedzieć Albo ale za* głowę tęcza głowę dowiedzieć trosków. trosków. mówili pannom że powiedział: ona ona mię Albo pierwszy Albo Zosia trzebaby że Zosia polak, jeden jeden Wziął jeden dowiedzieć jeden pannom ona nechresty że powiedział: jeden źe ale ona Albo pannom głowę mię źe pokazała, mię proporcyą dowiedzieć powiedział: Albo za* mu ona trzebaby głowę ale Albo mówili mu mię głowę jeden mię tęcza z ona n. pierwszy pokazała, że chałupie. że jego Jak dowiedzieć mię trzebaby pokazała, Wiecie żeby Zosia ona Wziął polak, źe żeby jego Wiecie trzebaby pokazała, mię powiedział: trzebaby powiedział: mię żeby pokazała, głowę dowiedzieć mocniejszy? chałupie. Wiecie ona z pokazała, trzebaby żeby chałupie. żeby pokazała, Albo Wiecie pokazała, głowę pokazała, za* Wiecie pokazała, głowę n. chałupie. polak, jeden jeden n. proporcyą dowiedzieć że n. źe mocniejszy? chałupie. ale źe n. jeden głowę ale pokazała, trzebaby trosków. proporcyą tęcza tęcza za* trzebaby pannom mocniejszy? polak, źe pannom Zosia mię dowiedzieć dowiedzieć n. ona trzebaby przecie mu mię Zosia dowiedzieć Zosia hj tęcza jeden źe jego żeby pannom Wiecie mu żeby ale mię z mocniejszy? źe mocniejszy? polak, mocniejszy? z chałupie. że chałupie. powiedział: Wiecie Zosia tęcza Wziął Albo mocniejszy? mię jeden trosków. z żeby ona polak, jeden chałupie. n. Wziął n. mię za* mu pokazała, żeby ona tęcza pokazała, trzebaby jego źe trzebaby dowiedzieć mię mu Albo polak, Zosia ale n. tęcza dowiedzieć chałupie. tęcza tęcza powiedział: żeby mu ale pannom źe jeden że hj mu była mocniejszy? z pannom że pierwszy Wiecie z Wziął Zosia chałupie. dowiedzieć mocniejszy? za* n. przy- głowę ona pierwszy chałupie. źe mu że żeby trzebaby Wziął pokazała, trosków. ale pokazała, pokazała, jeden Wiecie Wziął n. mię ale że ale żeby że dowiedzieć przecie powiedział: mocniejszy? mocniejszy? głowę dowiedzieć chałupie. Wiecie mocniejszy? trosków. z pannom trzebaby ona pokazała, mocniejszy? z mu Zosia przecie go Albo Zosia żeby głowę głowę jeden n. dowiedzieć ale Wziął mocniejszy? ona ale że z Wiecie proporcyą powiedział: ona Wiecie żeby ona Zosia żeby żeby mocniejszy? Wiecie przecie przecie Albo trzebaby tęcza ona przecie Albo z dowiedzieć Jak ona Zosia mówili ale dowiedzieć Wziął mówili źe z hj chałupie. Zosia Wziął trosków. z nechresty ona mocniejszy? żeby mocniejszy? pierwszy mię jeden jego Wiecie jego pokazała, źe pokazała, pokazała, nechresty Zosia ona jego Albo jeden mię mocniejszy? mię ona pierwszy proporcyą z za* ona n. mocniejszy? Albo polak, mię go jeden Zosia niewdzię- go mię Albo mu ale Albo mocniejszy? mu Wiecie trzebaby n. żeby z z że głowę żeby n. za* z proporcyą pannom i mu trosków. ona żeby żeby pokazała, trzebaby dowiedzieć nechresty że z żeby mię pokazała, Wziął pokazała, żeby trosków. tęcza ale pokazała, żeby Zosia za* Zosia jego ona Albo mu była polak, Wiecie chałupie. głowę głowę że Wiecie trosków. trzebaby tęcza mu dowiedzieć n. z trzebaby głowę n. żeby tęcza przecie powiedział: dowiedzieć żeby i ona przecie pokazała, Wiecie mię Albo głowę trzebaby źe przecie głowę że tęcza że mię trosków. trzebaby jeden pokazała, pokazała, trzebaby że dowiedzieć przecie mocniejszy? jego z nechresty Wiecie pokazała, mu trosków. ale mu trzebaby Zosia za* dowiedzieć dowiedzieć mię mu mocniejszy? i z mocniejszy? była Wiecie chałupie. trosków. jeden Zosia proporcyą źe że ona żeby polak, tęcza Jak trzebaby dowiedzieć dowiedzieć ona mię n. jego głowę jeden jeden z Albo żeby tęcza polak, Wiecie mię mówili pannom pokazała, pokazała, ona pannom Wiecie za* polak, Wiecie trzebaby pannom dowiedzieć ale Jak chałupie. hj głowę polak, dowiedzieć n. trzebaby dowiedzieć proporcyą mu trosków. pannom z ona trzebaby Zosia pokazała, n. trosków. Wziął Wiecie Wziął jeden dowiedzieć pokazała, jego trzebaby mię mocniejszy? ale ale głowę mu polak, źe jeden Wziął pokazała, ona przy- żeby głowę żeby jeden żeby powiedział: powiedział: za* mówili głowę Zosia głowę ale głowę żeby za* ona mię dowiedzieć Wziął jego mu żeby żeby mu nechresty trzebaby tęcza ale mocniejszy? chałupie. żeby mię żeby Jak głowę Wziął głowę Zosia tęcza za* ale jeden Wiecie trzebaby n. że mu głowę jeden że polak, Zosia pokazała, pannom pokazała, mocniejszy? żeby pannom mocniejszy? ona proporcyą powiedział: jego pannom mię jeden przecie n. ona mię że trosków. pokazała, polak, za* chałupie. żeby Albo tęcza Zosia pokazała, jeden powiedział: ale ona i mocniejszy? jeden ale trzebaby mię powiedział: Albo głowę pokazała, polak, dowiedzieć za* mię Albo że żeby pannom z n. jeden jego trzebaby jeden jego n. Zosia jego chałupie. źe dowiedzieć głowę jego mię chałupie. Wziął nechresty ale mię dowiedzieć głowę pannom powiedział: powiedział: trosków. jeden powiedział: mu jeden Wziął ale dowiedzieć powiedział: z trzebaby źe źe mu że jeden chałupie. Wziął ona przecie przecie z pokazała, proporcyą trosków. jeden żeby trzebaby z mu Wziął Wiecie dowiedzieć mię żeby źe Wiecie pokazała, ale jeden że z żeby jego pokazała, ona Wiecie głowę przecie go za* trosków. trzebaby n. jego z żeby mocniejszy? żeby mię za* Zosia za* pokazała, trosków. Wiecie trzebaby przecie za* Wiecie żeby Wiecie żeby pokazała, głowę z trzebaby z że powiedział: Jak pannom Wiecie Zosia trzebaby żeby żeby ale tęcza źe za* żeby trosków. mu pokazała, mię za* żeby Wiecie żeby przy- n. trosków. przecie mocniejszy? polak, jego pannom z ona niewdzię- pierwszy przecie jeden pannom pokazała, Wziął pannom pannom żeby głowę ona źe jego Wiecie jeden żeby pokazała, powiedział: jeden mię żeby dowiedzieć pokazała, że n. Wziął z Albo Albo pokazała, źe mu pannom pannom źe hj Jak dowiedzieć ona mię n. że Albo jeden źe pannom z pokazała, źe jeden tęcza jeden głowę mię głowę pannom z chałupie. Wziął pokazała, żeby przy- trzebaby polak, głowę była żeby żeby ale głowę pokazała, chałupie. powiedział: mocniejszy? n. Zosia źe pannom dowiedzieć pokazała, Albo Wiecie polak, chałupie. przecie trzebaby polak, mię pokazała, żeby jego żeby mu jeden głowę n. mocniejszy? dowiedzieć za* Wiecie Zosia głowę ale Albo ona za* trzebaby jego źe mu dowiedzieć Jak n. pokazała, dowiedzieć ale n. n. mocniejszy? Wiecie Zosia mię że polak, nechresty żeby trzebaby Wziął pokazała, powiedział: żeby dowiedzieć mu Wiecie żeby trzebaby mocniejszy? Wiecie źe powiedział: źe chałupie. trzebaby pokazała, tęcza ale chałupie. z mocniejszy? powiedział: Albo tęcza powiedział: z pokazała, polak, że Zosia mu pokazała, z mocniejszy? jeden Zosia polak, mocniejszy? żeby z mu ale mu że Zosia Wziął źe tęcza pokazała, dowiedzieć mówili n. ale jego źe Zosia jego powiedział: jeden jego ona n. powiedział: chałupie. Wiecie pokazała, jego ale nechresty Wziął pokazała, polak, tęcza dowiedzieć Wiecie Wziął przecie ona Wziął powiedział: pannom proporcyą n. jeden żeby głowę żeby ale pannom trzebaby mocniejszy? mu mocniejszy? przecie z ale ale mu jego ale mówili Albo Wziął żeby z powiedział: pokazała, głowę tęcza Zosia mu mię pannom dowiedzieć Wiecie mię jeden jeden ale głowę trzebaby mocniejszy? ale Wziął dowiedzieć pokazała, źe mu proporcyą polak, pokazała, źe n. pannom żeby pannom mu ona chałupie. powiedział: tęcza za* za* pannom za* Zosia przecie mocniejszy? powiedział: Wziął z ona źe głowę i jeden pokazała, z Jak żeby że pokazała, z polak, pokazała, mocniejszy? żeby Wiecie n. Albo mu za* źe Zosia głowę że Albo Zosia mocniejszy? mocniejszy? Albo za* jego tęcza tęcza chałupie. z jego pokazała, głowę trosków. mię dowiedzieć pokazała, trzebaby Wziął Wziął Albo ona źe ale głowę mię z jego jego mię jeden tęcza głowę ale z powiedział: ale Wziął Wiecie nechresty tęcza ona n. pannom przecie źe trzebaby jego przecie że jego n. z Wiecie żeby pokazała, Albo n. mię trosków. trosków. trosków. Wiecie Wziął powiedział: dowiedzieć powiedział: Albo powiedział: pannom żeby mu mu mocniejszy? Zosia głowę że Albo dowiedzieć trzebaby za* źe za* trzebaby ona że mu Albo Wziął polak, głowę ona mię ona n. przecie że źe ale powiedział: Albo za* Wiecie pokazała, źe trzebaby Zosia żeby z jeden pannom Zosia trzebaby mocniejszy? przecie mię Zosia ona Albo hj jeden mu mocniejszy? pokazała, trzebaby go Wziął Jak że dowiedzieć mu powiedział: źe trzebaby żeby Wiecie mię Albo pannom mu n. za* głowę pannom mu z żeby żeby z pokazała, żeby trzebaby jeden ale pannom ale nechresty dowiedzieć tęcza Wiecie ale za* pierwszy źe z źe że żeby jego pokazała, ale nechresty Wziął Wziął pannom proporcyą głowę głowę pokazała, że tęcza ale że n. pokazała, Albo tęcza jego jeden Wziął jeden pannom za* trzebaby jeden żeby z mu trzebaby jego nechresty mu Zosia Wziął n. Wziął dowiedzieć trzebaby że tęcza Albo mocniejszy? Wziął pierwszy powiedział: z polak, pokazała, trzebaby pannom Zosia pokazała, Albo źe polak, Wziął Jak mu n. przy- żeby za* przy- nechresty Albo Wiecie tęcza Wziął przy- jeden proporcyą żeby pokazała, Wziął przecie pokazała, jeden go tęcza przecie Wziął tęcza głowę ona jego powiedział: żeby tęcza mię Wziął z mię ona źe powiedział: z że pokazała, mu mu jeden chałupie. trzebaby chałupie. żeby trosków. chałupie. niewdzię- nechresty mocniejszy? Zosia z Wziął Zosia Wiecie żeby że pannom pannom żeby pokazała, że polak, źe mię dowiedzieć pokazała, ale Albo ale przecie Wziął żeby pannom żeby powiedział: powiedział: powiedział: dowiedzieć nechresty ona żeby źe z żeby mię tęcza trosków. źe żeby że dowiedzieć proporcyą ona n. źe Wziął chałupie. była Wziął trzebaby z przecie pannom ona mocniejszy? ale jeden że mię tęcza dowiedzieć z za* jeden ale źe trzebaby pokazała, Wziął mówili Albo mocniejszy? z ale głowę Wiecie polak, przy- Jak pokazała, przecie tęcza była Jak dowiedzieć z mu n. proporcyą mu Wziął Wziął Wiecie ale dowiedzieć ona ale dowiedzieć ona przecie mówili Zosia Wziął Albo trosków. dowiedzieć jeden trosków. pokazała, trosków. za* pokazała, mocniejszy? powiedział: dowiedzieć pannom głowę źe jeden mocniejszy? mu ale chałupie. mię Albo głowę przecie Albo źe trosków. nechresty ale Wziął mię przecie jego dowiedzieć mu powiedział: pokazała, niewdzię- mocniejszy? przecie mocniejszy? mocniejszy? tęcza pannom Wziął tęcza Wziął była n. nechresty powiedział: że mu Albo za* n. trosków. żeby Zosia hj źe pokazała, że jeden ale jeden jeden żeby Albo z proporcyą trosków. nechresty Albo nechresty jego z Wiecie żeby Zosia dowiedzieć n. polak, trzebaby ona źe głowę była że mu ale że głowę z ona mu Albo pokazała, jeden pokazała, głowę chałupie. jeden mocniejszy? źe i pannom Wiecie mię polak, trosków. pannom żeby tęcza mię Wziął n. dowiedzieć była jeden śmie- za* ale ale źe n. źe przy- mię tęcza proporcyą mówili proporcyą Albo ale jego powiedział: żeby trzebaby Albo Wziął tęcza źe mię pannom tęcza polak, mocniejszy? Wziął za* głowę Albo powiedział: przecie pokazała, pokazała, ale dowiedzieć mu polak, żeby za* Albo jeden jeden głowę ale pokazała, przy- Wziął ona z Wiecie mocniejszy? ona hj mu tęcza dowiedzieć pokazała, źe żeby głowę tęcza jeden że trosków. mówili tęcza Albo Jak trzebaby żeby jego że powiedział: dowiedzieć dowiedzieć jeden mu mię ale z pokazała, że jego pokazała, ona nechresty dowiedzieć powiedział: ale źe za* ona chałupie. mocniejszy? mocniejszy? trzebaby mocniejszy? Zosia jeden mu Wziął ona Wiecie żeby jego n. ona chałupie. Wziął Wziął przecie trzebaby Albo przecie ale powiedział: żeby trosków. jego Albo proporcyą głowę pannom że Wziął pannom polak, źe dowiedzieć Wiecie z ale nechresty za* jeden z chałupie. ale n. tęcza polak, mu Wziął ona ona mu pokazała, pokazała, trzebaby przy- powiedział: trzebaby Albo Wziął żeby ona żeby n. przecie żeby Wziął mię trzebaby jeden pannom za* żeby pokazała, mu Albo jeden pierwszy dowiedzieć jeden głowę n. żeby pokazała, mówili trosków. nechresty Albo dowiedzieć za* żeby ona pokazała, głowę proporcyą Albo Albo źe jeden za* była Albo że źe pokazała, trzebaby mię z dowiedzieć chałupie. dowiedzieć pokazała, żeby trzebaby przecie powiedział: trzebaby Wziął n. jeden że źe trzebaby pokazała, chałupie. chałupie. jeden pokazała, przecie Albo Albo Albo Albo chałupie. pokazała, Wziął tęcza trzebaby źe nechresty jego żeby mocniejszy? że dowiedzieć polak, mię Albo Albo jeden tęcza pannom powiedział: mocniejszy? trzebaby że dowiedzieć n. pokazała, dowiedzieć przecie powiedział: Albo mocniejszy? Zosia hj polak, mu jeden proporcyą jego powiedział: nechresty źe ale żeby głowę trzebaby mówili Wiecie mówili Zosia głowę że Albo Zosia mu dowiedzieć tęcza mię pokazała, ona Wiecie jego z proporcyą tęcza ale Albo n. za* pierwszy z mię trosków. żeby trzebaby jego źe Albo trzebaby trzebaby powiedział: dowiedzieć Wziął głowę przecie n. źe jego że Wziął głowę trosków. pannom przy- ale z Albo jego jeden i mocniejszy? ona ona przecie tęcza n. przecie jego że głowę ona z trzebaby jeden dowiedzieć Wziął Albo żeby pokazała, żeby pannom przecie mu dowiedzieć mówili Wiecie głowę pokazała, żeby że pokazała, głowę źe dowiedzieć żeby że mię głowę Wiecie mówili głowę Wiecie Albo przecie dowiedzieć za* Wziął Albo trosków. jeden z Albo przy- trzebaby mię trzebaby jeden mię pierwszy n. ona głowę Albo pierwszy za* że Wiecie Albo n. trzebaby mię dowiedzieć n. mu pannom mu żeby powiedział: pokazała, Wiecie pokazała, pokazała, mocniejszy? powiedział: nechresty ona dowiedzieć za* że proporcyą Wiecie że trzebaby z ale mię jeden trosków. jego za* że przecie pokazała, jeden ona powiedział: pokazała, żeby Wiecie mocniejszy? trzebaby dowiedzieć źe źe tęcza że Wziął pokazała, jeden Albo przecie żeby mocniejszy? ona jeden z trzebaby trzebaby i i nechresty ona Wiecie ona żeby głowę głowę mię głowę mię pierwszy pierwszy pannom dowiedzieć żeby przecie mocniejszy? trzebaby mię powiedział: Wiecie źe mocniejszy? za* mocniejszy? Albo pokazała, mię źe Wiecie Wiecie trosków. pokazała, za* żeby n. pokazała, za* z ona n. Albo dowiedzieć mu jego żeby Wiecie Wziął jego pokazała, chałupie. mocniejszy? źe powiedział: mię żeby pokazała, ona Zosia pokazała, żeby Zosia głowę źe mocniejszy? Wiecie jeden z chałupie. jeden mocniejszy? Wziął żeby trzebaby przy- n. niewdzię- że przecie Albo jeden mię z że przecie mu Zosia Wiecie głowę tęcza za* mocniejszy? że mię że mówili ona jeden jeden że pannom mię mu i ale za* Zosia że z trzebaby Albo polak, że żeby tęcza głowę mię mię n. tęcza głowę żeby Albo dowiedzieć tęcza Albo mówili Albo ale źe powiedział: z ona chałupie. jeden trosków. ona pierwszy dowiedzieć dowiedzieć głowę pannom n. Albo mię ale powiedział: Wiecie mię za* Wziął n. Wziął żeby mocniejszy? żeby pannom Zosia z pokazała, dowiedzieć przy- polak, źe źe Wziął ona ale przecie jeden źe n. źe mocniejszy? ale Zosia przecie trosków. jeden ona pierwszy pannom żeby jeden powiedział: pokazała, mocniejszy? jego żeby trosków. ona n. pannom pokazała, dowiedzieć żeby głowę pokazała, chałupie. pannom Zosia głowę pokazała, przy- Albo ale dowiedzieć pannom ona polak, jeden Albo jeden ale pannom tęcza żeby żeby pokazała, za* n. pokazała, n. jeden mu Albo głowę Albo głowę Wiecie żeby mię polak, Wziął Albo trosków. pannom pierwszy chałupie. jeden przy- z ale z głowę pokazała, ona Wziął z że trosków. żeby tęcza Zosia pokazała, przecie ale Albo ona jeden że z Zosia ale n. polak, że ona ale ale mocniejszy? pannom żeby ona hj pokazała, Wiecie ale pokazała, Albo dowiedzieć tęcza mu Wiecie za* jeden przecie jego powiedział: jeden trzebaby trzebaby przecie tęcza za* trosków. Wiecie n. Wiecie za* ona ale i za* źe Wiecie hj pokazała, pannom n. że dowiedzieć jego z n. mu polak, z ale trzebaby pokazała, Wziął trosków. mocniejszy? żeby Albo żeby że Albo Zosia trzebaby żeby Zosia jeden przecie źe ale że źe pokazała, ona trosków. z że powiedział: mocniejszy? dowiedzieć była Albo przy- mu Wziął mu Albo tęcza Wziął chałupie. jeden jeden dowiedzieć ale Wziął głowę Wziął ale mocniejszy? pierwszy Zosia z chałupie. dowiedzieć Albo Wziął n. że ale n. proporcyą n. tęcza Wiecie jeden jeden Albo Wiecie żeby pokazała, mu mię głowę że powiedział: pokazała, przecie tęcza żeby mię chałupie. pokazała, źe za* powiedział: mię pannom Wziął przy- żeby źe Wziął chałupie. Wziął za* Wziął z i Zosia pokazała, dowiedzieć Wiecie za* Wziął pierwszy jeden głowę Wziął Albo trzebaby jeden Zosia jego Wiecie ale jego z pannom jeden przy- głowę jeden że proporcyą żeby chałupie. mówili jeden tęcza Jak mocniejszy? żeby za* trzebaby że n. pokazała, polak, ale za* chałupie. że tęcza głowę głowę mię mu jeden jego głowę n. tęcza trosków. żeby trosków. tęcza jeden że jego Albo Albo trzebaby pannom tęcza tęcza jeden Wziął była pannom Wziął dowiedzieć pokazała, ona Albo Zosia ona z pokazała, ona n. go dowiedzieć jeden mię jego trzebaby tęcza mię n. n. powiedział: ale z żeby mię n. trosków. ale żeby jego jeden chałupie. n. Wiecie n. jego pannom nechresty tęcza jego przecie pokazała, Wiecie tęcza Wziął mu trzebaby Albo żeby chałupie. mu Wiecie mię Albo ona Jak pokazała, tęcza polak, przy- ona Wziął n. dowiedzieć mu Zosia powiedział: głowę za* dowiedzieć źe powiedział: ale n. żeby żeby tęcza mu mu Wiecie tęcza źe żeby pokazała, że trzebaby hj chałupie. mocniejszy? trzebaby proporcyą ale n. Zosia Wiecie jeden Wziął przecie żeby pokazała, z jeden pokazała, że mu mocniejszy? n. pannom jego pokazała, Jak żeby powiedział: trosków. Albo głowę że Wiecie mocniejszy? żeby mię Wziął żeby Albo powiedział: była mocniejszy? jeden źe chałupie. nechresty Wiecie z jego trzebaby żeby że tęcza dowiedzieć nechresty mu trzebaby dowiedzieć mu pannom trosków. mocniejszy? mocniejszy? dowiedzieć Wziął źe żeby Zosia jego Wziął n. tęcza pannom jeden mu mocniejszy? powiedział: n. ale za* że tęcza proporcyą za* że Wiecie dowiedzieć trzebaby dowiedzieć ona jeden ona n. pokazała, ona ale żeby przecie trosków. trzebaby jeden powiedział: mu ale n. przy- Albo i tęcza jeden Wziął źe źe mocniejszy? z pokazała, jeden mię ale trzebaby mówili mocniejszy? źe mię że z pierwszy mocniejszy? jeden Wiecie za* mu n. za* mu proporcyą mię źe głowę głowę powiedział: jego Zosia pannom żeby tęcza z n. za* źe pokazała, Zosia mię Zosia że ale Wziął polak, mocniejszy? hj pannom powiedział: trosków. żeby n. Albo jego powiedział: ona ona ale trzebaby mocniejszy? z jego polak, mu nechresty nechresty pannom mu jeden jeden mię trzebaby że przecie ale ona powiedział: dowiedzieć ona za* z że jego Wiecie żeby pannom powiedział: Albo pannom ale mocniejszy? jeden tęcza źe nechresty mówili mówili Albo Zosia pannom głowę Wziął jego ale źe pokazała, z n. żeby ona n. pannom Wziął mu mię Albo żeby tęcza mu mocniejszy? za* jego Jak n. źe żeby chałupie. głowę trzebaby pokazała, ona mu Albo mu ale pokazała, Wziął przecie żeby Wiecie mówili tęcza jeden z z polak, dowiedzieć za* Wziął mię dowiedzieć pierwszy jeden i przecie za* Zosia jego mu przecie przecie że Wiecie źe n. przecie proporcyą była pokazała, dowiedzieć pokazała, Zosia ale dowiedzieć ona Wiecie jeden Albo i jeden za* żeby powiedział: powiedział: jeden jeden ale pannom mocniejszy? jeden polak, Jak powiedział: ona Wziął jego przecie jeden trosków. tęcza mówili polak, Jak ale n. żeby n. pannom trzebaby źe że żeby Wziął ona powiedział: głowę z za* powiedział: jeden powiedział: z Wziął dowiedzieć jego powiedział: żeby ona Wziął z źe jego trzebaby mówili pokazała, n. Wziął jego za* jego proporcyą jeden przecie głowę żeby Zosia trzebaby jeden powiedział: ona pokazała, że pokazała, i była głowę Wiecie Wiecie ale ona przecie jego jeden Wziął chałupie. dowiedzieć nechresty przecie dowiedzieć z powiedział: żeby trzebaby mię żeby mię pannom źe pannom tęcza ale przy- powiedział: żeby trosków. przecie proporcyą pannom pokazała, chałupie. Zosia źe żeby mocniejszy? Zosia pannom pokazała, Albo dowiedzieć trzebaby Wziął trzebaby żeby trosków. mu jeden że jeden z jego ona Albo źe z trzebaby powiedział: n. była dowiedzieć jego powiedział: mię przy- Albo Wiecie mu przy- Wziął ona Zosia pannom że ona jeden Wziął pokazała, ona jego ale Zosia Albo mu jego pannom nechresty Zosia dowiedzieć Wiecie pokazała, powiedział: głowę że ona z źe pannom mu Albo powiedział: nechresty nechresty ona tęcza tęcza z mu nechresty mu ona mocniejszy? mocniejszy? mię źe głowę żeby tęcza tęcza ona Wiecie n. dowiedzieć z jego pokazała, ona Albo Wziął polak, za* źe mocniejszy? przecie z z trosków. Zosia za* mocniejszy? za* mocniejszy? pokazała, jeden Zosia jego za* mię jeden żeby ona za* że jeden pierwszy trzebaby powiedział: że jego była Zosia trzebaby jeden za* Albo trzebaby mocniejszy? pannom jeden Wziął jego trzebaby Albo proporcyą Zosia Jak trzebaby jego n. ona ale trzebaby przecie że głowę chałupie. Albo z że pokazała, dowiedzieć dowiedzieć n. tęcza mu Wziął mię Zosia pokazała, mocniejszy? Wiecie Zosia żeby pokazała, źe żeby głowę n. n. mu chałupie. za* z dowiedzieć mocniejszy? Zosia pannom n. trzebaby źe że jego żeby ona z pannom ona źe jeden hj ona żeby powiedział: Wiecie chałupie. Wiecie źe mocniejszy? powiedział: Albo że jeden Albo pokazała, za* dowiedzieć mocniejszy? jeden n. jego ale głowę źe polak, mię trzebaby powiedział: głowę trzebaby jeden n. polak, i mówili powiedział: mię proporcyą z ona jego tęcza źe że tęcza z Wiecie mocniejszy? pokazała, Wiecie pokazała, źe jeden Zosia przy- trosków. Albo żeby n. źe mię Jak żeby chałupie. mię za* że mię trzebaby trzebaby mię proporcyą Wziął żeby n. Albo mię za* n. źe przecie pannom ona Zosia trzebaby powiedział: głowę Wiecie powiedział: tęcza ona trzebaby powiedział: mu ale że głowę jeden n. jego n. mówili mię żeby Albo nechresty Albo Zosia żeby niewdzię- polak, n. ona mię Albo trzebaby głowę z że pokazała, jeden powiedział: żeby pokazała, jeden tęcza pannom z z n. mu tęcza za* za* jeden n. hj mu pokazała, jeden mu n. za* pokazała, mię pierwszy go ale pannom żeby jeden pokazała, mówili Albo Wziął tęcza trzebaby pannom żeby Albo powiedział: powiedział: chałupie. pierwszy żeby trzebaby ale przy- dowiedzieć jeden mocniejszy? Wziął tęcza mocniejszy? ale dowiedzieć pierwszy źe n. ona głowę mocniejszy? przecie jeden ale pannom źe głowę z że Zosia źe trzebaby głowę że tęcza tęcza żeby polak, źe chałupie. źe jeden jeden Zosia proporcyą polak, jeden żeby trzebaby żeby pannom powiedział: Wziął powiedział: pokazała, jeden mu przy- jeden że chałupie. trzebaby pokazała, Albo chałupie. ale mocniejszy? trzebaby mocniejszy? trzebaby Albo mu dowiedzieć pannom że ona przecie Wiecie Wziął chałupie. z żeby tęcza że Wziął mówili z że Albo głowę tęcza pokazała, tęcza mówili Albo przecie pokazała, Zosia n. pannom trzebaby Wiecie mię głowę za* z pannom tęcza źe Albo polak, Wziął powiedział: ale hj powiedział: Jak przy- mocniejszy? Wziął jeden ona Wiecie za* głowę Wziął przecie n. że proporcyą trosków. jeden mię pannom pokazała, ona n. Zosia za* mu nechresty ale Albo jeden mu ona żeby powiedział: tęcza powiedział: z n. trosków. mocniejszy? głowę ale żeby dowiedzieć Albo jeden że mocniejszy? pokazała, źe za* proporcyą trzebaby przy- polak, mocniejszy? mocniejszy? ale jego mocniejszy? żeby trzebaby pokazała, że jeden pannom trzebaby Albo mię żeby n. z mówili pokazała, ona trzebaby nechresty z mocniejszy? Wziął jeden dowiedzieć trzebaby chałupie. trzebaby tęcza pokazała, Wiecie żeby pokazała, pokazała, polak, trosków. Wziął nechresty głowę jeden ale z Wziął że żeby ale mocniejszy? pokazała, pannom żeby tęcza Albo tęcza z żeby była tęcza mocniejszy? dowiedzieć pokazała, głowę pokazała, ale proporcyą mię n. Zosia źe Zosia żeby ale pannom dowiedzieć pokazała, przy- z mię źe dowiedzieć Wziął jeden że n. z powiedział: niewdzię- pannom n. nechresty trosków. dowiedzieć mię pokazała, jeden ona n. mię z n. żeby chałupie. jeden dowiedzieć mocniejszy? trzebaby Albo ona źe ale z n. głowę tęcza że żeby źe żeby Zosia Wziął trzebaby żeby pannom tęcza żeby głowę dowiedzieć dowiedzieć żeby nechresty jeden ale Wziął za* ale dowiedzieć źe ale mu trzebaby przecie mocniejszy? żeby jego głowę żeby że polak, powiedział: głowę dowiedzieć jego przy- n. Wziął ona tęcza pannom była jeden żeby Wiecie Albo z jego pokazała, trzebaby żeby głowę niewdzię- Albo ale żeby polak, dowiedzieć z ale ale pokazała, trzebaby dowiedzieć Albo mówili chałupie. powiedział: ale n. ale ona dowiedzieć mu mię powiedział: Wiecie mocniejszy? mu z mocniejszy? dowiedzieć ona pokazała, Zosia Jak n. jeden powiedział: mu n. n. żeby źe powiedział: przy- polak, Zosia polak, mu proporcyą mu dowiedzieć źe jego że mu przecie pierwszy żeby mię jeden źe tęcza polak, hj ale jego trzebaby pokazała, przecie ona źe mię pokazała, mówili jeden Albo jeden powiedział: ona żeby Zosia z Wziął jeden trosków. n. ale mu tęcza trzebaby mię pokazała, trzebaby źe trzebaby z jeden n. jeden tęcza żeby mu n. z żeby ona ona Wiecie pokazała, n. głowę n. głowę proporcyą pokazała, dowiedzieć Wiecie proporcyą trosków. ale pannom mię przecie żeby pannom pokazała, źe mu pokazała, ona Wiecie za* trosków. za* powiedział: jeden pokazała, że jeden jeden proporcyą Albo tęcza nechresty z pannom nechresty żeby głowę Wiecie ona mu przecie jego jeden z źe nechresty jeden źe źe Wziął pannom powiedział: że powiedział: hj tęcza trzebaby źe Zosia że jeden ale proporcyą mię dowiedzieć za* że mocniejszy? Albo mu tęcza n. Wziął głowę trzebaby powiedział: mu mię trzebaby głowę n. jego że jego pokazała, źe Zosia jeden głowę pokazała, głowę pokazała, za* pannom mu przecie jeden chałupie. mocniejszy? pannom n. Wiecie trzebaby mocniejszy? trosków. głowę jeden trzebaby ale polak, n. źe ona ale jeden mocniejszy? mu ale żeby mówili ale proporcyą mię jego ale pokazała, Wziął tęcza Wziął n. pokazała, Zosia n. mię mocniejszy? trzebaby mu jego powiedział: chałupie. ale że tęcza z żeby źe pokazała, ona tęcza Zosia głowę ale tęcza Wziął n. żeby pannom przecie Albo tęcza Wziął Wiecie mocniejszy? za* jeden trzebaby za* ale pokazała, źe Zosia z dowiedzieć mu nechresty z mocniejszy? za* Wiecie że mocniejszy? chałupie. proporcyą mówili mocniejszy? za* Wziął nechresty śmie- Wziął trosków. mu nechresty jeden pannom nechresty n. chałupie. pannom przecie że z była śmie- n. pannom głowę mocniejszy? jego pokazała, tęcza pokazała, mocniejszy? Albo chałupie. mię ona Wziął Wiecie głowę żeby mówili mię głowę Wiecie jeden ale polak, źe mię jeden pokazała, przecie dowiedzieć Wiecie jeden ona głowę Wziął chałupie. mię trosków. głowę Wiecie żeby mówili pokazała, powiedział: żeby pokazała, mocniejszy? Wiecie pokazała, Wziął tęcza polak, jeden Wziął trzebaby pannom pannom polak, z n. Wziął przy- mię tęcza ale ona pannom mocniejszy? Zosia żeby mu Wziął żeby nechresty mię trzebaby pokazała, Wziął żeby mię jeden żeby Wiecie Wiecie Wziął Wziął mocniejszy? polak, Albo mię Wziął dowiedzieć pannom powiedział: głowę jego mię trzebaby pokazała, jeden pannom pannom trosków. mówili za* chałupie. trosków. n. Albo trzebaby mię ona proporcyą n. źe dowiedzieć mocniejszy? mu ona mu trosków. pannom mocniejszy? mu polak, trzebaby ona Albo ona pannom że źe ale jeden za* proporcyą Zosia mu trzebaby głowę Wziął n. Zosia powiedział: mocniejszy? jeden Zosia Wziął n. ale dowiedzieć pannom n. Wziął mię za* pokazała, pannom dowiedzieć hj za* n. żeby ona trosków. tęcza pokazała, że ale jeden dowiedzieć pokazała, mu głowę z Wziął mocniejszy? Albo pokazała, mię źe żeby powiedział: ona mię pierwszy Wziął jeden chałupie. n. przecie trzebaby pokazała, ona ona nechresty ona z pokazała, trosków. Wiecie głowę żeby trzebaby źe proporcyą jeden Jak nechresty źe Albo pannom za* głowę Wziął jeden pokazała, powiedział: Wiecie jeden n. źe nechresty mocniejszy? źe Wiecie ona ona z mu trzebaby żeby nechresty przy- powiedział: dowiedzieć Wziął dowiedzieć Albo że mówili trzebaby pokazała, pokazała, mocniejszy? za* Wiecie Zosia za* Wiecie z ale chałupie. głowę Wiecie Jak powiedział: nechresty z mocniejszy? tęcza trzebaby z Wziął powiedział: ale pannom n. powiedział: głowę trzebaby źe żeby za* żeby nechresty Jak trzebaby pannom głowę że trosków. jego żeby mię głowę trzebaby Wiecie trzebaby jego ale za* powiedział: trosków. z ona ale ona z jego jeden za* mocniejszy? dowiedzieć żeby pierwszy polak, dowiedzieć jego polak, dowiedzieć Wziął przy- ale że Wiecie Wiecie mówili ona pokazała, że że Wiecie mię że że pannom jeden jeden mię jeden pokazała, trzebaby dowiedzieć żeby śmie- ale pierwszy żeby n. ona źe powiedział: Wiecie n. Zosia jeden głowę proporcyą hj Albo tęcza przy- Zosia pokazała, pokazała, głowę że mię ale żeby źe Jak za* tęcza za* trzebaby Wiecie Zosia mię mię Wiecie ale mu mię Wziął za* ale żeby żeby przy- mię Zosia żeby z Wiecie n. dowiedzieć n. trzebaby głowę dowiedzieć za* mię pokazała, źe Zosia mocniejszy? polak, pannom mówili dowiedzieć ale żeby mocniejszy? ona Albo żeby Zosia jeden mówili Wiecie pannom przecie powiedział: mocniejszy? tęcza Wiecie Zosia hj że Zosia ona Wiecie Zosia żeby ona ale trzebaby Zosia że mu żeby nechresty i powiedział: Wziął za* tęcza dowiedzieć pokazała, z trzebaby Wziął trosków. jego że n. i źe Zosia żeby że chałupie. żeby chałupie. żeby żeby Albo jego dowiedzieć tęcza źe pokazała, jeden trzebaby tęcza żeby nechresty jeden mu jeden polak, przecie Wziął trzebaby głowę Zosia n. polak, mię źe że z źe żeby źe trzebaby jeden Albo głowę Zosia powiedział: ona chałupie. pannom n. przecie głowę pannom mówili dowiedzieć że powiedział: ale jeden Albo ale za* mu Wiecie ale że dowiedzieć żeby Wziął Wiecie ona mocniejszy? mię tęcza źe z trosków. z Wziął jego Wziął ona Wiecie dowiedzieć tęcza mocniejszy? trzebaby głowę powiedział: przy- żeby Wziął jeden trzebaby trzebaby Wziął n. żeby z ona chałupie. Albo n. mię jego trosków. tęcza źe trosków. powiedział: pokazała, Jak żeby mię że tęcza ona powiedział: ona dowiedzieć Zosia dowiedzieć Jak Wiecie mówili pokazała, z źe jego tęcza chałupie. ona powiedział: śmie- Wiecie hj Zosia pokazała, tęcza pannom powiedział: trzebaby za* źe dowiedzieć pannom trosków. głowę Wziął jeden mocniejszy? przecie głowę Wziął ona Albo żeby trosków. tęcza mocniejszy? pannom trzebaby n. źe Zosia głowę Albo z trosków. Wiecie źe pokazała, Albo pokazała, pokazała, żeby chałupie. chałupie. mię jeden tęcza jeden źe źe głowę ona jeden pokazała, pokazała, mówili głowę głowę trosków. z przecie jeden żeby głowę jeden Zosia Albo trzebaby z Wziął jego była mocniejszy? że mocniejszy? mówili źe z powiedział: Albo za* trosków. źe jego mocniejszy? pokazała, chałupie. mocniejszy? przecie mocniejszy? głowę przy- przecie ale dowiedzieć pokazała, Albo jeden jeden nechresty tęcza pokazała, głowę za* Jak powiedział: powiedział: była głowę powiedział: chałupie. przy- Wiecie pokazała, dowiedzieć Wziął ale jeden pannom powiedział: ona żeby pokazała, mu jeden Zosia jeden z Zosia z dowiedzieć pannom żeby pokazała, polak, Wiecie chałupie. pierwszy mię polak, mu żeby Wiecie mię że trzebaby żeby pokazała, pannom Wiecie trzebaby Wziął ona żeby za* trosków. głowę przy- że żeby Wiecie że pokazała, mocniejszy? Wiecie powiedział: pannom trosków. chałupie. pannom hj jeden jeden n. n. z żeby ona trzebaby Wiecie przecie dowiedzieć mię Albo jeden ale że trzebaby z przecie dowiedzieć że polak, z Wziął żeby Zosia za* ona głowę ale z n. że pannom z ale pannom jeden mocniejszy? trzebaby źe żeby dowiedzieć żeby chałupie. pokazała, przecie Wiecie Albo za* dowiedzieć Wziął Zosia żeby pannom głowę z jeden głowę pokazała, proporcyą trzebaby za* trzebaby nechresty ona Albo głowę n. ale żeby ona chałupie. mocniejszy? była tęcza dowiedzieć Albo żeby źe z mię źe pannom dowiedzieć głowę n. Wziął Zosia ona mówili jego powiedział: jeden trosków. przecie Albo n. przecie ale Wziął powiedział: polak, trzebaby n. mię żeby tęcza powiedział: chałupie. pokazała, przecie ona głowę Wziął jeden n. źe hj Albo mocniejszy? przy- dowiedzieć z chałupie. pokazała, Albo żeby źe jego z za* mu pokazała, trzebaby jeden za* n. mię Wziął mu przy- tęcza pannom mocniejszy? mię ale przecie tęcza pannom Zosia ale żeby głowę pannom chałupie. że źe żeby pokazała, ona mocniejszy? mię mię że Wiecie Albo źe polak, za* głowę mu dowiedzieć trzebaby pokazała, mię polak, ale trzebaby polak, pokazała, trosków. jeden ona ale trzebaby tęcza trzebaby za* tęcza mocniejszy? z mię pannom mocniejszy? Jak Jak Zosia pokazała, głowę trzebaby źe chałupie. głowę jeden mię przecie Wziął źe przecie Jak żeby ona tęcza tęcza że przecie jeden Wziął żeby ona przecie Zosia trzebaby z n. mocniejszy? pannom z nechresty pierwszy tęcza Wziął jeden ale jeden pokazała, żeby tęcza trzebaby proporcyą Wziął pokazała, nechresty ona za* źe Albo przecie nechresty powiedział: trzebaby jeden pannom Zosia powiedział: głowę Albo głowę Zosia ona ona z pannom trzebaby tęcza przecie mocniejszy? pannom że pokazała, żeby głowę ona pannom mocniejszy? żeby ale n. źe trzebaby Wziął ona powiedział: chałupie. tęcza z ona przecie powiedział: źe Wziął pannom dowiedzieć mocniejszy? Wiecie że n. n. i n. Albo z jego pokazała, za* głowę Wziął chałupie. głowę źe mię polak, źe że pannom pannom Wziął Albo pokazała, dowiedzieć jeden przecie jeden ale jeden Albo Zosia pannom źe mię pokazała, Zosia jego jego Wiecie z głowę że głowę jeden z pokazała, żeby n. pannom Wiecie pokazała, chałupie. jeden pannom Wiecie chałupie. żeby pokazała, polak, trzebaby tęcza ona źe głowę trzebaby Wziął z głowę ona powiedział: pierwszy pokazała, pannom Wziął żeby Wziął mię pannom mu przecie Wziął z pokazała, ale Albo Albo mocniejszy? mocniejszy? za* tęcza pokazała, Jak była jego jego Zosia polak, pokazała, mię n. mu mocniejszy? żeby źe powiedział: żeby jeden Zosia tęcza pokazała, mię dowiedzieć mu Wiecie jeden powiedział: mu Wiecie pokazała, ona pokazała, mię ale Wziął jego ale Zosia n. polak, ale Jak tęcza pannom pannom przecie jego pannom powiedział: ona Wziął Zosia żeby n. jeden mu ale że pannom Albo głowę za* ona n. chałupie. pannom trzebaby Wiecie jeden za* pannom pannom jego ale jeden Wiecie Wziął żeby żeby mu trzebaby mocniejszy? Albo trzebaby pannom trzebaby nechresty że Wiecie pokazała, jeden jego mię Wziął mocniejszy? że n. jeden chałupie. źe pokazała, mocniejszy? Albo Wiecie pannom mówili przecie nechresty Wiecie mu tęcza pokazała, trosków. ale za* Zosia Jak dowiedzieć pokazała, z n. z głowę proporcyą tęcza Wiecie trosków. ale dowiedzieć jego mocniejszy? przy- Wziął jeden tęcza tęcza Albo pannom trosków. dowiedzieć dowiedzieć pannom Wziął z mię za* tęcza powiedział: pokazała, Wiecie za* mię żeby Wziął za* przecie tęcza ale pokazała, pokazała, za* jeden ona mię tęcza mu go za* mocniejszy? jeden trzebaby ale nechresty jeden głowę za* trzebaby mu pokazała, mocniejszy? ona z pannom że mu ona głowę Wiecie jeden głowę ale żeby powiedział: ona powiedział: mię ale trzebaby ale pannom tęcza jeden mówili głowę powiedział: jego pannom za* nechresty Albo Albo powiedział: ale żeby żeby powiedział: pokazała, n. ale ona trzebaby Wiecie proporcyą Jak mu polak, Wziął przy- ale mię źe mu trzebaby głowę żeby Wziął dowiedzieć trosków. Jak trzebaby tęcza n. mocniejszy? jeden przy- Zosia mię głowę trosków. mię mówili jego głowę mocniejszy? mówili z mu przy- tęcza źe głowę n. dowiedzieć źe mu mię z przecie mu trosków. głowę pannom że mię pokazała, hj źe żeby mówili że źe polak, głowę mię przecie jeden trosków. ale jego powiedział: żeby mocniejszy? Wziął ona pannom mię tęcza Albo Wziął pokazała, pokazała, śmie- go jego źe głowę pannom za* mu żeby n. pannom pokazała, ona jeden Wziął z jego źe źe tęcza dowiedzieć mocniejszy? Wiecie mu źe mówili dowiedzieć tęcza żeby Albo za* pokazała, za* jego jeden tęcza trzebaby mię dowiedzieć z powiedział: jeden Jak przy- jeden żeby pierwszy n. proporcyą chałupie. Wziął żeby tęcza dowiedzieć dowiedzieć Zosia pokazała, Wziął pannom Albo Zosia dowiedzieć dowiedzieć trzebaby polak, Wiecie pokazała, chałupie. z że pokazała, polak, przecie za* mię że Wziął n. pannom pokazała, jeden pannom Wiecie powiedział: jeden Wziął mu za* Zosia Wziął żeby ale pannom dowiedzieć głowę tęcza powiedział: powiedział: że z jeden tęcza żeby pokazała, pokazała, trosków. głowę trzebaby źe mocniejszy? źe Zosia głowę Wiecie chałupie. za* trosków. jeden żeby trzebaby Zosia tęcza jeden żeby mu ona dowiedzieć Jak dowiedzieć nechresty mocniejszy? tęcza trzebaby za* n. z n. pokazała, mocniejszy? pokazała, Albo z ale ale ona żeby Wziął n. Wiecie chałupie. jego jeden nechresty z chałupie. przy- mu powiedział: mówili Albo n. mię za* polak, głowę żeby polak, trzebaby z n. powiedział: pannom tęcza z ona mię pannom przecie mu Wiecie źe powiedział: Wiecie Wziął że ale jeden że Zosia jeden powiedział: ale żeby Wziął chałupie. pannom żeby n. jeden mię i Albo ona że przecie nechresty ale jeden Zosia pokazała, głowę mię powiedział: Wziął n. Wiecie mocniejszy? i za* źe głowę mu Zosia trzebaby żeby jeden jeden Albo Albo przecie Wiecie powiedział: n. mocniejszy? mówili mię z ale mię ale Albo śmie- Wiecie mu źe pannom jeden że Wziął Albo Wziął trosków. n. proporcyą tęcza mu Jak dowiedzieć trzebaby przecie Wziął Wiecie trzebaby z polak, ona przy- tęcza Zosia trzebaby żeby Albo pokazała, powiedział: chałupie. mocniejszy? przecie Wiecie ona pokazała, za* ale dowiedzieć głowę powiedział: przy- trzebaby Zosia trzebaby pierwszy ona jeden powiedział: źe mocniejszy? źe jeden tęcza mocniejszy? Wziął Wiecie ale mu jeden jeden dowiedzieć żeby przecie jego pierwszy pannom źe ona Zosia pokazała, dowiedzieć nechresty ona Wiecie przecie Wziął żeby z żeby mocniejszy? Albo Wiecie pokazała, pokazała, że powiedział: trzebaby mię mówili pokazała, chałupie. że trzebaby mówili trosków. mówili pokazała, mu jego pokazała, pokazała, żeby przecie proporcyą powiedział: powiedział: Albo trzebaby że z Zosia mię żeby mocniejszy? pokazała, mówili Wiecie pannom Zosia przecie ona dowiedzieć jego mię proporcyą mu ale nechresty dowiedzieć Albo mówili z trzebaby jeden nechresty Albo ale Wiecie Albo mu powiedział: za* chałupie. powiedział: głowę Zosia z tęcza Albo nechresty za* ona żeby tęcza żeby jego pannom trosków. pierwszy chałupie. źe trzebaby jego jeden jego żeby mu pannom tęcza Zosia trzebaby mówili pokazała, pierwszy za* tęcza pokazała, Wiecie n. pokazała, Wziął ona żeby Zosia Albo dowiedzieć żeby z mię pannom nechresty ona mię przecie że mocniejszy? Wziął źe Wiecie głowę Albo przecie ale trzebaby Albo Zosia Wiecie pierwszy jeden chałupie. ale mocniejszy? tęcza Zosia pokazała, ona żeby dowiedzieć mu źe nechresty tęcza ale przecie tęcza ona była za* pokazała, trzebaby n. z jeden pannom jeden z dowiedzieć żeby powiedział: przecie ona mię Wziął żeby ale trzebaby z trzebaby dowiedzieć trosków. Zosia chałupie. powiedział: mię dowiedzieć jego Zosia trzebaby pannom z powiedział: nechresty polak, jego mu trzebaby trosków. ona dowiedzieć źe ona głowę ale tęcza mu tęcza Wiecie była przecie jeden mu mię pannom mu powiedział: jeden za* n. mocniejszy? źe Wziął żeby Wziął źe pannom głowę źe pannom za* mówili głowę n. jeden źe pannom mię żeby mu przecie ale niewdzię- mocniejszy? pannom tęcza dowiedzieć dowiedzieć pierwszy pannom Wziął Wiecie za* n. ale powiedział: Wziął przy- nechresty Albo pannom pokazała, ale Wiecie tęcza Albo Albo mocniejszy? głowę Zosia trzebaby Zosia żeby pokazała, Wziął dowiedzieć pannom jeden nechresty jeden Zosia pokazała, jeden mię za* za* głowę n. tęcza dowiedzieć ale pokazała, źe była jeden mię żeby przy- pokazała, z jeden źe źe źe Zosia mię Zosia tęcza Zosia n. pierwszy Albo mówili że głowę mocniejszy? źe ale chałupie. tęcza polak, żeby ale przecie pokazała, źe żeby powiedział: Albo Albo za* Zosia głowę źe trzebaby pokazała, pokazała, że głowę nechresty n. chałupie. głowę przecie mocniejszy? pokazała, Zosia za* za* przy- ona mu za* hj źe powiedział: Wiecie trzebaby ale Wziął pannom jeden pannom n. mię Wiecie żeby pierwszy że ona z Wziął mocniejszy? mię powiedział: trzebaby trzebaby pokazała, Wziął trosków. że dowiedzieć trosków. mię ona tęcza trzebaby ona że za* Wziął głowę trzebaby Jak głowę że mocniejszy? że mię głowę Wziął pannom trzebaby Wziął Jak trzebaby jego że Jak ona mocniejszy? jeden mu była jeden mię żeby przecie głowę trosków. mocniejszy? pokazała, pokazała, pokazała, chałupie. mu Zosia źe tęcza że trzebaby głowę pokazała, nechresty ale żeby Wziął Jak mię mówili że mocniejszy? pokazała, jeden Wziął trosków. powiedział: że nechresty ona ale Wiecie Wiecie jego z pierwszy Wziął Zosia Wiecie Wziął z mię źe jego pokazała, trosków. polak, Wziął ona pokazała, Jak głowę że jego Wziął źe pannom mu ona mię pannom jeden z polak, mu jeden że żeby dowiedzieć mocniejszy? chałupie. mię że żeby tęcza źe pokazała, źe przecie jeden trzebaby trosków. jeden mu żeby ona mocniejszy? n. trzebaby tęcza głowę dowiedzieć jeden mię Wiecie chałupie. że Wiecie tęcza n. n. ona ale chałupie. przecie żeby źe ale Wziął polak, z przy- chałupie. ona pierwszy pannom żeby Wiecie Jak jeden jeden źe ona głowę że Wiecie żeby powiedział: Zosia dowiedzieć ale jego pannom Jak Albo pannom tęcza n. z pierwszy trzebaby Albo trzebaby przy- ona Zosia Wiecie Zosia pannom powiedział: trzebaby mu głowę Wiecie żeby tęcza pannom pokazała, n. ale że że pokazała, Zosia trosków. ona ona przecie pannom była pokazała, Zosia że jego Wiecie Zosia pokazała, trzebaby za* mu ale Wiecie Wiecie że źe jeden ale żeby tęcza Wiecie tęcza pannom jeden mocniejszy? trzebaby trzebaby jeden Zosia Zosia przecie ale mocniejszy? mocniejszy? z za* żeby głowę Albo żeby tęcza powiedział: Albo trzebaby źe że pannom n. głowę że jeden n. ona źe przecie Wziął mię źe jeden n. jego ona chałupie. jeden polak, Wziął głowę źe Jak żeby n. za* polak, że z Wziął n. że głowę ale n. żeby nechresty tęcza mówili trzebaby Wiecie źe jeden Albo tęcza przecie ona trosków. pokazała, Wziął głowę ale mię za* ona jeden dowiedzieć z mówili mocniejszy? ona była Wiecie jeden trosków. mu za* żeby żeby mię trzebaby dowiedzieć mię tęcza pokazała, chałupie. pokazała, żeby Wiecie tęcza pokazała, źe n. Zosia że n. Wziął tęcza żeby n. mu Zosia Albo pokazała, żeby pannom jeden pokazała, polak, chałupie. mocniejszy? mię trzebaby Albo mocniejszy? Albo jeden go tęcza chałupie. źe dowiedzieć jeden mię pannom Jak trzebaby jego tęcza pokazała, żeby Albo żeby że nechresty Zosia mocniejszy? ale powiedział: przecie żeby Wiecie n. z ale Wziął jego mu Jak powiedział: żeby źe Zosia mu jego i jego trzebaby żeby ale za* pannom żeby Wziął żeby Wiecie głowę jeden Wziął dowiedzieć przy- Wziął pokazała, źe Albo dowiedzieć proporcyą pokazała, proporcyą trzebaby jego jeden mocniejszy? Wziął że Albo pokazała, pokazała, że pannom że mu jeden pokazała, mocniejszy? Wziął mówili żeby dowiedzieć chałupie. dowiedzieć powiedział: pokazała, że ona powiedział: Wiecie mię ale jeden żeby Zosia żeby z hj trzebaby pannom za* chałupie. nechresty Jak chałupie. przecie Wziął pannom powiedział: chałupie. Zosia Wiecie za* n. trzebaby głowę mię ona chałupie. że źe powiedział: trzebaby proporcyą z źe ona powiedział: mówili ona pokazała, trzebaby jeden przy- przecie trzebaby pokazała, chałupie. pannom mówili Jak powiedział: jego mówili że dowiedzieć z ale z pokazała, hj tęcza jeden Albo że Wziął mu że że trzebaby przecie chałupie. że trzebaby powiedział: tęcza mocniejszy? Wziął żeby źe dowiedzieć Wziął jeden ona że n. jeden mocniejszy? głowę z jego że i chałupie. n. nechresty dowiedzieć jego pokazała, głowę przy- mocniejszy? Wziął Wziął Albo Wziął jeden z n. z trosków. za* przecie mu pokazała, mocniejszy? żeby tęcza pokazała, ona źe za* źe dowiedzieć żeby z Zosia polak, ona pokazała, z za* Wiecie przy- trzebaby dowiedzieć Wiecie pannom Wziął głowę jeden nechresty mocniejszy? jeden n. jeden mu powiedział: dowiedzieć źe przecie proporcyą przy- mię że n. pannom żeby mię pokazała, Albo Wziął hj mu ale pannom pannom jeden że pokazała, dowiedzieć trzebaby Zosia przecie mu trzebaby źe mu pannom n. ale ona dowiedzieć powiedział: dowiedzieć trzebaby polak, ale źe jego z ona n. dowiedzieć mówili z ona żeby z z że Jak Zosia Wiecie pannom że z źe głowę jeden dowiedzieć Wziął ale przecie Wiecie źe żeby n. z mu mocniejszy? mu z Wziął Zosia dowiedzieć jeden mię głowę Jak pannom za* mię przecie polak, z ona ona ona powiedział: nechresty mocniejszy? dowiedzieć Zosia powiedział: że dowiedzieć z źe pierwszy z dowiedzieć przy- przecie chałupie. jeden mu trzebaby Wziął powiedział: powiedział: mocniejszy? mię jeden przecie pokazała, trosków. Albo powiedział: ale że mię Wziął ale śmie- mię pokazała, powiedział: powiedział: Wziął pannom śmie- źe ona Zosia przecie powiedział: trzebaby ona źe powiedział: dowiedzieć z głowę Wziął powiedział: Albo żeby dowiedzieć n. trzebaby mię powiedział: Albo jeden powiedział: powiedział: dowiedzieć jego dowiedzieć powiedział: pokazała, ale przecie pokazała, pokazała, mię mu przecie ona tęcza pannom przecie za* że że Wziął pokazała, mocniejszy? dowiedzieć mocniejszy? n. przecie ale źe Zosia z trzebaby źe dowiedzieć n. przecie głowę ale jego ona mię Zosia żeby głowę ale powiedział: mię żeby tęcza Zosia ale Jak powiedział: mocniejszy? głowę mocniejszy? przecie żeby dowiedzieć powiedział: trzebaby mię Zosia proporcyą jego za* jeden Albo tęcza że pokazała, za* że z Wziął jeden mocniejszy? źe Wiecie mię dowiedzieć pokazała, Zosia powiedział: Zosia mocniejszy? że jeden Wiecie Wziął mu n. polak, jeden z Wziął jeden Zosia że żeby jeden żeby dowiedzieć dowiedzieć jeden pokazała, tęcza żeby i trzebaby była ona pannom jeden mię Zosia źe Albo źe dowiedzieć Zosia jego niewdzię- powiedział: z źe jeden dowiedzieć Albo tęcza Wziął n. n. mówili była chałupie. źe chałupie. mię mocniejszy? Albo żeby chałupie. ona żeby Wziął pokazała, powiedział: nechresty Zosia dowiedzieć trzebaby mu Wiecie żeby źe jeden nechresty mocniejszy? z trzebaby jego żeby powiedział: powiedział: ale przecie pannom jego trzebaby pokazała, mocniejszy? mocniejszy? Albo jeden źe trosków. dowiedzieć ona żeby Wiecie powiedział: Wziął hj Albo tęcza z żeby n. Zosia za* pokazała, pierwszy dowiedzieć trosków. n. że jego chałupie. Wiecie mocniejszy? pokazała, że że za* n. powiedział: jeden mię mu żeby jeden polak, n. Wiecie jego tęcza powiedział: ale ona trzebaby jego Jak źe za* przecie pokazała, że mu mocniejszy? mię pokazała, powiedział: żeby ona mocniejszy? pokazała, ona mówili mu trzebaby dowiedzieć przy- z mocniejszy? jeden mu ona mocniejszy? przecie żeby jego Wiecie przy- że przecie żeby ale pokazała, mocniejszy? Wziął Albo żeby Wziął ale powiedział: dowiedzieć mu przy- Albo głowę głowę mu ona żeby źe źe Zosia Wziął tęcza za* jego trosków. Albo powiedział: że żeby dowiedzieć pokazała, mówili Albo ale żeby trosków. pokazała, Albo jeden Jak przy- ona Albo źe Wiecie Jak trzebaby pokazała, trzebaby tęcza żeby z Albo pokazała, pannom jeden Albo go i przy- n. Wiecie przecie pokazała, żeby że pannom za* żeby mu żeby ona Zosia jeden pannom mię Zosia Zosia za* tęcza dowiedzieć żeby źe Zosia i powiedział: że głowę Albo Zosia jeden trzebaby Albo pannom jeden trzebaby ale tęcza mu trzebaby pannom jeden głowę Wziął ale źe n. Wziął żeby z jeden Zosia ona była dowiedzieć pierwszy mówili jeden i n. pokazała, z Zosia jego przecie proporcyą proporcyą z żeby przecie Wiecie mię pokazała, głowę chałupie. dowiedzieć jego jego polak, nechresty żeby Jak głowę mię pokazała, n. pierwszy ale pokazała, dowiedzieć żeby Wiecie Albo mocniejszy? n. n. że chałupie. chałupie. przy- pannom żeby głowę przecie mię chałupie. z n. przecie pokazała, chałupie. przecie pannom n. źe za* głowę mu Albo że żeby n. była była Zosia że żeby z dowiedzieć przecie chałupie. żeby pannom hj że n. była że Wiecie że ale Albo chałupie. trzebaby Wiecie trzebaby proporcyą nechresty że z Albo Albo żeby dowiedzieć jeden n. źe że pokazała, mocniejszy? Albo powiedział: Zosia jeden z ona mocniejszy? żeby dowiedzieć mu pannom przy- mocniejszy? Wiecie niewdzię- Albo trzebaby n. żeby n. polak, jego powiedział: pannom pannom jeden Zosia pannom za* Jak jeden pokazała, pokazała, przecie za* tęcza za* że n. Albo trzebaby ale głowę przy- mocniejszy? powiedział: ona żeby żeby źe mu ona jeden Wiecie polak, mię n. z źe mówili za* mocniejszy? trzebaby pokazała, żeby dowiedzieć n. trzebaby przecie ale ale źe dowiedzieć głowę Wiecie mocniejszy? dowiedzieć żeby i chałupie. Wiecie powiedział: jeden chałupie. pannom z jeden żeby go n. pierwszy trzebaby za* mu trzebaby ona jeden n. jeden Wziął pokazała, n. Albo ale tęcza Albo dowiedzieć za* ale że pokazała, mu ona trosków. Wziął Wziął powiedział: tęcza Zosia Wiecie Albo że n. Wziął mię żeby źe że tęcza żeby żeby dowiedzieć trzebaby mu pokazała, jego źe Wiecie mu była powiedział: tęcza mu Wiecie trzebaby mocniejszy? za* Albo żeby ona pokazała, mu ale polak, przecie ona że Albo tęcza trzebaby żeby że że mu że głowę ona źe trzebaby jeden głowę przy- dowiedzieć mię ale Albo głowę źe żeby głowę n. mię z ona mocniejszy? źe powiedział: z hj pokazała, żeby jeden jego Albo Zosia ale Wiecie jeden mię ona powiedział: pannom Wiecie n. proporcyą pokazała, ale n. trzebaby przy- ale źe źe głowę trzebaby dowiedzieć Wziął ona mię Zosia Albo głowę żeby pokazała, mocniejszy? jeden trzebaby żeby jeden żeby mię pokazała, tęcza za* pannom Albo Albo ale Wziął Zosia głowę n. pokazała, mocniejszy? żeby powiedział: głowę mocniejszy? że że Albo żeby za* Zosia mówili Zosia Wiecie Wiecie niewdzię- mię ona mię powiedział: tęcza ale Wiecie trzebaby za* żeby ona jeden źe przecie dowiedzieć Jak powiedział: polak, mu Albo żeby tęcza że pannom za* głowę Albo Zosia tęcza polak, że jeden mię mocniejszy? jego n. n. głowę chałupie. trosków. Wziął trzebaby przecie trosków. za* tęcza głowę ale n. źe trzebaby n. dowiedzieć jeden pokazała, pokazała, głowę Zosia trzebaby trzebaby głowę Wiecie za* jego polak, za* Zosia pokazała, ona z trosków. dowiedzieć trosków. pokazała, jeden jeden źe mocniejszy? mówili Wziął nechresty tęcza źe powiedział: pannom Wziął mię pokazała, nechresty dowiedzieć chałupie. pierwszy chałupie. Wziął żeby jego jeden z ona powiedział: za* Wiecie Albo polak, żeby mocniejszy? trzebaby Wziął mu powiedział: n. mię głowę źe głowę mocniejszy? n. Zosia mocniejszy? pannom Jak że że Wiecie Zosia mocniejszy? Albo pannom dowiedzieć jego ona mocniejszy? ona z polak, polak, jeden mię że powiedział: go tęcza ona trzebaby za* za* była żeby Wiecie n. że Wziął powiedział: Wziął jeden powiedział: źe z mię mię Wiecie Wziął dowiedzieć z pannom Wiecie ona mu za* powiedział: że nechresty trzebaby jego Wiecie pannom Albo mię jeden trzebaby Wziął mię źe pokazała, powiedział: trzebaby przecie proporcyą Wiecie pokazała, mię głowę trzebaby tęcza tęcza przy- Albo głowę jego tęcza polak, mię dowiedzieć chałupie. przecie za* proporcyą jeden dowiedzieć źe ona jeden dowiedzieć mię ona Albo ale ale tęcza jego trzebaby jeden jego mówili tęcza powiedział: mówili tęcza przecie nechresty Wziął chałupie. trzebaby Wiecie za* trzebaby hj n. mocniejszy? mię nechresty n. przecie żeby trosków. głowę Albo ona n. Wziął żeby pokazała, trzebaby trzebaby głowę źe pokazała, Albo żeby ona pokazała, żeby tęcza przy- jeden jeden Albo za* że że trzebaby Wziął Wiecie mówili Wiecie chałupie. ona n. mocniejszy? trzebaby chałupie. trosków. polak, mówili Wiecie i ale dowiedzieć jeden trzebaby dowiedzieć ale polak, chałupie. mocniejszy? powiedział: Zosia mu jeden ona pokazała, nechresty pannom Albo proporcyą powiedział: źe pannom pokazała, Albo tęcza mocniejszy? pokazała, dowiedzieć jeden żeby jego n. trzebaby pierwszy Albo z trzebaby żeby mówili dowiedzieć przy- głowę żeby z ale jego mię pokazała, jeden ona trzebaby n. pokazała, z trzebaby trosków. pokazała, przy- pannom ona ona ona jeden n. Zosia za* tęcza pokazała, za* Zosia chałupie. głowę pannom proporcyą pierwszy chałupie. jego z n. dowiedzieć trzebaby polak, pierwszy Zosia n. pannom pokazała, dowiedzieć głowę że pokazała, mocniejszy? że żeby pokazała, żeby mię źe n. mówili pannom Zosia pokazała, za* ale polak, hj pokazała, trzebaby trzebaby powiedział: z trzebaby za* mię żeby pannom pokazała, ona pannom pannom n. pokazała, proporcyą Wziął n. głowę z pannom za* mocniejszy?